achizitii publice

Download Achizitii Publice

Post on 19-Jul-2015

278 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ACHIZITII PUBLICE Sistemul Achizitiilor Publice Supravegherea sistemului achiziiilor publice este asigurat de: - Autoritatea pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); -Ministerul Economiei i Finanelor (M.E.F.) U.C.V.A.P. -Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.); - Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale Operatorul sistemului electronic de achiziii publice (S.E.A.P.); PRINCIPII DE ATRIBUIRE Atentie! Orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaza prin prisma principiilor PRINCIPII Nediscriminarea Tratamentul egal Recunoasterea reciproca Transparenta Proportionalitatea Eficienta utilizarii fondurilor publice Asumarea raspunderii Contracte de achizitie publica Ce sunt contractele de achizitie publica? Acorduri comerciale, pe diferite perioade de timp, intervenite, de regula, intre o persoana de drept public si una de drept privat Vointa achizitorului Vointa ofertantului Acord pe o perioada de timp Dup natura juridica a autoritatii contractante Contract de achizitie publica Contract sectorial atribuit de organisme de drept public atribuit de entiti care desfoar activiti relevante Dup obiectul contractului Contract de furnizare Contract deservicii Contract de lucrari Obiect In functie de durata contractului In interiorul anului bugetar Pe mai multi ani bugetari o singura executareexecutari succesice multianuale concesiuni Contractului de lucrari Presupune: fie, executia de lucrari legate de una dintre activitatile economice sau executia unei constructii; fie, atat proiectarea cat si executia de lucrari legate deunadintreactivitatileeconomicesauatat proiectarea cat si executia unei constructii; fie, realizarea prin orice mijloace, a unei contructii carecorespundecerintelorprecizatedeautoritatea contractanta. Contractul de furnizare: Presupune: furnizarea unuia sau mai multor produse: prin cumparare, cumpararein rate, inchiriere cu sau fara optiune de cumparare. leasing, cu sau fara optiune de cumparare. Contractul ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune Contractul de servicii : Presupune:

prestarea unuia sau mai multor servicii. Serviciile sunt impartite in doua categorii: Categoria A se aplica legea in litera si spirit Categoria B se aplica numai spiritul legii De retinut! NutrebuiecombinateserviciidincategoriaAsiBinscopul evitarii aplicarii legii Selectarea tipului de contract public Contractul de achiziie publica care are ca obiect att furnizarea de produse, cat i prestarea de servicii este considerat: - contract de furnizare, dac valoarea estimat a produselor este mai mare dect cea a serviciilor - contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare dect cea aproduselor. Compartimentul de achizitii publice Atribuitiile compartimentul de achizitii publice sunt: elaborarea programului anual al achiziiilor publice ca instrument managerial, elaborarea sau coordonarea activitatii de elaborare a documentaiei de atribuire indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate aplicarea i finalizarea procedurilor de atribuire; elaborarea si pastrarea dosarului achizitiei publice. Celelaltecompartimentealeautoritatiiau obligaiadeasprijiniactivitatea compartimentului de achiziii publice. ACaredreptuldeaachizitionaserviciide consultanta pentru elaborarea documentatiei de atribuire aplicariiprocedurii de atribuire. Procesul de achizitie publica succesiunedeetape,cetrebuieparcursepentru aseobineprodusulsaudreptuldeutilizareal acestuia,serviciulsaulucrarea,inurmaatribuirii unui contract de achizitie publica 1. Intocmirea planului achizitiilor publice 2. Elaborarea documentatiei de atribuire 3. Chemarea la competitie 4. Derularea procedurii de atribuire 5. Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 6. Incheierea dosarului de achizitie publica Procesul de achizitie publica Planul Anual al Achizitiilor Publice Programul Anual al Achizitiilor Publice se ntocmete, ntr-o prim variant, nainte de elaborarea propunerii de buget; se definitiveaz dup aprobarea bugetului propriu al autoritii contractante; se poate modifica ori completa ori de cate ori este nevoie, dac apar modificri n buget, respectiv sunt identificate noi resurse financiare sau apar noi necesiti.Estimarea valorii contractului Scopul estimarii valorii contractului cuantificarea resurselor financiare necesare realizrii achiziiei identificarea de posibile surse de finanare viabile alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte stabilirea ponderii de 40% pentru achizitiile electronice Cum estimam valoarea contractelor? Se identifica si Se insumeaza toate costurile posibil a aparea pe parcursul derularii contractului, astfel incat acesta sa se finalizeze la termenul stabilit. se vor lua in considerare si costurile date de: modalitatea de achizitie: on-line sau off-line durata contractuluisuplimentari ale obiectului contractului eventualemajorari ale pretului contractului, costuri accidentale. Cand se stabileste Ve? Inainte de initierea procedurii Nota!Sa aiba valabilitate in momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau a invitatiei de participare Documentatia de atribuire Documentatia de atribuire Reprezinta acele documente care contin: cerintele formale, cerinte tehnice cerinte financiare, Permite descrierea obiectiva a obiectului contractului Sta la baza elaborarii ofertei. Continutul documentatiei Documentatia de atribuire contine: Fisa de date a achizitiei Caietul de sarcini sau documentatia descriptiva Clauzele contractuale obligatorii Formulare si modeleDocumentatia de atribuire Cine o intocmeste? Compartimentul intern specializat sau Consultantii angajati Ordinea de elaborare a documentatiei Pasul 1 - Stabilire specificatii tehnice sau documentatia descriptiva Pasul 2 - stabilire clauze contractuale Pasul 3 - stabilire cerinte minime de calificare/selectie Pasul 4 - Stabilirea criteriului de atribuire Pasul 5 Stabilire garantii Pasul 6 - Completarea Fisei de date a achizitiei Pasul 7 - Stabilire formulare si modele Pasul 8 - Definitivare documentatie de atribuire Pasul 1 - stabilire specificatii tehnice sau documentatia descriptiva Specificatiile tehnice formeaza Caietul de sarcini sau documentatia descriptiva Specificatiile tehnice sunt, in general, acele: cerinte,prescriptii,caracteristici tehnice cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile sau lucrarilePasul 2 - stabilire clauze contractuale Clauzelecontractualeobligatoriisuntacele prevederi contractuale pe care orice contract trebuie sa le contina. Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul principal al contractului; preul contractului i modaliti de plat; durata contractului; sanciuni pentru neexecutarea culpabil a obligaiilor; documentele contractului; obligaiile principale ale prilor. Pasul 3 - stabilire cerinte minime de calificare/selectie Cerinteledecalificaresicriteriiledeselectiese refera numai la: + situatia personala; +capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; +situatia economica si financiara; +capacitatea tehnica si/sau profesionala; +standarde de asigurare a calitatii; +standarde de protectie a mediului, daca este cazul. 3A - Situatia personala obligatorie Situatiapersonalaaoperatoruluieconomicse dovedeste prin prezentarea: unuicazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundereprin care arata ca nu se incadrareaza in situatia de a fi fostcondamnatinultimii5aniprintr-ohotarare judecatoreasca definitiva pentru: - participare la activitati ale unei organizatii criminale, - coruptie,- frauda- spalare de bani. 3B- Situatia personala optionala Demonstrareasituatieipersonalesefaceprin prezentarea unei declaratii prin care arata ca: nu este in stare de faliment; si-aindeplinitobligatiiledeplataaimpozitelor,taxelorsi contributiilor de asigurari sociale catre buget; nuafostcondamnat,inultimii3ani,prinhot.def.pentruo faptacareaadusatingereeticiiprofesionalesaupentru comiterea unei greseli in materie profesionala; prezintainformatiifalsesaunuprezintainformatiile solicitate de catre autoritatea contractanta3C-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca: forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, daca este cazul, atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional.3D-Situatia economica si financiaraLa cerere, situatia economica si financiara se demonstreaza prin documente edificatoare: - declaratiibancarecorespunzatoaresaudovezi privind asigurarea riscului profesional; -bilantulcontabilsauextrasedebilant,dacaeste posibil; -declaratiiprivindcifradeafaceriglobalasau, privind CA in domeniu pentru ultimii 3 ani, -auditul financiar emis de persoane autorizateDe retinut ! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara carearconducelarestrictionareaparticipariila procedura de atribuire. Dacaseimpuncerinteminimedecalificare referitoarelasituatiaeconomicasifinanciaraatunci autoritateacontractantatrebuiesajustifice aceastacerintaprintr-onotajustificativaatasatala dosarul achizitiei. 3E-Capacitatea tehnica si/sau profesionala Capacitateatehnicasi/sauprofesionalase apreciaza in functie de: - experienta, - aptitudini,- eficienta si eficacitatea operatorului economic. Atentie!Solicitarea oricarei informatii se face in functie de complexitatea obiectului contractului si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului. De retinut ! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minimereferitoarelacapacitateatehnicasi/sau profesionalacarearconducelarestrictionarea participarii la procedura de atribuire. Dacaseimp