moduł 3 - · pdf fileprzez elektryczne urządzenia napędowe należy rozumieć: ... stanu...

of 27 /27
1 Moduł 3 Pomiary eksploatacyjne parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych I. Badania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób sprawujących dozór nad eksploatacją elektrycznych urządzeń napędowych (silników) 2. Obowiązki osób obsługujących silniki 3. Obowiązki osób wykonujących usługi przy urządzeniach napędowych 4. Zasady eksploatacji silników II. Pomiary ogólne maszyn elektrycznych 1. Pomiary rezystancji uzwojeń III. Mierniki do pomiaru parametrów maszyn 1. Miernik magnetoelektryczny 2. Miernik elektromagnetyczny

Author: hacong

Post on 07-Feb-2018

224 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Modu 3

  Pomiary eksploatacyjne parametrw maszyn

  i urzdze elektrycznych I. Badania eksploatacyjne maszyn i urzdze elektrycznych

  1. Obowizki osb sprawujcych dozr nad eksploatacj elektrycznych urzdze napdowych (silnikw)

  2. Obowizki osb obsugujcych silniki 3. Obowizki osb wykonujcych usugi przy urzdzeniach napdowych 4. Zasady eksploatacji silnikw

  II. Pomiary oglne maszyn elektrycznych 1. Pomiary rezystancji uzwoje

  III. Mierniki do pomiaru parametrw maszyn 1. Miernik magnetoelektryczny 2. Miernik elektromagnetyczny

 • 2

  I. Badania eksploatacyjne maszyn i urzdze elektrycznych 1. Obowizki osb sprawujcych dozr nad eksploatacj elektrycznych urzdze napdowych (silnikw)

  Podstawowymi obowizkami osb dozoru s: 1. prowadzenie eksploatacji silnika zgodnie z zasadami techniki oraz wymaganiami

  BHP, 2. kierowanie czynnociami osb zajmujcych si obsug, konserwacj

  i naprawami silnikw, 3. kontrolowanie stosowania instrukcji eksploatacji, 4. nadzorowanie waciwego przygotowania i organizacji miejsca pracy, 5. kontrolowanie realizacji programw pracy silnikw.

  2. Obowizki osb obsugujcych silniki

  Podstawowymi obowizkami osb obsugujcych silniki s: 1. uruchamianie i zatrzymywanie urzdze, 2. kontrola warunkw chodzenia, 3. kontrola temperatury silnika, 4. kontrola drga i haasw silnika, 5. kontrola oysk (stopie nagrzania, natenia haasu), 6. obserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 7. obserwacja pracy szczotek na komutatorze lub piercieniach lizgowych, 8. utrzymywanie w czystoci silnika i urzdze pomocniczych, 9. utrzymywanie we waciwym stanie urzdze zapewniajcych bezpieczestwo

  poarowe, 10. prowadzenie zapisw (jeeli silnik posiada dziennik), 11. zgaszanie zakce, 12. udzia w przeprowadzaniu ogldzin w czasie postoju silnika.

  Ponadto osoby obsugujce urzdzenia powinny zna:

  1. dokumentacj techniczno-ruchow urzdzenia, 2. instrukcj eksploatacji urzdzenia napdowego, 3. budow i zasad dziaania silnika i urzdze pomocniczych, 4. zasady racjonalnego wykorzystania energii, 5. wymagania BHP oraz bezpieczestwa poarowego, 6. zasady postpowania w czasie awarii, poaru lub innego zagroenia obsug

  i otoczenia. 3. Obowizki osb wykonujcych usugi przy urzdzeniach napdowych

  Podstawowymi obowizkami osb wykonujcych usugi przy urzdzeniach na-pdowych s:

  1. przeprowadzanie ogldzin urzdze napdowych w czasie postoju, 2. przeprowadzanie przegldw silnikw, 3. wykonywanie remontw, 4. przeprowadzanie podstawowych pomiarw profilaktycznych, 5. ustawianie silnikw i podczanie ich do sieci,

 • 3

  6. suszenie uzwoje silnikw. Osoby wykonujce usugi powinny zna wszelkie instrukcje i dokumenty doty-

  czce urzdze, tj. DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa), instrukcje konserwacyj-no-remontowe, instrukcje eksploatacji silnikw i inne. Osoby te powinny zna zasady budowy i dziaania silnikw i urzdze pomocniczych, wymagania BHP, bezpiecze-stwa poarowego oraz zasady postpowania w przypadku awarii, poaru lub innego zagroenia obsugi i otoczenia.

