analiza i ocena broni i amunicji strzeleckiej w odniesieniu do

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 65

  dr in. Wiesaw STAREK ppk dr in. Wiesaw STPNIAK Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

  ANALIZA I OCENA BRONI I AMUNICJI STRZELECKIEJ W ODNIESIENIU DO ZNANYCH WZORW

  ZAGRANICZNYCH

  Efektywne wspdziaanie bojowe i bezpieczestwo onierzy zale gwnie, pomijajc stopie wyszkolenia i czynniki patriotyczne, od poziomu techniki uzbrojenia, kt-r dysponuj nasze Siy Zbrojne. Bro strzelecka jest i bdzie nadal wanym ogniwem tej techniki, ktra szcze-glnie podlega indywidualnej ocenie i ksztatuje tosa-mo narodow. Dlatego dbao o jej rozwj powinna by nadrzdnym celem nie tylko uytkownikw. Optyma-lizacja tego obszaru wymaga cigej aktualizacji ocen wasnego uzbrojenia strzeleckiego i zagranicznego. W ar-tykule dokonano przegldu i porwnania broni strzeleckiej krajowej i zagranicznej.

  1. Wstp

  Wyposaenie onierza Wojsk Ldowych warunkowane jest sytuacj polityczno-militarn zwizan z przynalenoci do struktur militarnych i gospodarczych. Obec-no Polski w NATO i w Unii Europejskiej, wie si z koniecznoci dostosowania uzbrojenia poszczeglnych pastw w tym Polski do sojuszniczego dziaania. Aktywny udzia Polskich Si Zbrojnych w sferze bezpiecznego wspistnienia m.in. powodowa-ne zagroeniem rozszerzajcego si midzynarodowego terroryzmu, wymaga pro-wadzenia wsplnych dziaa militarnych na coraz szerszym, czsto specyficznym teatrze dziaa. Kade dziaanie poza granicami kraju jest zwizane z organizowa-niem szerokiego zaplecza logistycznego, co znaczco obcia budet kraju. Opty-malizacja tych kosztw wie si z bezporednim dostosowaniem sprztu uzbrojenia i szczeglnie amunicji do wzajemnie uznanego midzynarodowego standardu i norm. Ponadto w produkcji uzbrojenia stosowane s nowe, efektywne technologie, ktre ze wzgldw technicznych i strategicznych nie s powszechnie dostpne. Kraje wiodce w strukturach NATO, ktre posiadajc potne zaplecza naukowo-badawcze, dysponuj bardzo czsto technik bojow o radykalnie wyszej jakoci od naszej rodzimej. Eksploatowany w zoonych warunkach bojowych sprzt uzbrojenia strzeleckiego powinien by poddawany cigej modernizacji w celu eliminowania nie-doskonaoci konstrukcyjnych i dostosowania go do nowych wymaga bojowych, klimatycznych lub ergonomicznych.

  Ww. niektre aspekty funkcjonowania broni strzeleckiej eksploatowanej przez onierzy wojsk ldowych wymagaj okrelenia aktualnego stanu techniki w celu wy-specyfikowania kierunku koniecznego zakresu prowadzenia prac modernizacyjnych i

 • 66

  konstrukcyjnych zmierzajcych do dostosowania naszego wojska do wspdziaania na wspczesnym i przyszym polu walki.

  2. Wspczesne indywidualne uzbrojenie strzeleckie onierza wojsk ldowych armii polskiej i armii zagranicznych

  2.1. Pistolety

  Aktualnie w Wojskach Ldowych eksploatowane s pistolety: TT wz.33, P-64, P-83, WIST 94 (WIST 94L), ktre dostosowane s do nastpujcych naboi pistoletowych: 7,62x25mm typu Mauser, 9x18mm typu Makarow i 9x19mm typu Pa-rabellum. Przy czym krajowy przemys produkuje obecnie na potrzeby wojska tylko pistolety WIST 94 (WIST 94L) oraz amunicj 9x18mm typu Makarowa i 9x19mm typu Parabellum. Pistolety WIST 94 (wersja standardowa) i WIST 94L (wersja z ce-lownikiem laserowym) dostosowane s do amunicji, ktra jest standardem obowi-zujcym dla tego typu broni w wojskach nalecych do NATO. Amunicja jest aktual-nie produkowana w kraju przez Zakady Metalowe MESKO w Skarysku Kamiennej. Bro produkowana jest przez Przedsibiorstwo PREXER w odzi, przy kooperacji z FB Radom w iloci zgodnej z zamwieniami DDTW, ktre wynosz ok. 1500szt. rocznie. Aktualnie Przedsibiorstwo PRESER posiada zdolnoci produkcyjne na poziomie kilku tysicy pistoletw rocznie przy kooperacji zewntrznej zwizanej z wykonaniem lufy w zakresie wykonania przewodu wewntrznego w dugim odcinku surowej lufy. Ten zakres kooperacji jest realizowany z FB Radom.

