90 gr. issn 1331-7822 · pdf filesu vježbe samo baza koja se može proširivati i ......

of 52 /52
Tel./Fax: 01/3631-570; 099/670-9015 E-mail: [email protected] [email protected] www.foma.hr Tel./Fax: 01/3631-570; 099/670-9015 E-mail: [email protected] [email protected] www.foma.hr Časopis br. 44 - studeni 2012. 90 gr. TISKANICA ISSN 1331-7822 Zagreb, Creska 18 POŠTARINA PLAÆENA U POŠTANSKOM UREDU 10110 ZAGREB

Author: doque

Post on 06-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tel./Fax:01/3631-570; 099/670-9015

  E-mail: [email protected] [email protected]

  www.foma.hr

  Tel./Fax:01/3631-570; 099/670-9015

  E-mail: [email protected] [email protected]

  www.foma.hr asopis br. 44 - studeni 2012.

  90 gr.

  TISKANICA

  ISSN

  1331-7822

  Zagreb, Creska 18

  POTARINA PLAENAU POTANSKOM UREDU

  10110 ZAGREBV. Akrap Kotevski:

  021 RADNA BILJENICA ZA RAD SOSOBAMA S AFAZIJOM ICijena = 70,00 Kn

  Ova biljenica nema namjeru pouavati i doci-rati, ve pomoi svima onima koji se bave rehabilita-cijom osoba s afazijom u prvom redu logopedima,ali i onim lanovima obitelji koji se trude podratisvoje blinje u prevladavaju govorno-jezinihbarijera. Ona je plod dugogodinjeg iskustva urehabilitaciji afazija i traenju najboljih puteva zaostvarivanje rehabilitacijskih ciljeva. Biljenicapomae u rjeavanju konkretnih jezinih tekoa,koje su esto jednake u razliitim tipovima afazije.Kao to i sama autorica u uvodnom dijelu kae, ovesu vjebe samo baza koja se moe proirivati iobogaivati jednakim ili slinim primjerima i timeomoguiti dulje i temeljitije uvjebavanje pojedinihjezinih segmenata. Podijeljena je u vie poglavljaprema vrsti problema i moguim pristupimanjihovom rjeavanju.

  V. Akrap Kotevski:032 RADNA BILJENICA ZA RAD S

  OSOBAMA S AFAZIJOM IICijena = 70,00 Kn

  Ova radna biljenica nastavak je i na neki nainnadopuna prethodnoj, a namijenjena je svima kojise bave rehabilitacijom osoba s afazijom. Biljenicumogu koristiti i osobe s afazijom samostalno ili uzpomo svoje obitelji ili skrbnika u radu kod kue.Radna biljenica sadri vjebe koje prate najeegovorno - jezine tekoe osoba s afazijom i cilj im jeublaiti ih i umanjiti, te time poboljati govornukomunikaciju osoba s afazijom. U tu svrhu nainjenizadaci podijeljeni su u tri skupine: Tematske i opevjebe asocijacija s pojmovima iz svakodnevnogivota; Vjebe itanja i pisanja s provjeromrazumijevanja proitanog teksta; Vjebe semantikekoje ukljuuju zadatke o znaenju razliitihpojmova. Navedene vjebe izabrane su iz mnotvaautorskih zadataka nastalih tijekom dugogodinjegrada s osobama s afazijom, a svojom su primjenompokazale da ciljano doprinose ublaavanju govorno- jezinih tekoa.

  Z. Maek Trifunovi; S. Jeli Jaki023 AFAZIJA - PROGOVORIMO

  PONOVNOCijena = 125,00 Kn

  Pripadate li onoj skupini oboljelih koja kaoposljedicu modanog udara ima tekoe ukomunikaciji, savjetujemo vam da urehabilitaciji koristite i ovaj prirunik. Zadaciu priruniku su pisani i ilustrirani tako da senjima moe sluiti i SAM bolesnik s afazijom,kojemu je sauvana sposobnost itanja i

  razumijevanja proitanoga. Detaljna uputstvana kraju svakog poglavlja ukazuju logopeduili lanovima obitelji oboljeloga kako moguproiriti zadatke i na razliite naine primije-niti vjebe. Iako je prirunik namijenjem prijesvega logopedima, njime e se moi sluiti svikoji dolaze u kontakt s bolesnikom koji imapotekoe u uspostavljanju komunikacije, kaoi obitelj osoba s afazijom, pa i sam bolesnik,ovisno o stupnju oteenja.