  4. Zasady eksploatacji silnikw 4.1. Zasady oglne

  Eksploatacj elektrycznych urzdze napdowych naley prowadzi na podsta-wie:

  1. Zarzdzenia Ministrw Grnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiaowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie oglnych zasad eksploatacji (MP Nr 25, poz. 174),

  2. Zarzdzenia Ministra Gospodarki Materiaowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie szczegowych zasad eksploatacji elektrycznych urzdze na-pdowych (MP Nr 8, poz. 68 z dnia 26 marca 1987 r.). Zasady eksploatacji elektrycznych urzdze napdowych obowizuj

  w jednostkach gospodarki uspoecznionej i nieuspoecznionej. Zasad tych nie stosuje si do elektrycznych urzdze napdowych:

  1. przeznaczonych do pracy w miejscach zakwalifikowanych do pomieszcze za-groonych wybuchem,

  2. mocy znamionowej mniejszej ni 1 kW, jeeli czna ich moc u jednego uytkow-nika nie przekracza 10 kW,

  3. czstotliwoci znamionowej powyej 60 Hz, 4. przeznaczonych do pracy w cieczy, 5. zainstalowanych w urzdzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego.

  Przez elektryczne urzdzenia napdowe naley rozumie: silnik elektryczny

  prdu przemiennego lub prdu staego wraz z ukadami sucymi do jego zasilania, regulacji, sterowania, sygnalizacji, zabezpiecze oraz pomiarw. Przepisy o eksploatacji wprowadzaj podzia urzdze napdowych na nastpujce grupy:

  I grupa urzdzenia o mocy wikszej ni 250 kW oraz urzdzenia o napiciu powyej 1 kV,

  II grupa urzdzenia o mocy od 50 kW do 250 kW o napiciu znamiono-wym 1 kV i niszym,

  III grupa urzdzenia o mocy od 5,5 kW do 50 kW, IV grupa urzdzenia o mocy poniej 5,5 kW.

  Przyjcie do eksploatacji urzdzenia napdowego, przebudowanego lub po re-

  moncie moe nastpi po stwierdzeniu, e: 1. dobr napdu jest waciwy pod wzgldem parametrw elektrycznych i mecha-

  nicznych, 2. spenione s wymagania prawidowej pracy i warunki racjonalnego zuycia

  energii elektrycznej,

 • 4

  3. uzyskano zadowalajce wyniki przeprowadzonych bada technicznych (na pod-stawie normy branowej E3N-85/3081-01 /02 i /03 podano zakres bada od-biorczych dla silnikw indukcyjnych),

  4. stan pocze w instalacji elektrycznej jest prawidowy i zgodny z warunkami technicznymi okrelonymi w zatwierdzonej dokumentacji,

  5. protok odbioru technicznego po remoncie potwierdza zgodno parametrw z tabliczk znamionow.

  4.2. Uruchomienie, rozruchy i praca urzdze

  Przed kadym uruchomieniem, dokonywanym bezporednio przez obsug, na-ley sprawdzi, czy ruch urzdzenia nie stworzy zagroenia bezpieczestwa obsugi lub otoczenia albo nie spowoduje uszkodze urzdzenia. Przed uruchomieniem urzdze i II grupy po duszym postoju naley wykona pomiary rezystancji izolacji uzwoje silnika (czas postoju, po ktrym wymagane s ww. pomiary, powinna okreli instruk-cja eksploatacyjna).

  Przed zaczeniem pod napicie na nowym stanowisku pracy przenonych, przewonych i przesuwanych urzdze, naley sprawdzi:

  1. prawidowo podczenia do sieci i doboru zabezpiecze, 2. spenienia wymaga ochrony przeciwporaeniowej.

  Dla urzdze napdowych I i II grupy o wyduonym czasie rozruchu, urucha-

  mianych bezporednio z sieci, naley przestrzega okrelonej przez wytwrc dopusz-czalnej liczby rozruchw silnika nastpujcych po sobie ze stanu zimnego i nagrzanego.

