burgerlijk wetboek - code 2004-06-21آ  burgerlijk wetboek - code civil hoofdstuk vi. - wederzijdse...

Download BURGERLIJK WETBOEK - CODE 2004-06-21آ  BURGERLIJK WETBOEK - CODE CIVIL HOOFDSTUK VI. - WEDERZIJDSE RECHTEN

If you can't read please download the document

Post on 05-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BURGERLIJK WETBOEK - CODE CIVIL

  21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (Art. 1- 515).

  21 MARS 1804. - CODE CIVIL - TITRE PRELIMINAIRE et LIVRE I : Des personnes (Art. 1- 515).

  (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-01- 1995 en tekstbijwerking tot 31-05-2001)

  (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1995 et mise à jour au 31-05-2001)

  INLEIDENDE TITEL. - BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN.

  TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.

  Art. 1-6 Art. 1-6 BOEK I. - PERSONEN. LIVRE I. - DES PERSONNES. TITEL I. - GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN.

  TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

  HOOFDSTUK I. - GENOT VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN.

  CHAPITRE I. - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

  Art. 7-16 Art. 7-16 HOOFDSTUK II. - VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN.

  CHAPITRE II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

  AFDELING I. - VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN DOOR VERLIES VAN DE STAAT VAN BELG.

  SECTION I. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR LA PERTE DE LA QUALITE DE BELGE.

  Art. 17-21 Art. 17-22 AFDELING II. - VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN TEN GEVOLGE VAN RECHTERLIJKE VEROORDELINGEN.

  SECTION II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.

  Art. 22-33 Art. 22-33 TITEL II. - AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND. TITRE II. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL. HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN. CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES. Art. 34-54 Art. 34-54 HOOFDSTUK II. - AKTEN VAN GEBOORTE. CHAPITRE II. - DES ACTES DE NAISSANCE. Art. 55-57, 57bis, 58-62 Art. 55-57, 57bis, 58-62 HOOFDSTUK III. - (Akten van aangifte en akten van huwelijk.)

  CHAPITRE III. - (Actes de déclaration et actes de mariage.)

  Art. 63-72, 72bis, 73-76 Art. 63-72, 72bis, 73-76 HOOFDSTUK IV. - AKTEN VAN OVERLIJDEN. CHAPITRE IV. - DES ACTES DE DECES. Art. 77-80, 80bis, 81-87 Art. 77-80, 80bis, 81-87 HOOFDSTUK V. - AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND BETREFFENDE MILITAIREN BUITEN HET GRONDGEBIED VAN HET RIJK.

  CHAPITRE V. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

  Art. 88-98 Art. 88-98 HOOFDSTUK VI. - VERBETERING VAN DE AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND.

  CHAPITRE VI. - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

  Art. 99-101 Art. 99-101 TITEL III. - WOONPLAATS. TITRE III. - DU DOMICILE. Art. 102-111 Art. 102-111

 • BURGERLIJK WETBOEK - CODE CIVIL

  TITEL IV. - AFWEZIGEN. TITRE IV. - DES ABSENTS. HOOFDSTUK I. - VERMOEDEN VAN AFWEZIGHEID.

  CHAPITRE I. - DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE.

  Art. 112-114 Art. 112-114 HOOFDSTUK II. - VERKLARING VAN AFWEZIGHEID.

  CHAPITRE II. - DE LA DECLARATION D'ABSENCE.

  Art. 115-119 Art. 115-119 HOOFDSTUK III. - GEVOLGEN VAN AFWEZIGHEID.

  CHAPITRE III. - DES EFFETS DE L'ABSENCE.

  AFDELING I. - GEVOLGEN VAN AFWEZIGHEID TEN AANZIEN VAN DE GOEDEREN DIE DE AFWEZIGE BEZAT OP DE DAG VAN ZIJN VERDWIJNING.

  SECTION I. - DES EFFETS DE L'ABSENCE, RELATIVEMENT AUX BIENS QUE L'ABSENT POSSEDAIT AU JOUR DE SA DISPARITION.

  Art. 120-134 Art. 120-134 AFDELING II. - GEVOLGEN VAN AFWEZIGHEID TEN AANZIEN VAN DE RECHTEN DIE AAN DE AFWEZIGE MOCHTEN OPKOMEN.

  SECTION II. - DES EFFETS DE L'ABSENCE, RELATIVEMENT AUX DROITS EVENTUELS QUI PEUVENT COMPETER A L'ABSENT.

  Art. 135-138 Art. 135-138 AFDELING III. - GEVOLGEN VAN AFWEZIGHEID TEN AANZIEN VAN HET HUWELIJK.

  SECTION III. - DES EFFETS DE L'ABSENCE, RELATIVEMENT AU MARIAGE.

  Art. 139-140 Art. 139-140 AFDELING IV. - GEVOLGEN VAN AFWEZIGHEID TEN AANZIEN VAN DE KINDEREN.

  SECTION IV. - DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX ENFANTS. .

  Art. 141-143 Art. 141-143 TITEL V. - HET HUWELIJK. TITRE V. - DU MARIAGE. HOOFDSTUK I. - HOEDANIGHEDEN EN VOORWAARDEN VEREIST OM EEN HUWELIJK TE MOGEN AANGAAN.

  CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

  Art. 144-146, 146bis, 147-155, 155bis, 156-160, 160bis, 161-164

  Art. 144-146, 146bis, 147-155, 155bis, 156-160, 160bis, 161-164

  HOOFDSTUK II. - FORMALITEITEN BETREFFENDE DE VOLTREKKING VAN HET HUWELIJK.

