l 157/24 pl dziennik urzędowy unii europejskiej 9.6 · broni, w tym broni palnej, która objęta...

of 63 /63
DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji ( 1 ), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- społecznego ( 2 ), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak- tatu ( 3 ), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawo- dawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn ( 4 ) skodyfikowała dyrektywę 89/392/EWG ( 5 ). Z uwagi na to, że obecnie wprowadzane są zasadnicze zmiany do dyrektywy 98/37/WE, wskazane jest jej prze- kształcenie w celu nadania jej jasności. (2) Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynieryjnego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki Wspólnoty. Koszty społeczne dużej liczby wypadków powodowanych bezpośrednio przez użytko- wanie maszyn można zmniejszyć przez projektowanie i wykonanie maszyn bezpiecznych z samego założenia oraz przez właściwe ich instalowanie i konserwację. (3) Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapew- nienie na swoim terytorium ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów oraz, we właściwych przypadkach, zwierząt domowych i towarów, przede wszystkim w związku z ryzykiem wynikającym z użytkowania maszyn. (4) W celu zapewnienia użytkownikom pewności prawnej, zakres niniejszej dyrektywy i pojęcia dotyczące jej stoso- wania powinny zostać zdefiniowane w możliwie najbar- dziej precyzyjny sposób. (5) Wiążące przepisy Państw Członkowskich regulujące konstrukcję dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów, które są często uzupełniane przez faktycznie obowiązkowe specyfikacje techniczne lub nieobowiązkowe normy, niekoniecznie prowadzą do nierówności w poziomie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jednakże niejednolitość tych przepisów powoduje powstawanie barier w handlu w ramach Wspólnoty. Ponadto krajowe systemy oceny zgodności i certyfikacji tych maszyn żnią się w znacznym stopniu. Dlatego wskazane jest nie wyłączanie dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów z zakresu niniejszej dyrektywy. (6) Właściwe jest wyłączenie z zakresu niniejszej dyrektywy broni, w tym broni palnej, która objęta jest dyrektywą Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni ( 6 ); wyłączenie broni palnej nie powinno mieć zastosowania do prze- nośnych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych lub technicznych. Należy przewidzieć ustalenia przejściowe, umożliwiające Państwom Członkowskim pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytku takich maszyn wyprodu- kowanych zgodnie z przepisami prawa krajowego obowiązującymi do czasu przyjęcia niniejszej dyrektywy, łącznie z przepisami wprowadzającymi w życie Konwencję z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczącą wzajem- nego uznawania znaków próbnych na broni strzeleckiej. Takie ustalenia przejściowe umożliwią również europej- skim organizacjom normalizacyjnym opracowanie norm zapewniających poziom bezpieczeństwa oparty na aktu- alnym stanie wiedzy technicznej. (7) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do podno- szenia osób za pomocą maszyn nieprzeznaczonych do podnoszenia osób. Jednakże nie narusza to prawa Państw Członkowskich do podjęcia w odniesieniu do takich maszyn środków krajowych, zgodnie z Traktatem, mając na celu realizację dyrektywy Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytko- wania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) ( 7 ). 9.6.2006 L 157/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL ( 1 ) Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 164. ( 2 ) Dz.U. C 311 z 7.11.2001, str. 1. ( 3 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2002 r. (Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 491), wspólne stanowisko Rady z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.U. C 251 E z 11.10.2005, str. 1) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. ( 4 ) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1). ( 5 ) Dyrektywa Rady 89/392/EWG z 14 czerwca 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 9). ( 6 ) Dz.U. L 256 z 13.9.1991, str. 51. ( 7 ) Dz.U. L 393 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 46).

Author: dinhcong

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie maszyn, zmieniajca dyrektyw 95/16/WE (przeksztacenie)

(Tekst majcy znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk,w szczeglnoci jego art. 95,

uwzgldniajc wniosek Komisji (1),

uwzgldniajc opini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-spoecznego (2),

stanowic zgodnie z procedur okrelon w art. 251 Trak-tatu (3),

a take majc na uwadze, co nastpuje:

(1) Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zblienia ustawo-dawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si domaszyn (4) skodyfikowaa dyrektyw 89/392/EWG (5).Z uwagi na to, e obecnie wprowadzane s zasadniczezmiany do dyrektywy 98/37/WE, wskazane jest jej prze-ksztacenie w celu nadania jej jasnoci.

(2) Sektor maszynowy jest wan gazi przemysuinynieryjnego i stanowi jeden z przemysowych filarwgospodarki Wsplnoty. Koszty spoeczne duej liczbywypadkw powodowanych bezporednio przez uytko-wanie maszyn mona zmniejszy przez projektowaniei wykonanie maszyn bezpiecznych z samego zaoeniaoraz przez waciwe ich instalowanie i konserwacj.

(3) Pastwa Czonkowskie s odpowiedzialne za zapew-nienie na swoim terytorium ochrony zdrowiai bezpieczestwa ludzi, w szczeglnoci pracownikwi konsumentw oraz, we waciwych przypadkach,zwierzt domowych i towarw, przede wszystkimw zwizku z ryzykiem wynikajcym z uytkowaniamaszyn.

(4) W celu zapewnienia uytkownikom pewnoci prawnej,zakres niniejszej dyrektywy i pojcia dotyczce jej stoso-wania powinny zosta zdefiniowane w moliwie najbar-dziej precyzyjny sposb.

(5) Wice przepisy Pastw Czonkowskich regulujcekonstrukcj dwigw budowlanych przeznaczonych dopodnoszenia osb lub osb i towarw, ktre s czstouzupeniane przez faktycznie obowizkowe specyfikacjetechniczne lub nieobowizkowe normy, niekoniecznieprowadz do nierwnoci w poziomie ochrony zdrowiai bezpieczestwa, jednake niejednolito tych przepiswpowoduje powstawanie barier w handlu w ramachWsplnoty. Ponadto krajowe systemy oceny zgodnocii certyfikacji tych maszyn rni si w znacznymstopniu. Dlatego wskazane jest nie wyczanie dwigwbudowlanych przeznaczonych do podnoszenia osb lubosb i towarw z zakresu niniejszej dyrektywy.

(6) Waciwe jest wyczenie z zakresu niniejszej dyrektywybroni, w tym broni palnej, ktra objta jest dyrektywRady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawiekontroli nabywania i posiadania broni (6); wyczeniebroni palnej nie powinno mie zastosowania do prze-nonych maszyn montaowych i innych udarowychuruchamianych za pomoc nabojw, przeznaczonychwycznie do celw przemysowych lub technicznych.Naley przewidzie ustalenia przejciowe, umoliwiajcePastwom Czonkowskim pozwolenie na wprowadzeniedo obrotu i oddanie do uytku takich maszyn wyprodu-kowanych zgodnie z przepisami prawa krajowegoobowizujcymi do czasu przyjcia niniejszej dyrektywy,cznie z przepisami wprowadzajcymi w ycieKonwencj z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczc wzajem-nego uznawania znakw prbnych na broni strzeleckiej.Takie ustalenia przejciowe umoliwi rwnie europej-skim organizacjom normalizacyjnym opracowanie normzapewniajcych poziom bezpieczestwa oparty na aktu-alnym stanie wiedzy technicznej.

(7) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do podno-szenia osb za pomoc maszyn nieprzeznaczonych dopodnoszenia osb. Jednake nie narusza to prawaPastw Czonkowskich do podjcia w odniesieniu dotakich maszyn rodkw krajowych, zgodnie z Traktatem,majc na celu realizacj dyrektywy Rady 89/655/EWGz dnia 30 listopada 1989 r. dotyczcej minimalnychwymaga w zakresie bezpieczestwa i higieny uytko-wania sprztu roboczego przez pracownikw podczaspracy (druga dyrektywa szczegowa w rozumieniu art.16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (7).

9.6.2006L 157/24 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 164.(2) Dz.U. C 311 z 7.11.2001, str. 1.(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2002 r.

(Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 491), wsplne stanowisko Radyz dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.U. C 251 E z 11.10.2005, str. 1) orazstanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r.(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzdowym). DecyzjaRady z dnia 25 kwietnia 2006 r.

(4) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektyw98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1).

(5) Dyrektywa Rady 89/392/EWG z 14 czerwca 1989 r. w sprawiezblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si domaszyn (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 9).

(6) Dz.U. L 256 z 13.9.1991, str. 51.(7) Dz.U. L 393 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona

dyrektyw 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 46).

(8) W odniesieniu do cignikw rolniczych i lenych prze-pisy niniejszej dyrektywy dotyczce ryzyk nieobjtychobecnie dyrektyw 2003/37/WE Parlamentu Europej-skiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homo-logacji typu cignikw rolniczych lub lenych, ich przy-czep i wymiennych holowanych maszyn, cznie z ichukadami, czciami i oddzielnymi zespoami technicz-nymi (1) nie powinny by nadal stosowane w przypadkugdy takie ryzyka s objte dyrektyw 2003/37/WE.

(9) Nadzr rynku jest instrumentem istotnym o tyle, ezapewnia on waciwe i jednolite stosowanie dyrektyw.Dlatego waciwym jest stworzenie ram prawnych,w ktrych nadzr rynku moe by sprawowanyw sposb harmonijny.

(10) Pastwa Czonkowskie s odpowiedzialne za zapew-nienie, aby niniejsza dyrektywa zostaa skutecznie wpro-wadzona w ycie na ich terytorium oraz aby bezpiecze-stwo odnonych maszyn ulego, w miar moliwoci,poprawie zgodnie z jej przepisami. Pastwa Czonkow-skie powinny zapewni sobie moliwo skutecznegonadzoru rynku, uwzgldniajc wytyczne opracowaneprzez Komisj w celu osignicia naleytego i jednolitegostosowania niniejszej dyrektywy.

(11) W kontekcie nadzoru rynku powinno zosta ustano-wione wyrane rozgraniczenie pomidzy kwestionowa-niem normy zharmonizowanej przyznajcej maszyniedomniemanie zgodnoci a klauzul ochronn odnoszcsi do maszyny.

(12) Oddanie maszyny do uytku w rozumieniu niniejszejdyrektywy moe odnosi si jedynie do uywania samejmaszyny zgodnie z jej przeznaczeniem lub zastoso-wania, ktre mona w uzasadniony sposb przewidzie.Nie wyklucza to moliwoci ustanawiania warunkwuytkowania niedotyczcych samej maszyny, podwarunkiem e nie pocigaj one za sob modyfikacjimaszyny w sposb, ktry nie zosta okrelonyw niniejszej dyrektywie.

(13) Niezbdnym jest take okrelenie odpowiedniego mecha-nizmu pozwalajcego na podejmowanie rodkw szcze-glnych na poziomie wsplnotowym, ktre wymagajod Pastw Czonkowskich wprowadzenia zakazu lubograniczenia wprowadzania do obrotu niektrychrodzajw maszyn stwarzajcych takie samo ryzyko dlazdrowia i bezpieczestwa osb ze wzgldu na brakiw normie albo ze wzgldu na ich waciwoci tech-niczne, lub ktre wymagaj od Pastw Czonkowskichpoddania takich maszyn szczeglnym warunkom. W celuzapewnienia odpowiedniej oceny dotyczcej potrzebypodjcia takich rodkw, powinny one by podejmo-wane przez Komisj, wspieran przez komitet, w wietlekonsultacji z Pastwami Czonkowskimi i innymi zainte-resowanymi stronami. W zwizku z tym, e rodki takienie s bezporednio stosowane do podmiotw gospodar-

czych, Pastwa Czonkowskie powinny podj wszelkieniezbdne rodki dla ich realizacji.

(14) W celu zapewnienia, e maszyna jest bezpieczna,powinny by spenione zasadnicze wymagania w zakresieochrony zdrowia i bezpieczestwa; wymagania tepowinny by stosowane z wnikliwoci, tak abyuwzgldni stan wiedzy technicznej w momencie wyko-nania maszyny oraz wymagania technicznei ekonomiczne.

(15) W przypadku maszyn, ktre mog by uytkowaneprzez konsumentw, czyli operatorw nieprofesjonal-nych, producent powinien uwzgldni to w projekciei przy budowie maszyny. Ma to zastosowanie takew przypadku gdy maszyna jest zazwyczaj uytkowanaz przeznaczeniem do wiadczenia usug konsumentom.

(16) Pomimo e wymagania niniejszej dyrektywy nie majw caoci zastosowania do maszyn nieukoczonych,niemniej jednak wane jest zagwarantowanie ichswobodnego przepywu w drodze okrelonej procedury.

(17) Powinna istnie moliwo prezentowania maszyn, ktrenie speniaj wymaga niniejszej dyrektywy na targach,wystawach itp. Jednake strony zainteresowane powinnyby waciwie poinformowane, e maszyny te niespeniaj wymaga i nie mog by zakupione w takimstanie.

(18) Niniejsza dyrektywa okrela jedynie wymagania zasad-nicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwao powszechnym zastosowaniu, uzupenione pewniloci bardziej szczegowych wymaga dla niektrychkategorii maszyn. Aby pomc producentomw udowodnieniu zgodnoci z tymi wymaganiami zasad-niczymi oraz aby umoliwi kontrolowanie tej zgod-noci, wskazane jest posiadanie norm zharmonizowa-nych na poziomie wsplnotowym, w celu zapobieeniapowstawaniu ryzyka wynikajcego z projektu i budowymaszyny. Normy te s opracowywane przez podmiotyprawa prywatnego i powinny utrzyma swj niewicystatus.

