4. maszyny elektryczne - eaiib.agh.edu.pl · 4. maszyny elektryczne zagadnienia ogólne 4.1....

of 21 /21
4. Maszyny elektryczne Zagadnienia ogólne 4.1. Powszechnie stosowane w energetyce maszyny elektryczne działają na podstawie prawa: a. Kirchoffa b. indukcji elektromagnetycznej i prawa Ampera c. Newtona d. elektrostatycznego oddziaływania ładunków 4.2. Przepływem nazywamy: a. strumień wektora indukcji przepływający przez szczelinę b. rozkład amperozwojów wzdłuż obwodu szczeliny c. całkowite amperozwoje objęte zamkniętą drogą całkowania d. rozkład natężenia pola wzdłuż obwodu szczeliny 4.3. Strumień pola magnetycznego sprzężony z uzwojeniem to: a. suma strumieni sprzężonych z poszczególnymi zwojami uzwojenia b. całka z wektora indukcji po powierzchni ograniczonej jednym zwojem uzwojenia c. iloraz powierzchni ograniczonej uzwojeniem i wartości średniej indukcji na tej powierzchni d. iloczyn powierzchni ograniczonej jednym zwojem i wartości skutecznej indukcji na tej powierzchni 4.4. Prawo indukcji elektromagnetycznej to wyrażenie SEM indukowanej w uzwojeniu jako: a. zanegowanej pochodnej strumienia magnetycznego sprzężonego z uzwojeniem względem czasu, b. pochodnej strumienia magnetycznego sprzężonego z uzwojeniem względem czasu, c. iloczynu prędkości uzwojenia i indukcji d. pochodnej strumienia magnetycznego sprzężonego z uzwojeniem względem kąta jego położenia 4.5. Wzór N k N l l k kl i i M 1 1 2 1 , gdzie Mkl indukcyjność wzajemna, ik , il prądy, wyraża: a. siłę wywołaną przez pole magnetyczne układu N uzwojeń b. koenergię i energię pola magnetycznego układu N uzwojeń systemu magnetycznie liniowego c. moment elektromagnetyczny wytwarzany w maszynach elektrycznych d. moc przetwarzaną w maszynach elektrycznych 4.6. Moment elektromagnetyczny wytwarzany w maszynach elektrycznych wirujących oblicza się jako: a. pochodną energii pola magnetycznego w maszynie względem czasu b. pochodną cząstkową energii pola magnetycznego w maszynie względem kąta położenia wirnika c. pochodną cząstkową koenergii pola magnetycznego w maszynie względem kąta położenia wirnika d. pochodną cząstkową koenergii pola magnetycznego w maszynie względem prędkości wirnika 4.7. Funkcja Lagrange’a jest a. sumą energii kinetycznej i energii potencjalnej b. sumą koenergii kinetycznej i koenergii potencjalnej c. różnicą energii kinetycznej i koenergii potencjalnej d. różnicą koenergii kinetycznej i energii potencjalnej

Author: trankhanh

Post on 28-Feb-2019

228 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

4. Maszyny elektryczne

Zagadnienia oglne

4.1. Powszechnie stosowane w energetyce maszyny elektryczne dziaaj na podstawie prawa:

a. Kirchoffa b. indukcji elektromagnetycznej i prawa Ampera c. Newtona d. elektrostatycznego oddziaywania adunkw

4.2. Przepywem nazywamy:

a. strumie wektora indukcji przepywajcy przez szczelin b. rozkad amperozwojw wzdu obwodu szczeliny c. cakowite amperozwoje objte zamknit drog cakowania d. rozkad natenia pola wzdu obwodu szczeliny

4.3. Strumie pola magnetycznego sprzony z uzwojeniem to:

a. suma strumieni sprzonych z poszczeglnymi zwojami uzwojenia b. caka z wektora indukcji po powierzchni ograniczonej jednym zwojem uzwojenia c. iloraz powierzchni ograniczonej uzwojeniem i wartoci redniej indukcji na tej powierzchni d. iloczyn powierzchni ograniczonej jednym zwojem i wartoci skutecznej indukcji na tej

powierzchni

4.4. Prawo indukcji elektromagnetycznej to wyraenie SEM indukowanej w uzwojeniu jako:

a. zanegowanej pochodnej strumienia magnetycznego sprzonego z uzwojeniem wzgldem czasu,

b. pochodnej strumienia magnetycznego sprzonego z uzwojeniem wzgldem czasu, c. iloczynu prdkoci uzwojenia i indukcji d. pochodnej strumienia magnetycznego sprzonego z uzwojeniem wzgldem kta jego

pooenia

4.5. Wzr

N

k

N

l

lkkl iiM1 12

1, gdzie Mkl indukcyjno wzajemna, ik , il prdy, wyraa:

a. si wywoan przez pole magnetyczne ukadu N uzwoje b. koenergi i energi pola magnetycznego ukadu N uzwoje systemu magnetycznie liniowego c. moment elektromagnetyczny wytwarzany w maszynach elektrycznych d. moc przetwarzan w maszynach elektrycznych

4.6. Moment elektromagnetyczny wytwarzany w maszynach elektrycznych wirujcych oblicza si jako:

a. pochodn energii pola magnetycznego w maszynie wzgldem czasu b. pochodn czstkow energii pola magnetycznego w maszynie wzgldem kta pooenia

wirnika

c. pochodn czstkow koenergii pola magnetycznego w maszynie wzgldem kta pooenia wirnika

d. pochodn czstkow koenergii pola magnetycznego w maszynie wzgldem prdkoci wirnika

4.7. Funkcja Lagrangea jest a. sum energii kinetycznej i energii potencjalnej b. sum koenergii kinetycznej i koenergii potencjalnej c. rnic energii kinetycznej i koenergii potencjalnej d. rnic koenergii kinetycznej i energii potencjalnej

4.8. Zasada Hamiltona dotyczy ekstremum a. funkcji dziaania b. funkcjonau dziaania c. transformacji dziaania d. funkcji Lagrangea

4.9. Spenianie rwna Eulera jest warunkiem koniecznym ekstremum a. funkcjonau dziaania b. funkcji Lagrangea c. koenergii kinetycznej ukadu elektromechanicznego d. energii potencjalnej ukadu elektromechanicznego

4.10. Stopy elaza w postaci izolowanych blach stosuje si w maszynach elektrycznych do budowy: a. obwodw przewodzcych prd elektryczny b. izolacji obwodw prdowych c. czci przewodzcych strumie magnetyczny d. obudw i waw

4.11. Obwody magnetyczne (rdzenie) maszyn elektrycznych prdu przemiennego i transformatorw wykonuj si pakietujc je z izolowanych blach stalowych, aby:

a. zmniejszy straty energii w rdzeniu, pochodzce od prdw wirowych, b. wzmocni konstrukcj, c. zapobiec oddziaywaniu pola magnetycznego na urzdzenia zewntrzne, d. zapewni dobre chodzenie uzwoje

4.12. Polem wirujcym jest nazywane pole magnetyczne w szczelinie powietrznej maszyny elektrycznej, ktre w stanie ustalonym zasilania:

a. przemieszcza si ze zmienn prdkoci, ale zachowuje niezmienny rozkad, b. przemieszcza si z prdkoci wirnika i ma rozkad zaleny od tej prdkoci, c. zachowuje niezmienny rozkad przemieszczajcy si z sta prdkoci ktow, d. przemieszcza si ze sta prdkoci ktow i ma rozkad zaleny od obcienia wirnika

