brána k novému životu

Download Brána k novému životu

If you can't read please download the document

Post on 25-Jan-2016

25 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jozef Bajusz. Brána k novému životu. Být zaživa pohřben a narodit se znovu. Co mám dělat pro svoji záchranu?. 1) Věř v Ježíše 2) Vyznej Ježíše 3) Následuj Ježíše. Brána k novému životu. Být zaživa pohřben a narodit se znovu. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Brna k novmu ivotu Bt zaiva pohben a narodit se znovuJozef Bajusz

 • Co mm dlat pro svoji zchranu?1) V v Jee

  2) Vyznej Jee

  3) Nsleduj Jee

 • Brna k novmu ivotu Bt zaiva pohben a narodit se znovu

 • Jdte ke vem nrodm a zskvejte mi uednky ktte je ve jmnu Otce i Syna i Ducha svatho a ute je, aby zachovvali vecko, co jsem vm pikzal. A hle, j jsem s vmi po vecky dny a do skonn tohoto vku. Matou 28,19.20

 • Kdo uv a pijme kest, bude spasen; kdo vak neuv, bude odsouzen. Marek 16,16Bible se 80 x zmiuje o ktu.

 • pravm tob, nenarod-li se kdo z vody a z Ducha, neme vejt do krlovstv Boho. Jan 3,5Je spojoval kest se spasenm.

 • Byl lotr na ki poktn?Kest je vnjm znamenm vnitn zmny.

 • 1. Zpsob ktu:politponoenpokropenkest olejem, sol, vnems hlavou dolkvtinami 3x - 7x - 1xdti - dospl

 • Usilovn hlete zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tlo a jeden Duch, k jedn nadji jste byli povolni; jeden je Pn, jedna vra, jeden kest. Ef 4,3-5Jen jeden zpsob ktu!!

 • V tch dnech piel Je z Nazareta v Galileji a byl v Jordnu od Jana poktn. V tom, jak vystupoval z vody, uvidl nebesa rozeven a Ducha, kter jako holubice sestupuje na nj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi mj milovan Syn, tebe jsem si vyvolil. Marek 1,9-11Jak byl Je poktn?

 • Kristus... zanechal vm tak pklad, abyste li v jeho lpjch. 1.Petr 2,21

 • Tak Jan ktil v Ainon, blzko Salim, protoe tam byl dostatek vody Jan 3,23

 • Slovo KTT pochz z eckho slova baptidzo, kter je odvozeno z koene baptio, kter znamen potopit, namoit, ponoit do tekutiny, ponoit; napklad tak, jak se ltka namela do kd s barvou nebo jako kov pono rozhaven kov do ndre s vodou. Zcela jist ale nen vznamem tohoto slova pokropit nebo polt.

 • Tu Filip zaal u toho slova Psma a zvstoval mu Jee. Jak pokraovali v cest, pijeli k mstu, kde byla voda. Dvoan ekl: Zde je voda. Co brn, abych byl poktn? Filip mu ekl: Jestlie v celm svm srdcem, nic tomu nebrn. On mu odpovdl: Vm, e Je Kristus je Syn Bo. Dal zastavit vz a oba, Filip i dvoan, sestoupili do vody a Filip jej poktil. Kdy vystoupili z vody, Duch Pn se Filipa zmocnil a dvoan ho u nevidl, ale radoval se a jel dl svou cestou. Skutky 8,35-39

 • Filip i dvoan sestoupili do vody...

 • Kdo k, e v nm zstv, mus t tak, jak il on. 1.Janova 2,6

 • Kdy nastala zmna? Jak dolo k souasn praxi ? Vyobrazen Jeova ktuv katakombch u ma - 4.st.

 • Itlie - 66 chrm s baznem. PISA -babtistrium sv.Jana Ktitele o prmru 6m a hloubky 1,5m

 • Efez - katedrla sv. Jana: kulat bazn - 3,6m a hloubka 1,2mKest pokropenm oficiln pevzat do crkvev r.1311 na koncilu v Raven.Kardinl Gibbons: Po nkolik stolet od potku kesanstv se kest obvykle konal ponoenm.Od 12. stol. pevldala praxe politm Vra naich otc/ str.94.

 • Kter zpsob ktu je od Boha?Je byl poktn ponoenm.Vznam slova kest=ponoit (nikdy pokropit)Bible mluv o ktu ponoenmDjiny dokazuj, e crkev zmnila zpsob ktu.Koho mm nsledovat?

 • 2.Vznam ktuKest je vnj vyjden toho, co je uvnit.