(19) Majc na uwadze charakter ryzyka dotyczcegouywania maszyn objtych niniejsz dyrektyw,powinny zosta ustanowione procedury oceny zgod-noci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochronyzdrowia i bezpieczestwa. Takie procedury powinny byopracowane w wietle wielkoci zagroenia waciwegodanej maszynie. W rezultacie dla kadej kategoriimaszyn powinna istnie odpowiednia procedura, pozos-tajca w zgodnoci z decyzj Rady 93/465/EWG z dnia22 lipca 1993 r. dotyczc moduw stosowanychw rnych fazach procedur oceny zgodnoci oraz zasadumieszczania i uywania oznakowania zgodnoci WE,ktre maj by stosowane w dyrektywach harmonizacjitechnicznej (2), uwzgldniajca charakter weryfikacjiwymagany dla takich maszyn.

9.6.2006 L 157/25Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 171 z 9.7.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmienionadyrektyw Komisji 2005/67/WE (Dz.U. L 273 z 19.10.2005,str. 17). (2) Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 23.

(20) Producenci powinni pozosta w peni odpowiedzialni zacertyfikowanie zgodnoci wyprodukowanych przez nichmaszyn z przepisami niniejszej dyrektywy. Niemniejjednak w stosunku do niektrych typw maszyno wyszym wspczynniku ryzyka wskazane jest stwo-rzenie surowszej procedury certyfikacyjnej.

(21) Oznakowanie CE powinno by w peni uznawane jakojedyne oznakowanie gwarantujce, e maszyna odpo-wiada wymaganiom niniejszej dyrektywy. Wszystkieinne oznakowania, ktre mogyby wprowadzi stronytrzecie w bd co do znaczenia lub formy oznakowaniaCE, lub co do jednego i drugiego, powinny by zaka-zane.

(22) W celu zapewnienia takiej samej jakoci dla oznako-wania CE i znaku producenta wane jest, aby byy onenanoszone za pomoc tej samej techniki. Dla unikniciamylenia rnych oznakowa CE, ktre mog pojawiasi na poszczeglnych elementach i oznakowania CEodpowiadajcego maszynie wane jest, aby to ostatniebyo umieszczone obok nazwiska osoby, ktra wzia zanie odpowiedzialno, tzn. producenta lub jego upowa-nionego przedstawiciela.

(23) Producent lub jego upowaniony przedstawiciel powi-nien take zapewni przeprowadzenie oceny ryzyka dlamaszyny, ktr zamierza wprowadzi do obrotu. W tymcelu powinien on okreli, ktre z wymaga s wymaga-niami zasadniczymi w zakresie ochrony zdrowiai bezpieczestwa majcymi zastosowanie do jegomaszyny i w odniesieniu do ktrych musi on podjrodki.

(24) Istotnym jest, aby przed sporzdzeniem deklaracji zgod-noci WE, producent lub jego upowaniony przedstawi-ciel we Wsplnocie opracowa dokumentacj tech-niczno-konstrukcyjn. Jednake nie jest niezbdne, abycaa taka dokumentacja bya stale dostpna w formiematerialnej, z tym, e naley stworzy moliwoudostpniania jej na yczenie. Nie ma potrzebywczania szczegowych planw podzespow uytychdo produkcji maszyny, chyba e znajomo takichplanw jest wana dla zapewnienia zgodnociz zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochronyzdrowia i bezpieczestwa.

(25) Adresaci wszelkich decyzji podjtych na podstawieniniejszej dyrektywy powinni by informowanio przyczynach podjcia tych decyzji orazo przysugujcych im rodkach prawnych.

(26) Pastwa Czonkowskie powinny okreli sankcje stoso-wane w przypadku narusze przepisw niniejszej dyrek-tywy. Sankcje te powinny by skuteczne, proporcjonalnei odstraszajce.

(27) Stosowanie niniejszej dyrektywy do wielu maszyn prze-znaczonych do podnoszenia osb wymaga lepszegorozgraniczenia produktw objtych niniejsz dyrektyw

od produktw objtych dyrektyw 95/16/WE Parla-mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r.w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkow-skich dotyczcych dwigw (1). Przedefiniowanie zakresuostatniej z wymienionych dyrektyw uznaje si wic zaniezbdne. Dyrektywa 95/16/WE powinna w zwizkuz tym zosta odpowiednio zmieniona.

(28) W zwizku z tym, e cel niniejszej dyrektywy, to znaczyustanowienie zasadniczych wymaga w zakresieochrony zdrowia i bezpieczestwa w odniesieniu doprojektowania i produkcji w celu poprawy bezpiecze-stwa maszyn wprowadzanych do obrotu, nie moezosta skutecznie osignity przez Pastwa Czonkow-skie, a moe zosta lepiej osignity na poziomie wspl-notowym, Wsplnota moe przyj rodki, zgodniez zasad pomocniczoci okrelon w art. 5 Traktatu.Zgodnie z zasad proporcjonalnoci, okrelon w tymartykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, cojest niezbdne do osignicia tego celu.

(29) Zgodnie z ust. 34 Porozumienia midzyinstytucjonal-nego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2) zachcasi Pastwa Czonkowskie do sporzdzania, dla ichwasnych celw i w interesie Wsplnoty, wasnych tabel,ktre w moliwie najszerszym zakresie odzwierciedlajkorelacje pomidzy niniejsz dyrektyw a rodkamitranspozycji, oraz do podawania ich do wiadomocipublicznej.

(30) rodki niezbdne do wykonania niniejszej dyrektywypowinny zosta przyjte zgodnie z decyzj Rady1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiajcwarunki wykonywania uprawnie wykonawczych przy-znanych Komisji (3),

PRZYJMUJ NINIEJSZ DYREKTYW:

Artyku 1

Zakres

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do nastpujcychproduktw:

a) maszyn;

b) wyposaenia wymiennego;

c) elementw bezpieczestwa;

d) osprztu do podnoszenia;

e) acuchw, lin i pasw;

f) odczalnych urzdze do mechanicznego przenoszenianapdu;

g) maszyn nieukoczonych.

9.6.2006L 157/26 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 213 z 7.9.1995, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporzdze-niem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

2. Z zakresu niniejszej dyrektywy wyczone s:

a) elementy bezpieczestwa przeznaczone do uytku jakoczci zamienne identycznych elementw i dostarczoneprzez producenta oryginalnej maszyny;

b) urzdzenia specjalne, przeznaczone do uytku na tereniewesoych miasteczek lub parkw rozrywki;

c) maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do uytkudo celw jdrowych, ktre w przypadku uszkodzenia mogspowodowa emisj radioaktywn;

d) bro, w tym bro palna;

e) nastpujce rodki transportu:

cigniki rolnicze i lene w zakresie ryzyka objtegodyrektyw 2003/37/WE, z wyczeniem maszyn zamo-cowanych na tych pojazdach;

pojazdy silnikowe i ich przyczepy objte dyrektywRady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawiezblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskichodnoszcych si do homologacji typu pojazdw silniko-wych i ich przyczep (1), z wyczeniem maszyn zamoco-wanych na tych pojazdach;

pojazdy objte dyrektyw 2002/24/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r.odnoszc si do homologacji typu dwu- lub trzykoo-wych pojazdw silnikowych (2), z wyczeniem maszynzamocowanych na tych pojazdach;

pojazdy silnikowe przeznaczone wycznie do udziauw wycigach; oraz

rodki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego,z wyczeniem maszyn zamocowanych na tych rod-kach transportu;

f) statki penomorskie i pywajce jednostki przybrzene orazmaszyny zainstalowane na takich statkach lub jednostkach;

g) maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zasto-sowa w wojsku i policji;

h) maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celwbadawczych, do doranego uytku w laboratoriach;

i) grnicze urzdzenia wycigowe;

j) maszyny przeznaczone do przemieszczania artystwpodczas przedstawie artystycznych;

k) sprzt elektryczny i elektroniczny w nastpujcych dziedzi-nach, w stopniu, w jakim jest on objty dyrektyw Rady73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmoni-zacji ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych sido wyposaenia elektrycznego przewidzianego do stoso-wania w niektrych granicach napicia (3):

urzdzenia gospodarstwa domowego przeznaczone douytku domowego,

sprzt audiowizualny,

sprzt informatyczny,

maszyny biurowe powszechnego uytku,

aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiegonapicia,

silniki elektryczne;

l) nastpujce rodzaje sprztu elektrycznego wysokiegonapicia:

aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza,

transformatory.

Artyku 2

Definicje

Do celw niniejszej dyrektywy termin maszyna okrelaprodukty wymienione w art. 1 ust. 1 lit. a)f).

Zastosowanie maj nastpujce definicje:

a) maszyna oznacza:

zesp, wyposaony lub przeznaczony do wyposaeniaw mechanizm napdowy inny ni bezporednio wyko-rzystujcy si mini ludzkich lub zwierzcych,skadajcy si ze sprzonych czci lub elementw,z ktrych przynajmniej jedna wykonuje ruch, poczo-nych w cao majc konkretne zastosowanie,

zesp okrelony w tiret pierwsze, jedynie z pominiciemelementw przeznaczonych do jego podczeniaw miejscu pracy lub do podczenia do rde energiii napdu,

zesp okrelony w tiret pierwsze i drugie, gotowy dozainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danymstanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany narodkach transportu lub zainstalowany w jakimbudynku lub na konstrukcji,

zespoy maszyn okrelone w tiret pierwsze, drugiei trzecie lub maszyny nieukoczone okrelone w lit. g),ktre w celu osignicia okrelonego efektu kocowego,zostay zestawione i s sterowane w taki sposb, edziaaj jako zintegrowana cao,

zesp sprzonych czci lub elementw, z ktrychprzynajmniej jedna wykonuje ruch, poczonychw cao, przeznaczony do podnoszenia adunkw,a ktrego jedynym rdem mocy jest bezporedniewykorzystanie siy ludzkich mini,

9.6.2006 L 157/27Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmienionadyrektyw Komisji 2006/28/WE (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 27).

(2) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmienionadyrektyw Komisji 2005/30/WE (Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 17).

(3) Dz.U. L 77 z 26.3.1973, str. 29. Dyrektywa zmieniona dyrektyw93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).

b) wyposaenie wymienne oznacza urzdzenie, ktre pooddaniu do uytku maszyny lub cignika jest zamontowanedo tej maszyny lub cignika przez samego operatora, w celuzmiany funkcji maszyny lub cignika lub przyporzdko-wania nowej funkcji, o ile wyposaenie to nie jest narz-dziem;

c) element bezpieczestwa oznacza element:

ktry suy do spenienia funkcji bezpieczestwa, oraz

ktry jest wprowadzany do obrotu niezalenie, oraz

ktrego uszkodzenie lub nieprawidowe dziaaniezagraa bezpieczestwu osb, oraz

ktry nie jest niezbdny do dziaania maszyny lub ktrymona zastpi zwykymi elementami tak, aby maszynamoga dziaa.

Orientacyjny wykaz elementw bezpieczestwa jest zawartyw zaczniku V, ktry moe by uaktualniany zgodnie z art.8 ust. 1 lit a);

d) osprzt do podnoszenia oznacza element lub wyposaenieniezwizane z maszyn podnoszc, umoliwiajce utrzy-manie adunku, umieszczone pomidzy maszyna adunkiem lub na samym adunku lub mogce stanowiintegraln cz adunku i ktre jest wprowadzane doobrotu niezalenie; zawiesia i ich elementy rwnie s uzna-wane za osprzt do podnoszenia;

e) acuchy, liny i pasy oznaczaj acuchy, liny i pasyzaprojektowane i wykonane do podnoszenia jako czmaszyny podnoszcej lub osprztu do podnoszenia;

f) odczalne urzdzenie do mechanicznego przenoszenianapdu oznacza odczalny element do przenoszenia mocypomidzy maszynami samobienymi lub cignikamia innymi maszynami poprzez poczenie ich na pierwszymstaym oysku. W przypadku gdy urzdzenie zostao wpro-wadzone do obrotu z oson, naley je traktowa jako jedenprodukt;

g) maszyna nieukoczona oznacza zesp, ktry jest prawiemaszyn, ale nie moe samodzielnie suy do konkretnegozastosowania. Ukad napdowy jest maszyn nieukoczon.Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukoczonej jestwczenie do lub poczenie z inn maszyn lub innmaszyn nieukoczon lub wyposaeniem, tworzc w tensposb maszyn, do ktrej ma zastosowanie niniejszadyrektywa;

h) wprowadzenie do obrotu oznacza udostpnienie maszynylub maszyny nieukoczonej po raz pierwszy we Wsplnociez zamiarem jej dystrybucji lub uytkowania, za wynagrodze-niem lub bezpatnie;

i) producent oznacza osob fizyczn lub prawn, ktraprojektuje lub produkuje maszyny lub maszyny nieuko-czone objte niniejsz dyrektyw i jest odpowiedzialna za

zgodno maszyny lub maszyny nieukoczonej z niniejszdyrektyw, majc na uwadze jej wprowadzenie do obrotu,pod wasn nazw lub znakiem towarowym lub dowasnego uytku. W razie braku producenta odpowiadaj-cego powyszej definicji za producenta uwaana jest osobafizyczna lub prawna, ktra wprowadza do obrotu luboddaje do uytku maszyny lub maszyny nieukoczoneobjte niniejsz dyrektyw;

j) upowaniony przedstawiciel oznacza osob fizyczn lubprawn majc miejsce zamieszkania lub siedzib weWsplnocie, ktra otrzymaa pisemne upowanienie odproducenta do wykonywania w jego imieniu wszystkich lubniektrych jego zobowiza oraz formalnoci zwizanychz niniejsz dyrektyw;

k) oddanie do uytku oznacza pierwsze wykorzystanie weWsplnocie maszyny objtej niniejsz dyrektyw zgodniez jej przeznaczeniem;

l) norma zharmonizowana oznacza niewic specyfikacjtechniczn przyjt przez organ normalizacyjny, to znaczyEuropejski Komitet Normalizacyjny (CEN), EuropejskiKomitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lubEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), napodstawie mandatu udzielonego przez Komisj, zgodniez procedurami ustanowionymi w dyrektywie 98/34/WEParlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.ustanawiajcej procedur udzielania informacji w zakresienorm i przepisw technicznych oraz zasad dotyczcychusug spoeczestwa informacyjnego (1).