  RADNA BILJENICAZA RAD S OSOBAMA S

  AFAZIJOMI + II

  KOMPLET = 100,00 Kn

  Korice44.p65 24.10.2012, 12:282

 • Priprema za kolu - mala kola............................ str. 1Multimedija ......................................................... str. 6Glazbeni odgoj ................................................... str. 9Matematika ......................................................... str. 11Prirunici za roditelje, odgojitelje i uitelje ............. str. 12Baby Signs .......................................................... str. 29Likovni odgoj ....................................................... str. 31Igre i aktivnosti .................................................... str. 33Za najmlae ....................................................... str. 36Vjebenice bojanke .............................................. str. 38Slikovnice prirunici ............................................. str. 39Psiholoka biblioteka ........................................... str. 40Enciklopedije i ekologija....................................... str. 41Igrokazi .............................................................. str. 42Bajke, prie, lektira .............................................. str. 43Obrazovni video filmovi ....................................... str. 44Hrvatski djeji filmovi........................................... str. 45Bajke i male knjige .............................................. str. 46Novo! Novo! Novo! ............................................. str. 49

  IMPRESSUM

  KORAK PO KORAK DO ZNANJAasopis br. 44 - studeni 2012.

  Nakladnik:FoMa

  Adresa urednitva:Zagreb, Creska 18

  Urednik:Roberta imuni

  Tisak:Tiskara Kolari - ZAGREB

  asopis KORAK PO KORAK DO ZNANJAje besplatno informativno glasilo, koje se moe

  naruiti i dobiti iskljuivo kod nakladnika.

  KAZALO

  asopis Korak po korak do znanja registriran je kod Ureda za odnose s javnou Vlade Republike Hrvatske pod br. 504-02/3-99-01.

  I. Fereni Martini:1781 MATILDA I VJETIJI MAAK

  Cijena = 65,00 Kn

  Djevojica Matilda, glavna junakinja knjige,odgovore na svoju znatielju pronalazi ondje gdjese nalaze odgovori na sva pitanja - u knjinici.Autorica vrlo uspjeno povezuje matovitu priu sneoekivanim (humornim) raspletom, s upozna-vanjem i popularizacijom knjinice te pedagokimpristupom. U ovoj prii iitavamo pedagoke idejekao to su potovanje razliitosti meu ljudima,razvijanje moralnih vrijednosti poput upornosti inesebinosti, odsutnost predrasuda, znatielja kaoosnova uenja i razvoja djeteta. Ljubav premaroditeljima ali i brigu roditelja prema svojoj djeciautorica je opisala u vrlo zanimljivoj sintagmimamasti pogled. Ona nam govori o svim briga-ma, strahovima, traenjima i lutanjima s kojima susuoeni roditelji u svojoj roditeljskoj ulozi. Tajodnos svako dijete moe prepoznati u pogledusvog roditelja. Zajedniko itanje roditelja i djetetaove zanimljive i poune djeje knjige svakako epridonijeti njihovom meusobnom zbliavanju.

  Osim roditeljima i djeci, knjiga je namijenjena ikolskim te gradskim knjinicama i osnovnim ko-lama. Pria moe posluiti kao motivacija u nastavihrvatskoga jezika i ostalih predmeta ili u drugimoblicima odgojno-obrazovnog rada.

