valery · 2013. 6. 25. · 4 tr genel tercihinizi fakir valery izgara&tost makinesiden yana...

of 28 /28
VALERY Kullanma k›lavuzu Izgara & Tost Makinesi Instructions manuel Grill & Sandwich Maker TR GB

Author: others

Post on 24-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VALERYKullanma k›lavuzuIzgara & Tost Makinesi

  Instructions manuelGrill & Sandwich Maker

  TR

  GB

 • 3

  ‹Ç‹NDEK‹LER TR

  Genel .....................................................................Kullanma talimatlar› hakk›nda bilgi .......................Sorumluluk ............................................................Kullanma talimatlar› hakk›nda uyar›lar .................Güvenlik ................................................................CE Uygunluk deklerasyonu ..................................Kullan›m alan› ......................................................Yetkisiz kullan›m ...................................................Güvenlik Önemlidir ...............................................Güvenlik Uyar›lar› .................................................Ar›za ve Hasar Durumunda .................................Genel Bak›fl ..........................................................Teknik bilgiler .......................................................Cihaz aç›klamalar› ...............................................Cihaz›n Kullan›m› .................................................Cihaz›n Temizlenmesi .........................................Cihaz›n geri dönüflüm noktalar›na b›rak›lmas› ...Hata........................................................................Sevk ....................................................................

  44445556778999

  1112131313

 • 4

  GENELTR

  Tercihinizi Fakir VALERY Izgara&Tost Makinesiden yanakulland›¤›n›z için teflekkür ederiz. Ürünümüz size uzunsüre sorunsuz hizmet vermek için tasarlan›p üretilmifltir.

  Bu kullanma talimatlar› cihaz›n düzgün ve güvenli bir flekildekullan›labilmesi için düzenlenmifltir.Kendi güvenli¤iniz ve di¤erlerinin güvenli¤i için ürünüçal›flt›rmadan önce kullanma k›lavuzunu okuyunuz.Bu k›lavuzu ilerideki kullan›mlar için güvenli bir yerde saklay›n›z.

  Bu kullan›m k›lavuzundaki talimatlara uygun olmayacakflekilde kullan›m sonucunca ortaya ç›kabilecek bir hasaroluflmas› durumunda Fakir, sorumluluk kabul etmez.Cihaz›n, kendi alan› d›fl›nda bir yerde kullan›lmas›, Fakir yetkiliservislerinden baflka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir,sorumluluk kabul etmez.

  Kullanma talimatlar›hakk›nda bilgi

  Kullanma talimatlar›hakk›nda uyar›lar

  UYARI!Bu iflaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehli-keleri belirtir.

  D‹KKAT!Bu iflaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmas›nayol açabilecek tehlikeleri belirtir.

  NOT!Kullan›m k›lavuzunda önemli ve faydal› bilgileri belirtir.

  Sorumluluk

 • 5

  GÜVENL‹K

  CE Uygunluk deklerasyonu

  Kullanma talimat›

  Bu cihaz Avrupa Birli¤inin 2004/108/EC ElektromanyetikUyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri’nin talimatlar›natamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE iflaretinesahiptir.

  • Bu cihaz yaln›zca ev kullan›m› için uygundur.• Cihaz› gözetimsiz b›rakt›¤›n›z zamanlarda ve temizlemeden,parçalar›n› söküp takmadan önce mutlaka fiflinin prizdençekiniz.•Cihaz parçalar›n› sökerken ve kullan›m esnas›nda hareketederken parçalar› tutarken, kesinlikle cihaz fiflini prizdençekiniz.• Küçük çocuklar›n cihazla oynamad›klar›ndan eminolunmal›d›r.• Cihaz›n›z› kesinlikle içi suyla dolu olan küvet, lavoba, v.b.yak›n›nda kullanmay›n›z.• Cihaz›n›z› temizlemek için kesinlikle sert, afl›nd›r›c› temizlikmalzemeleri kullanmay›n›z.• Cihaz d›fl yüzeyini hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.• Cihaz›n fiflini prizden çekerken kesinlikle kablosundantutarak çekmeye çal›flmay›n›z. Cihaz›n fiflini prizden çekmekiçin her zaman cihaz›n fiflinden tutarak çekiniz.• Cihaz›n güç kablosunu k›v›rmay›n›z, k›v›rarak muhafazaetmeyiniz.• Her kullan›mdan sonra cihaz›n›z› kapat›p, fiflini prizdençekiniz.