Artyku 3

Dyrektywy szczegowe

W przypadku maszyn, dla ktrych zagroenia okrelonew zaczniku I s w caoci lub czciowo objte innymi dyrek-tywami wsplnotowymi w sposb bardziej szczegowy,niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania lub przestaje miezastosowanie do tych maszyn w odniesieniu do takichzagroe od daty wprowadzenia w ycie tych innych dyrektyw.

Artyku 4

Nadzr rynku

1. Pastwa Czonkowskie podejmuj wszelkie odpowiednierodki w celu zapewnienia, e maszyna moe zosta wprowa-dzona do obrotu lub oddana do uytku jedynie w przypadkugdy spenia ona odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy i niezagraa zdrowiu i bezpieczestwu osb oraz, we waciwychprzypadkach, zwierzt domowych lub mienia, kiedy jest odpo-wiednio zainstalowana, konserwowana i uytkowana zgodniez jej przeznaczeniem lub w warunkach, ktre mona w sposbuzasadniony przewidzie.

9.6.2006L 157/28 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmienionaAktem przystpienia z 2003 r.

2. Pastwa Czonkowskie podejmuj wszelkie odpowiednierodki w celu zapewnienia, e maszyna nieukoczona moezosta wprowadzona do obrotu jedynie w przypadku gdyspenia odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy.

3. Pastwa Czonkowskie ustanawiaj lub wyznaczajwaciwe organy do monitorowania zgodnoci maszyn i maszynnieukoczonych z postanowieniami ust. 1 i 2.

4. Pastwa Czonkowskie okrelaj zadania, strukturi uprawnienia waciwych organw okrelonych w ust. 3i powiadamiaj o tym Komisj i inne Pastwa Czonkowskie,jak rwnie o wszystkich pniejszych zmianach.

Artyku 5

Wprowadzenie do obrotu i oddanie do uytku

1. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniemdo uytku producent lub jego upowaniony przedstawiciel:

a) zapewnia, e maszyna spenia odpowiednie zasadniczewymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwaokrelone w zaczniku I;

b) zapewnia, e dostpna jest dokumentacja techniczna okre-lona w zaczniku VII cz A;

c) dostarcza, w szczeglnoci, niezbdnych informacji, takichjak instrukcje;

d) przeprowadza waciwe procedury oceny zgodnoci zgodniez art. 12;

e) sporzdza deklaracj zgodnoci WE zgodnie z zacznikiem IIcz 1 sekcja A i zapewnia, e zostaa doczona domaszyny;

f) umieszcza oznakowanie CE zgodnie z art. 16.

2. Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny nieukoczonejproducent lub jego upowaniony przedstawiciel zagwarantuje,e zostay zakoczone procedury okrelone w art. 13.

3. Do celw procedur okrelonych w art. 12 producent lubjego upowaniony przedstawiciel posiada rodki niezbdne dozapewnienia, e maszyna spenia zasadnicze wymaganiaw zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa okrelonew zaczniku I lub ma dostp do takich rodkw.

4. W przypadku gdy dana maszyna podlega take innymdyrektywom dotyczcym innych aspektw i nakadajcymwymg umieszczenia oznakowania CE, oznakowanie to wska-zuje, e dana maszyna spenia take przepisy tych innychdyrektyw.

Jednake jeeli jedna lub wicej z tych dyrektyw pozwalajproducentowi lub jego upowanionemu przedstawicielowiwybra podczas okresu przejciowego system, ktry zastosuje,oznakowanie CE oznacza zgodno jedynie z przepisami tych

dyrektyw, ktre stosuje producent lub jego upowanionyprzedstawiciel. Szczegowe informacje dotyczce zastosowa-nych dyrektyw, opublikowanych w Dzienniku Urzdowym UniiEuropejskiej, s podawane w deklaracji zgodnoci WE.

Artyku 6

Swoboda przepywu

1. Pastwa Czonkowskie nie zakazuj, nie ograniczaj aninie utrudniaj wprowadzania do obrotu lub oddania do uytkuna ich terytoriach maszyn, ktre s zgodne z niniejszdyrektyw.

2. Pastwa Czonkowskie nie zakazuj, nie ograniczaj aninie utrudniaj wprowadzania do obrotu maszyny nieuko-czonej, w przypadku gdy producent lub jego upowanionyprzedstawiciel zo deklaracj wczenia, o ktrej mowaw zaczniku II cz 1 sekcja B, stwierdzajc, e maszynanieukoczona przeznaczona jest do wczenia do maszyny lubzmontowania z inn maszyn nieukoczon, tak aby utworzymaszyn.

3. Pastwa Czonkowskie nie zapobiegaj prezentacjipodczas targw wystaw, demonstracji itp. maszyn lub maszynnieukoczonych, ktre nie s zgodne z niniejsz dyrektyw,pod warunkiem e widoczne oznaczenie wyranie wskazuje naich niezgodno oraz e nie bd one udostpnione do chwilidoprowadzenia ich do zgodnoci. Ponadto podczas demonstro-wania takiej niespeniajcej wymaga maszyny lub maszynynieukoczonej naley podj odpowiednie rodki bezpiecze-stwa w celu zapewnienia ochrony osb.

Artyku 7

Domniemanie zgodnoci i normy zharmonizowane

1. Pastwa Czonkowskie uznaj maszyny noszce oznako-wanie CE, do ktrych doczono deklaracj zgodnoci WE,ktrej tre jest okrelona w zaczniku II cz 1 sekcja A, zaspeniajce przepisy niniejszej dyrektywy.

2. Domniemywa si, e maszyny wyprodukowane zgodniez norm zharmonizowan, do ktrej odniesienia zostayopublikowane w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej,speniaj zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowiai bezpieczestwa objte tak norm zharmonizowan.

3. Komisja publikuje w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiejodniesienia do norm zharmonizowanych.

4. Pastwa Czonkowskie podejmuj odpowiednie rodkiw celu umoliwienia partnerom spoecznym wpywu naszczeblu krajowym na proces opracowywania i monitorowanianorm zharmonizowanych.

9.6.2006 L 157/29Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

Artyku 8

rodki szczeglne

1. Komisja, stanowic zgodnie z procedur okrelon w art.22 ust. 3, moe podj wszelkie odpowiednie rodki w celuwprowadzenia w ycie przepisw dotyczcych nastpujcychpunktw:

a) uaktualnienia orientacyjnego wykazu elementw bezpie-czestwa, o ktrych mowa w art. 2 lit. c), znajdujcego siw zaczniku V;

b) ogranicze we wprowadzaniu do obrotu maszyn, o ktrychmowa w art. 9.

2. Komisja, stanowic zgodnie z procedur okrelon w art.22 ust. 2, moe podj wszelkie odpowiednie rodki zwizanez wprowadzeniem w ycie i stosowaniem w praktyce niniejszejdyrektywy, w tym rodki niezbdne do zapewnienia wsp-pracy Pastw Czonkowskich midzy sob oraz z Komisjzgodnie z art. 19 ust. 1.

Artyku 9

rodki szczeglne przewidziane w odniesieniu do maszynpotencjalnie niebezpiecznych

1. Jeeli, zgodnie z procedur okrelon w art. 10, Komisjauznaje, e norma zharmonizowana nie spenia cakowiciezasadniczych wymaga w zakresie ochrony zdrowiai bezpieczestwa, ktre s ni objte i ktre wymienionow zaczniku I, Komisja moe, zgodnie z ust. 3 niniejszegoartykuu, podj rodki, dajc wprowadzenia przez PastwaCzonkowskie zakazu lub ograniczenia wprowadzania doobrotu maszyn o waciwociach technicznych stwarzajcychryzyko wskutek brakw w normie lub dajc poddania takichmaszyn szczeglnym warunkom.

Jeeli, zgodnie z procedur okrelon w art. 11 Komisja uznaje,e rodek podjty przez Pastwo Czonkowskie jest uzasad-niony, Komisja moe, zgodnie z ust. 3 niniejszego artykuu,podj rodki, dajc wprowadzenia przez Pastwa Czonkow-skie zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu maszynstwarzajcych takie samo ryzyko ze wzgldu na ich waci-woci techniczne lub dajc poddania takich maszyn szcze-glnym warunkom.

2. Kade Pastwo Czonkowskie moe da, aby Komisjazbadaa potrzeb podjcia rodkw, o ktrych mowa w ust. 1.

3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1, Komisjakonsultuje si z Pastwami Czonkowskimi i innymi zaintereso-wanymi stronami, wskazujc rodki, jakie zamierza podjw celu zapewnienia na poziomie wsplnotowym wysokiegopoziomu ochrony zdrowia i bezpieczestwa osb.

Dziaajc z naleytym uwzgldnieniem wynikw tych konsul-tacji, Komisja podejmuje niezbdne rodki zgodnie z procedurokrelon w art. 22 ust. 3.

Artyku 10

Procedura kwestionowania normy zharmonizowanej

W przypadku gdy Pastwo Czonkowskie lub Komisja uznaje,e norma zharmonizowana nie spenia cakowicie zasadniczychwymaga w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa, ktres ni objte i ktre wymieniono w zaczniku I, Komisja lubPastwo Czonkowskie przedkada spraw komitetowi ustano-wionemu na mocy dyrektywy 98/34/WE podajc tego powody.Komitet niezwocznie wydaje swoj opini. W wietle opiniikomitetu Komisja podejmuje decyzj o opublikowaniu, niepu-blikowaniu, opublikowaniu z ograniczeniem, utrzymaniu,utrzymaniu z ograniczeniem lub wycofaniu odniesienia dodanej normy zharmonizowanej w Dzienniku Urzdowym UniiEuropejskiej.

Artyku 11

Klauzula ochronna

1. W przypadku gdy Pastwo Czonkowskie stwierdza, emaszyny objte niniejsz dyrektyw noszce oznakowanie CE,do ktrych doczono deklaracj zgodnoci WE i ktre suywane zgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach, ktremona w sposb uzasadniony przewidzie, zagraaj zdrowiui bezpieczestwu osb oraz, we waciwych przypadkach,zwierzt domowych lub mienia, Pastwo to podejmujewszelkie odpowiednie rodki w celu wycofania takich maszynz obrotu, zakazania wprowadzania do obrotu lub oddania douytku takich maszyn, lub ograniczenia ich swobodnego prze-pywu.

2. Pastwo Czonkowskie niezwocznie powiadamia Komisji inne Pastwa Czonkowskie o kadym takim rodku, wska-zujc powody swojej decyzji oraz wskazujc, w szczeglnociczy niezgodno jest wynikiem:

a) niespenienia zasadniczych wymaga okrelonych w art. 5ust. 1 lit. a);

b) nieprawidowego zastosowania norm zharmonizowanych,o ktrych mowa w art. 7 ust. 2;

c) brakw w samych normach zharmonizowanych, o ktrychmowa w art. 7 ust. 2.

3. Komisja niezwocznie przystpuje do konsultacjiz zainteresowanymi stronami.

Po konsultacjach Komisja rozwaa, czy rodki podjte przezPastwo Czonkowskie byy uzasadnione i powiadamia o swojejdecyzji Pastwo Czonkowskie, ktre podjo inicjatyw,pozostae Pastwa Czonkowskie oraz producenta lub jegoupowanionego przedstawiciela.

9.6.2006L 157/30 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

4. W przypadku gdy rodki okrelone w ust. 1 s oparte nabrakach w normach zharmonizowanych, a Pastwo Czonkow-skie, ktre podjo rodki jako pierwsze podtrzymuje swojestanowisko, Komisja lub Pastwo Czonkowskie wszczynaprocedur, o ktrej mowa w art. 10.

5. W przypadku gdy maszyna nie jest zgodnaz wymaganiami, a nosi oznakowanie CE, waciwe PastwoCzonkowskie podejmuje odpowiednie dziaania przeciw temu,kto umieci oznakowanie oraz informuje o tym Komisj.Komisja informuje pozostae Pastwa Czonkowskie.