  Na urzdzeniach napdowych powinny by umieszczone i utrzymane w stanie czytelnym nastpujce napisy i oznaczenia:

  1. na wszystkich elementach wchodzcych w skad urzdzenia napdowego sym-bole zgodne z dokumentacj,

  2. symbole zaciskw ochronnych i wprowadze kocw uzwoje oraz dane na ta-bliczkach znamionowych,

  3. napisy na podstawach gniazd bezpiecznikowych okrelajce wymagane prdy wkadek,

  4. napisy okrelajce funkcj przyciskw sterowniczych i lampek sygnalizacyjnych, 5. strzaki wskazujce wymagany kierunek wirowania.

  W przypadku pracy urzdze w warunkach trudniejszych od znamionowych na-

  ley ustali dopuszczalne warunki pracy na podstawie wytycznych zawartych w doku-mentacji fabrycznej i pomiarw eksploatacyjnych.

  Odchylenia napicia zasilania urzdze nie mog: 1. przekracza wartoci ustalonych w dokumentacji fabrycznej dla urzdze grupy I, 2. by wiksze ni 5% napicia znamionowego dla pozostaych grup.

  Dopuszcza si ruch urzdze II, III i IV grupy przy odchyleniach napicia wik-

  szych ni 5%, jeeli urzdzenia s dostosowane do takich odchyle napicia lub s eks-ploatowane w warunkach nie powodujcych przekroczenia prdw znamionowych oraz zapewniajcych prawidowy rozruch. Urzdzenie napdowe wyczone samoczyn-nie przez zabezpieczenie mona ponownie uruchomi po stwierdzeniu, e nie ma uszkodzenia.

  Urzdzenie wyczone powtrnie przez zabezpieczenie mona uruchomi po usuniciu uszkodzenia.

 • 5

  Urzdzenie powinno by wyczone w razie biegu jaowego. W instrukcji eksplo-atacji mog by okrelone przypadki, kiedy dopuszczany jest bieg jaowy. Do urzdze I, II i III grupy zaleca si stosowanie ogranicznikw biegu jaowego. Ruch urzdze napdowych naley wstrzyma w razie zagroenia bezpieczestwa ob-sugi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodze lub zakce uniemoliwiaj-cych normaln eksploatacj, a szczeglnie w przypadku:

  1. trwaego przecienia urzdze lub nadmiernego nagrzewania si elementw, 2. pojawienia si dymu, ognia lub zapachu spalonej izolacji, 3. nadmiernych drga, 4. zewntrznych uszkodze mechanicznych lub objaww wiadczcych

  o wewntrznych uszkodzeniach, 5. nadmiernego poziomu haasu, 6. uszkodzenia urzdzenia napdowego.

  4.3. Programy pracy

  W programach pracy urzdze napdowych I i II grupy naley uwzgldnia ra-cjonalne uytkowanie energii elektrycznej. Programy te powinny by opracowane w terminach okrelonych w instrukcjach eksploatacji i uwzgldnia w szczeglnoci:

  1. ekonomicznie i technicznie uzasadniony czas ruchu urzdze, 2. optymalne wykorzystanie moliwoci regulacji prdkoci obrotowej.

  Stan techniczny urzdze, ich zdolnoci do pracy i warunki eksploatacji wyko-

  rzystane do programu pracy powinny by kontrolowane i oceniane na podstawie wyni-kw okresowo prowadzonych ogldzin i przegldw.

  4.4. Ogldziny urzdze napdowych

  Terminy i sposb przeprowadzania ogldzin naley ustali w instrukcji eksploa-tacji, z uwzgldnieniem zalece wytwrcy, przepisw dozoru technicznego dla urz-dze dwignicowych i warunkw pracy urzdze.

  Ogldziny w czasie ruchu powinny obejmowa: 1. wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, ze szczeglnym zwrceniem uwagi

  na obcienie i warto wspczynnika mocy, 2. warunki chodzenia elementw energoelektronicznych, 3. ustawienie zabezpiecze, 4. stopie nagrzewania obudowy i oysk, 5. stan oson czci wirujcych, 6. stan przewodw ochronnych i ich podczenia, 7. poziom drga, 8. dziaanie ukadw chodzenia.

  Ogldziny w czasie ruchu urzdze I grupy naley przeprowadza nie rzadziej