pozwolenie na broń na broń... · •amunicja wypełniona materiałami wybuchowymi lub...

of 26/26
Pozwolenie na broń Prezentacja na podstawie ustawy o broni i amunicji

Post on 16-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pozwolenie na brońPrezentacja na podstawie ustawy o broni i amunicji

 • Ustawa z 21.05.1999 o broni i amunicjiInformacje ogólne

 • Przedmiot ustawy

  • Ustawa normuje kompleksowo nabywanie uprawnień do posiadania broni, jej nabywanie, rejestrowanie i przechowywanie, zasady przewozu i przywozu broni do Polski i posiadanie broni przez cudzoziemców, a także funkcjonowanie strzelnic.

 • Czego nie dotyczy ustawa

  • Przepisy ustawy nie dotyczą przede wszystkim broni i amunicji wykorzystywanej przez służby mundurowe – w tym zakresie obowiązują inne, szczegółowe przepisy, np. ustawa o Policji.

 • Pojęcie broni na potrzeby ustawy – co jest bronią• Broń palna (przenośna broń lufowa miotająca lub mogąca miotać pocisk

  lub substancje w wyniku działania materiały miotającego), w tym bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa.

  • Broń pneumatyczna (energia pocisku opuszczającego lufę przekracza 17J).

  • Miotacze gazu obezwładniającego.

  • Narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:• Broń biała (ostrza ukryte w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastety i

  nunczaka, pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierające wkładki z takiego materiału, pałki wykonane z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujące kij bejsbolowy).

  • Broń cięciwowa w postaci kusz.• Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

  • Amunicją jest amunicja do broni palnej.

 • Zakazana broń i amunicja (przykłady)

  • Samoczynna broń palna.

  • Broń palna o zatajonym przeznaczeniu.

  • Broń palna z tłumikiem lub przystosowana do tłumika.

  • Broń niewykrywalna urządzeniami kontroli bagażu.

  • Amunicja wypełniona materiałami wybuchowymi lub zapalającymi.

 • Zakaz przerabiania broni

  • Zakazane jest przerabianie broni, np. zmiana broni gazowej na broń bojową.

 • Pozbawienie broni cech użytkowych

  • Pozbawić broń cech użytkowych może tylko wykwalifikowany przedsiębiorca – rusznikarz.

  • Posiadanie broni pozbawionej cech użytkowych nie wymaga pozwolenia.

 • Przewóz broni

  • Można przewozić broń środkami transportu publicznego, jeżeli broń jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia.

  • Nie można przewozić broni i amunicji w kabinie samolotu (mogą tylko osoby upoważnione na podstawie przepisów).

  • Broń można przesyłać tylko za pośrednictwem operatorów pocztowych świadczących tego rodzaju usługi.

  • Przywóz i przewóz broni z zagranicy do i przez Polskę dozwolony jest wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula RP.

  • Wywóz za granicę broni przez polskiego obywatela wymaga zgody Policji (chyba że ma się europejską kartę broni palnej uprawniającą do wwozu broni na terytorium państw członkowskich UE).

  • Cudzoziemcom najłatwiej jest wwieźć do Polski broń łowiecką, sportową i do rekonstrukcji historycznych.

 • Strzelnice

  • Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach

 • Przepisy karne

  • Ustawa ustanawia jedno przestępstwo i liczne wykroczenia związane z bronią i amunicją.

  • Przestępstwem jest porzucenie broni palnej lub amunicji, którą się dysponuje.

  • Wykroczeniem jest np. niepowiadomienie Policji o utracie lub zbyciu broni; noszenie broni w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego; niezawiadomienie Policji o zmianie miejsca stałego pobytu przez osobę posiadającą pozwolenie na broń; noszenie i przechowywanie broni w sposób umożliwiający dostęp osób nieuprawnionych; używanie broni zdolnej do rażenia celów na odległość w celach szkoleniowych lub sportowych poza strzelnicami.

 • Pozwolenie na broń

 • Rodzaje uprawnień do posiadania broni

  • Pozwolenia wydanego przez komendanta wojewódzkiego Policjiwymaga posiadanie broni palnej i amunicji do niej.

  • Karty rejestracyjnej wydanej przez komendanta wojewódzkiego Policji wymaga posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych.

  • Pozwolenia na broń wydanego przez komendanta powiatowego policji wymaga posiadanie miotaczy gazu obezwładniającego oraz niebezpiecznych narzędzi i urządzeń wymienionych w ustawie.