6. Komisja zapewnia, aby Pastwa Czonkowskie byy infor-mowane o postpach i wyniku procedury.

Artyku 12

Procedury oceny zgodnoci maszyn

1. W celu powiadczenia zgodnoci maszyny z przepisamininiejszej dyrektywy, producent lub jego upowaniony przed-stawiciel stosuje jedn z procedur oceny zgodnoci opisanychw ust. 2, 3 i 4.

2. W przypadku gdy maszyna nie jest wymienionaw zaczniku IV, producent lub jego upowaniony przedstawi-ciel stosuje procedur oceny zgodnoci poczon z kontrolwewntrzn wytwarzania maszyny, przewidzianw zaczniku VIII.

3. W przypadku gdy maszyna jest wymienionaw zaczniku IV i zostaa wyprodukowana zgodnie z normamizharmonizowanymi, o ktrych mowa w art. 7 ust. 2, oraz podwarunkiem e normy te obejmuj wszystkie odpowiedniezasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowiai bezpieczestwa, producent lub jego upowaniony przedstawi-ciel stosuje jedn z nastpujcych procedur:

a) procedur oceny zgodnoci poczon z kontrolwewntrzn wytwarzania maszyny przewidzianw zaczniku VIII;

b) procedur badania typu WE przewidzian w zaczniku IXwraz z kontrol wewntrzn wytwarzania maszyny przewi-dzian w zaczniku VIII punkt 3;

c) procedur penego zapewnienia jakoci przewidzianw zaczniku X.

4. W przypadku gdy maszyna jest wymienionaw zaczniku IV i nie zostaa wyprodukowana zgodniez normami zharmonizowanymi, o ktrych mowa w art. 7 ust.2, lub zostaa wyprodukowana jedynie czciowo zgodniez takimi normami, lub jeeli normy zharmonizowane nieobejmuj wszystkich istotnych zasadniczych wymagaw zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa, lub gdy nie

istniej normy zharmonizowane dla danej maszyny, producentlub jego upowaniony przedstawiciel stosuje jednz nastpujcych procedur:

a) procedur badania typu WE przewidzian w zaczniku IXwraz z kontrol wewntrzn wytwarzania maszyny przewi-dzian w zaczniku VIII punkt 3;

b) procedur penego zapewnienia jakoci przewidzianw zaczniku X.

Artyku 13

Procedura dotyczca maszyny nieukoczonej

1. Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny nieukoczonejjej producent lub jego upowaniony przedstawiciel zapewniaj:

a) opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznejopisanej w zaczniku VII cz B;

b) opracowanie instrukcji montau opisanej w zaczniku VI;

c) sporzdzenie deklaracji wczenia opisanej w zaczniku IIcz 1 sekcja B.

2. Instrukcja montau i deklaracja wczenia pozostajdoczone do maszyny nieukoczonej do momentu jejwczenia do maszyny finalnej, a nastpnie stanowi czdokumentacji technicznej tej maszyny.

Artyku 14

Jednostki notyfikowane

1. Pastwa Czonkowskie notyfikuj Komisji i innymPastwom Czonkowskim jednostki, ktre wyznaczyy do prze-prowadzenia oceny zgodnoci w celu wprowadzenia do obrotu,o ktrej mowa w art. 12 ust. 3 i 4, cznie ze szczeglnymiprocedurami oceny zgodnoci i kategoriami maszyn, dlaktrych jednostki te zostay wyznaczone oraz numerami iden-tyfikacyjnymi nadanymi im uprzednio przez Komisj. PastwaCzonkowskie powiadamiaj Komisj i inne Pastwa Czonkow-skie o wszelkich pniejszych zmianach.

2. Pastwa Czonkowskie zapewniaj, e jednostki notyfiko-wane s regularnie monitorowane w celu sprawdzenia, czyspeniaj one nieprzerwanie kryteria okrelone w zaczniku XI.Jednostka notyfikowana przedstawia na danie wszelkieistotne informacje, w tym dokumentacj budetow, umoli-wiajce Pastwom Czonkowskim zapewnienie spenieniawymaga zacznika XI.

3. Do oceny jednostek, ktre maj by notyfikowane,i jednostek ju notyfikowanych, Pastwa Czonkowskie stosujkryteria okrelone w zaczniku XI.

9.6.2006 L 157/31Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

4. Komisja publikuje w celach informacyjnych w DziennikuUrzdowym Unii Europejskiej wykaz jednostek notyfikowanychi ich numery identyfikacyjne oraz zadania, do ktrych zostaynotyfikowane. Komisja zapewnia aktualizacj tego wykazu.

5. Domniemywa si, e jednostki speniajce kryteria ocenyustanowione w odpowiednich normach zharmonizowanych,do ktrych odniesienia publikowane s w Dzienniku UrzdowymUnii Europejskiej, speniaj odpowiednie kryteria.

6. Jeeli jednostka notyfikowana ustali, e producent niespeni lub nie spenia ju odpowiednich wymaga niniejszejdyrektywy lub e nie naleao wydawa certyfikatu badaniatypu WE lub zatwierdzenia systemu zapewnienia jakoci, jed-nostka ta, biorc pod uwag zasad proporcjonalnoci,zawiesza lub wycofuje wydany certyfikat lub zatwierdzenie, lubnakada na nie ograniczenia, podajc szczegowe powody,chyba e producent zapewnia spenienie takich wymaga przezwprowadzenie w ycie waciwych rodkw korygujcych.W przypadku zawieszenia lub wycofania certyfikatu, lubzatwierdzenia lub naoenia na nie ogranicze, lubw przypadkach, w ktrych interwencja waciwych organwmoe si okaza niezbdna, jednostka notyfikowana informujeo tym waciwe organy zgodnie z art. 4. Pastwo Czonkowskieniezwocznie informuje o tym pozostae Pastwa Czonkowskiei Komisj. Przewidziana jest procedura odwoawcza.

7. W celu koordynowania jednolitego zastosowania niniej-szej dyrektywy Komisja zapewnia organizacj wymianydowiadcze pomidzy organami odpowiedzialnymi zapowoanie, notyfikacj i monitorowanie jednostek notyfikowa-nych w Pastwach Czonkowskich a jednostkami notyfikowa-nymi.

8. Pastwo Czonkowskie, ktre notyfikowao jednostk,niezwocznie wycofuje jej notyfikacj w przypadku stwier-dzenia, e:

a) jednostka ta nie spenia ju kryteriw okrelonychw zaczniku XI; lub

b) jednostka ta dopucia si powanego niedopenienia swoichobowizkw.

Pastwo Czonkowskie niezwocznie powiadamia o tymKomisj oraz pozostae Pastwa Czonkowskie.

Artyku 15

Instalacja i uywanie maszyny

Niniejsza dyrektywa nie wpywa na uprawnienie Pastw Czon-kowskich, z poszanowaniem przepisw prawa wsplnotowego,

do ustanawiania takich wymaga, jakie mog one uzna zaniezbdne w celu zapewnienia ochrony osb, w szczeglnocipracownikw, podczas uywania maszyny, z zastrzeeniem, enie oznacza to modyfikacji takiej maszyny w sposb, ktry niejest okrelony w niniejszej dyrektywie.

Artyku 16

Oznakowanie CE

1. Oznakowanie zgodnoci CE skada si z liter CE pokaza-nych w zaczniku III.

2. Oznakowanie CE umieszcza si na maszynie w sposbwidoczny, czytelny i trway, zgodnie z zacznikiem III.

3. Zakazane jest umieszczanie na maszynie oznakowa,znakw i napisw, ktre mog wprowadzi strony trzeciew bd co do znaczenia lub formy oznakowania CE lub co dojednego i drugiego. Na maszynie mona umieci inne oznako-wanie, pod warunkiem e nie ogranicza ono czytelnoci,widocznoci i zrozumienia oznakowania CE.

Artyku 17

Niezgodno oznakowania

1. Pastwa Czonkowskie uznaj za niezgodne nastpujceoznakowania:

a) umieszczenie oznakowania CE zgodnie z niniejszdyrektyw na produktach nieobjtych niniejsz dyrektyw;

b) brak oznakowania CE lub brak deklaracji zgodnoci WE dlamaszyny;

c) umieszczenie na maszynie oznakowania innego ni oznako-wanie CE, ktre jest zakazane zgodnie z art. 16 ust. 3.

2. W przypadku gdy Pastwo Czonkowskie stwierdzaniezgodno oznakowania z odpowiednimi przepisami niniej-szej dyrektywy, producent lub jego upowaniony przedstawi-ciel jest zobowizany do doprowadzenia produktu do zgod-noci oraz do zaprzestania naruszenia zgodnie z warunkamiustalonymi przez to Pastwo Czonkowskie.

3. W przypadku utrzymywania si niezgodnoci PastwoCzonkowskie podejmuje wszelkie odpowiednie rodki w celuograniczenia lub wydania zakazu wprowadzania do obrotudanego produktu, lub zapewnienia wycofania go z obrotuzgodnie z procedur ustanowion w art. 11.

9.6.2006L 157/32 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

Artyku 18

Poufno

1. Bez uszczerbku dla istniejcych przepisw i procedurkrajowych w zakresie poufnoci, Pastwa Czonkowskie zapew-niaj, e wszystkie strony oraz osoby zainteresowane stosowa-niem niniejszej dyrektywy s zobowizane do traktowania jakopoufne informacji uzyskanych podczas wykonywania swoichzada. W szczeglnoci traktuje si jako poufne tajemnichandlow, zawodow i tajemnic przedsibiorstwa, chyba eujawnienie takiej informacji jest niezbdne dla ochrony zdrowiai bezpieczestwa osb.

2. Przepisy ust. 1 nie wpywaj na zobowizania PastwCzonkowskich i jednostek notyfikowanych w odniesieniu dowzajemnej wymiany informacji i wydawania ostrzee.

3. Decyzje podejmowane przez Pastwa Czonkowskiei Komisj zgodnie z art. 9 i 11 s publikowane.

Artyku 19

Wsppraca midzy Pastwami Czonkowskimi

1. Pastwa Czonkowskie podejmuj odpowiednie rodkiw celu zapewnienia, e waciwe organy, o ktrych mowaw art. 4 ust. 3, wsppracuj ze sob i z Komisj oraz prze-kazuj sobie nawzajem informacje niezbdne do umoliwieniajednolitego stosowania niniejszej dyrektywy.

2. Komisja zapewnia organizacj wymiany dowiadczepomidzy waciwymi organami odpowiedzialnymi za nadzrrynku w celu koordynowania jednolitego stosowania niniejszejdyrektywy.

Artyku 20

rodki odwoawcze

Kady rodek podjty zgodnie z niniejsz dyrektyw, ktryogranicza wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do uytkumaszyn objtych niniejsz dyrektyw, zawiera wskazaniedokadnych podstaw, na ktrych jest oparty. O takim rodkupowiadamia si zainteresowan stron tak szybko jak tomoliwe, z jednoczesnym poinformowaniem jejo przysugujcych na mocy przepisw prawnych obowizuj-cych w danym Pastwie Czonkowskim rodkach odwoaw-czych oraz o terminach, w jakich skorzystanie z tych rodkwjest moliwe.

Artyku 21

Rozpowszechnianie informacji

Komisja podejmuje niezbdne rodki w celu udostpnieniaodpowiednich informacji dotyczcych wprowadzania w ycieniniejszej dyrektywy.

Artyku 22

Komitet

1. Komisj wspiera komitet, zwany dalej Komitetem.

2. W przypadku odesania do niniejszego ustpu stosuje siart. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgldnieniem przepiswart. 8 tej decyzji.

3. W przypadku odesania do niniejszego ustpu stosuje siart. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgldnieniem przepiswart. 8 tej decyzji.

Okres okrelony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynositrzy miesice.

4. Komitet przyjmuje swj regulamin wewntrzny.

Artyku 23

Sankcje

Pastwa Czonkowskie ustanawiaj zasady dotyczce sankcjimajcych zastosowanie do narusze przepisw prawa krajo-wego przyjtych zgodnie z niniejsz dyrektyw i podejmujwszelkie niezbdne rodki w celu zapewnienia, e s one wyko-nywane. Przewidziane sankcje musz by skuteczne, proporcjo-nalne i odstraszajce Pastwa Czonkowskie powiadamiajKomisj o tych przepisach do dnia 29 czerwca 2008 r. orazinformuj j niezwocznie o wszelkich kolejnych zmianachmajcych wpyw na te przepisy.

Artyku 24

Zmiana dyrektywy 95/16/WE

W dyrektywie 95/16/WE niniejszym wprowadza si nast-pujce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 i 3 otrzymuj nastpujce brzmienie:

2. Do celw niniejszej dyrektywy dwig oznaczaurzdzenie podnoszce obsugujce okrelone poziomy,wyposaone w podstaw adunkow poruszajc si wzdusztywnych prowadnic, nachylonych do poziomu pod ktemwikszym ni 15, przeznaczone do transportu:

osb,

osb i towarw,

wycznie towarw, jeeli podstawa adunkowa jestdostpna, to znaczy, jeeli osoba moe wej na ni beztrudnoci, i wyposaona w urzdzenia sterujce umiesz-czone wewntrz podstawy adunkowej lub w zasiguosoby bdcej wewntrz podstawy adunkowej.