  TR

  D‹KKAT!Kullanma k›lavuzunuzda yaz›l› olan güvenlik kurallar›n›ve kullanma talimatlar›n› dikkatlice okuyunuz.Bu kullanma k›lavuzunu ilerideki kullan›mlar içinsaklay›n›z.

 • 6

  GÜVENL‹KTR

  Yetkisiz kullan›m Afla¤›da belirtilen yetkisiz kullan›m durumlar›nda, cihaz zarargörebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;• Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kiflilerin ya da butip cihazlar› kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kiflilerinkullanmas› için uygun de¤ildir. Bu tip kiflilerin cihaz›kullanmas›na kesinlikle izin vermeyiniz.• Cihaz bir oyuncak de¤ildir. Bundan dolay› çocuklar›n bucihaz› kullanmalar›na izin vermeyiniz ve cihaz› çocuklar›nyan›nda kullan›rken daha dikkatli olunuz.• Paketin içinden ç›kan, poflet ve karton gibi maddeleri ço-cuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu madde-leri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler!

  Cihaz› kullanmadan önce, kullanma k›lavuzunu okuyunuz.Bu kullanma k›lavuzunu ilerideki kullan›mlar içinsaklay›n›z.

  Güvenlik Önemlidir!!!

 • GÜVENL‹K TR

  • Cihaz› monte etmeden, sökmeden ve yatemizlemeden önce mutlaka fiflini prizden çekiniz.• Cihaz› çal›flt›rmadan önce flebeke voltaj›n›ncihaz›n›z›n tip etiketinde gösterilenle ayn› oldu¤unukontrol ediniz.• Cihaz›n fiflini kesinlikle parçalar› tam olarak monteedilmeden prize tak›p çal›flt›rmay›n›z. Parçalar›sökmeden ve ya b›çaklar› tutmadan önce mutlakacihaz›n fiflinin prizden ç›kart›lm›fl oldu¤una dikkatediniz.• Çocuklar›n gözetiminiz olmaks›z›n cihaz›kullanmalar›na ve ya oynamalar›na müsaade etmeyiniz.• Cihaz›n motor k›sm›n›n, kablosunun veya fiflinin›slanmas›n› engelleyiniz.• Cihaz›n›z› e¤er kablosu, fifli veya herhangi bir parças›ar›zal› ise kesinlikle kullanmay›n›z. Cihaz›n›z›n kablosu,fifli veya parçalar› hasarl› ise, herhangi bir zarar›nönlenmesi için yetkili bir Fakir servisi taraf›ndan yenisiile de¤ifltirilmelidir.• Cihaz güç kablosunun masa köflesinden, mutfaktezgâh›ndan veya herhangi s›cak bir yüzeye temasedebilecek yerlerden sarkmas›na engel olunuz.

  Güvenlik Uyar›lar›

  D‹KKAT!• Cihaz› kullanmadan önce, flebeke voltaj›n›z ile cihaz›nvoltaj›n›n uyumlu oldu¤undan emin olunuz.• Prizler 16A’l›k ev sigortalar›yla garantiye al›nmal›d›r.• Sadece cihaza uygun uzatma kablosu kullan›n›z.