4.13. Wirujce koowe pole magnetyczne w szczelinie maszyny mona uzyska: a. zasilajc trzy symetryczne uzwojenia prdem trjfazowym symetrycznym b. obracajc wirnik klatkowy maszyny przy zasilaniu stojana prdem staym c. zasilajc napiciem jednofazowym trzy rwnolegle poczone uzwojenia d. zasilajc napiciem jednofazowym trzy szeregowo poczone uzwojenia

4.14. W nasyconych nieliniowych obwodach ferromagnetycznych:

e. energia magnetyczna jest wiksza od koenergii f. koenergia magnetyczna jest wiksza od energii g. obie energie s jednakowe h. relacja midzy energi i koenergi zaley od sposobu wytwarzania pola magnetycznego

4.15. Sia wzajemnego oddziaywania dwch uzwoje z prdem nie zaley od:

a. usytuowania osi magnetycznych uzwoje wzgldem siebie b. prdw pyncych w uzwojeniach c. rezystancji uzwoje d. wymiarw uzwoje

4.16. Warto maksymalna siy elektromotorycznej indukowanej w wirujcym uzwojeniu nie zaley

od:

a. liczby zwojw b. prdkoci wirowania c. rezystancji uzwojenia d. wymiarw uzwojenia

4.17. Rozszerzony formalizm Lagrangea-Eulera mona stosowa:

a. w dowolnych ukadach fizycznych speniajcych zaoenia formalizmu b. tylko w ukadach elektromechanicznych konserwatywnych c. tylko w ukadach elektromechanicznych niekonserwatywnych d. tylko w ukadach elektromechanicznych.

4. 18. Element posiadajcy wasno histerezy moe by uwzgldniony w rwnaniach Lagrangea:

a. zawsze b. tylko w przypadku zastpienia go elementem zastpczym opisanym jednoznacznymi

zalenociami od zmiennych stanu i ich pochodnych,

c. tylko wtedy, gdy elementem tym jest magnes trway d. nigdy

4.19. Warto momentu elektromagnetycznego silnika elektrycznego mona oszacowa korzystajc z

prawa:

a. Laplacea b. Faradaya c. Coulomba d. Kirchoffa

4.20. Warto napicia indukowanego w uzwojeniach generatora elektrycznego mona oszacowa

korzystajc z:

a. prawa Laplacea b. prawa Faradaya c. reguy Lenza d. prawa Biot-Savarta

4.21. Jaki jest wpyw domieszki krzemu w blachach elektrycznych uywanych w produkcji maszyn:

a. zwiksza efektywn przenikalno magnetyczn b. zwiksza rezystywno c. nie ma wpywu d. poprawia plastyczne wasnoci materiau

4.22. Jak zale straty histerezowe w rdzeniach maszyn elektrycznych prdu przemiennego od

czstotliwoci napicia zasilajcego f ?

a. nie zale b. s proporcjonalne do f c. s proporcjonalne do f 1.3 d. s proporcjonalne do f 2.

4.23. Czy ukad rwnomiernie rozoonej parzystej liczby naprzemiennie i promieniowo

spolaryzowanych magnesw trwaych przymocowanych do wewntrznej powierzchni cylindra

wirujcego wzgldem swojej osi moe by wykorzystany do wytworzenia pola wirujcego?

a. tak b. tylko dla ferromagnetycznego cylindra c. tylko dla maej szczeliny powietrznej. d. nie

4.24. Moc znamionow maszyn elektrycznych w warunkach znamionowych jest maksymalna:

a. warto wydawanej mocy czynnej, b. warto pobieranej mocy czynnej, c. warto wydawanej mocy czynnej albo pozornej, d. warto pobieranej mocy czynnej albo pozornej.

4.25. Rwnanie Eulera - Lagrangea dla ukadw niezachowawczych ma posta (L funkcja

Lagrangea, ii qq , i-ta wsprzdna uoglniona i jej pochodna, iQ wypadkowa zewntrzna sia

uoglniona, DiQ wypadkowa sia dyssypacji):

a. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

b. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

c. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

d. 0'

iDi

ii

QQq

L

q

L

dt

d

4.26. Warto napre normalnych na powierzchni nienasyconego ferromagnetyka umieszczonego w prni (lub powietrzu) w polu magnetycznym o indukcji B wynosi (dla bardzo duych

przenikalnoci elaza, gdy skadowa styczna jest bliska zeru) jest rwna:

a. o

Bp

2

2

b. o

Bp

2

c. o

Bp

4

d. o

Bp

2

3

4.27. W typowych maszynach elektrycznych podczas ich znamionowej pracy wikszo strat mocy na

og wystpuje :

a. w uzwojeniach b. w gwnym obwodzie magnetycznym maszyny c. w czciach mechanicznych (oyska) oraz dla pokonania mechanicznych oporw ruchu d. w magnesach trwaych maszyny

Transformatory

4.28. Rol transformatorw energetycznych jest: e. zwikszanie przesyanej mocy elektrycznej f. zamiana czstotliwoci prdu i napicia g. zamiana prdu przemiennego na jednokierunkowy h. zmiana wartoci prdu i napicia, praktycznie bez zmiany mocy

4.29. Autotransformator to

a. transformator z automatyczn regulacj przekadni b. transformator z automatyczn stabilizacj napicia wtrnego c. indukcyjny dzielnik napicia d. transformator ze zmienianym napiciem pierwotnym

4.30. Zmienno napicia w transformatorze to a. moliwo regulacji napicia wtrnego przez zmian przekadni b. zesp zjawisk wywoanych zmianami napicia zasilajcego c. ksztat napicia na wtrnym uzwojeniu transformatora d. procentowa zmiana napicia wtrnego pod wpywem zmian obcienia od zera do

znamionowego.

4.31. W stanie jaowym w transformatorze wystpuj a. porwnywalne straty w rdzeniu oraz uzwojeniach pierwotnym i wtrnym b. tylko niewielkie straty w uzwojeniach c. nie wystpuj adne straty d. praktycznie tylko straty w rdzeniu

4.32. Co to jest napicie zwarcia transformatora ?

a. napicie, ktre jest mierzone na zaciskach wtrnych transformatora podczas zwarcia ustalonego

b. napicie, ktre powoduje uszkodzenie izolacji uzwoje skutkujce zwarciem midzyzwojowym

c. napicie uzwojenia pierwotnego, ktre przy zwartym uzwojeniu wtrnym powoduje w nim przepyw prdu znamionowego

d. napicie zasilajce transformator w stanie zwarcia.