Urzdzenia podnoszce poruszajce si po okrelonymtorze, nawet jeeli nie poruszaj si po sztywnych prowad-nicach, uznaje si za dwigi objte zakresem niniejszejdyrektywy.

9.6.2006 L 157/33Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

Podstawa adunkowa oznacza cz dwigu, w ktrejumieszcza si ludzi lub towary w celu ich podnoszenia lubopuszczania.

3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

urzdze podnoszcych, ktrych prdko nie jestwiksza ni 0,15 m/s,

dwigw budowlanych,

urzdze transportu linowego, w tym kolejek linowych,

dwigw specjalnie zaprojektowanych i wykonanych dozastosowa wojskowych lub policyjnych,

urzdze podnoszcych, z ktrych mona prowadziprace,

grniczych urzdze wycigowych,

urzdze podnoszcych przeznaczonych do podno-szenia artystw podczas wystpw artystycznych,

urzdze podnoszcych stanowicych wyposaenierodkw transportu,

urzdze podnoszcych poczonych z maszynamii sucych wycznie do dostpu do miejsc pracy, w tympunktw konserwacyjnych i kontrolnych maszyny,

kolei zbatych,

schodw i chodnikw ruchomych.;

2) zacznik I pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

1.2 Podstawa adunkowa

Podstaw adunkow w kadym dwigu musi bykabina. Kabina ta musi by zaprojektowana i wykonanatak, aby zapewni przestrze oraz wytrzymao odpo-wiadajc dopuszczalnej liczbie osb i udwigowiustalonemu przez instalatora dwigu.

W przypadku gdy dwig jest przeznaczony do trans-portu osb i tam, gdzie jego wymiary na to pozwalaj,kabina musi by zaprojektowana i wykonana w takisposb, aby jej konstrukcja nie uniemoliwiaa ani nieutrudniaa osobom niepenosprawnym dostpu do nieji uytkowania jej oraz aby umoliwi wszelkie odpo-wiednie przystosowanie kabiny w celu uatwienia tymosobom korzystania z niej..

Artyku 25

Uchylenie

Dyrektywa 98/37/WE niniejszym traci moc.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy interpretowane s jakoodniesienia do niniejszej dyrektywy i powinny by odczyty-wane zgodnie z tabel korelacji zawart w zaczniku XII.

Artyku 26

Wprowadzenie w ycie

1. Pastwa Czonkowskie przyjmuj i publikuj przepisyniezbdne do przestrzegania niniejszej dyrektywy nie pniejni dnia 29 czerwca 2008 r. Pastwa Czonkowskieniezwocznie informuj o tym Komisj.

Pastwa Czonkowskie stosuj te przepisy ze skutkiem od dnia29 grudnia 2009 r.

W przypadku przyjcia przez Pastwa Czonkowskie tych prze-pisw zawieraj one odniesienie do niniejszej dyrektywy lubodniesienie takie zamieszcza si w ich urzdowej publikacji.Metody sporzdzania takiego odniesienia okrelane s przezPastwa Czonkowskie.

2. Pastwa Czonkowskie przekazuj Komisji teksty prze-pisw prawa krajowego, ktre przyjmuj w dziedzinach obj-tych niniejsz dyrektyw wraz z tabel pokazujc sposb,w jaki przepisy niniejszej dyrektywy odpowiadaj przyjtymprzepisom prawa krajowego.

Artyku 27

Derogacja

Do dnia 29 czerwca 2011 r. Pastwa Czonkowskie mogzezwoli na wprowadzenie do obrotu i oddanie do uytkuprzenonych maszyn montaowych i innych udarowychuruchamianych za pomoc nabojw, ktre s odpowiadajprzepisom krajowym obowizujcymi do czasu przyjcianiniejszej dyrektywy.

Artyku 28

Wejcie w ycie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w ycie dwudziestego dnia po jejopublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej.

Artyku 29

Adresaci

Niniejsza dyrektywa adresowana jest do Pastw Czonkow-skich.

Sporzdzono w Strasburgu, dnia 17 maja 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europej-skiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczcy

W imieniu RadyH. WINKLER

Przewodniczcy

9.6.2006L 157/34 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

ZACZNIK I

Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa odnoszce si do projektowaniai wykonywania maszyn

ZASADY OGLNE

1. Producent maszyny lub jego upowaniony przedstawiciel musi zapewni przeprowadzenie oceny ryzykaw celu okrelenia wymaga w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa, ktre maj zastosowanie domaszyny; zatem maszyna musi by zaprojektowana i wykonana z uwzgldnieniem wynikw oceny ryzyka.

Za pomoc iteracyjnego procesu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka, o ktrym mowa powyej, producentlub jego upowaniony przedstawiciel:

okrela ograniczenia dotyczce maszyny, w tym zamierzonego uywania i moliwego do przewidzeniaw uzasadniony sposb niewaciwego jej uycia,

okrela zagroenia, jakie moe stwarza maszyna i zwizane z tym niebezpieczne sytuacje,

szacuje ryzyko, biorc pod uwag stopie moliwych obrae lub uszczerbku na zdrowiui prawdopodobiestwo ich wystpienia,

ocenia ryzyko, majc na celu ustalenie czy wymagane jest zmniejszenie ryzyka, zgodnie z celem niniejszejdyrektywy,

eliminuje zagroenia lub zmniejsza ryzyko zwizane z takimi zagroeniami poprzez zastosowanierodkw ochronnych, zgodnie z hierarchi wanoci ustanowion w sekcji 1.1.2.b).

2. Obowizki ustanowione przez zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa majzastosowanie jedynie wtedy, gdy dla danej maszyny istniej odpowiednie zagroenia, gdy jest ona uytkowanazgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, lubw moliwych do przewidzenia sytuacjach odbiegajcych od normy. W kadym przypadku zastosowanie majzasady bezpieczestwa kompleksowego okrelone w sekcji 1.1.2 oraz obowizki dotyczce oznakowaniamaszyn i instrukcji okrelone w sekcjach 1.7.3 oraz 1.7.4.

3. Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa ustanowione w niniejszym zacznikus obowizkowe. Jednake, biorc pod uwag stan wiedzy technicznej, osignicie wyznaczonych przez niecelw moe nie by moliwe. W takim przypadku, maszyna musi by zaprojektowana i wykonana, na ile tomoliwe, z zamiarem zblienia si do tych celw.

4. Niniejszy zacznik skada si z kilku czci. Pierwsza cz ma zakres oglny i ma zastosowanie do wszyst-kich rodzajw maszyn. Kolejne czci odnosz si do niektrych typw bardziej okrelonych zagroe.Niemniej jednak, spraw zasadnicz jest przeanalizowanie niniejszego zacznika w caoci, aby upewni si,e spenione zostay wszystkie odpowiednie wymagania zasadnicze. Podczas projektowania maszyn naleywzi pod uwag wymagania czci oglnej oraz wymagania zawarte w jednej lub wicej pozostaych czci,w zalenoci od wynikw oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z pozycj 1 niniejszych zasad oglnych.

1. ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZESTWA

1.1. UWAGI OGLNE

1.1.1. Definicje

Do celw niniejszego zacznika:

a) zagroenie oznacza potencjalne rdo obrae lub uszczerbku na zdrowiu;

b) strefa niebezpieczna oznacza stref w obrbie lub wok maszyny, w ktrej wystpuje ryzyko dlazdrowia lub bezpieczestwa osoby tam przebywajcej;

c) osoba naraona oznacza kad osob znajdujc si czciowo lub cakowicie w strefie niebezpiecznej;

d) operator oznacza osob lub osoby instalujce, obsugujce, regulujce, konserwujce, czyszczce, napra-wiajce lub przemieszczajce maszyny;

e) ryzyko oznacza kombinacj prawdopodobiestwa i stopnia obrae lub uszczerbku na zdrowiu, ktremog zaistnie w sytuacjach niebezpiecznych;

f) osona oznacza cz maszyny przeznaczon specjalnie do zapewnienia ochrony w postaci bariery mate-rialnej;

g) urzdzenie ochronne oznacza urzdzenie (inne ni osona) zmniejszajce ryzyko, niezalenie albow poczeniu z oson;

h) zamierzone zastosowanie oznacza uytkowanie maszyny zgodnie z informacj zawart w instrukcjiobsugi;

i) moliwe do przewidzenia niewaciwe uycie oznacza uytkowanie maszyny w sposb niezgodnyz informacj zawart w instrukcji obsugi, ale ktre moe wynika z dajcych si atwo przewidzie ludz-kich zachowa.

9.6.2006 L 157/35Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

1.1.2. Zasady bezpieczestwa kompleksowego

a) Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby nadawaa si do wykonywania swojejfunkcji oraz moga by obsugiwana, regulowana i konserwowana bez naraenia osb na ryzyko w trakciewykonywania tych czynnoci w przewidzianych warunkach, ale take z uwzgldnieniem moliwego doprzewidzenia jej niewaciwego uycia.

Przedsiwzite rodki musz mie na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka w okresie caego zaoonegookresu eksploatacji maszyny, z jej transportem, montaem, demontaem, unieruchomieniemi zomowaniem wcznie.

b) Przy wybieraniu najwaciwszych metod producent lub jego upowaniony przedstawiciel musi stosowanastpujce zasady, wedug podanej kolejnoci:

wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka, tak dalece jak jest to moliwe (projektowaniei wykonywanie maszyn bezpiecznych z samego zaoenia);

podjcie koniecznych rodkw ochronnych w zwizku z ryzykiem, ktrego nie mona wyeliminowa;

informowanie uytkownikw o ryzyku resztkowym, spowodowanym jakimikolwiek brakamiw przyjtych rodkach ochronnych, wskazanie, czy konieczne jest szczeglne przeszkolenie orazokrelenie potrzeby stosowania rodkw ochrony osobistej.

c) Podczas projektowania i wykonywania maszyny oraz podczas opracowywania instrukcji producent lubjego upowaniony przedstawiciel musi wzi pod uwag nie tylko zamierzone zastosowanie maszyny, aletake moliwe do przewidzenia niewaciwe uycie.

Maszyna musi zosta zaprojektowana i wykonana w sposb zapobiegajcy uytkowaniu odbiegajcemuod normalnego uytkowania, jeeli takie uytkowanie powodowaoby ryzyko. W stosownych przypadkachnaley w instrukcjach zwrci uytkownikowi uwag na niedozwolone sposoby uytkowania maszyn,ktre, jak to wynika z dowiadczenia, mog mie miejsce.

d) Maszyna musi by zaprojektowania i wykonana z uwzgldnieniem ograniczenia ruchw operatoraw wyniku uywania niezbdnych lub przewidywanych rodkw ochrony indywidualnej.

e) Maszyna musi by dostarczona z caym wyposaeniem specjalnym i osprztem, niezbdnym do umoli-wienia jej bezpiecznej regulacji, konserwacji i uytkowania.

1.1.3. Materiay i produkty

Materiay uyte do wykonania maszyny albo produkty stosowane lub powstajce w trakcie jej uytkowanianie mog stwarza zagroenia dla zdrowia i bezpieczestwa osb. W szczeglnoci w przypadku stosowaniapynw maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w sposb zapobiegajcy ryzyku spowodowanemunapenianiem, uytkowaniem, odzyskiwaniem lub usuwaniem pynw.

1.1.4. Owietlenie

Maszyna musi by wyposaona w owietlenie stanowice jej integraln cz, odpowiednie do przeprowa-dzania zwizanych z ni czynnoci, w przypadku gdy brak takiego owietlenia moe wywoa ryzyko mimoowietlenia zewntrznego o normalnym nateniu.

Maszyna musi by zaprojektowania i wykonana w taki sposb, aby owietlenie nie powodowao uciliwychobszarw zacienienia, mczcych olnie i niebezpiecznego efektu stroboskopowego spowodowanego owiet-leniem czci ruchomych.

Wewntrzne czci wymagajce czstych kontroli i regulacji oraz obszary konserwacji musz by wypo-saone w odpowiednie owietlenie.

1.1.5. Konstrukcja maszyny uatwiajca jej obsug

Maszyna lub kada z jej czci skadowych musz:

umoliwia bezpieczn obsug i transport,

by zapakowane lub zaprojektowane w sposb umoliwiajcy bezpieczne i niepowodujce uszkodzeskadowanie.

W trakcie transportowania maszyny lub jej czci skadowych nie moe by moliwoci nagego ruchu lubpowstania zagroenia wynikajcego z braku statecznoci, jeeli maszyna lub jej czci skadowe obsugiwanes zgodnie z instrukcjami.

W przypadku gdy masa, wielko lub ksztat samej maszyny lub jej rnych czci skadowych uniemoli-wiaj jej rczne przemieszczanie, maszyna lub kada z jej czci skadowych musz:

by wyposaone w elementy umoliwiajce zamocowanie do urzdzenia podnoszcego, lub

by zaprojektowane w sposb umoliwiajcy zamocowanie tego rodzaju elementw, lub

mie ksztat umoliwiajcy atwe zamocowanie ich do typowych urzdze podnoszcych.

9.6.2006L 157/36 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

W przypadku gdy maszyna lub jedna z jej czci skadowych jest przewidziana do przemieszczania rcznego,musi ona:

by atwo przemieszczalna, albo

posiada wyposaenie do bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania.