  CHAPITRE II. - DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE.

  Art. 165-170, 170bis, 170ter, 171 Art. 165-170, 170bis, 170ter, 171 HOOFDSTUK III. - VERZET TEGEN HET HUWELIJK.

  CHAPITRE III. - DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

  Art. 172-179 Art. 172-179 HOOFDSTUK IV. - VORDERINGEN TOT NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK.

  CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.

  Art. 180-193, 193bis, 194-202 Art. 180-193, 193bis, 194-202 HOOFDSTUK V. - VERPLICHTINGEN DIE UIT HET HUWELIJK (OF DE AFSTAMMING) ONTSTAAN.

  CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE (OU DE LA FILIATION)..

  Art. 203, 203bis, 203ter, 204-205, 205bis, 206-211 Art. 203, 203bis, 203ter, 204-205, 205bis, 206-211

 • BURGERLIJK WETBOEK - CODE CIVIL

  HOOFDSTUK VI. - WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN.

  CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

  Art. 212-226, 226bis, 226ter, 226quater, 226quinquies, 226sexies, 226septies

  Art. 212-226, 226bis, 226ter, 226quater, 226quinquies, 226sexies, 226septies

  HOOFDSTUK VII. - ONTBINDING VAN HET HUWELIJK.

  CHAPITRE VII. - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

  Art. 227 Art. 227 HOOFDSTUK VIII. - TWEEDE HUWELIJK. CHAPITRE VIII. - DES SECONDS MARIAGES. Art. 228 Art. 228 TITEL VI. - ECHTSCHEIDING. TITRE VI. - DU DIVORCE. HOOFDSTUK I. - GRONDEN TOT ECHTSCHEIDING.

  CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.

  Art. 229-233 Art. 229-233 HOOFDSTUK II. - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

  CHAPITRE II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  AFDELING I. - VORM VAN DE ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

  SECTION I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 234-266, 266bis Art. 234-266, 266bis AFDELING II. - VOORLOPIGE MAATREGELEN WAARTOE DE EIS TOT ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN AANLEIDING KAN GEVEN.

  SECTION II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 267-271 Art. 267-271 AFDELING III. - GRONDEN VAN NIET- ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VORDERING TOT ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

  SECTION III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

  Art. 272-274 Art. 272-274 HOOFDSTUK III. - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING.

  CHAPITRE III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

  Art. 275-294, 294bis Art. 275-294, 294bis HOOFDSTUK IV. - GEVOLGEN VAN ECHTSCHEIDING.

  CHAPITRE IV. - DES EFFET DU DIVORCE.

  Art. 295-301, 301bis, 302-307, 307bis Art. 295-301, 301bis, 302-307, 307bis HOOFDSTUK V. - SCHEIDING VAN TAFEL EN BED.

  CHAPITRE V. - DE LA SEPARATION DE CORPS.

  Art. 308-310, 310bis, 311, 311bis, 311ter, 311quater Art. 308-310, 310bis, 311, 311bis, 311ter, 311quater TITEL VII. - (...) AFSTAMMING. TITRE VII. - (...) DE LA FILIATION. HOOFDSTUK 1. - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN MOEDERSZIJDE.

  CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.

  Art. 312-314 Art. 312-314 HOOFDSTUK 2. - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN VADERSZIJDE.

  CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE.

  AFDELING 1. - VERMOEDEN VAN VADERSCHAP. SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.

 • BURGERLIJK WETBOEK - CODE CIVIL

  Art. 315-318 Art. 315-318 AFDELING 2. - ERKENNING. SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE. Art. 319, 319bis, 320-321 Art. 319, 319bis, 320-321 AFDELING 3. - ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP.

  SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.

  Art. 322-325 Art. 322-325 HOOFDSTUK 3. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN NOPENS DE WIJZE WAAROP DE AFSTAMMING WORDT VASTGESTELD.

  CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION.

  AFDELING 1. - HET TIJDSTIP VAN DE VERWEKKING.

  SECTION 1. - DU MOMENT DE LA CONCEPTION.

  Art. 326 Art. 326 AFDELING 2. - DE ERKENNING. SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE. Art. 327-330 Art. 327-330 HOOFDSTUK 4. - VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE AFSTAMMING.

  CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION.

  AFDELING 1. - ALGEMEEN. SECTION 1. - GENERALITES. Art. 331, 331bis, 331ter, 331quater, 331quinquies, 331sexies, 331septies, 331octies, 331nonies, 331decies

  Art. 331, 331bis, 331ter, 331quater, 331quinquies, 331sexies, 331septies, 331octies, 331nonies, 331decies

  AFDELING 2. - DE VORDERINGEN IN HET BIJZONDER.

  SECTION 2. - DES ACTIONS EN PARTICULIER.

  Art. 332, 332bis, 332ter, 332quater Art. 332, 332bis, 332ter, 332quater AFDELING 3. - BEKENDMAKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING IN DE REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND.

  SECTION 3. - DE LA PUBLICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.

  Art. 333 Art. 333 HOOFDSTUK 5. - GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING.

  CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.

  Art. 334, 334bis, 334ter, 335 Art. 334, 334bis, 334ter, 335 HOOFDSTUK 6. - VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING EN PASSENDE OPLEIDING.

  CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION

Recommended

View more >