4.33. Przy jakim obcieniu sprawno transformatora ma najwiksz warto ?

a. przy zwarciu b. kiedy straty w uzwojeniach s rwne stratom w rdzeniu c. przy biegu jaowym d. gdy w transformatorze pyn prdy znamionowe

4.34. Jakie warunki musz spenia transformatory jednofazowe przeznaczone do pracy rwnolegej ? a. musz mie takie same moce znamionowe b. musz mie takie same prdy znamionowe c. musz mie takie same napicia wtrne i napicia zwarcia d. musz mie takie same napicia pierwotne i napicia zwarcia

4.35. Olej w transformatorze suy przede wszystkim do a. poprawy chodzenia b. zmniejszenia strat mocy c. wyciszenia d. zapobieganiu wpywom na rodowisko

4.36. Jaka jest rnica midzy przekadni zwojow i napiciow w transformatorze jednofazowym?

a. nie ma rnicy b. przekadnia zwojowa jest wiksza od napiciowej c. przekadnia zwojowa jest mniejsza od napiciowej d. relacja zaley od mocy transformatora

4.37. Poczenie w zygzak uzwoje transformatora trjfazowego stosuje si:

a. tylko w transformatorach maej mocy b. ma znaczenie historyczne, obecnie nie stosuje si c. tylko w transformatorach niskonapiciowych d. w przypadku przewidywanego nierwnomiernego obcienia faz

4.38. Jaka jest czstotliwo podstawowej harmonicznej dwiku wydawanego przez pracujcy

transformator?

a. jest rwna czstotliwoci sieciowej b. jest rwna podwjnej wartoci czstotliwoci sieciowej c. zaley od iloci faz transformatora d. zaley od konstrukcji fundamentu.

4.39. Jeeli z1 i z2 s liczbami zwojw uzwoje fazowych napicia grnego i dolnego transformatora

trjfazowego, to przekadnia napiciowa 21 UU dla ukadu pocze Yd jest:

a. 2

1

z

z

b. 2

1

3z

z

c. 2

13

z

z

d. 2

1

3

2

z

z

4.40. O wartoci impedancji zwarcia duych transformatorw decyduj:

a. indukcyjnoci cakowite uzwoje b. rezystancje uzwoje c. reaktancja tzw. magnesujca d. reaktancje rozproszenia uzwoje

4.41. Moc znamionow autotransformatora jest: a. jego moc przechodnia b. jego moc wasna c. suma mocy wasnej i przechodniej d. rednia mocy wasnej i przechodniej

4.42. Prd biegu jaowego typowego transformatora energetycznego, przy zasilaniu napiciem znamionowym, wynosi:

a. poniej 5% prdu znamionowego

b. okoo 10% prdu znamionowego c. okoo 30% prdu znamionowego d. okoo 50% prdu znamionowego

4.43. W stanie ustalonym straty mocy w rdzeniu transformatora zale od wartoci skutecznej U sinusoidalnego napicia zasilajcego i jego czstotliwoci f w nastpujcy sposb:

a. PFe ~ U (1,51,7), PFe ~ f 2 b. PFe ~ U 2, PFe ~ f (1,51,7) c. PFe ~ U, PFe ~ f 2 d. PFe ~ U, PFe ~ f

4.44. Pomijajc efekt naskrkowoci i tzw. straty dodatkowe, straty mocy w uzwojeniach

transformatora zale od wartoci skutecznej I sinusoidalnego prdu transformatora i jego

czstotliwoci f w nastpujcy sposb:

a. PCu ~ I2, PCu ~ f 2 b. PCu ~ I2, PCu ~ f c. PCu ~ I2, PCu ~ f 0 (nie zale od czstotliwoci) d. PCu ~ I , PCu ~ f 2

4.45. Transformator 6000/400V obciony jest prdem znamionowym przy cos 0poj. Jakie napicie ustali si na uzwojeniach strony wtrnej, jeli napicie zwarcia wynosi 5%, a strona

pierwotna zasilana jest napiciem znamionowym?

a. ok. 420V b. ok. 380V c. ok.400V d. ok.410V

4.46. Reaktancja rozproszenia transformatora a. jest zwizana ze stratami mocy w transformatorze (rozpraszania energii) b. jest rwna impedancji zwarcia c. ma bezporedni wpyw na zmienno napicia d. jej wpyw na wasnoci eksploatacyjne jest praktycznie do pominicia

4.47. Transformatory dobrane prawidowo do pracy rwnolegej obciaj si prdowo: a. proporcjonalnie do swoich napi zwarcia b. proporcjonalnie do swoich mocy znamionowych c. proporcjonalnie do odwrotnoci swoich impedancji zwarcia d. proporcjonalnie do swoich impedancji zwarcia

Maszyny indukcyjne trjfazowe

4.48. Maszyny indukcyjne klatkowe typowo do pracy silnikowej zasilane s napiciem: a. przemiennym trjfazowym

b. wyprostowanym z prostownika trjfazowego

c. liniowo narastajcym

d. staym z baterii akumulatorw

4.49. Prdko biegu jaowego maszyny indukcyjnej klatkowej jest przede wszystkim okrelona przez:

a. czstotliwo napicia zasilajcego i liczb par biegunw

b. amplitud napicia zasilajcego i jego ksztat

c. warto skuteczn napicia zasilajcego

d. warto prdu zasilajcego maszyn

4.50. Prd rozruchowy maszyny indukcyjnej mona ograniczy przez: a. wczenie pocztkowo tylko jednej fazy

b. zahamowanie przez pewien czas wirnika

c. obnienie napicia na pocztku rozruchu

d. podanie na jedn faz uzwojenia napicia staego, a na pozostae zmiennego

4.51. Polizg maszyny indukcyjnej to: a. lizganie si wirnika maszyny po powierzchni stojana

b. wzgldna prdko ktowa wirnika w stosunku do stojana

c. rnica prdkoci ktowa pola wirujcego i wirnika, odniesiona do prdkoci pola

d. prdko obwodowa czopa wau w maszynie o oyskach lizgowych

4.52. Energia elektryczna przetwarzana w maszynie indukcyjnej w energi mechaniczn jest przekazywana ze stojana do wirnika:

a. poprzez korpus stojana i oyska na wa

b. przez powietrze za porednictwem pola magnetycznego w szczelinie

c. przez oddziaywanie elektrostatyczne adunkw w stojanie na wirnik

d. przez promieniowanie cieplne rozgrzanego stojana

4.53. Prd pobierany w stanie biegu jaowego maszyny indukcyjnej jest potrzebny do: a. ogrzania wstpnego silnika przed obcieniem go momentem zewntrznym

b. naprenia mechanicznego blach, co zapobiega ich rozsypaniu si pod obcieniem

c. tylko wytworzenia ruchu powietrza chodzcego silnik

d. wytworzenia pola magnetycznego i pokrycia wszystkich strat mocy w tym stanie

4.54. Moment obrotowy dziaajcy na wirnik maszyny indukcyjnej jest wynikiem: a. oddziaywania napicia na zaciskach stojana z prdem w obwodach wirnika

b. istnienia si promieniowego nacigu magnetycznego dziaajcego na wirnik

c. istnienia si magnetycznych stycznych do zewntrznej powierzchni wirnika

d. oddziaywania adunkw elektrycznych zgromadzonych w uzwojeniach stojana i wirnika