  7

 • GENEL BAKIfi

  8

  TR GÜVENL‹K

  UYARI! ELEKTR‹K ÇARPMA R‹SK‹

  • Cihaza kesinlikle ›slak ellerle dokunmay›n›z.• Her zaman cihaz›n fiflinden çekerek prizden ç›kart›n›z,kesinlikle elektrik kablosundan çekmeyiniz.• Ba¤lant› kablosunu asla keskin kenarlara sürtmeyinizveya ba¤lamay›n›z, s›cakl›k veren k›s›mlarade¤memesine özen gösteriniz.• Ilk kullan›mdan önce cihaz› hasar ve ar›zalara karfl›kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir ar›za ya da hasarvar ise, cihaz› kullanmay›n›z ve Fakir Yetkili Servisi’nebaflvurunuz.• Hasar görmüfl uzatma kablolar›n› kullanmay›n›z.

  D‹KKAT!Herhangi bir tehlike an›nda, cihaz›n fiflini hemenprizden çekiniz.

  UYARI! ARIZA VEYA HASAR DURUMUNDACihaz›n elektrik kablosu hasar görmüflse kesinlikle cihaz›çal›flt›rmay›n›z, böyle bir durumda elektrik çarpmas› riskivard›r.

  Müflteri Hizmetlerini aramadan önce, kendiniz sorunu/ ha-tay› gidermeyi araflt›r›n. Bunun için “SORUN G‹DERME”bölümüne bir göz at›n.E¤er sorunu/hatay› gideremiyorsan›z, lütfen MüflteriHizmetlerini aray›n: Aramada önce lütfen Ürün kodunu(Artikel-Nr.) ve Modelini haz›r tutun. Bu bilgileri ürününüzdekiT‹P ET‹KET‹NDE bulablirisiniz.

  UYARI!Cihaz›n tamiri ancak yetkili Fakir servislerince yap›lmal›d›r(yetkili servis listesine bakiniz). Yanl›fl tamir ifllemleri kul-lan›c› için tehlike oluflturabilir.

 • TR

  9

  GENEL BAKIfi

  Teknik Bilgiler:

  Güç : 1800 Watt

  Voltaj : 220-240V AC/50 Hz

  Koruma s›n›f› : I

  Kullan›m ömrü : 7 y›l

  8

  7

  1

  74

  3

  2

  5

  3

  Cihaz aç›klamalar›

  1-) Alt taban: Paslanmaz çelik iç taban› çevreleyen tek parça alt taban.

  2-) Üst kapa¤› tutucu kilit: Üst kapa¤›n sabitlenmesini sa¤layan kilit sistemi..

  3-) Ç›kar›labilir yap›flmaz plakalar: Ç›kart›labilir, yap›flmaz, y›kanabilir plakalar.

  4-) Ayarlanabilir ›s› kontrol dü¤mesi: Min. den Max. a kadar artan ›s› ayar›

  5-) Ya¤ süzme haznesi: Ya¤ süzmeye yarayan plastik bulafl›k makinesinde y›kanabilir hazne.

  6-) Tutma sap›: Is› geçirmeyen tutma sap›.

  7-) Plaka ç›kartma dü¤mesi: Plakalar› sökebilmeye yarayan dü¤me.

  8-) Kilitleme Mandal›: Sa¤ yan kolda ürünü kilitlemeye/kilidi açmaya yarayan ayn› zamanda g›da kal›nl›¤›na

  uygun olarak kapaklar›n mesafesini ayarlamaya yarayan kilitleme mandal›. Ayr›ca düz piflirme fonksiyonunu

  uygulamak için üst kapa¤› 180° geriye yat›rmaya yarar.

 • 10

  TR KULLANIM

  Kullan›m

  UYARI!Donmufl g›dalar›n piflirilmesinde yada çözdürülmesi iflle-minde kullan›lmaz.

  D‹KKAT!Plakalar ve metal yüzeyler ›s›naca¤›ndan muhtemelyanma riskine karfl› eldiven yada bir bez ile dokunul-mal›d›r. Ç›plak elle sadece tutma sap›n›n siyah renklibölümüne dokunabilinir.

  NOT!Ilk kullan›mda dumanoluflabilir. Bu normaldir ve sonrakikullan›mlarda oluflmayacakt›r.