  N. Hranjec-Ecimovi:1779 MATKO

  Vjebenica iz matematike za mudre glaviceCijena = 35,00 Kn

  Prva u nizu edukativnih vjebenica namijenjenaje malim mudrim glavicama, znatieljnim predkol-cima i prvokolcima. Matematiki sadraji prvograzreda osnovne kole upotpunjeni su osnovnimtemama iz prirode i drutva za isti uzrast. Vjebenicesu zamiljene kao zanimljiva putovanja radoznalogputnika, malog mrava Matka, koji se kree krozvrijeme i prostor - izmjenjuju se godinja doba, dani no, sunce i kia, prijevozna sredstva, seoski igradski krajolici.... itava vjebenica je jednacjelovita pria u kojoj mali itatelji aktivno sudje-luju u zgodama i nezgodama koje doivljava glavnilik. Cilj je ove vjebenice savladati osnovematematike kroz druge sadraje na zanimljiv,zabavan i nenametljiv nain, uz motivirajui sistemsamovrednovanja uloenog truda i nagraivanjauspjeha. Pojedine cjeline sadre posebne zadatkekoji potiu male mudrice da pokau kako dobroznaju uoavati, razmiljati i zakljuivati, ue ihstrpljenju i upornosti ili nam otkrivaju razvijenostdjetetove vizualne percepcije i eventualnedislektine tegobe. Matematika je svuda oko nas.Ona nije samo suhoparno raunanje, ona je punovie od toga. Moe biti vrlo zabavna, ako jeupoznajemo na pravi nain. Ove vjebenice namnude upravo to - pravi pristup znanosti.

  Korice unutra.p65 24.10.2012, 12:222

 • 1

  eljka Vuini:003 UIMO OPAATI

  Vjebenica za vjebe opaanja i snalaenjau prostoru (4-7 g.)Cijena = 25,00 Kn

  Vjebenica UIMO OPA-ATI je praktini radni materi-jal, nastao u viegodinjemradu s djecom predkolskog ikolskog uzrasta, temeljen navjebama vizualne percepcije iprostorne orijentacije. Namije-njena je roditeljima, odgojitelji-ma, uiteljima razredne nastavei defektolozima pri radu s dje-com od 4 do 7 god. starosti. Na tridesetak stranica soko stotinu brino odabranih primjera u funkciji jerazvoja sposobnosti promatranja i zapaanja detalja;pozornosti i koncentracije; tonosti i preciznosti; poj-mova o oblicima, veliinama i relacijama; snalaenjau prostoru, miljenja i govora; povjerenja u osobnesposobnosti.

  eljka Vuini:010 MALA KOLA

  Vjebenica za pripre-mu polaska djetetau koluCijena = 25,00 Kn

  Vjebenica MALA KOLAdijete predkolskog uzrastaciljano, ali na jednostavannain, usmjerava i pripremana polazak u kolu. MALAKOLA se pribliava djetetu

  hvatljiv i pomalo otkaen nain. Zadaci djelujupoticajno na razvoj razliitih vjetina potrebnih pripolasku u kolu, potiu aktivnost i samostalnost,ali je njihova najvea vrijednost to ih djeca rado ikroz igru rjeavaju.

  Stoga, roditelji, odgojitelji i svi ostali koji sebavite djecom, pronaite dovoljno slobodnog vre-mena kako bi ga mogli podijeliti sa svojim djete-tom, jer ono to oekuje od nas i nadasve zasluuje!

  Vesna Hrvoj, Katica Pukari:001 POKAI TO ZNA

  Vjebenica za razvoj grafomotorike 1 (5-7 g.)Cijena = 25,00 Kn

  Vjebenica POKAI TO ZNA namijenjena jedjeci od 5 god. do polaska u kolu. U njoj se nalazepredvjebe pisanja, vjebe koncentracije, percep-cije i usklaenosti oka i ruke. Sastavljena je od nizapreventivnih vjebi u okviru pripreme ze kolu,odnosno, korektivnih vjebi za djecu s problemimarazvoja grafomotorike. Vjebe su napravljene to-kom viegodinjeg rada na praenju opeg razvojadjece predkolskog uzrasta, u okviru pripremeza kolu. U funkciji su razvoja percepcije,koncentracije, shvaanja prostornih odnosa ikoordinacije oko-ruka. Ova vje-benica doivjela jeve desetak izda-nja to potvrujeda su je dobro pri-hvatili odgojitelji,uitelji, roditelji idjeca.

  kroz njemu prilagoen crte, potie ga da samboja, crta, pie, rauna i razmilja. Dijete vjebasvoju mo zapaanja, logikog zakljuivanja,usmjerava svoju sposobnost na odreen