4.55. Po zaczeniu napicia trjfazowego na stojcy indukcyjny silnik klatkowy prd w obwodach stojana:

a. wzrasta wraz ze wzrostem prdkoci obrotowej wirnika

b. nieznacznie zaley od prdkoci obrotowej wirnika w caym zakresie zmian prdkoci

c. znacznie maleje ze wzrostem prdkoci obrotowej wirnika i ma minimum w pobliu prdkoci

synchronicznej

d. ma maksymaln warto przy poowie prdkoci synchronicznej

4.56 Zasilanie z falownika uzwoje stojana maszyny indukcyjnej stosujemy, aby: a. spowodowa falowanie prdkoci obrotowej dookoa wartoci redniej

b. umoliwi dowoln zmian prdkoci obrotowej silnika, take zmian kierunku obrotw

c. wytworzy zmienn skadow momentu elektromagnetycznego

d. wytworzy fal pola magnetycznego rwnoleg do osi maszyny

4.57. Moment maksymalny silnika indukcyjnego piercieniowego mona zwikszy: a. zwikszajc rezystancj wczon do obwodw wirnika

b. zwikszajc rezystancj wczon do obwodw stojana

c. zwikszajc indukcyjno wczon do obwodw wirnika

d. zwikszajc warto napicia zasilajcego stojan

4.58. Prdko synchroniczn silnika indukcyjnego mona zwikszy: a. zwikszajc rezystancj wczon do obwodw wirnika

b. zwikszajc rezystancj wczon do obwodw stojana

c. zwikszajc indukcyjno wczon do obwodw wirnika

d. zwikszajc czstotliwo napicia zasilajcego stojan

4.59. Ktry z poniszych wykresw przedstawia charakterystyk mechaniczn silnika indukcyjnego: a, b, c czy d ?

a) b) c) d)

4.60. Po zasileniu prdem staym uzwojenia stojana obracajcego si klatkowego silnika indukcyjnego:

a. jego prdko zacznie szybko zmniejsza si, a do zatrzymania

b. jego prdko nie zmieni si istotnie

c. jego zmiana prdkoci bdzie zalee od kierunku prdu

d. zacznie pracowa jako generator przy staej prdkoci obrotowej

4.61. Jak zmieni si sprawno znamionowa silnika indukcyjnego klatkowego, jeeli uzwojenie

wirnika bdzie wykonane z miedzi zamiast aluminium?

a. nie zmieni si b. zwikszy si c. zmniejszy si. d. zmiana zaley od wspczynnika mocy silnika

4.62. Ktry z poniszych sposobw rozruchu jest najczciej stosowany w przypadku silnikw

indukcyjnych klatkowych o mocy znamionowej kilkuset kW?

a. bezporedni z klasyczn konstrukcj klatki b. przecznik gwiazda-trjkt c. prty klatki wirnika o zwikszonej wysokoci d. soft-start

4.63. Z jak czstotliwoci obrotow bdzie wirowa wirnik silnika indukcyjnego piercieniowego

majcego p par biegunw i zasilanego od strony stojana napiciem o czstotliwoci f1 oraz od strony

wirnika - f2, w przypadku zgodnoci kierunkw wirowania obu pl wirujcych?

a. 60f1/p b. 60f2/p c. 60(f1- f2)/p d. 60(f1+ f2)/p

4.64. Kiedy silnik indukcyjny trjfazowy bdzie pracowa przy zasilaniu z sieci jednofazowej?

a. nie ma takiej moliwoci b. trzy fazy stojana naley poczy szeregowo c. trzy fazy stojana naley poczy rwnolegle d. kt przesunicia fazowego midzy prdami w uzwojeniach fazowych musi by rny od zera

4.65. Jaka jest relacja midzy wartociami ekstremalnymi charakterystyki mechanicznej rzeczywistej

maszyny indukcyjnej, Ts,max dla pracy silnikowej i Tg,min dla pracy generatorowej?

a. Ts,max = Tg,min

b. Ts,max > Tg,min

c. Ts,max < Tg,min d. relacja zaley od mocy znamionowej silnika

4.66. Po zmniejszeniu czstotliwoci napicia zasilajcego, moment maksymalny silnika

indukcyjnego:

a. zwikszy si

b. pozostanie bez zmian

c. zmniejszy si

d. zmiana zaley od tego, czy uzwojenie wirnika jest piercieniowe czy klatkowe

4.67. Jaki jest wpyw dodatkowej rezystancji w obwodzie wirnika silnika indukcyjnego

piercieniowego na moment i prd zwarciowy

a. moment i prd zmniejsz si b. moment zwikszy si, prd zmniejszy si c. moment zmniejszy si, prd zwikszy si d. moment i prd zwiksz si

4.68. Jaki jest wpyw dodatkowej rezystancji w obwodzie wirnika silnika indukcyjnego

piercieniowego na moment maksymalny i polizg krytyczny

a. moment nie zmieni si, polizg wzronie b. moment i polizg nie zmieni si c. moment i polizg wzrosn d. moment zmaleje, polizg wzronie

4.69. Zmian kierunku wirowania wirnika silnika indukcyjnego uzyskuje si (np. dla gwiazdy, X, Y,

Z pocztki, U, V, W koce uzwoje fazowych):

a. zmieniajc sposb zasilania uzwoje stojana (U, V, W zamiast X, Y, Z)

b. przeczajc zaciski tylko jednego z uzwoje stojana (zasilane U, Y, Z)

c. zmieniajc kolejno faz zasilania uzwoje stojana (np. Y,X,Z zamiast X,Y,Z)

d. nadanie niewielkiej pocztkowej prdkoci ktowej w zmienionym kierunku

4.70. Amplituda strumienia magnetycznego w obwodzie magnetycznym maszyn prdu przemiennego zaley przede wszystkim od:

a. amplitudy napicia przemiennego zasilajcego uzwojenia i jego pulsacji b. amplitudy prdu pyncego w uzwojeniach c. wielkoci i iloci szczelin powietrznych w obwodzie magnetycznym maszyny d. stopnia nasycenia obwodu magnetycznego maszyny

4.71. Prd rozruchowy typowego silnika indukcyjnego klatkowego zasilonego nominalnym

napiciem wynosi:

a. od 4 do 8 prdw znamionowych b. okoo 2 prdw znamionowych c. jest zbliony do prdu znamionowego d. jest mniejszy od prdu znamionowego

4.72. Prd biegu jaowego typowego silnika indukcyjnego o mocy kilkuset kW, przy zasilaniu

znamionowym, wynosi okoo:

a. 5% prdu znamionowego b. 15% prdu znamionowego c. 30% prdu znamionowego d. 80% prdu znamionowego

4.73. Maksymalny moment obrotowy dziaajcy na wirnik maszyny indukcyjnej klatkowej zaley:

a. liniowo od wartoci napicia zasilajcego uzwojenia stojana

b. kwadratowo od napicia zasilajcego uzwojenia stojana

c. proporcjonalnie do pierwiastka drugiego stopnia z wartoci napicia zasilajcego uzwojenia

stojana

d. w ogle nie zaley od wartoci napicia

4.74. Reaktancja rozproszenia uzwoje stojana silnika indukcyjnego a. suy do okrelenia strat mocy w silniku (rozpraszania energii) b. jej wzrost powiksza jedynie polizg krytyczny c. ma bezporedni wpyw na warto rozwijanego momentu maksymalnego d. jej wpyw na wasnoci eksploatacyjne silnika jest praktycznie do pominicia