  • ‹lk kullan›mdan önce bak›m bölümünde aç›kland›¤› gibi temizle-yin ve ya¤ süzme haznesinin tak›l› oldu¤undan emin olun.• Kilitleme mandal›n› unlock posizyonuna getirin.• Tutma sap›ndan tutarak ürünü aç›n.• Yap›flmaz plakalara iste¤e göre bir parça margarin/ s›v› ya¤sürebilirsiniz. Ancak plakalar yap›flmaz yüzeye sahip oldu¤undanbu flart de¤ildir.• Kapaklar› kapat›p ürünün fiflini prize tak›n›z. Turuncu güç gös-terge lambas› yanacakt›r.

  • Makine ortalama 5 dakika içerisinde ›s›nacakt›r ve yeflil güçgösterge lambas› yanacakt›r. Ürün kullan›ma haz›rd›r.• Tutma sap›n› kullan›p üst kapa¤› kald›r›n›z. Yiyece¤inizi tahtayada plastik spatula yard›m›yla alt plakaya oturtunuz.

  UYARI!plakalar›n cizilmemesi için üründe metal mutfak gereçlerikullan›lmamal›d›r. Aksi taktirde plakalar›n yap›flmazözelli¤i bozulabilir.

  • Kilitleme mandal› yard›m›yla g›dan›n kal›nl›¤›na göre üstkapa¤›n kapanma mesafesini ayarlay›n›z.

 • 11

  TRKULLANIM

  Kullan›m

  UYARI!Mandal› genifl mesafeye ayarlad›ktan sonra asla üst kapa¤a pres yapmay›n›z.. Kilit mandal› mekanizmas›ndandolay› pres yapman›za izin vermez ve zorlamak kilidink›r›lmas›n ayol açabilir.

  NOT!Piflirme süresi yiyece¤in tipine ve miktar›na göre de¤ifl-kenlik gösterir.

  • Yiyecekler tüketilmeden önce yeterli derecede piflirilmelidir.• Yiyecek piflti¤inde tutma sap›ndan tutmak suretiyle üst kapa¤›kald›rarak mutfak gereci yard›m›yla plakan›n üzerinden al›n›z.• Piflirmeye devam edilecekse plakan›n ›s›s›n› korumak için üstkapa¤› tekrar kapat›n›z.• Piflirme iflleminin devam› halinde 7-9 nolu maddeleri tekrarediniz.• Elektrik fiflini prizden ç›kartarak makine yi kapat›n›z.• Ürün tamamen so¤uyunca temizleyip kurumaya b›rak›n›z.• Kilitleme mandal›n› lock pozisyonuna getirerek ürünü kiltleyiniz.

  Izgara Olarak Kullan›m( Düz piflirme Fonksiyonu)• Fifli 230 voltluk prize tak›n›z ve cihaz› çal›flt›r›n›z. K›rm›z›güç dü¤mesi yanacakt›r• Ayarlanabilir ›s› kontrol dü¤mesini, istedi¤iniz dereceye getiriniz.• Yeflil “haz›r” dü¤mesi yanana kadar ›zgara makinesinin›s›nmas›n› bekleyiniz.• 180° açmak için, sa¤ koldaki kilitleme mandal›n› max seviyeyeiterek ve her iki yandaki pimleri tutma sap›ndan kurtararak üstkapa¤› geriye do¤ru yat›r›n. Makineniz ›zgara olarak kullanmayahaz›rd›r.• Eti veya yiyecekleri, piflmeleri için iki tepsiye de yerlefltiriniz.• Et veya yiyecekler piflti¤inde, tutacak yada eldiven kullanarak,kapa¤› aç›n›z. Plastik bir spatula kullanarak, eti ç›kart›n›z.Tepsilerin yap›flmaz kaplamas›na zarar verece¤i için, hiçbirzaman metal aletler veya çatal kullanmay›n›z.

