burgerlijk wetboek - dna.sr het genot der burgerlijke rechten is onafhankelijk van de staatkundige...

Download Burgerlijk Wetboek - dna.sr Het genot der burgerlijke rechten is onafhankelijk van de staatkundige rechten,

Post on 09-Mar-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  BURGERLIJK WETBOEK

  Boek I

 • 2

  WET van 28 december 1859, betreffende de invoering van een nieuwe wetgeving in de West-Indische Koloniën (G.B. 1860 no. 4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1873 no. 13, G.B. 1874 no. 16, G.B. 1879 no. 12, G.B. 1886 no. 36, G.B. 1891 no. 1, G.B. 1901 no. 29, G.B. 1906 no. 50, G.B. 1907 no. 3, G.B. 1909 no. 6,

  G.B. 1911 no. 4, G.B. 1911 no. 37, G.B. 1911 no. 72, G.B. 1912 no. 98, G.B. 1914 no. 27, G.B. 1914 no. 35, G.B. 1915 no. 72, G.B. 1915 no. 78, G.B. 1915 no. 85, G.B. 1916 no. 27, G.B. 1916 no. 47, G.B. 1916 no. 48, G.B. 1917 no. 95, G.B. 1918 no. 2, G.B. 1918 no. 100, G.B. 1921 no. 75, G.B. 1923 no. 78, G.B. 1924 no. 30, G.B. 1924 no. 46, G.B. 1924 no. 47, G.B. 1925 no. 17, G.B. 1926 no. 41, G.B. 1926 no. 64, G.B. 1926 no. 96, G.B. 1929 no. 24, G.B. 1931 no. 27, G.B. 1931 no. 64, G.B. 1932 no. 48, G.B. 1934 no. 30, G.B. 1935 no. 80, G.B. 1936 no. 115, G.B. 1937 no. 78, G.B. 1938 no. 39, G.B. 1944 no. 42, G.B. 1944 no. 43, G.B. 1944 no. 72, G.B. 1944 no. 73, G.B. 1944 no. 74, G.B. 1944 no. 75, G.B. 1944 no. 76,

  G.B. 1944 no. 77, G.B. 1944 no 193, G.B. 1945 no. 59, G.B. 1945 no. 97, G.B. 1946 no. 140, G.B. 1947 no. 140, G.B. 1947 no. 141, G.B. 1947 no. 178, G.B. 1950 no. 66, G.B. 1951 no. 84, G.B. 1951 no. 97, G.B. 1952 no. 20, G.B. 1953 no. 29, G.B. 1953 no. 68, G.B. 1953

  no. 117, G.B. 1962 no. 93, G.B. 1962 no. 106, G.B. 1963 no. 24, G.B. 1963 no. 71, G.B. 1963 no. 164, G.B. 1964 no. 62, G.B. 1972 no. 60, G.B. 1972 no. 62, G.B. 1973 no. 140,

  G.B. 1975 no. 23, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 117, S.B. 1995 no. 101, S.B. 2000 no. 6, S.B. 2002 no. 100, S.B. 2004 no. 25.

  EERSTE BOEK VAN PERSONEN

  EERSTE TITEL

  VAN HET GENOT EN HET VERLIES DER BURGERLIJKE RECHTEN

  Artikel 11

  Het genot der burgerlijke rechten is onafhankelijk van de staatkundige rechten, welke alleen overeenkomstig de Wet op de Staatsinrichting van Suriname worden verkregen.

  Artikel 2

  Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden zijn vrij, en bevoegd tot het genot der burgerlijke rechten.

  Slavernij en alle andere persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook bekend, worden in Suriname niet geduld.

  Artikel 3

  Het kind, van hetwelk een vrouw zwanger is, wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls deszelfs belang zulks vordert.

  Dood ter wereld komende, wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

  Artikel 4

  Generlei straf heeft de burgerlijke dood of het verlies van al de burgerlijke rechten tengevolge.

  1 Gew. bij G.B. 1944 no. 76.

 • 3

  TWEEDE TITEL

  VAN DE AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND

  EERSTE AFDELING VAN DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND IN HET ALGEMEEN

  Artikel 52

  Er worden registers van geboorten, van erkenningen, van huwelijksaangiften, van

  toestemmingen tot het huwelijk, van huwelijken, van echtscheidingen en van overlijden afzonderlijk gehouden door ambtenaren van de burgerlijke stand. In de registers van erkenningen worden alleen ingeschreven de afzonderlijke akten van erkenningen, die door de ambtenaren van de burgerlijke stand worden opgemaakt, dus niet mede de erkenningen, welke gedaan worden bij de akten van geboorte, bij andere authentieke akten of ter gelegenheid van het aangaan van het huwelijk.

  De uitgestrektheid van de plaats, binnen welke iedere ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden als zodanig uitoefent, wordt bij besluit van de President aangewezen.

  Artikel 63

  Van alle registers van de burgerlijke stand, die der huwelijksaangiften en der

  toestemmingen tot het huwelijk alleen uitgezonderd, zal een dubbel worden gehouden.

  Artikel 74

  De kantonrechter of diens plaatsvervanger kanttekent de eerste en laatste bladzijde van elk register van de burgerlijke stand; hij waarmerkt voorts alle andere bladen.

  Artikel 85

  De akten zullen achter elkander in de registers worden ingeschreven, zonder dat enig wit vlak tussen beide zal mogen worden opengelaten. Al hetgeen mocht worden doorgehaald, tussen beide of op de kant geschreven, zal moeten worden goedgekeurd, en, evenals de akte zelf, getekend worden; zullende niets bij verkorting of met cijfers mogen worden uitgedrukt.