4.75. Indukcyjno rozproszenia uzwoje stojana i wirnika silnika indukcyjnego

a. wpywa istotnie na wielko prdu rozruchowego b. jej wzrost powiksza jedynie polizg krytyczny c. jej wzrost powiksza warto rozwijanego momentu maksymalnego d. wpywa istotnie na wielko prdu biegu jaowego

4.76. Maksymalny moment obrotowy dziaajcy na wirnik maszyny indukcyjnej klatkowej zaley:

a. liniowo od czstotliwoci napicia przemiennego zasilajcego uzwojenia stojana

b. odwrotnie proporcjonalnie do czstotliwoci napicia przemiennego zasilajcego uzwojenia

stojana

c. odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu czstotliwoci napicia przemiennego zasilajcego

uzwojenia stojana

d. w ogle nie zaley od czstotliwoci napicia

4.77. Powikszenie rezystancji uzwoje wirnika silnika indukcyjnego:

a. zwiksza moment maksymalny rozwijany przez silnik

b. zmniejsza moment maksymalny rozwijany przez silnik

c. wpywa nieznacznie na moment maksymalny rozwijany przez silnik i praktycznie jej wpyw

mona pomin

d. nie wpywa na moment maksymalny

4.78. Rezystancja uzwoje stojana maszyny indukcyjnej:

a. zwiksza moment maksymalny rozwijany przy pracy silnikowej i zmniejsza rozwijany przy

pracy prdnicowej

b. zwiksza moment maksymalny rozwijany przy pracy prdnicowej i zmniejsza rozwijany przy

pracy silnikowej

c. zmniejsza moment maksymalny rozwijany przy pracy silnikowej i prdnicowej

d. w ogle nie wpywa na moment maksymalny

4.79. W schemacie zastpczym symetrycznej maszyny indukcyjnej prdko obrotow wirnika

uwzgldnia si:

a. dzielc warto rezystancji wirnika przez polizg

b. dzielc warto reaktancji wirnika przez polizg

c. mnoc warto rezystancji wirnika przez polizg

d. mnoc warto reaktancji magnesujcej przez polizg

4.80. Maszyna indukcyjna wydaje moc czynn do sieci (praca generatorowa):

a. gdy wirnik obraca si szybciej ni pole wirujce w tym samym kierunku

b. gdy wirnik obraca si w kierunku przeciwnym ni pole wirujce

c. gdy w obwody wirnika wczone s pojemnoci

d. gdy polizg krytyczny jest wikszy od 1

4.81. Silnik indukcyjny wytwarza moc mechaniczn 250kW wirujc z polizgiem s = 0.1. Straty w

uzwojeniach wirnika wynosz:

a. 25kW

b. 27,8kW

c. 2,5kW

d. 5kW

4.82. Silnik indukcyjny ma znamionow przecialno 2 i polizg krytyczny 0,1. Polizg

znamionowy silnika wynosi:

a. 0,0268

b. 0,373

c. 0,025

d. 0,05

4.83. Czas rozruchu silnika indukcyjnego zaley od:

a. napicia zasilajcego silnik, momentu bezwadnoci caego napdu i momentu obcienia silnika,

b. napicia zasilajcego silnik i momentu bezwadnoci caego napdu, a NIE zaley od momentu obcienia silnika,

c. napicia zasilajcego silnik i momentu obcienia silnika, a NIE zaley od momentu bezwadnoci caego napdu,

d. momentu bezwadnoci caego napdu i momentu obcienia silnika, a NIE zaley od napicia zasilajcego silnik.

4.84. Uycie przecznika Y / do rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego powoduje:

a. okoo 3-krotne podwyszenie momentu rozruchowego silnika bez zmiany jego prdu rozruchowego,

b. okoo 3-krotne obnienie prdu rozruchowego silnika bez zmiany jego momentu rozruchowego,

c. okoo 3-krotne obnienie prdu rozruchowego silnika i rwnie okoo 3-krotne obnienie jego momentu rozruchowego,

d. okoo 3-krotne obnienie prdu rozruchowego silnika i rwnie okoo 3-krotne obnienie jego momentu rozruchowego.

Maszyny synchroniczne

4.85. Zdecydowana wikszo energii elektrycznej w Polsce wytwarzana jest w: a. generatorach synchronicznych cylindrycznych wzbudzanych magnesami trwaymi

b. generatorach synchronicznych cylindrycznych wzbudzanych uzwojeniem zasilanym prdem

staym

c. generatorach synchronicznych jawnobiegunowych wzbudzanych magnesami trwaymi

d. generatorach synchronicznych jawnobiegunowych wzbudzanych uzwojeniami zasilanymi

prdem staym

4.86. Sinusoidalne przebiegi napi trjfazowych, wytwarzanych w generatorach synchronicznych uzyskuje si i utrzymuje ich charakter przy obcieniu generatora dziki:

a. odpowiedniemu rozkadowi uzwoje twornika i wzbudzenia oraz waciwym wymiarom

szczeliny powietrznej,

b. staemu prdowi w uzwojeniu wzbudzenia,

c. 3-fazowym uzwojeniom twornika oraz symetrycznym 3-fazowym prdom tych uzwoje,

d. spenieniu wszystkich trzech warunkw (a, b, c) rwnoczenie

4.87. Generatory synchroniczne w jednej sieci elektroenergetycznej: a. mog mie prdko wirowania zmienn w zakresie 5%

b. maj dokadnie tak sam redni prdko wirowania

c. mog mie prdko wirowania zmienn w zakresie 10%

d. mog mie redni prdko wirowania zmienn w zakresie 1%

4.88. Odbiorniki o charakterze czysto pojemnociowym doczone do generatora synchronicznego w pocztkowym zakresie prdw obcienia:

a. zwikszaj napicie na zaciskach generatora

b. zmniejszaj napicie na zaciskach generatora

c. nie maj wpywu na napicie na zaciskach generatora

d. zmieniaj czstotliwo napicia na zaciskach generatora

4.89. Co to jest wewntrzny kt mocy w maszynie synchronicznej ? a. kt pomidzy osi wypadkowego pola wirujcego i podun osi symetrii wirnika maszyny

b. kt pomidzy napiciem i prdem zasilajcym stojan maszyny

c. kt pooenia wirnika maszyny wzgldem stojana

d. kt pomidzy osi wypadkowego przepywu twornika i podun osi symetrii wirnika

maszyny

4.90. Co to znaczy e maszyna synchroniczna jest przewzbudzon ? a. uzwojenie wzbudzenia maszyny jest przecione prdowo

b. maszyna wydaje moc biern indukcyjn do sieci

c. maszyna pracuje obciona momentem wikszym od znamionowego

d. stojan maszyny jest zasilany napiciami wyszymi ni znamionowe

4.91. Jak mona regulowa moc biern w maszynie synchronicznej? a. poprzez zmian prdkoci obrotowej maszyny

b. poprzez zmian czstotliwoci napicia zasilajcego stojan

c. poprzez zmian prdu wzbudzenia

d. poprzez zmian obcienia maszyny

4.92. Zwarte obwody wirnika w generatorze synchronicznym maj na celu: a. zwikszenie mocy maszyny,

b. podniesienie przecialnoci statycznej,

c. popraw sprawnoci,

d. ograniczenie koysa kta mocy i prdkoci obrotowej maszyny, tumienie elektrycznych

stanw przejciowych.