 • TR

  12

  TEM‹ZL‹K

  Temizlik Temizlikten önce, ›zgaray› kapat›n›z ve fiflini prizden çekiniz.Temizlemeye bafllamadan önce,Izgaran›z›n ›l›k duruma gelmesini bekleyiniz. Makine hafif ›l›kken,daha kolay temizlenir. Izgaran›z›, yiyeceklerin yap›flm›flk›s›mlar›n›n kalmamas› için, her kullan›mdan sonra mutlakatemizleyiniz.Piflirme tepsilerini, yiyecek art›klar›n› ç›karmak için, yumflak birbezle; hafif yap›flm›fl yemek art›klar›n› ç›kartmak için art›klar›nüstüne deterjanl› su damlat›p, yumuflak bir bezle siliniz.

  D‹KKAT!Piflirme tepsileri, yap›flmaz yüzeyle kaplanm›flt›r. Sertsiliciler kullanmay›n›z. Yap›flmaz kaplaman›n üstünesprey s›kmay›n›z. Bu piflirme tepsisindeki yap›flmazyüzeyin performans›n› etkileyecektir.

  D‹KKAT!Cihaz› temizlemeden önce mutlaka fiflini prizden çekiniz.

 • 13

  TRGER‹ DONÜfiÜM

  Sorun MuhtemelNeden Çözüm

  Cihaz›n›z herhangi bir ar›zaya karfl› kalite kontrolden geçiril-mifltir.

  Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolay› çal›flmaz ise,Fakir Yetkili Servisi’ne baflvurmadan önce afla¤›daki tablo-da yer alan çözüm yollar›n› deneyiniz.

  Muhtemel Sebebi ÇözümHata

  Cihaz Çal›flm›yor

  Fifl prize tak›l› de¤ilCihaz aç›k de¤ilPrizden elektrik gelmiyorElektrik kablosu zarar görmüfl

  Fifli prize tak›n›zCihaz aç›n›zFarkl› bir priz deneyinizCihaz› tamire götürünüz

  Sevk Cihaz›n, orijinal ambalaj›nda veya zarar görmesini önlemekiçin, iyi ve yumuflakpakette tafl›nmas› gerekmektedir.

  Cihaz›n kullan›m ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunukeserek kullan›lamayacak hale getiriniz.

  Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar içinözel olarak belirlenmifl çöp kutular›na cihaz› b›rak›n›z.

  Elektriksel at›klar, normal çöplerle birlikte at›lmamal›d›r.

  Cihaz›n paketleme elemanlar› geri dönüflüme uygunmaddelerden üretilmifltir. Bunlar› geri dönüflüm çöp kutular›naat›n›z. Kullan›lm›fl toz torbas› ve filtreleri genel çöp kutular›naatabilirsiniz.

 • 14

  GBTABLE OF CONTENTS

  General ..................................................................Information about the operating instructions ........Liability ..................................................................Notices in the operating instructions ....................Safety ...................................................................CE Declaration of Conformity ..............................Intended use ........................................................Unauthorized use .................................................Safety is important ...............................................Important Safeguards ..........................................In case of danger ................................................In case of defects ................................................Overview ..............................................................Technical Data .....................................................Device description ...............................................Usage ..................................................................Cleaning the appliance .......................................Waste disposal ....................................................Fault ....................................................................Dispatch ..............................................................

  1515151516161617171819202121212224252525

 • 15

  GENERALGB

  WARNING!Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.

  ATTENTION!Indicates notices of risks that can result in damage to theappliance.

  NOTICE!Emphasizes tips and other useful information in theoperating instructions.

  Thank you for purchasing a floor vacuum cleaner of theFakir Valery Grill & Sandwich maker . It was developed andmanufactured to work reliably for many years.

  These operating instructions are intended to enable the safeand proper handling and operation of the appliance.Read these operating instructions carefully before using theappliance for the first time.

  Keep the operating instructions in a safe place. Include the-se operating instructions when passing the appliance on toanother user.

  Information about theoperating instructions

  Notices in the operatinginstructions

  Liability We will accept no liability for damages resulting from failureto comply with the operating instructions.We cannot assume any liability in case the appliance is usedfor other purposes than its intended use or handled, repairedor serviced improperly.