  Artikel 96

  2 Gew. bij G.B. 1915 no.72, G.B. 1944 no. 73. 3 Gew. bij G.B. 1915 no. 72, G.B. 1944 no. 73. 4 Gew. bij G.B. 1935 no. 80. 5 Gew. bij G.B. 1915 no.72, G.B. 1916 no.47. 6 Gew. bij G.B. 1944 no. 76.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen in de door hen op te maken akten niets mogen invoegen, hetzij bij aantekening, hetzij door enige inlassingen hoe ook genaamd, buiten hetgeen door de verschijnende partijen, overeenkomstig de wet, moet worden verklaard.

 • 4

  Artikel 107

  Bij de akten van de burgerlijke stand zullen worden uitgedrukt het jaar en de dag van haar inschrijving, mitsgaders de namen, voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats, zowel der verschijnende partijen als der getuigen.

  In de akten van de burgerlijke stand worden steeds de namen geplaatst vóór de voornamen. De namen worden door een komma van de voornamen afgescheiden.

  Artikel 11

  In al de gevallen, waarin de belanghebbende partijen niet verplicht zijn in persoon te verschijnen, zullen zij zich door een gemachtigde, daartoe bij authentieke akte aangesteld, mogen laten vertegenwoordigen.

  Artikel 128

  De getuigen, van welke men bij de akten van de burgerlijke stand gebruik maakt, zullen daartoe door de belanghebbende personen worden gekozen, en moeten zijn meerderjarig en binnen Suriname hun woonplaats hebben.

  Ook nabestaanden zullen als getuigen worden toegelaten.

  Artikel 13

  De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen aan de verschijnende partijen, mitsgaders aan de getuigen, de akten voorlezen, en daarin vermelden dat aan die formaliteit is voldaan.

  Iedere akte moet door de ambtenaar van de burgerlijke stand, de verschijnende partijen en de getuigen worden getekend; wanneer de ene of andere der partijen of der getuigen niet mocht kunnen tekenen, moet van de oorzaak van het beletsel in de akte melding worden gemaakt.

  Artikel 149

  De registers zullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand op het einde van ieder jaar worden afgesloten; en zal, in de maand januari daaraanvolgende, een van de dubbele worden overgebracht ter gouvernements-secretarie, en het andere dubbel, mitsgaders de registers der huwelijksaangiften en der toestemmingen tot het huwelijk, alsmede de geschriften der huwelijksafkondigingen, ter griffie van het hof van justitie.

  Artikel 15

  De volmachten en andere stukken, welke bij de akten van de burgerlijke stand worden gevorderd, zullen aangehecht blijven aan de registers, welke ter griffie van het hof van justitie moeten worden overgebracht.

  Artikel 1610

  Een ieder is bevoegd om zich door de bewaarders der registers van de burgerlijke stand uittreksels uit die registers te doen afgeven. De uittreksels zullen, wanneer zij met de registers overeenstemmen, geloof verdienen tot op het ogenblik, dat de valsheid daarvan, met

  7 Gew. bij G.B. 1944 no. 73, G.B. 1944 no. 76. 8 Gew. bij G.B. 1929 no. 24. 9 Gew. bij G.B. 1915 no. 72, G.B. 1944 no. 73. 10 Gew. bij G.B. 1915 no. 72, G.B. 1935 no. 80, G.B. 1944 no. 73.

 • 5

  inachtneming der regelen, bij het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorgeschreven, zal zijn beweerd. De legalisatie van de handtekening van de bewaarder der registers van de burgerlijke stand op door hem als zodanig uitgegeven stukken geschiedt, indien zij vereist of door belanghebbenden verlangd wordt, door de kantonrechter of diens plaatsvervanger.

  Van de akten van geboorten worden door de bewaarders slechts uittreksels overeenkomstig het volgende lid afgegeven, tenzij de aanvrager uitdrukkelijk een uittreksel uit het register verzoekt, gelijk bedoeld in het laatste lid van artikel 17.

  Het uittreksel, bedoeld in het vorige lid, vermeldt: jaar en dag van de geboorte, alsmede de plaats waar zij is geschied, kunne, naam en voornamen, alsmede naam en voornamen van vader en moeder; een en ander zoals het blijkt uit de akte of uit latere kantmeldingen. Het uittreksel moet vermelden, dat het overeenstemt met de toestand op het ogenblik van de afgifte.

  In elk uittreksel, in welke vorm ook af te geven, geschiedt de vermelding van naam en voornamen op dezelfde wijze als zij in het register zelf heeft plaats gehad.

  Artikel 1711

  Wanneer op de kant van een reeds ingeschreven akte moet worden melding gemaakt van een andere akte, tot de burgerlijke stand betrekkelijk, wordt zulks gedaan bij te ondertekenen en te dagtekenen kantmelding door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de lopende onder hem berustende registers, of in die welke ter gouvernements-secretarie zijn overgebracht; en door de griffier van het hof van justitie, in die welke ter griffie berusten.

  De zorg voor de eenvormige inschrijving is aan het openbaar ministerie opgedragen, aan hetwelk de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen tien dagen na de aantekening, daarvan kennis geeft.

  Geen uittreksels uit registers van de burgerlijke stand zullen mogen worden afgegeven, tenzij daarbij worden gevoegd de aantekeningen, wel