4.93. Uzwojenia w trjfazowych silnikach synchronicznych s zasilane nastpujco: a. uzwojenia wzbudzenia i uzwojenia twornika trjfazowymi napiciami przemiennymi,

b. uzwojenie wzbudzenia napiciem staym, uzwojenia twornika trjfazowymi napiciami

przemiennymi,

c. uzwojenie wzbudzenia napiciem przemiennym, uzwojenia twornika trjfazowymi napiciami

przemiennymi,

d. uzwojenia mog by zasilane dowolnymi rodzajami napi.

4.94. Jakie s wasnoci rozruchowe silnika synchronicznego? a. ma bardzo dobre wasnoci rozruchowe dziki uzwojeniu wzbudzenia,

b. jest w stanie dokona samorozruch, po wbudowaniu do wirnika klatki rozruchowej,

c. rusza, ale wymaga znacznego podwyszenia napicia zasilajcego uzwojenie wirnika,

d. dokonuje samorozruch, ale wymaga podwyszenia napicia zasilajcego uzwojenia stojana.

4.95. Ktry z poniszych wykresw przedstawia charakterystyk mechaniczn silnika synchronicznego: a, b, c czy d ?

a) b) c) d)

4.96. Jaka jest gwna przyczyna cylindrycznego ksztatu wirnikw turbogeneratorw?

a. atwiejsza konserwacja b. korzystny rozkad pola w szczelinie c. wiksza wytrzymao mechaniczna przy duych prdkociach obrotowych d. mniejszy koszt wykonania

4.97. Jaka jest gwna przyczyna duej rednicy wirnika hydrogeneratorw

a. bardziej stabilna praca b. mniejszy haas c. lepsza wentylacja d. uzwojenie stojana o wielu parach biegunw

4.98. Co oznacza cige wygaszenie arwek w czasie synchronizacji na ciemno generatora

synchronicznego z sieci?

a. odpowiednie napicia fazowe sieci i generatora s w przeciwfazie b. funkcje odpowiednich napi fazowych sieci i generatora s identyczne c. kty przesunicia fazowego midzy odpowiednimi napiciami fazowymi sieci i generatora s

rwne zero

d. amplitudy odpowiednich napi fazowych sieci i generatora s identyczne

4.99. Jaka jest zaleno ustalonego prdu zwarcia generatora synchronicznego od jego prdkoci

obrotowej?

a. monotonicznie ronie wraz ze wzrostem prdkoci b. monotonicznie maleje wraz ze wzrostem prdkoci c. na pocztku ronie, potem maleje d. na pocztku ronie, potem jest praktycznie stay.

4.100. Jakie parametry modelu maszyny synchronicznej wyznaczamy z prby zwarcia udarowego?

a. reaktancje dla osi d b. reaktancje dla osi q c. reaktancje klatek tumicych d. reaktancj rozproszenia uzwojenia fazowego stojana.

4.101. Jaka jest gwna przyczyna, e wirniki silnikw synchronicznych s jawnobiegunowe?

a. lepsza wentylacja b. wiksza przecialno momentem c. mniejszy koszt wytwarzania d. mniejszy haas.

4.102. W czasie rozruchu silnik synchroniczny utkn okoo poowy prdkoci synchronicznej. Co

mona zrobi, aby uatwi i dokoczy rozruch?

a. zewrze opr rozruchowy w uzwojeniu wzbudzenia b. rozewrze uzwojenie wzbudzenia c. zmniejszy napicie zasilajce d. nic nie mona zrobi, naley wyczy silnik, znale i usun przyczyn.

4.103. Czy silnik synchroniczny moe pracowa po przerwaniu obwodu wzbudzenia?

a. tak b. nie c. po obnieniu obcienia, jeeli silnik jest jawnobiegunowy d. po obnieniu obcienia, jeeli silnik jest cylindryczny.

4.104. Maszyna synchroniczna jawnobiegunowa rni si od cylindrycznej:

a. ksztatem obwodu magnetycznego twornika, b. ksztatem obwodu magnetycznego twornika i wzbudzenia, c. topologi uzwojenia twornika, d. ksztatem obwodu magnetycznego wzbudzenia

4.105. Sinusoidalne przebiegi napi trjfazowych, wytwarzanych w generatorach synchronicznych

uzyskuje si i utrzymuje ich charakter przy obcieniu generatora dziki:

a. odpowiedniemu rozkadowi uzwoje twornika i wzbudzenia oraz waciwym wymiarom

szczeliny powietrznej,

b. staemu prdowi w uzwojeniu wzbudzenia,

c. 3-fazowym uzwojeniom twornika oraz symetrycznym 3-fazowym prdom tych uzwoje,

d. spenieniu wszystkich trzech warunkw rwnoczenie

4.106. Maksymalny moment elektromagnetyczny dziaajcy na wirnik maszyny synchronicznej

cylindrycznej (w stanie ustalonym) zaley:

a. liniowo od wartoci napicia zasilajcego uzwojenia stojana

b. od kwadratu napicia zasilajcego uzwojenia stojana

c. od pierwiastka drugiego stopnia wartoci napicia zasilajcego uzwojenia stojana

d. w ogle nie zaley od wartoci napicia

4.107. Maksymalny moment elektromagnetyczny dziaajcy na wirnik maszyny synchronicznej

cylindrycznej (w stanie ustalonym) zaley:

a. liniowo od czstotliwoci napicia przemiennego zasilajcego uzwojenia stojana

b. odwrotnie proporcjonalnie do czstotliwoci napicia przemiennego zasilajcego uzwojenia

stojana

c. odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu czstotliwoci napicia przemiennego zasilajcego

uzwojenia stojana

d. w ogle nie zaley od czstotliwoci napicia

4.108. Moment elektromagnetyczny dziaajcy na wirnik maszyny synchronicznej cylindrycznej (w

stanie ustalonym) zaley:

a. liniowo od wartoci kta mocy

b. liniowo od sinusa kta mocy

c. liniowo od cosinusa kta mocy

d. w ogle nie zaley od wartoci kta mocy

4.109. Reaktancja rozproszenia uzwoje twornika maszyny synchronicznej:

a. jest skadnikiem reaktancji synchronicznej b. ma bezporedni i znaczcy wpyw na zmienno napicia generatora c. ma bezporedni i znaczcy wpyw na maksymaln warto rozwijanego momentu d. jej wpyw na wasnoci eksploatacyjne generatora jest praktycznie do pominicia