 • 16

  SAFETY GB

  CE Declaration ofConformity

  Intended use

  This appliance fulfills the requirements of the Appliance andProduct Safety Law (GPSG) and the EU Directives2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and2006/95/EC “Low-Voltage Directive.”The appliance bears the CE mark on the rating plate.

  • The appliance is constructed for household use only.• Always disconnect the blender from the supply if it is leftunattended and before assembling, disassembling or cleaning.• Switch off the appliance and disconnected from supplybefore changing accessories or approaching parts whichmove in use.• Children should be supervised to ensure that they do notplay with the appliance.• Do not use this appliance near water contained in basinslike bathtubs, washbasins, etc.• Do not use any abrasive substance for cleaning theappliance.• You could clean the surface with a damp cloth.• Do not abuse the electrical cord. Never disconnect fromoutlet by pulling the power cord. Always use the body of theplug for disconnecting the appliance.• Do not bend the power cord. Do not keep the folded powercord.• Always unplug the appliance after use.

  NOTICE!Please read all instructions and safety guards carefully.

 • 17

  SAFETYGB

  Unauthorized use • The examples of unauthorized use listed here can result inmalfunctions, damage to the appliance or personal injury:• This appliance is not designed to be used by persons (in-cluding children) with limited physical, sensory or mentalcapacities or by persons lacking in experience and/orknowledge, unless they are supervised by someone whois responsible for their safety or have received instructionson how to use the appliance. Children should be supervi-sed to ensure that they do not play with the appliance.• Childrenshould be supervised to ensure that they do notplay with the appliance. Electric appliances are not toysfor children! Therefore, use and store the appliance awayfrom the reach of children. Children do not recognize thedanger involved with handling an electric appliance. Donot let the power cord dangle from the appliance.• Keep packaging films away from children - danger of suf-focation!

  For yours and others safety please read the instructionsbefore using the appliance. Please keep this instructionin a safe place for the further use. If you pass theappliance on, pass on the instructions too.

  Safety is important!!!

 • SAFETY GB

  Important Safeguards

  • When use electrical appliances, basic safetyprecautions should always be followed, including thefollowing:• Always unplug the appliance before assembling,disassembling, cleaning.• Before plugging into a socket, check whether yourvoltage corresponds to the rating label of the appliance.• Don’t plug the appliance into the power supply untilit is fully assembled and always unplug beforedisassembling the appliance or handle the blade.• Don’t allow children to use the blender withoutsupervision.• Don’t let the motor unit, cord, or plug get wet• Do not operate any appliance with a damaged cordor plug or after the appliance malfunctions, or hasbeen damaged in any manner. Return appliance toan authorized Fakir Service facility for examination,repair or adjustment.• Don’t let excess cord hang over the edge of the tableor worktop or touch hot surface.

  18

 • 19

  GB SAFETY

  ATTENTION! ELECTRIC CURRENT!

  • Incorrect voltage can destroy the appliance. Operatethe appliance only if the voltage specified on the ratingplate corresponds to the voltage in your household.• The socket must be protected with a 16 A automaticcircuit breaker.• Use only extension cords designed for the powerinput of the appliance.

  WARNING!In case of danger : In case of danger or accident,unplug the appliance immediately.

  WARNING: DANGER OF ELECTRIC SHOCK!• Never touch the plug with wet hands.• When unplugging the appliance, always pull directly onthe plug and never on the power cord.• Do not kink, pinch or run over the power cord and do notexpose it to heat sources.• If the power cord of this appliance is damaged, it mustbe replaced by the manufacturer or the manufacturer’scustomer service department or a person with similarqualifications to prevent any hazards.• Do not put the appliance in operation if you detect any vi-sible damage on the housing, if the power cord is de-fective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).• Do not use any damaged extension cords.

 • GB

  20

  SAFETY

  WARNING!Never operate a defective appliance or an appliance with adefective power cord. There is a danger of electric shock.

  Safety In case of defects

  Before contacting our service department, check to see if youcan eliminate the problem yourself. Refer to the chapter" If at once you don't succeed ".If you were not able to eliminate the problem yourself, plea-se contact our customer service.