  Charakterystyki taktyczno-techniczne pistoletw produkowanych aktualnie w kra-ju i wystpujcych w uzbrojeniu WP w zestawieniu z pistoletami zagranicznymi przedstawiono w tabeli 1, ocen pistoletw w zakresie wykazania przewagi i saboci w odniesieniu do wyrobw zagranicznych przedstawiono w tabeli 7.

  TABELA 1

  Gabaryty broni [mm]

  Nazwa pistoletu

  Typ nabo- ju

  Masa bez naboi [g]

  Liczba naboi w magaz. [szt.]

  Du-go

  Wy-so-ko

  Szero- ko

  Dugo

  lufy

  [mm]

  Ce-lownik mech. [m]

  Kraj

  TT wz.33 7,62x25 854 8 195 114 30 116 25 Polska

  P-64 9x18mm 620 6 160 117 25 84,6 25 -//-

  26mm pist. syg.wz.78

  26mm 560 1 200 120 30 155 - -//-

  P-83 9x18mm 730 8 160 121 25 90 25 -//-

  WIST 94

  (WIST 94L) 9x19mm 730

  (760)

  16 190 135 33 114 25 -//-

  MAG 95 9x19mm 1080 15 200 140 35 115 25 -//-

  Glock17 9x19mm 660 17 188 131 33 114 25 Austria

  Beretta 9x19mm 950 15 217 136 35 125 50 Wochy,USA

  cd. TABELI 1

  CZ 75 9X19mm 1000 15 203 131 33 120 25 Czechy

 • 67

  CZ100 9x19mm 680 13 177 130 32 95 25 -//-

  SIGMA 9x19mm 701 16 175 134 33 102 25 USA

  SIG P226 9x19mm 845 15 198 139 33 112 25 Szwajca

  P99 9x19mm 630 16 180 135 32 102 25 Niem./Polska

  HK USP 9x19mm 720 15 194 136 38 108 25 Niemcy

  Charakterystyki bojowe i konstrukcyjne pistoletw WIST 94 s zbiene

  z aktualnie obowizujcymi tendencjami rozwojowymi i s porwnywalne z charakterystykami najwyej ocenianych pistoletw na wiecie. Ocena pistoletw na podstawie wskanikw efektywnoci bojowej opracowanych przez: WITU, Politech-nik Warszawsk i Wojskow Akademi Techniczn wykazuje, e 9mm pistolet woj-skowy WIST 94 jest porwnywalny z pistoletami: austriackim GLOCK 17, amerykaskim SIGMA i niemieckim USP, wyprzedzajc wyranie pistolety BERETTA 92F, ktre s eksploatowane m.in. w armii Stanw Zjednoczonych. Ocena ta nie jest odosobniona, poniewa coraz czciej spotka si informacje o przewidywanym no-wym konkursie na pistolet do tej armii. Zestawienie wynikw ocen porwnawczych wybranych pistoletw na podstawie syntetycznego uoglnionego wskanika efektyw-noci bojowej, przedstawiono na rys.1.

  Rys.1. Zestawienie wynikw ocen porwnawczych pistoletw na podstawie syntetyczne-

  go uoglnionego wskanika efektywnoci bojowej (WAT, PW, WITU)

  Wymagany rozwj konstrukcji pistoletu powinien dotyczy wprowadzenia do

  uzbrojenia wojska modeli broni wspomagajcych proces eksploatacji nowo wdroo-nej broni jak: WIST 94 PRZEKRJ; WIST 94 TRENINGOWY. Problemy eksploata-cyjne wynikaj gwnie z dostosowania broni do istniejcej w armii, wyprodukowanej przed wdroeniem pistoletu amunicji (wymagana dua sia spustu), lecz rwnie wi- si z nieznajomoci budowy broni na skutek braku dostpnoci uytkownikw do dokumentacji eksploatacyjnej jak: Instrukcja Obsugi lub Tablice pogldowe. Nie-

  12,3

 • 68

  znaczna inno pistoletu wprowadzona dla zwikszenia bezpieczestwa uytkownika jest postrzegana jako utrudnienie jego rozbierania.