4.110. Ustalony prd zwartych uzwoje twornika maszyny synchronicznej zaley:

a. liniowo od prdkoci obrotowej wirnika

b. odwrotnie proporcjonalnie do prdkoci obrotowej wirnika

c. nie zaley od prdkoci obrotowej wirnika w szerokim zakresie zmian tej prdkoci

d. w ogle nie zaley od prdkoci

4.111. Napicie indukowane w tworniku na biegu jaowym generatora synchronicznego zaley:

a. liniowo od prdkoci obrotowej wirnika

b. od kwadratu prdkoci obrotowej wirnika

c. nie zaley od prdkoci obrotowej wirnika w szerokim zakresie zmian tej prdkoci

d. w ogle nie zaley od prdkoci wirnika

4.112. Zwarte obwody wirnika w silniku synchronicznym maj na celu przede wszystkim:

a. zwikszenie mocy maszyny,

b. podniesienie przecialnoci statycznej,

c. umoliwienie regulacji prdkoci,

d. umoliwienie samorozruchu silnika

4.113. Zwarte obwody wirnika w jawnobiegunowym silniku synchronicznym:

a. s utworzone przez prty umieszczone w nabiegunnikach i zwarte piercieniami poza

nabiegunnikiem

b. s uzwojeniem umieszczonym na biegunach, podobnie jak uzwojenie wzbudzenia, zwartym

zewntrznym cznikiem na czas rozruchu silnika

c. s uzwojeniem umieszczonym na biegunach, podobnie jak uzwojenie wzbudzenia, zwartym

na trwae zewntrznym cznikiem

d. s wykonan podobnie, jak w silniku indukcyjnym, tzn. s aluminiow klatk powsta w

wyniku zalania obkw ciekym aluminium

4.114. Wirniki dwubiegunowych generatorw synchronicznych

a. s odkutymi stalowymi walcami z wyfrezowanymi obkami

b. s walcami spakietowanymi ze stalowych blach prdnicowych

c. maj dwa lite stalowe bieguny przymocowane do odkutego stalowego jarzma

d. maj dwa blachowane bieguny przymocowane do odkutego stalowego jarzma

4.115. Samosynchronizacja i synchronizacja dokadna generatora synchronicznego z sieci

energetyczn rni si zasadniczo:

a. kolejnoci zaczenia uzwoje twornika i wzbudzenia

b. tylko czasem trwania procesw czeniowych

c. przeznaczeniem (w zalenoci od jawnych lub utajonych biegunw maszyny)

d. przeznaczeniem (w zalenoci od wysokoci napicia znamionowego)

4.116. Jawnobiegunowy silnik synchroniczny niewzbudzony, przy prdkoci wirnika rwnej

prdkoci wirowania pola:

a. nie wytwarza momentu

b. wytwarza moment jeli posiada klatk rozruchow

c. wytwarza moment zaleny od kwadratu napicia zasilajcego uzwojenia stojana

d. wytwarza moment zaleny liniowo od napicia zasilajcego uzwojenia stojana

4.117. Typowa maszyna synchroniczna jawnobiegunowa przy trjfazowo zasilonym tworniku i

wyczonym wzbudzeniu:

a. nie jest zdolna do wytworzenia momentu elektromagnetycznego

b. wytwarza momenty przemienne, o wartoci redniej rwnej 0

c. wytwarza moment stay rzdu 20-30% momentu znamionowego

d. moe wytworzy moment stay zbliony do znamionowego

4.118. Prd pobierany przez nieobciony jawnobiegunowy silnik synchroniczny niewzbudzony, przy

prdkoci wirnika rwnej prdkoci wirowania pola, zaley bezporednio od wartoci napicia

zasilajcego uzwojenia stojana oraz :

a. reaktancji synchronicznej podunej

b. reaktancji synchronicznej poprzecznej

c. redniej arytmetycznej reaktancji synchronicznych podunej i poprzecznej

d. redniej geometycznej reaktancji synchronicznych podunej i poprzecznej

4.119. Napicie znamionowe (fazowe) jawnobiegunowego generatora synchronicznego wynosi 252V,

reaktancja synchroniczna poduna 10, reaktancja synchroniczna poprzeczna 7. Ile wynosi

ustalony prd zwarcia tego generatora, jeli wzbudzony jest prdem wywoujcym na biegu jaowym

SEM rwn napiciu znamionowemu:

a. 25,2A

b. 36A

c. 29,65A

d. 20,6A

Maszyny prdu staego

4.120. Maszyny komutatorowe w poczeniu szeregowym mog pracowa przy zasilaniu: a. tylko napiciem staym

b. tylko napiciem jednofazowym przemiennym

c. napiciem staym lub jednofazowym przemiennym

d. tylko napiciem trjfazowym przemiennym

4.121. Prdko obrotow silnika komutatorowego obcowzbudnego reguluje si zmieniajc : a. czstotliwo napicia zasilajcego wirnik

b. warto napicia staego zasilajcego wirnik i/lub stojan

c. czstotliwo napicia zasilajcego obwd wzbudzenia

d. ksztat napicia przemiennego zasilajcego obwd wzbudzenia

4.122. Szczotki w maszynie komutatorowej ustawia si tak, aby pole wirnika byo prostopade do pola stojana, gdy wtedy:

a. moment elektromagnetyczny jest maksymalny przy danych prdach

b. mona pomin oddziaywanie wirnika

c. drgania maszyny s najmniejsze

d. napicia midzy wycinkami komutatora s najmniejsze

4.123. Silnik komutatorowy w poczeniu szeregowym nie mona pozostawi bez odpowiedniego obcienia na wale, gdy:

a. moe zacz obraca si w niewaciw stron

b. jego prdko obrotowa osignie zbyt du warto

c. prd pobierany przez silnik zbyt wzronie

d. utrudniona bdzie komutacja

4.124. Kierunek wirowania silnika komutatorowego w poczeniu szeregowym zmienia si zmieniajc:

a. faz napicia przemiennego zasilajcego silnik

b. znak napicia staego zasilajcego silnik

c. wzajemne poczenie uzwoje wirnika i stojana

d. czstotliwo napicia przemiennego zasilajcego silnik

4.125. Prd rozruchowy silnika komutatorowego obcowzbudnego ogranicza si przez: a. wczenie do obwodu wzbudzenia rezystancji szeregowej

b. wczenie rezystancji rwnolegle do obwodu wzbudzenie

c. wczenie rezystancji rwnolegle do obwodu wirnika

d. wczenie rezystancji szeregowo do obwodu wirnika

4.126. Ktry z poniszych wykresw przedstawia charakterystyk mechaniczn silnika komutatorowego bocznikowego: a, b, c czy d ?

a) b) c) d)

4.127. Ktry z poniszych wykresw przedstawia charakterystyk mechaniczn silnika komutatorowego szeregowego: a, b, c czy d ?

a) b) c) d)

4.128. Prdko obrotow silnika obcowzbudnego zwikszamy poprzez:

a. zwikszenie rezystancji w obwodzie twornika b. zbocznikowanie obwodu wzbudzenia c. zmniejszenie napicia wzbudzenia d. zmniejszenie napicia twornika

4.129. Prdko obrotow silnika bocznikowego zwikszamy poprzez:

a. zwikszenie rezystancji w obwodzie twornika b. zbocznikowanie obwodu wzbudzenia c. zwikszenie rezystancji w obwodzie wzbudzenia d. zmniejszenie napicia twornika

4.130. Napicie twornika silnika bocznikowego zmniejszono o 30%. Prdko obrotowa silnika dla

idealnego biegu jaowego:

a. zmaleje b. wzronie c. nie ulegnie zmianie d. bdzie niestabilna

4.131. Przyczyn niewzbudzania si samowzbudnej prdnicy prdu staego moe by:

a. brak remanentu obwodu magnetycznego wzbudzenia b. za maa oporno lub zwarcie obwodu elektrycznego wzbudzenia c. rozwarcie obwodu elektrycznego twornika d. za dua prdko obrotowa