 • Nevte snad, e vichni, kte jsme poktni v Krista Jee, byli jsme poktni v jeho smrt? Byli jsme tedy ktem spolu s nm pohbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzken z mrtvch slavnou moc svho Otce - i my vstoupili na cestu novho ivota. manm 6,3.41. Nov zatek

 • Nevte snad, e vichni, kte jsme poktni v Krista Jee, byli jsme poktni v jeho smrt? ...Vme pece, e star lovk v ns byl spolu s nm ukiovn, aby tlo ovldan hchem bylo zbaveno moci a my u hchu neotroili. manm 6,62.Uzaven minulosti

 • Brna k novmu ivotu!

 • BIBLICK VZNAM KTU PONOENMSMRTPOHEBZMRTVCHVSTNSmrt starho lovkaNae hchy jsou pohbenyMme nov ivot v Kristu

 • S Kristem jste byli ve ktu pohbeni a spolu s nm tak vzkeni vrou v Boha, jen ho svou moc vzksil z mrtvch Probudil ns k ivotu s nm a vechny viny nm odpustil. Koloskm 2,12.133. Vymazn minulch hchObrate se a kad z vs a pijme kest ve jmnu Jee Krista na odputn svch hch, a dostanete dar Ducha svatho. Skutky 2,37.38

 • Nebo vy vichni, kte jste byli poktni v Krista, tak jste Krista oblkli.Galatskm 3,274. t jako Je

 • Nebo my vichni, a id i ekov, a otroci i svobodn, byli jsme jednm Duchem poktni v jedno tlo a vichni jsme byli napojeni tm Duchem. Vy jste tlo Kristovo a kad z vs je jednm z jeho d. A v crkvi ustanovil Bh ... 1.Korintskm 12,13.27.285. Pipojen k crkvi - spoleenstv

 • Vznam ktu:Uzaven minulostiOdputn hchNov zatekKristus ije v lovku Pipojen k Bo rodin

  Smlouva s Bohem

 • Pavel ekl: Jakm ktem jste tedy byli poktni? Oni ekli: Ktem Janovm. Tu jim Pavel prohlsil: Jan ktil ty, kte se odvrtili od svch hch, a vybzel lid, aby uvili v toho, kter pijde po nm - v Jee. Kdy to uslyeli, dali se poktt ve jmno Pna Jee. Skutky 19,1-5.Je ppustn druh kest? po druh

 • 3. Podmnky ktuM kest magick inky?Jak je to se ktem dt? Kdy se m lovk nechat poktt?Jsem pipraven na svj kest?

 • Kdo uv a pijme kest, bude spasen. Marek 16,161. Podmnka je vra!

 • Obrate se a kad z vs a pijme kest. Skutky 2,38 Vra2. Podmnka je = Obrcen

 • ...tak mnoz z Korinan, kte Pavla poslouchali, uvili a dali se poktt.Skutky 18,8 = Vra = Obrcen 3. Podmnka je = Poznn bJdte ke vem nrodm a zskvejte mi uednky, ktte je ve jmnu Otce i Syna i Ducha svatho a ute je, aby zachovvali vecko, co jsem vm pikzal. Matou 28,19.20

 • Ale kdy spatil, e mnoho farize a saduce pichz ke ktu, ekl jim: Neste tedy ovoce, kter ukazuje, e inte pokn. Matou 3,7.8 = Vra = Obrcen = Poznn 4. Podmnka je = Poslunost

 • Ti, kte pijali jeho slovo, byli poktni a pidalo se k nim toho dne na ti tisce lid.Skutky 2,41...Kdo uv a pokt se

 • Nevc mu je toti posvcen manelstvm s vc enou a nevc ena manelstvm s vcm muem, jinak by vae dti byly neist; jsou vak pece svat! 1.Korintskm 7,14Jak je to se ktem dt?1. Nemluvata nejsou schopna splnit podmnky ktu.2. Bible u, e jsou ist.3. Prohlen Jee o dtech.

 • 1. Nemluvata nejsou schopna splnit podmnky ktu.2. Bible u, e jsou ist.3. Prohlen Jee, e dtem pat krl. nebesk. Je vak ekl: Nechte dti a nebrate jim jt ke mne, nebo takovm pat krlovstv nebesk. Mat 19 14jestlie se neobrtte a nebudete jako dti, nevejdete do krlovstv nebeskho. Mat 18,3

 • Kest - relif od Giotta - FlorencieObecn se prosadil kest dt od 4.stolet po Kr. Encyklopedie Bible/322 str.

 • Jak zat znovu??Brna k novmu ivotu je otevena i pro tebe!

 • To je pedobraz ktu, kter nyn zachrauje vs. Nejde v nm zajist o odstrann tlesn pny, nbr o dobr svdom, k nmu se ped Bohem zavazujeme - na zklad vzken Jee Krista.1.Petrv 3,21Ct se dobe ist nebo pinav??

 • Nue nevhej! Vsta, vzvej jeho jmno a dej se poktt, abys byl obmyt ze svch hch. Skutky 22,16Kdy je nejlep as pro mj kest?

 • Prav dkaz lskyLska neexistuje, jsou jen dkazy lsky!