W przypadku obsugi narzdzi lub czci maszyn, ktre mimo niewielkiej masy mog stwarza zagroenie,musz by opracowane szczeglne ustalenia.

1.1.6. Ergonomia

Niewygoda, zmczenie oraz fizyczne i psychiczne napicie odczuwane przez operatora w zamierzonychwarunkach uytkowania musz by ograniczone do moliwego minimum, z uwzgldnieniem zasad ergo-nomii, takich jak:

dopuszczenie rnorodnoci warunkw fizycznych operatora, jego siy i wytrzymaoci,

zapewnienie wystarczajcej przestrzeni dla ruchw czci ciaa operatora,

unikanie okrelania tempa pracy przez maszyn,

unikanie monitorowania wymagajcego dugotrwaej koncentracji,

dostosowanie oddziaywania czowiek/maszyna do moliwych do przewidzenia cech charakterystycznychoperatorw.

1.1.7. Stanowisko operatora

Stanowisko operatora musi by tak zaprojektowane i wykonane, aby unikn ryzyka powodowanego przezgazy spalinowe lub brak tlenu.

Jeeli maszyna jest przeznaczona do uytkowania w rodowisku niebezpiecznym, stwarzajcym ryzyko dlazdrowia i bezpieczestwa operatora lub jeeli sama maszyna przyczynia si do powstania niebezpiecznegorodowiska, musz zosta zastosowane odpowiednie rodki w celu zapewnienia operatorowi dobrychwarunkw pracy i ochrony przed moliwymi do przewidzenia zagroeniami.

W stosownych przypadkach stanowisko pracy operatora musi by wyposaone w odpowiedni kabin zapro-jektowan, wykonan lub wyposaon tak, aby speniaa powysze wymagania. Wyjcie musi umoliwiaszybk ewakuacj. Ponadto w stosownych przypadkach naley przewidzie wyjcie awaryjne w kierunkuinnym ni wyjcie normalne.

1.1.8. Siedzisko

W stosownych przypadkach i jeeli pozwalaj na to warunki pracy, stanowiska pracy bdce integralnczci maszyny musz by tak zaprojektowane, aby umoliwiay zamontowanie siedziska.

Jeeli przewiduje si, e operator bdzie siedzia w trakcie pracy, a stanowisko operatora jest integralnczci maszyny, w maszynie musi by przewidziane siedzisko.

Siedzisko operatora musi umoliwia mu utrzymanie stabilnej pozycji. Ponadto musi istnie moliwo dosto-sowania siedziska i jego odlegoci od urzdze sterujcych do operatora.

Jeeli maszyna jest naraona na drgania, siedzisko musi by zaprojektowane i wykonane tak, aby drganiaprzenoszone na operatora byy zredukowane do najniszego poziomu, ktry jest moliwy do uzyskaniaw uzasadniony sposb. Zamocowanie siedziska musi wytrzymywa wszystkie siy, jakie mog na nieoddziaywa. Jeeli pod nogami operatora nie ma podogi, musz by przewidziane podnki pokryte mate-riaem przeciwpolizgowym.

1.2. UKADY STEROWANIA

1.2.1. Bezpieczestwo i niezawodno ukadw sterowania

Ukady sterowania musz by zaprojektowane i wykonane w sposb, ktry zapobiegnie powstawaniu sytuacjizagroenia. Przede wszystkim musz one by zaprojektowane i wykonane w taki sposb, aby:

mogy wytrzyma przewidywane obcienia podczas pracy i oddziaywanie czynnikw zewntrznych,

defekty sprztu komputerowego i oprogramowania ukadu sterowania nie prowadziy do sytuacjizagroenia,

bdy w ukadach logicznych sterowania nie prowadziy do sytuacji zagroenia,

moliwe do przewidzenia bdy ludzkie w trakcie pracy nie prowadziy do sytuacji zagroenia.

9.6.2006 L 157/37Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

Naley zwrci szczegln uwag na nastpujce kwestie:

maszyna nie moe si uruchamia nieoczekiwanie,

parametry maszyny nie mog zmienia si w sposb niekontrolowany, jeeli taka zmiana moe prowa-dzi do sytuacji zagroenia,

po wydaniu polecenia zatrzymania, maszyna musi si zatrzyma,

adna ruchoma cz maszyny lub element zamocowany w maszynie nie moe odpada lub zostawyrzucony,

automatyczne lub rczne zatrzymywanie czci ruchomych nie moe zosta zakcone,

urzdzenia ochronne musz by w peni skuteczne lub wyda polecenie zatrzymania,

czci ukadu sterowania zwizane z bezpieczestwem musz dziaa w spjny sposb w caym zespolemaszyn lub maszyn nieukoczonych.

W przypadku sterowania bezprzewodowego musi zosta uruchomione automatyczne zatrzymaniew momencie nieotrzymania prawidowego sygnau sterujcego, w tym w przypadku utraty cznoci.

1.2.2. Elementy sterownicze

Elementy sterownicze musz by:

wyranie widoczne i rozpoznawalne, z uyciem piktogramw we waciwych przypadkach,

rozmieszczone w sposb zapewniajcy bezpieczn obsug, pozbawion wtpliwoci, bezzwoczni jednoznaczn,

zaprojektowane tak, aby ich kierunek ruchu by zgodny z wywoywanym skutkiem,

umiejscowione poza strefami niebezpiecznymi, z wyjtkiem, w przypadku gdy jest to konieczne, niekt-rych elementw sterowniczych, takich jak urzdzenie do zatrzymywania awaryjnego lub rczny progra-mator robotw,

umieszczone tak, aby ich obsuga nie moga powodowa dodatkowego ryzyka,

zaprojektowane lub zabezpieczone tak, aby podany efekt, jeeli wie si z nim zagroenie, mg byosignity tylko poprzez wiadome dziaanie;

wykonane tak, aby mogy wytrzyma moliwe do przewidzenia siy; szczegln uwag naley zwrci naurzdzenia do zatrzymywania awaryjnego, co do ktrych istnieje prawdopodobiestwo, e bd naraonena dziaanie znacznych si.

W przypadku gdy element sterowniczy jest zaprojektowany i wykonany w celu speniania kilku rnychfunkcji, to znaczy przy braku wzajemnej jednoznacznej relacji, czynno, jaka ma by wykonana musi bywyranie zasygnalizowana i w razie potrzeby potwierdzona.

Elementy sterownicze musz by tak wykonane, aby ich rozplanowanie, przemieszczenie i opr zwizanyz operowaniem nimi byy zbiene z czynnoci, jaka ma by wykonywana, z uwzgldnieniem zasad ergo-nomii.

Maszyna musi by wyposaona we wskaniki wymagane do bezpiecznej obsugi. Operator musi by w stanieodczytywa ich wskazania ze stanowiska sterowania.

Operator musi mie moliwo stwierdzenia z kadego stanowiska sterowania, e nikt nie znajduje siw strefie niebezpiecznej, lub ukad sterowania musi by zaprojektowany i wykonany w sposb uniemoli-wiajcy uruchomienie, jeeli jakakolwiek osoba znajduje si w strefie niebezpiecznej.

Jeeli adna z tych moliwoci nie ma zastosowania, uruchomienie maszyny musi by poprzedzone dwi-kowym lub optycznym sygnaem ostrzegawczym. Osoby naraone musz mie czas na opuszczenie strefyniebezpiecznej lub zapobieenie uruchomieniu maszyny.

Jeeli to konieczne, naley zastosowa rodki zapewniajce, e maszyna moe by sterowana jedynie zestanowisk sterowania zlokalizowanych w jednej lub kilku ustalonych wczeniej strefach lub miejscach.

Jeeli istnieje kilka stanowisk sterowania ukad sterowania musi by zaprojektowany w taki sposb, abyuywanie jednego stanowiska wykluczao uywanie pozostaych, z wyjtkiem elementw sterowniczychzatrzymujcych i urzdze do zatrzymywania awaryjnego.

W przypadku gdy maszyna posiada dwa lub wicej stanowiska operatora, kade stanowisko musi by takwyposaone we wszystkie wymagane elementy sterownicze, aby operatorzy nie przeszkadzali sobie lub niestwarzali wzajemnie sytuacji zagroenia.

9.6.2006L 157/38 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

1.2.3. Uruchamianie

Uruchomienie maszyny musi by moliwe jedynie przez zamierzone uaktywnienie elementu sterowniczegoprzewidzianego do tego celu.

To samo wymaganie ma zastosowanie:

w przypadku ponownego uruchomienia maszyny po jej zatrzymaniu, niezalenie od przyczyny zatrzy-mania,

w przypadku gdy wprowadza si znaczce zmiany w warunkach pracy maszyny.

Jednake ponowne uruchomienie maszyny lub zmiany w warunkach pracy maszyny mog by dokonaneprzez zamierzone uaktywnienie urzdzenia innego ni element sterowniczy przewidziany do tego celu, podwarunkiem e nie prowadzi to do sytuacji zagroenia.

W przypadku maszyny funkcjonujcej w trybie automatycznym uruchomienie maszyny, ponowne urucho-mienie maszyny po jej zatrzymaniu lub zmiana w warunkach pracy maszyny mog by moliwe bez inge-rencji, pod warunkiem e nie prowadzi to do sytuacji zagroenia.

W przypadku gdy maszyna wyposaona jest w kilka uruchamiajcych elementw sterowniczych, przez cooperatorzy mog powodowa wzajemne zagroenia, w celu wyeliminowania takiego ryzyka musz by zain-stalowane urzdzenia dodatkowe. Jeeli bezpieczestwo wymaga, aby uruchomienie lub zatrzymanie zostaoprzeprowadzone w okrelonej kolejnoci, niezbdne s urzdzenia zapewniajce, e czynnoci te zostanwykonane we waciwym porzdku.

1.2.4. Zatrzymanie

1.2.4.1. Zatrzymanie normalne

Maszyna musi by wyposaona w element sterowniczy, przy uyciu ktrego mona doprowadziw bezpieczny sposb do cakowitego zatrzymania maszyny.

Kade stanowisko pracy musi by wyposaone w element sterowniczy umoliwiajcy zatrzymanie niektrychlub wszystkich funkcji maszyny, w zalenoci od istniejcego zagroenia, tak aby maszyna pozostawaa przezcay czas bezpieczna.

Element sterowniczy zatrzymujcy maszyn musi by uprzywilejowany w stosunku do elementw urucha-miajcych.

Z chwil zatrzymania maszyny lub jej niebezpiecznych funkcji zasilanie odpowiednich napdw uruchamiaj-cych musi zosta odczone.

1.2.4.2. Zatrzymanie eksploatacyjne

W przypadku gdy z przyczyn eksploatacyjnych wymagany jest element sterowniczy zatrzymujcy, ktry nieodcza zasilania odpowiednich napdw uruchamiajcych, stan zatrzymania musi by monitorowanyi utrzymywany.

1.2.4.3. Zatrzymanie awaryjne

Maszyna musi by wyposaona w co najmniej jedno urzdzenie do zatrzymywania awaryjnego, umoli-wiajce zapobieenie istniejcemu lub zagraajcemu niebezpieczestwu.

Stosuje si nastpujce wyjtki:

maszyny, w ktrych urzdzenie do zatrzymywania awaryjnego nie obniyoby ryzyka, poniewa albo nieskrcioby czasu zatrzymania albo nie umoliwioby podjcia szczeglnych rodkw, niezbdnych doprzeciwdziaania ryzyku,

maszyny przenone trzymane w rku lub prowadzone rcznie.

Urzdzenie to musi:

by wyposaone w wyranie rozpoznawalne, widoczne oraz szybko dostpne elementy sterownicze,

moliwie najszybciej zatrzymywa niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego ryzyka,

jeeli jest to niezbdne, inicjowa lub umoliwia zainicjowanie pewnych ruchw zabezpieczajcych.

9.6.2006 L 157/39Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

Z chwil ustania aktywnego dziaania urzdzenia do zatrzymywania awaryjnego po wydaniu poleceniazatrzymania polecenie to musi zosta podtrzymane przez zablokowanie urzdzenia do zatrzymywaniaawaryjnego a do momentu, w ktrym zablokowanie to zostanie w sposb zamierzony zniesione; urzdzenianie mona zablokowa bez wydania polecenia zatrzymania; odblokowanie urzdzenia moe nastpiwycznie przez dokonanie odpowiedniej czynnoci, przy czym odblokowanie to nie moe ponownieuruchomi maszyny, a powinno jedynie umoliwia jej ponowne uruchomienie.

Funkcja zatrzymania awaryjnego musi by dostpna i gotowa do uycia przez cay czas, bez wzgldu na trybpracy.

Urzdzenia do zatrzymywania awaryjnego musz wspomaga pozostae rodki zabezpieczajce a nie zast-powa je.

1.2.4.4. Zesp maszyn

W przypadku maszyn lub czci maszyn zaprojektowanych w celu wsplnego dziaania maszyna musi byzaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby elementy sterownicze zatrzymujce, w tym urzdzenia dozatrzymywania awaryjnego, mogy zatrzyma nie tylko sam maszyn, ale i wszystkie powizane z niurzdzenia, jeeli dalsze dziaanie tych urzdze moe by niebezpieczne.