4.132. Silnikami wykonawczymi elektromagnetycznymi prdu staego w automatyce s:

a. silniki szeregowe b. silniki szeregowo-bocznikowe c. silniki bocznikowe d. silniki obcowzbudne

4.133. W klasycznym silniku obcowzbudnym staa czasowa obwodu twornika jest w odniesieniu do

staej czasowej obwodu wzbudzenia:

a. wyranie mniejsza b. wyranie wiksza c. tego samego rzdu d. relacja tych wartoci jest zmienna i zaley od wielu czynnikw

4.134. Napicie indukowane w tworniku maszyny komutatorowej, obracajcym si w staym polu

biegunw gwnych, zaley:

a. liniowo od prdkoci obrotowej wirnika

b. od kwadratu prdkoci obrotowej wirnika

c. nie zaley od prdkoci obrotowej wirnika

d. tylko od prdu twornika

4.135. Moment obrotowy dziaajcy na wirnik maszyny komutatorowej zaley:

a. od wartoci napicia zasilajcego uzwojenie twornika

b. od kwadratu napicia zasilajcego uzwojenie twornika

c. tylko od prdu twornika

d. od prdu twornika oraz wielkoci strumienia biegunw gwnych

4.136. Bieguny komutacyjne maszyny komutatorowej:

a. poprawiaj sprawno maszyny

b. powikszaj moment rozwijany przez silnik

c. wprowadzaj dodatkow SEM indukowan w obwodach komutujcych

d. zwikszaj sem indukowan w tworniku przez pole biegunw gwnych

Inne maszyny

4.137. W silniku skokowym prdko obrotow regulujemy przez: a. zmian napicia zasilajcego uzwojenia

b. zmian prdu zasilajcego uzwojenia

c. zmian czstotliwoci impulsw sterujcych

d. dodatkow rezystancj wczan szeregowo do wirnika

4.138. Kt obrotu wau silnika skokowego zaley od: a. wartoci maksymalnej napiciowych impulsw sterujcych

b. wartoci maksymalnej prdu zasilajcego uzwojenia

c. czstotliwoci impulsw sterujcych

d. iloci impulsw sterujcych

4.139. Czstotliwo graniczna silnika skokowego to najwysza czstotliwo impulsw, przy ktrej:

a. wystpuje jeszcze ruch wirnika

b. wirnik obraca si ze sta redni prdkoci

c. nie jest przekroczona wytrzymao mechaniczna wirnika

d. kt obrotu wirnika odpowiada iloci impulsw

4.140. Moment napdowy silnika skokowego hybrydowego posiada nastpujce skadowe: a. tylko reluktancyjn

b. tylko od magnesw trwaych

c. reluktancyjn i od magnesw trwaych

d. adna z powyszych odpowiedzi nie jest prawidowa

4.141. Silnik uniwersalny to: a. silnik komutatorowy szeregowy maej mocy

b. silnik komutatorowy bocznikowy maej mocy

c. silnik komutatorowy z magnesami trwaymi

d. silnik indukcyjny jednofazowy ze zwartym zwojem

4.142. Silniki indukcyjne klatkowe maej mocy, zasilane z sieci jednofazowej, mog dokonywa samorozruchu dziki:

a. wytwarzaniu w nich pola magnetycznego zwanego eliptycznym

b. duej rezystancji wirnika

c. nieliniowoci charakterystyki magnesowania

d. prdom wirowym w elazie wirnika

4.143. Bezszczotkowa maszyna prdu zmiennego (AC brushless motor) to a. maszyna komutatorowa, w ktrej usunito szczotki, zasilana prdem przemiennym

b. wielofazowa maszyna synchroniczna zasilana przez komutator elektroniczny, wzbudzana

magnesami trwaymi

c. silnik indukcyjny piercieniowy z podnoszonymi szczotkami i zwieranymi piercieniami

d. 3-fazowa maszyna synchroniczna zasilana z sieci 3-fazowej, wzbudzana magnesami trwaymi

4.144. W bezszczotkowej maszynie prdu staego (DC brushless motor) podane przebiegi czasowe wewntrznych, fazowych SEM maszyny s (przy staej prdkoci obrotowej):

a. trjktne

b. prostoktne

c. trapezowe

d. sinusoidalne

4.145. W bezszczotkowej maszynie prdu przemiennego (AC brushless motor) podane przebiegi czasowe wewntrznych, fazowych SEM maszyny s (przy staej prdkoci obrotowej):

a. trjktne

b. prostoktne

c. trapezowe

d. sinusoidalne

4.146. W bezszczotkowej maszynie prdu przemiennego (AC brushless motor) fale napi zasilajcych fazy maszyny s formowane przez falownik w funkcji:

a. czasu (na podstawie zadanej prdkoci obrotowej)

b. mierzonego pooenia wirnika

c. mierzonej prdkoci obrotowej wirnika

d. mierzonego momentu elektromagnetycznego maszyny

4.147. Przeczalny silnik reluktancyjny (switched reluctance motor SRM) posiada:

a. cylindryczny stojan i cylindryczny wirnik b. cylindryczny stojan i jawnobiegunowy wirnik c. jawnobiegunowy stojan i cylindryczny wirnik d. jawnobiegunowy stojan i jawnobiegunowy wirnik

4.148. Przeczalny silnik reluktancyjny (switched reluctance motor SRM) charakteryzuje si:

a. uzwojonym wirnikiem b. tym samym kierunkiem obrotu wirnika i kolejnoci przeczania faz stojana c. wiksz liczb biegunw wirnika ni stojana d. uzalenieniem momentu przeczenia faz stojana od pooenia wirnika

4.149. Gwn przyczyn, e silnik synchroniczny z magnesami trwaymi o rozruchu bezporednim

(skrt ang. LSPMSM) ma wyranie wiksz sprawno znamionow od silnika indukcyjnego o tych

samych parametrach gwnych (moc, napicie, prdko), jest to, e:

a. ma mniej elaza w wirniku b. straty elektryczne w wirniku s praktycznie rwne zero c. ma wikszy wspczynnik mocy d. jest wyranie mniejszy

4.150. Do napdu mechanizmw zegarkw uywa si:

a. miniaturowych silnikw skokowych z jednym uzwojeniem sterujcym, desymetryzowanych

magnesem trwaym

b. miniaturowych silnikw synchronicznych dwufazowych z magnesem trwaym

c. miniaturowych silnikw synchronicznych dwufazowych reluktancyjnych

d. miniaturowych silnikw indukcyjnych

4.151. Silnik SRM (Switched Reluctance Motor) to:

a. reluktancyjny silnik skokowy ze sprzeniem zwrotnym od pooenia wirnika

b. jawnobiegunowy silnik synchroniczny niewzbudzony zasilany impulsowo

c. silnik indukcyjny z jawnobiegunowym wirnikiem zasilany z falownika

d. jawnobiegunowy silnik synchroniczny z magnesami trwaymi zasilany impulsowo

4.152. Silniki histerezowe:

a. wykonuj samorozruch dziki dodatkowej klatce we wirniku

b. nie rozwijaj momentu rozruchowego

c. wykonuj samorozruch wykorzystujc przesunicie pola wzgldem inicjujcego przepywu

d. wykonuj samorozruch dziki prdom wirowym indukowanym w wirniku