mandaatregister gemeente zutphen - 2015. 12. 23.¢  20-12-2011 burgerlijk wetboek 6, 8, 9,...

Download Mandaatregister Gemeente Zutphen - 2015. 12. 23.¢  20-12-2011 Burgerlijk Wetboek 6, 8, 9, 11 Voorziening

Post on 02-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mandaatregister

  Gemeente Zutphen

  oktober 2009

  Besluit

  college dd. Regeling Artikelen Aard wijziging

  Publicatie

  besluit dd.

  Inwerkingtreding

  22-09-2009 integrale vaststelling 30 september 2009 1 oktober 2009

  06-04-2010 div. wijzigingen (voor overzicht zie O:VERORDENINGEN, mandaat)

  21 april 2010 22 april 2010

  14-09-2010 div. wijzigingen (idem) 29 september 2010 30 september 2010

  05-10-10 Wet basisregistraties adressen en gebouwen mandaatbesluit bag-beheer 3 november 2010 4 november 2010

  02-11-10 mandaat aangifte politie 10 november 2010 11 november 2010

  26-04-2011 Wet Gemeentelijke basisadministratie

  persoonsgegevens (GBA)

  Bevoegdheid overgedragen van team-

  leider KC/Loket naar teamleider KC/PBI

  11 mei 2011 12 mei 2011

  26-04-2011 Kieswet Art. H4, K8, K10, J7

  en J8

  Aanvullend mandaat voor de art. H4, K8

  en K10. Aanpassing omschrijving

  art. J7 en J8

  11 mei 2011 12 mei 2011

  28-06-2011 div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 27 juli 2011 28 juli 2011

  09-11-2011 Besluit geluidhinder aanvulling 15 november 2011 16 november 2011

  20-12-2011 Burgerlijk Wetboek 6, 8, 9, 11 Voorziening verloren voorwerpen 4 januari 2011 1 januari 2011

  28-02-2012 Verordening onderwijshuisvesting en div. Nieuwe verordening 7 maart 2012 8 maart 2012

  24-07-2012 div. Aanvulling/wijziging div. bevoegdheden 1 augustus 2012 2 augustus 2012

  02-10-2012 Verordening duurzaamheidslening Zutphen

  2012

  Nieuwe verordening 7 november 2012 15 november 2012

  02-10-2012 Verordening VROM starterslening Zutphen

  2008

  Uitvoering van de verordening 7 november 2012 15 november 2012

  06-11-2012 Algemene wet bestuursrecht 9:13 en 9:14 Toepassen klachtadviesprocedure en

  belasten (extern) persoon

  21 november 2012 22 november 2012

  Afdeling Bestuurszaken, Veiligheid en Recht

  september 2009

 • 3

  INHOUDSOPGAVE: pagina

  ALGEMEEN 4

  AFDELING KLANTCONTACT 9

  Team Vergunningen & Handhaving 10

  Team Omgeving 16

  Team Personen, Bedrijven & Instellingen 21

  Team Loket 24

  Team Antwoord 26

  AFDELING STADSBEDRIJVEN 27

  Team Openbare Ruimte 28

  Musea 29

  Archief 30

  AFDELING BEDRIJFSVOERING 31

  Team Intern Advies 32

  Team Administratie & Rapportage 33

  Team Interne Ondersteuning 34

  Team Automatisering & Applicaties 35

  AFDELING PROGRAMMA’S & PROJECTEN 36

  DIRECTIE 38

  COLLEGE 40

  GRIFFIE 42

  EXTERNEN 44

  [Nummers ondermandaatbesluiten zijn tussen haakjes weergegeven binnen het mandaatregister]

 • 4

  ALGEMEEN

 • 5

  MANDAATREGELING ALGEMEEN

  (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, NB.20110714.1)