1.2.5. Wybr trybu sterowania lub trybu pracy

Wybrany tryb sterowania lub pracy musi odcza wszystkie inne tryby sterowania lub pracy z wyjtkiemzatrzymania awaryjnego.

Jeeli maszyna zostaa zaprojektowana i wykonana w sposb pozwalajcy na jej wykorzystanie w kilkutrybach sterowania lub pracy, wymagajcych rnych rodkw ochronnych lub procedur roboczych, musiona by wyposaona w przecznik wyboru trybu, ktry mona zablokowa w kadym pooeniu. Kadepooenie takiego przecznika wyboru musi by wyranie rozpoznawalne i musi odpowiada tylko jednemutrybowi pracy lub sterowania.

Przecznik wyboru mona zastpi inn metod wybierania, ktra ogranicza uycie niektrych funkcjimaszyny do okrelonych kategorii operatorw.

Jeeli przy niektrych pracach maszyna musi dziaa przy przeniesionych lub usunitych osonach lub unieru-chomionym urzdzeniu ochronnym, przecznik wyboru trybu sterowania lub pracy musi jednoczenie:

unieruchomi wszystkie inne tryby sterowania lub pracy,

pozwoli na uruchamianie niebezpiecznych funkcji jedynie przez elementy sterownicze wymagajcestaego podtrzymania,

pozwoli na uruchamianie niebezpiecznych funkcji jedynie w warunkach obnionego ryzyka, przy jedno-czesnym zapobieganiu zagroeniom wynikajcym z sekwencji sprzonych,

zapobiega jakiemukolwiek uruchomieniu niebezpiecznych funkcji przez zamierzone lub niezamierzonedziaanie na czujniki maszyny.

Jeeli powysze cztery warunki nie mog by spenione jednoczenie, przecznik wyboru trybu sterowanialub pracy musi uruchomi pozostae rodki ochronne zaprojektowane i wykonane w celu zapewnieniabezpiecznej strefy interwencji.

Ponadto operator musi mie moliwo sterowania z miejsca regulacji maszyny dziaaniem urzdze, przyktrych pracuje.

1.2.6. Zanik zasilania energi

Przerwa w zasilaniu, przywrcenie zasilania po przerwie lub dowolnego rodzaju wahania w zasilaniumaszyny nie mog prowadzi do niebezpiecznej sytuacji.

Naley zwrci szczegln uwag na nastpujce kwestie:

maszyna nie moe uruchamia si nieoczekiwanie,

parametry maszyny nie mog zmienia si w niekontrolowany sposb, jeeli taka zmiana moe prowa-dzi do sytuacji zagroenia,

po wydaniu polecenia zatrzymania, maszyna musi si zatrzyma,

9.6.2006L 157/40 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

adna ruchoma cz maszyny lub element zamocowany w maszynie nie moe odpada lub zostawyrzucony,

automatyczne lub rczne zatrzymywanie jakichkolwiek czci ruchomych nie moe zosta zakcone,

urzdzenia ochronne musz pozostawa w peni skuteczne lub wyda polecenie zatrzymania.

1.3. OCHRONA PRZED ZAGROENIAMI MECHANICZNYMI

1.3.1. Ryzyko utraty statecznoci

Maszyny, ich elementy i wyposaenie musz by wystarczajco stateczne, aby zapobiec wywrceniu simaszyny, upadkowi lub niekontrolowanemu przemieszczeniu podczas transportu, montau, demontaui wszystkich innych dziaa dotyczcych maszyny.

Jeeli ksztat samej maszyny lub zamierzony sposb jej instalowania nie zapewniaj dostatecznej statecznoci,do maszyny naley wbudowa odpowiednie elementy mocujce i opisa je w instrukcji.

1.3.2. Ryzyko uszkodzenia podczas pracy

Rne czci maszyny i elementy je czce musz by zdolne do wytrzymania obcie, ktrym podlegajpodczas eksploatacji.

Trwao uytych materiaw musi by odpowiednia do charakteru rodowiska pracy przewidzianego przezproducenta lub jego upowanionego przedstawiciela, w szczeglnoci w odniesieniu do zjawisk zmczeniamateriau, starzenia, korozji i cierania.

Instrukcja musi wskaza rodzaj i czstotliwo kontroli oraz konserwacji maszyny, wymaganych ze wzgldwbezpieczestwa. Musi take, w stosownych przypadkach, wskaza czci, ktre ulegaj zuyciu oraz okrelikryteria ich wymiany.

W przypadku gdy mimo podjtych rodkw ostronoci ryzyko pknicia lub rozerwania nadal wystpuje,odpowiednie czci musz by zamontowane, umiejscowione lub zabezpieczone tak, aby w takim przypadkuich odamki pozostaway wewntrz osony, zapobiegajc sytuacji zagroenia.

Sztywne i elastyczne przewody do transportu pynw, w szczeglnoci pod wysokim cinieniem, muszwytrzymywa przewidziane obcienia zewntrzne i wewntrzne oraz musz by pewnie zamocowane lubzabezpieczone, aby zapewni wyeliminowanie ryzyka spowodowanego pkniciem.

W przypadkach automatycznego podawania obrabianego materiau, w celu uniknicia ryzyka w stosunku doosb, konieczne jest spenienie nastpujcych warunkw:

w momencie, gdy narzdzie zetknie si z przedmiotem obrabianym, musi ono osign swoje normalnewarunki pracy,

w przypadku zamierzonego lub przypadkowego uruchomienia lub zatrzymania narzdzia, ruch podajcyi ruch narzdzia musz by skoordynowane.

1.3.3. Ryzyko powodowane przez przedmioty spadajce lub wyrzucane

Konieczne jest podjcie rodkw ostronoci majcych na celu zapobieenie ryzyku powodowanemu przezprzedmioty spadajce lub wyrzucane.

1.3.4. Ryzyko powodowane przez powierzchnie, krawdzie lub naroa

W zakresie, w jakim pozwala na to ich przeznaczenie, dostpne czci maszyny nie mog mie adnychostrych krawdzi, ostrych naroy ani chropowatych powierzchni, ktre mog spowodowa obraenia.

1.3.5. Ryzyko powodowane przez maszyny zespolone

W przypadku gdy maszyna przeznaczona jest do wykonywania kilku rnych operacji z rcznym usuwaniemprzedmiotu obrabianego midzy poszczeglnymi operacjami (maszyna zespolona), musi ona by zaprojekto-wana i wykonana w taki sposb, aby umoliwi uytkowanie kadego z jej elementw oddzielnie, bez powo-dowania ryzyka dla osb na nie naraonych przez pozostae elementy.

W tym celu musi by moliwe oddzielne uruchamianie i zatrzymywanie kadego niechronionego elementu.

1.3.6. Ryzyko zwizane z rnicami w warunkach pracy

W przypadku gdy maszyny dziaajce w rnych warunkach pracy musz by zaprojektowane i wykonanew sposb umoliwiajcy bezpieczny i pewny wybr oraz regulacj tych warunkw pracy.

9.6.2006 L 157/41Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

1.3.7. Ryzyko zwizane z czciami ruchomymi

Ruchome czci maszyny musz by zaprojektowane i wykonane w taki sposb, aby zapobiec ryzyku ichzetknicia si, co mogoby spowodowa wypadek lub, gdy ryzyko nadal istnieje, musz by wyposaonew osony lub urzdzenia zabezpieczajce.

Musz zosta podjte wszelkie niezbdne kroki w celu zapobieenia przypadkowemu zablokowaniu si czciruchomych podczas pracy. W przypadkach gdy mimo podjtych rodkw ostronoci prawdopodobiestwozablokowania nadal wystpuje, musz by zapewnione, w stosownych przypadkach, niezbdne specjalneurzdzenia ochronne i narzdzia do bezpiecznego odblokowania sprztu.

Instrukcje i, jeeli jest to moliwe, oznakowanie na maszynie wskazuj takie specjalne urzdzenia ochronnei sposb ich uywania.

1.3.8. Dobr ochrony przed ryzykiem powodowanym przez czci ruchome

Osony lub urzdzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony przed ryzykiem powodowanym przezczci ruchome dobiera si w zalenoci od rodzaju ryzyka. Przy doborze naley posugiwa si nastpuj-cymi wytycznymi.

1.3.8.1. Ruchome czci przenoszenia napdu

Osony zaprojektowane w celu ochrony osb przed zagroeniami powodowanymi przez ruchome czciprzenoszenia napdu musz by:

osonami staymi, o ktrych mowa w sekcji 1.4.2.1, albo

ruchomymi osonami blokujcymi, o ktrych mowa w sekcji 1.4.2.2.

Zaleca si stosowanie ruchomych oson blokujcych, jeeli przewiduje si konieczno czstego dostpu.

1.3.8.2. Ruchome czci zwizane z procesem

Osony lub urzdzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony osb przed zagroeniami powodowanymiprzez ruchome czci zwizane z procesem musz by:

osonami staymi, o ktrych mowa w sekcji 1.4.2.1, albo

ruchomymi osonami blokujcymi, o ktrych mowa w sekcji 1.4.2.2, albo

urzdzeniami ochronnymi, o ktrych mowa w sekcji 1.4.3, albo

kombinacj powyszych.

Jednake jeeli niektre czci ruchome bezporednio zwizane z procesem technologicznym nie mogpozostawa cakowicie niedostpne podczas pracy z uwagi na dziaania wymagajce interwencji operatora,czci takie musz by wyposaone:

w osony stae lub ruchome osony blokujce, zapobiegajce dostpowi do tych fragmentw czci rucho-mych, ktre nie s wykorzystywane podczas pracy, oraz

w osony nastawne, o ktrych mowa w sekcji 1.4.2.3, ograniczajce dostp do tych fragmentw czciruchomych, do ktrych dostp jest niezbdny.

1.3.9. Ryzyko zwizane z ruchami niekontrolowanymi

Po zatrzymaniu ruchu czci maszyny wszelkie przemieszczenie si jej od pozycji zatrzymania, wywoanedowolnymi przyczynami innymi ni dziaanie na elementy sterownicze, musi by uniemoliwione lub niemoe stanowi zagroenia.

1.4. WYMAGANE WACIWOCI OSON I URZDZE OCHRONNYCH

1.4.1. Wymagania oglne

Osony i urzdzenia ochronne:

musz by solidnej konstrukcji,

musz by pewnie przymocowane na swoim miejscu,

nie mog stwarza adnego dodatkowego zagroenia,

9.6.2006L 157/42 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

nie mog by atwe do ominicia lub wyczenia z dziaania,

musz by umieszczone w odpowiedniej odlegoci od strefy niebezpiecznej,

mog powodowa tylko minimalne utrudnienia w obserwacji procesu produkcyjnego, oraz

powinny umoliwia wykonanie koniecznych prac zwizanych z mocowaniem lub wymian narzdzioraz konserwacj, przez ograniczenie dostpu wycznie do obszaru, w ktrym dana praca musi bywykonana w miar moliwoci bez koniecznoci demontau oson lub wyczenia dziaania urzdzeochronnych.

Ponadto osony musz w miar moliwoci chroni przed wyrzucaniem lub spadaniem materiaw lub przed-miotw oraz przed emisjami powodowanymi przez maszyny.

1.4.2. Wymagania szczeglne dotyczce oson

1.4.2.1. Osony stae

Osony stae musz by mocowane za pomoc systemw, ktre umoliwiaj otwarcie lub demontawycznie przy uyciu narzdzi.

Systemy mocowania oson musz pozosta przymocowane do oson lub do maszyny, jeeli osony zostayusunite.

Jeeli istnieje taka moliwo, brak elementw mocujcych musi uniemoliwia pozostawanie oson naswoim miejscu.

1.4.2.2. Ruchome osony blokujce

Ruchome osony blokujce musz:

w miar moliwoci, pozostawa po otwarciu przymocowane do maszyny,

by zaprojektowane i wykonane w taki sposb, aby mogy by nastawiane tylko poprzez zamierzonedziaanie.

Ruchome osony blokujce musz by sprzone z urzdzeniem blokujcym, ktre:

zapobiega uruchomieniu niebezpiecznych funkcji maszyny do ich zamknicia, oraz

wydaje polecenie zatrzymania ilekro nie s one nadal zamknite.

W przypadku gdy operator moe znale si w strefie niebezpiecznej zanim ustanie ryzyko zwizanez niebezpiecznymi funkcjami maszyny, ruchome osony musz by poczone z urzdzeniem ryglujcymosony jako uzupenienie urzdzenia blokujcego, aby:

zapobiec uruchomieniu niebezpiecznych funkcji do chwili zamknicia i zaryglowania oson, oraz

osony pozostaway zamknite i zaryglowane dopki nie ustanie ryzyko obrae wynikajcez niebezpiecznych funkcji maszyny.

Ruchome osony blokujce musz by zaprojektowane w taki sposb, aby brak lub uszkodzenie jednej z ichczci skadowych uniemoliwia uruchomienie lub zatrzymywa niebezpieczne funkcje maszyny.

1.4.2.3. Osony nastawne ograniczajce dostp

Osony nastawne ograniczajce dostp do tych fragmentw czci ruchomych, ktre s niezbdne do wyko-nania pracy, musz by:

nastawiane rcznie lub automatycznie, w zalenoci od rodzaju pracy, oraz

atwe do nastawiania bez uycia narzdzi.