  • Karty rejestracyjnej wydanej przez komendanta powiatowego Policjiwymaga posiadanie broni pneumatycznej (z energią powyżej 17J).

 • Na co nie potrzeba zezwolenia (przykładowo)

  • Posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych.

  • Posiadanie paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA.

  • Posiadanie ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego.

  • Posiadanie broni pneumatycznej.

  • Posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni.

 • Cel posiadania pozwolenia na broń

  • Udziela się pozwolenia na posiadanie broni wyłącznie w związku z określonymi w ustawie celami (następny slajd).

 • Cel posiadania broni Ważne przyczyny

  Ochrona osobista, Stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia

  Posiadanie uprawnień zawodowychOchrona osób i mienia

  Łowiecki Posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

  Sportowy Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego

  Rekonstrukcje historyczne Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej

  Kolekcjonerski Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

  Pamiątkowy Udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

  Szkoleniowy posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

 • Rodzaj broni a cel wydania pozwolenia

  • W zależności od celu wydania pozwolenia na broń, można posiadać broń określonego rodzaju, np.• Dla celów ochrony osobistej m.in. broń palną bojową, gazową i alarmową w

  postaci pistoletów i rewolwerów kalibru od 6 do 12 mm.

  • Dla celów łowieckich – broń określoną w przepisach o łowiectwie.

  • Dla celów rekonstrukcji historycznych – broń alarmową albo innej broni palnej, przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą.

 • Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:• Niemającym ukończonych 21 lat (wyjątkowo 18, dla celów sportowych lub

  łowieckich, na wniosek odpowiedniego podmiotu, np. szkoły).

  • Z zaburzeniami psychicznymi.

  • Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.

  • Uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

  • Nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu albo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia)

 • Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

  • Występując o pozwolenie na broń lub rejestrację broni, trzeba przedstawić orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa (ustawa określa wymagania, jakie ci muszą spełnić; wpisuje się ich do stosownego rejestru), nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

  • Posiadający pozwolenie musi przedstawiać takie orzeczenia co 5 lat.

  • Ustawa ustanawia obowiązek poddania się stosownym badaniom i dokładnie ich przebieg (bada się m.in. wzrok, słuch, równowagę, poziom rozwoju intelektualnego i cechy osobowości, funkcjonowanie w trudnych sytuacjach, poziom dojrzałości społecznej).

  • Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego można się odwołać do nadrzędnej jednostki leczniczej.

 • Egzamin

  • Występujący o pozwolenie na broń obowiązany jest zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji.

  • Egzamin dotyczy znajomości przepisów o posiadaniu i używaniu danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią.

 • Odmowa udzielenia pozwolenia

  • Odmawia się wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu lub nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

  • Można odmówić wydania pozwolenia na broń osobie:• która naruszyła: warunki określone w pozwoleniu na broń, dotyczące

  ograniczenia lub wykluczenia jej noszenia; obowiązek rejestracji broni; obowiązek zawiadomienia o utracie broni; obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu; zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia.

  • która przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

 • Termin załatwienia sprawy, opłata skarbowa

  • Ustaw o broni i amunicji nie określa szczególnego terminu załatwienia sprawy, stosuje się więc ogólne przepisy o terminach z kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, trzeba ją więc załatwić w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku przez stronę.

  • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej wynosi 242 zł.

  • Opłata za orzeczenia lekarskie i psychologiczne – po 20% najniższego miesięcznego wynagrodzenia (które w 2016 r. wynosi 1850 zł).

  • Opłata za egzamin – od 500 (ochrona osobista) do 1150 zł (cele kolekcjonerskie), zależnie od celu wydania pozwolenia.

 • Cofnięcie pozwolenia na broń

  • Następuje w okolicznościach analogicznych do odmowy jego wydania, a także:

  • Można cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania.

 • Utrata uprawnień a zbycie broni

  • Osoba, która utraciła uprawnienia do posiadania broni musi ją niezwłocznie sprzedać wraz z amunicją.

  • Zamiast tego można pozbawić broń cech użytkowych.

  • Jeżeli broń nie została zbyta w ciągu 30 dni, należy ją wraz z amunicją oddać do depozytu policyjnego (można ją następnie ciągle próbować sprzedać).

 • Noszenie broni

  • W pozwoleniu można ograniczyć lub wykluczyć możliwość noszenia broni, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.

 • Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni. Rejestracja broni. Nabywanie amunicji.• Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się

  zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem.

  • Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje organ właściwy do wydania pozwolenia lub karty rejestracyjnej broni.

  • Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni, wyłącznie dla broni tam określonej.