  Kierunki rozwoju tego pistoletu powinny dotyczy wyposaenia w rda wia-ta, w celowniki kolimatorowe oraz dostosowane do warunkw eksploatacji kabury. Wg zarysowujcych si nowych tendencji rozwojowych mona przypuszcza, e wyodrbni si rozwj tzw. pistoletw do obrony osobistej typu Compact dostoso-wanych do naboi kal.: 5,7mm (FN -Belgia); 4,7mm (HK -Niemcy); 5,45mm (Rosja). Widok krajowego pistoletu wojskowego WIST 94 (WIST 94L) przedstawiono na rys. 2. Widok nie wdroonych istniejcych modeli tego pistoletu przedstawiono na rys. 3.

  a b Rys. 2. Widok pistoletw WIST 94 (standard) a; WIST 94L (z celownikiem laserowym) -b

  a b

  c

  Rys. 3. Widok nie wdroonych istniejcych modeli pistoletw: WIST 94 TRENINGOWY a; WIST 94 COMPACT -b; WIST 94 INTELIGENTNY -c;

  2.2. Pistolety maszynowe

  W latach 80-tych zosta opracowany przez OBR Radom i wdroony do pro-dukcji w ZM ucznik pistolet maszynowy PM-84 na 9x18mm nabj Makarowa.

 • 69

  Pistolet zosta nastpnie dostosowany do 9x19mm naboju typu Parabellum i jest aktualnie produkowany w Radomiu jako PM 84P dostosowany wycznie do amuni-cji typu Parabellum. Jest produkowany w niewielkich ilociach dla wojska i policji. Jest doskona broni osobist czonkw zag wozw bojowych i pododdziaw specjalnych. Pistolet posiada prost budow i technologiczn konstrukcj. Komora zamkowa, pokrywa komory, mechanizm spustowy wykonane s z blach toczonych na zimno i zgrzewanych. Pistolet dziaa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, posiada mechanizm spustowy kurkowy umoliwiajcy strzelanie z zamknitego zam-ka ogniem seryjnym i pojedynczym. Posiada bezwadnociowy mechanizm zmniej-szenia szybkostrzelnoci. W produkcji uciliwy ze wzgldu na ma stabilno wy-miarow komory zamkowej po operacjach czenia blach przez zgrzewanie. Charak-terystyki taktyczno-techniczne pistoletw maszynowych zagranicznych w zestawieniu z krajowymi PM-84 i PM-84P przedstawiono w tabeli 2. Ocen pistoletw: PM-84 i PM-84P w zakresie wykazania przewagi i saboci w odniesieniu do wyrobw zagra-nicznych przedstawiono w tabeli 7.

  Charakterystyki taktyczno-techniczne znanych pistoletw maszynowych za-granicznych w zestawieniu z PM-84P produkowanym i eksploatowanym

  w kraju TABELA 2

  Nazwa pistoletu maszy-nowego

  Typ nabo- ju

  Masa bez naboi

  [g]

  Liczba naboi w magaz.

  [szt.]

  Dugo broni

  z kolb: zoon/ rozoon [mm]

  Szybko-strzel-

  no teo-rety-czna [strz/min]

  Dugo-

  lufy

  [mm]

  Odleg. ognia ce-lowa-nego

  [m]

  Uwagi

  P-84 9x18mm 1840 15/25 354/560 600 165 75/150/200 Polska

  P-84P 9x19mm 2300 15/25 375/575 640 185 75/150 -//-

  MP5 9x19mm 2450 15/30 490/660 800 146 100 Niemcy

  UZI 9x19mm 3600 25/32 470/650 600 260 100/200 Izrael

  Steyr 9x19mm 2930 25/32 465/670 550 260 150 Austria

  Beretta 9x19mm 3000 20/32/40 418/660 550 200 150/250 Wochy

  P90 5,7x28 2700 50 500 900 - 200