  Grondslag/naam van de regeling hele alleen omschrijving van de mandaat

  bijzonderheden/begrenzing regeling de artt. bevoegdheid van aan

  Algemeen het verdagen van beslistermijnen indien

  een regeling in die mogelijkheid voorziet

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  zenden van (individuele)

  ontvangstbevestigingen voor zover niet

  gelegen op het werkterrein van KC/loket

  college afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  verstrekken van inlichtingen aan

  ambtelijke instanties

  college afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  doen van opgaven voor de statistiek college afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  verstrekken wettelijk vereiste opgaven college afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  voeren van correspondentie in het kader

  van de voorbereiding en afhandeling van

  door of namens gemeentebestuur te

  nemen of genomen besluiten

  college afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  voeren van correspondentie in het kader

  van de uitvoering van krachtens mandaat

  genomen besluiten

  college afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  verschaffen van informatie van feitelijke

  aard aan derden, voorzover het het

  werkterrein van de afdeling betreft

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  indienen aanvragen om subsidie,

  voorschotten en vaststellingsaanvragen

  ihkv subsidieregelingen

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  Algemene wet bestuursrecht 2:1, lid 2 verlangen schriftelijke machtiging burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  2:3 doorzending burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  afd. 3.4,

  m.u.v. art.

  3:18

  voorbereidingen in het kader van de

  uniforme openbare

  voorbereidingsprocedure

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

 • 6

  MANDAATREGELING ALGEMEEN

  (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, NB.20110714.1)

  Grondslag/naam van de regeling hele alleen omschrijving van de mandaat

  bijzonderheden/begrenzing regeling de artt. bevoegdheid van aan

  3:41, 42,

  43

  bekendmaking en mededeling van

  beschikkingen en besluiten

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  gemandateerde

  ondermandaat toegestaan

  titel 4.1 behandeling aanvraag en voorbereiden en

  nemen beschikking, dwangsom niet tijdig

  beslissen

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  afd. 4.4.1

  en 4.4.2

  vaststelling en inhoud verplichting tot

  betaling, verzuim en wettelijke rente

  college afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  6:14 zenden ontvangstbevestiging

  bezwaarschrift

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  7:1a besluit tot rechtstreeks beroep burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  O.g.v. art. 10:3, lid 3 Awb mag dit

  besluit niet genomen worden door

  degene die het oorspronkelijke

  besluit in mandaat heeft genomen.

  7:10, lid 3

  en 4

  verdaging en verder uitstel besluit op

  bezwaar

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  ondermandaat toegestaan

  7:11 besluiten op bezwaar, voor zover

  besluitvorming conform het advies van de

  commissie bezwaarschriften is

  burg.

  college

  afd. hoofd - voor zaken die onder de

  bevoegdheid van de Kamer

  Algemene Zaken en Sociale Zaken

  van de Cie bezwaarschriften vallen

  - vakportefeuillehouder ontvangt

  kopiebesluit

  - mandaat geldt niet indien

  afdelingshoofd zelf het primaire

  besluit heeft genomen

  titel 9.1,

  m.u.v. art.

  9:12a,

  9:13 en

  9:14

  klachtbehandeling burg.

  college

  afd. hoofd - mandaat berust tevens bij directie

  - mandaat berust deels ook bij

  BV/IA.

 • 7

  MANDAATREGELING ALGEMEEN

  (2009/9876, 2009/9877, 2010/12911, 2010/27427, NB.20110714.1)

  Grondslag/naam van de regeling hele alleen omschrijving van de mandaat

  bijzonderheden/begrenzing regeling de artt. bevoegdheid van aan

  Mediation besluiten over deelname mediation,

  besluit over aangaan en ondertekenen

  mediationovereenkomst,

  vertegenwoordiging bij mediation

  burg.

  college

  afd. hoofd

  heffingsambt.

  ondermandaat toegestaan

  Rechtsgedingen beslissen en verrichten van handelingen

  i.v.m. het voeren van rechtsgedingen,

  arbitrage, het maken van bezwaar en

  (hoger) beroep bij een rechter, en het

  verzoeken om een voorlopige voorziening

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  Betreft het indienen van een

  verweerschrift, repliek, dupliek, en

  ander processtukken,

  vertegenwoordiging ter zitting, het

  doen van verzet, het indienen van

  een bezwaarschrift, beroepschrift en

  verzoekschrift.

  ondermandaat toegestaan

  Wet openbaarheid van bestuur 5, 6, 7 besluiten op verzoeken om informatie en -

  verstrekking

  burg.

  college

  afd. hoofd

  teamleider

  Wet bescherming persoonsgegevens

  27, 28 het doen van meldingen aan het Cbp burg.

  college

  afd. hoofd

  33-42 informatieverstrekking aan betrokkene en

  derden

  burg.

  c

Recommended

View more >