1.4.3. Wymagania szczeglne dotyczce urzdze ochronnych

Urzdzenia ochronne musz by zaprojektowane i wbudowane w ukad sterowania tak, aby:

czci ruchome nie mogy zosta uruchomione dopki znajduj si w zasigu operatora,

9.6.2006 L 157/43Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

osoby nie mogy dosta si do czci ruchomych znajdujcych si w ruchu, oraz

brak lub uszkodzenie jednego z ich elementw uniemoliwia uruchomienie czci lub zatrzymywa czciruchome.

Urzdzenia zabezpieczajce musz by nastawiane tylko poprzez dziaanie zamierzone.

1.5. RYZYKO ZWIZANE Z INNYMI ZAGROENIAMI

1.5.1. Zasilanie energi elektryczn

W przypadku gdy maszyna zasilana jest energi elektryczn, musi ona by zaprojektowana, wykonanai wyposaona w sposb zapobiegajcy lub umoliwiajcy zapobieganie wszelkim zagroeniom o charakterzeelektrycznym.

Cele zwizane z bezpieczestwem okrelone w dyrektywie 73/23/EWG maj zastosowanie do maszyn.Jednake obowizki dotyczce oceny zgodnoci i wprowadzania do obrotu lub oddawania do uytku maszynw odniesieniu do zagroe ze strony elektrycznoci s regulowane wycznie niniejsz dyrektyw.

1.5.2. Elektryczno statyczna

Maszyny musz by zaprojektowane i wykonane tak, aby zapobiega lub ogranicza gromadzenie si poten-cjalnie niebezpiecznych adunkw elektrostatycznych lub wyposaone w ukad do ich rozadowywania.

1.5.3. Zasilanie energi inn ni energia elektryczna

Maszyna zasilana ze rda energii innej ni energia elektryczna musi by zaprojektowana, wykonanai wyposaona tak, aby unikn wszystkich potencjalnych rodzajw ryzyka zwizanych z takimi rdamienergii.

1.5.4. Bdy w montau

Bdy moliwe do popenienia przy pierwszym lub ponownym montau niektrych czci, mogce stanowirdo ryzyka, musz zosta wyeliminowane przez projekt i wykonanie tych czci albo, przy braku takiejmoliwoci, poprzez umieszczenie informacji na samych czciach lub na ich obudowach. Takie same infor-macje musz by umieszczone na czciach ruchomych lub ich obudowach w przypadkach, gdy w celu unik-nicia ryzyka konieczna jest znajomo kierunku ruchu.

W koniecznych przypadkach instrukcje musz zawiera dodatkowe informacje o tych rodzajach ryzyka.

W przypadku gdy bdne poczenie moe by rdem ryzyka, naley uniemoliwi konstrukcyjnie niewa-ciwe poczenia, a przy braku takiej moliwoci, za porednictwem informacji podanej na elementach, ktrebd czone i, w razie potrzeby, na zczach.

1.5.5. Skrajne temperatury

Naley przedsiwzi rodki w celu wyeliminowania ryzyka obrae spowodowanych zetkniciem siz czci maszyny lub z materiaami o wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze albo na skutek zblienia sido takiej maszyny lub materiaw.

Naley podj niezbdne rodki w celu uniknicia lub zabezpieczenia przed ryzykiem wyrzucenia przezmaszyn gorcego lub bardzo zimnego materiau.

1.5.6. Poar

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby unikn jakiegokolwiek ryzyka wywoaniapoaru lub przegrzania spowodowanego przez sam maszyn albo przez gazy, ciecze, pyy, opary lub innesubstancje przez ni wytwarzane lub uywane podczas jej eksploatacji.

1.5.7. Wybuch

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby unikn ryzyka wybuchu spowodowanegoprzez sam maszyn lub przez gazy, ciecze, pyy, pary lub inne substancje przez ni wytwarzane lub uywanepodczas jej eksploatacji.

O ile wystpuje ryzyko wybuchu spowodowanego przez eksploatacj maszyny w przestrzeniach zagroonychpotencjalnym wybuchem, maszyna musi spenia przepisy wsplnotowych dyrektyw szczeglnych.

9.6.2006L 157/44 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

1.5.8. Haas

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby ryzyko wynikajce z emisji haasu zostaoograniczone do moliwie najniszego poziomu, z uwzgldnieniem postpu technicznego i dostpnocirodkw ograniczajcych poziom haasu, w szczeglnoci u rda jego powstawania.

Poziom emisji haasu moe by mierzony poprzez odniesienie do danych porwnawczych emisji dlapodobnej maszyny.

1.5.9. Drgania

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby ryzyko wynikajce z drga wytwarzanychprzez maszyn zostao ograniczone do moliwie najniszego poziomu, z uwzgldnieniem postpu technicz-nego i dostpnoci rodkw ograniczajcych drgania, w szczeglnoci u rda ich powstawania.

Poziom emisji drga moe by mierzony poprzez odniesienie do danych porwnawczych emisji dla podobnejmaszyny.

1.5.10. Promieniowanie

Niepodana emisja promieniowania przez maszyn musi zosta wyeliminowana lub ograniczona do takiegopoziomu, aby nie miaa niekorzystnego wpywu na osoby.

Kada emisja promieniowania jonizujcego zwizana z funkcjonowaniem musi by ograniczona do najni-szego poziomu, wystarczajcego do waciwego funkcjonowania maszyny podczas ustawiania, dziaaniai czyszczenia. W przypadku wystpowania ryzyka naley podj rodki zapobiegawcze.

Kada emisja promieniowania niejonizujcego zwizana z funkcjonowaniem podczas ustawiania, dziaaniai czyszczenia musi by ograniczona do takiego poziomu, aby nie miaa niekorzystnego wpywu na osoby.

1.5.11. Promieniowanie zewntrzne

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby promieniowanie zewntrzne nie zakcaojej dziaania.

1.5.12. Promieniowanie laserowe

W przypadku stosowania urzdze laserowych naley uwzgldni, co nastpuje:

urzdzenia laserowe stosowane w maszynach musz by zaprojektowane i wykonane w taki sposb, abyzapobiec wszelkiej przypadkowej emisji promieniowania,

urzdzenia laserowe stosowane w maszynach musz by zabezpieczone w taki sposb, aby promienio-wanie robocze, promieniowanie odbite lub rozproszone i promieniowanie wtrne nie zagraay zdrowiu,

wyposaenie optyczne do obserwacji lub nastawiania wyposaenia laserowego w maszynie powinno bytakie, aby promieniowanie laserowe nie stwarzao adnego ryzyka dla zdrowia.

1.5.13. Emisja materiaw i substancji niebezpiecznych

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby mona byo unikn ryzyka wdychania,spoycia, zetknicia ze skr, oczami lub bon luzow oraz przeniknicia przez skr materiawi substancji niebezpiecznych przez ni wytwarzanych.

Jeeli nie mona wyeliminowa zagroenia, maszyny naley wyposay tak, aby materiay i substancje niebez-pieczne mogy by odseparowane, usunite, wytrcone przez zraszanie wod, filtrowane lub poddanedziaaniu innej rwnie skutecznej metody.

W przypadku gdy maszyna podczas normalnego trybu pracy nie jest osonita, urzdzenia do separacji lubusuwania tych substancji musz by umieszczone w taki sposb, aby uzyska maksymalny efekt.

1.5.14. Ryzyko uwizienia we wntrzu maszyny

Maszyna musi by zaprojektowana, wykonana lub wyposaona w rodki zapobiegajce zamkniciu osobywewntrz maszyny lub, w przypadku braku takiej moliwoci, w rodki umoliwiajce wezwanie pomocy.

9.6.2006 L 157/45Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

1.5.15. Ryzyko zwizane z polizgniciem si, potkniciem lub upadkiem

Czci maszyny, po ktrych mog si porusza lub na ktrych mog znajdowa si osoby, powinny byzaprojektowane i wykonane w sposb zapewniajcy wyeliminowanie ryzyka polizgnicia si, potknicia lubupadku na te czci lub z tych czci.

W odpowiednich przypadkach czci te musz by wyposaone w uchwyty stae wzgldem uytkownikai pozwalajce mu utrzyma rwnowag.

1.5.16. Wyadowania atmosferyczne

Maszyny, ktre wymagaj ochrony przed skutkami wyadowa atmosferycznych podczas uytkowania muszby wyposaone w ukad odprowadzajcy powstae adunki do ziemi.

1.6. KONSERWACJA

1.6.1. Konserwacja maszyn

Punkty regulacji i konserwacji musz by umieszczone poza strefami niebezpiecznymi. Naley zapewnimoliwo przeprowadzenia regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia i innych czynnoci serwisowychpodczas postoju maszyny.

Jeeli przynajmniej jeden z powyszych warunkw nie moe by speniony z powodw technicznych, naleypodj rodki w celu zapewnienia, e dziaania te zostan przeprowadzone w sposb bezpieczny (patrz:sekcja 1.2.5).

W przypadku maszyn automatycznych i, w razie potrzeby, w przypadku innych maszyn, naley zapewniprzycza dla sprztu diagnostycznego wykrywajcego defekty.

Czci skadowe maszyn automatycznych, ktre trzeba czsto wymienia, powinny by przystosowane tak,aby je usuwa i zastpowa w atwy i bezpieczny sposb. Dostp do tego rodzaju czci skadowych musiumoliwia wykonanie tych czynnoci za pomoc niezbdnych rodkw technicznych, zgodnie z okrelonmetod dziaania.

1.6.2. Dostp do stanowisk obsugi i punktw konserwacji

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby umoliwi bezpieczny dostp do wszyst-kich obszarw, gdzie niezbdna jest interwencja w trakcie obsugi, regulacji i konserwacji.

1.6.3. Odczanie od rde energii

Maszyny musz by wyposaone w urzdzenia odczajce je od wszystkich rde energii. Urzdzenia takiemusz by wyranie oznakowane. Koniecznie naley zapewni moliwo ich zablokowania, jeeli ponownepodczenie mogoby zagraa osobom. Naley rwnie zapewni moliwo zablokowania urzdzeniaw przypadku, gdy operator nie jest w stanie sprawdzi odczenia od rda energii z kadego dostpnegomu miejsca.

W przypadku maszyn podczanych do zasilania elektrycznego wystarczy wyjcie wtyczki, pod warunkieme operator jest w stanie sprawdzi z kadego dostpnego mu miejsca, e wtyczka zostaa wyjta.

Po odczeniu energii naley zapewni moliwo rozadowania w normalny sposb energii pozostajcej lubzmagazynowanej w obwodach maszyny, bez ryzyka dla osb.

Jako wyjtek od wymaga okrelonych w powyszych ustpach niektre obwody mog pozosta przyczonedo swoich rde energii, na przykad celem utrzymania pooenia okrelonych czci, zachowania infor-macji, owietlenia wntrza itp. W takim przypadku naley podj szczeglne rodki dla zapewnienia bezpie-czestwa operatora.

1.6.4. Interwencja operatora

Maszyna musi by zaprojektowana, wykonana i wyposaona w sposb ograniczajcy potrzeb interwencjioperatora. W przypadku gdy interwencji operatora nie mona unikn, musi by moliwe przeprowadzeniejej w atwy i bezpieczny sposb.

1.6.5. Czyszczenie czci wewntrznych

Maszyna musi by zaprojektowana i wykonana w taki sposb, aby moliwe byo czyszczenie jej czciwewntrznych, ktre uprzednio zawieray niebezpieczne substancje lub preparaty, bez potrzeby wchodzeniado nich; wszelkie konieczne odblokowywanie musi by rwnie moliwe od zewntrz. Jeeli unikniciewchodzenia do maszyny jest niemoliwe, musi ona by zaprojektowana i wykonana tak, aby umoliwi jejbezpieczne czyszczenie.

9.6.2006L 157/46 Dziennik Urzdowy Unii EuropejskiejPL

1.7. INFORMACJE

1.7.1. Informacje i ostrzeenia umieszczone na maszynie

Informacje i ostrzeenia umieszczone na maszynie powinny by przewidziane najlepiej w formie atwo zrozu-miaych symboli lub piktogramw. Wszelkie pisemne lub ustne informacje i ostrzeenia musz by wyraonew jzyku lub jzykach oficjalnych Wsplnoty, ktre mog zosta okrelone zgodnie z Traktatem przezPastwa Czonkowskie, w ktrych maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddana do uytku i mogzawiera zaczone, na yczenie, wersje w innym jzyku lub jzykach oficjalnych Wsplnoty zrozumiaychdla operatorw.

1.7.1.1. Informacje i urzdzenia informacyjne

Informacje potrzebne do sterowania maszyn musz by przedstawione w jednoznacznej i atwo zrozumiaejformie. Nie mona stosowa nadmiaru informacji mogcych przeciy operatora.

Wywietlacz ekranowy i inne interaktywne rodki komunikacji pomidzy operatorem a maszyn musz byatwe w zrozumieniu i uyciu.

1.7.1.2. Urzdzenia ostrzegawcze

W przypadku gdy zdrowie i bezpieczestwo osb moe by zagroone przez defekt w dziaaniu maszynypozostawionej bez nadzoru, maszyna musi by wyposaona w odpowiedni dwikow lub optyczn sygnali-zacj ostrzegawcz.

W przypadku gdy maszyna jest wyposaona