aansprakelijk? reken maar…!. schuldaansprakelijkheid burgerlijk wetboek: art. 162 boek 6 1. hij...

Download Aansprakelijk? Reken maar…!. Schuldaansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek: art. 162 boek 6 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke

Post on 13-May-2015

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Aansprakelijk? Reken maar!
 • Dia 2
 • Schuldaansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek: art. 162 boek 6 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 2.Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 3.Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld.
 • Dia 3
 • Contractuele aansprakelijkheid Het niet nakomen van een verbintenis (wanprestatie)
 • Dia 4
 • Risicoaansprakelijkheid Eigenaren van onroerende goederen Eigenaren van dieren Ouders, voor jonge kinderen Werkgevers, voor onderschikten
 • Dia 5
 • Hoedanigheid Particulier Eigenaar/medewerker van een bedrijf Bestuurder van een organisatie Werkgever
 • Dia 6
 • Aansprakelijkheid Werkgever Voor schade aan derden door ondergeschikte (art. 6:170 BW e.v.) die de ondergeschikte zelf lijdt (art.. 7:658 en 7:611 BW)
 • Dia 7
 • Werkgeversaansprakelijkheid Art. 7: 658 BW 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 • Dia 8
 • Vervolg 7: 658 BW 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
 • Dia 9
 • Voorbeelden Arbeidsongevallen Hendrik van Deurne TNT Medewerker Losliggende kabels Beroepsziektes Asbestziekte, RSI, overspanning
 • Dia 10
 • Goed werkgeverschap Art. 7: 611 BW De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen
 • Dia 11
 • Voorbeelden Het Arena Arrest Kooiker/Taxicentrale Het Rollerskate Arrest
 • Dia 12
 • Welke aansprakelijkheidsrisicos loopt ? Kijk naar hoedanigheid: Particulier Bedrijf/Beroep Werkgever
 • Dia 13
 • Aansprakelijkheid bedreigt: De liquiditeit van het bedrijf (en gezin) De continuteit van het bedrijf (en gezin) De relatie met de wederpartij (opdrachtgever)
 • Dia 14
 • Risicos beperken Algemene voorwaarden? Verzekeren!
 • Dia 15
 • Goede verzekering Juiste bedrijfsactiviteiten (hoedanigheid) Hoe is aansprakelijkheid WG geregeld Hoe zit het met opzichtrisico Hoe zit het met vermogensschade (Beroepsschadeverzekering?)
 • Dia 16
 • Speciaal voor Onderneemkracht Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf Bedrijfsaansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheid met als extra: dekking voor Vermogensschade Opzichtschade Premie 250,-- per jaar
 • Dia 17
 • Vragen?

Recommended

View more >