  Before calling, have the article no. and appliance/model na-me at hand. This information can be found on the rating pla-te of the appliance.

  WARNING!Repairs and maintenance may by performed only by trai-ned technicians (e.g. Fakir customer service). Only originalFakir replacement parts may be used. Improperly repairedor serviced appliances may pose a danger to the user.

 • 21

  GB OVERVIEW

  Technical data

  Power consumption : 1800 Watt

  Voltage : 220-240V AC/50 Hz

  Protection class : I

  Usage life : 7 years

  Device description

  1.) Bottom enclosure: Solid construction with stainless steel self-adjusting cover

  2.) Hinge release: Locking hinge

  3.) Removable cooking/grill plates: Nonstick and washable for easy cleanup

  4.) Control knob: Adjust temperature from “min to max”

  5.) Drip tray: Collect grease and are dishwasher safe

  6.) Handle: Plastic handle

  7.) Plate release buttons: Push in to release and remove cooking plates

  8.) Locking latch: Lock and unlock the machine and adjusts cover to accommodate thickness of food .

  allows the cover to lay back for cooking in the flat position at 180°.

  8

  7

  1

  74

  3

  2

  5

  3

 • 22

  USAGE GB

  Usage

  • Before using this product for the first time, clean it as describedin the “Care and Maintenance” section. Make sure to replacethe Drip Tray.• Press in the end of the Locking Latch nearest the Handle tounlock the product.• Open the unit by pulling the Handle up.• You may season the plates with butter, margarine or cooking fat.• Since the appliance has a non-stick coated surface, the use ofbutter or oil is optional.• Close the Plates and turn the unit on by plugging it into a standardelectrical outlet. Verify that the Power Indicator Light illuminatesin orange.

  NOTICE!During the initial uses of this product, it may producesome smoke. This is normal and will subside withfurther use.

  CAUTIONDo not use this product to cook or defrost frozen food.All food must be completely defrosted before cookingit with this product.

  WARNING!The Cooking Plates and metal surfaces of the unit willbecome extremely hot when in use. To avoid a burnhazard, wear heat resistant mitts or gloves and touchonly the black portion of the Handle.

  • After the unit preheats for approximately five minutes, theReady Indicator Light will illuminate in green, indicating theproduct is ready for use.• Use the Handle to lift the Upper Plate. Place food on the LowerPlate using wooden or plastic heat-resistant utensils.

  CAUTIONDo not use metal utensils on this product, as they willscratch and damage the Plates’ non-stick coating.

  • Use the Locking Latch to lower and rest the Upper Plate on topof the food.

 • 23

  USAGEGB

  Usage

  WARNING!After fixing the locking latch for the high food, to notpress on upper plate. As locking mecanizm is fixed,pressing might break the locking latch.

  NOTICE!The cooking time for different foods depends on the typeand thickness of the foods.

  • Foods should be cooked thoroughly before consumption.• When the food is cooked as desired, lift the Handle to open thePlates, then remove the food using the utensils. If more cookingwill be done at this time, close the Plates to conserve heat.• Repeat Steps 7-9 until all cooking is complete, reapplyingcooking oil as necessary.• Turn off the product by unplugging the Power Cord from theelectrical outlet.• When the unit has completely cooled, clean and dry it.• Lock the unit in its closed position by pressing in the end of theLocking Latch farthest from the Handle.

  To use as a Grill (flat cooking)• Insert the plug into a 230V power outlet and switch ON. The redpower ON light will illuminate.• Turn the temperature dial to the desired heat setting.• Allow the Grill toaster to preheat until the green ready light illuminates.• Place meat or foods to be cooked on the bottom cooking plate.Refer to guide for cooking times which is on the top cooking plate.• Close the top cooking plate• When the selected foods are grilled, open the lid. Remove thefood with the help of a plastic spatula.

 • 24

  GBCLEANING

  • Before cleaning, unplug and wait for the appliance and theplates to cool down.• Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring thatno moisture, oil or grease enters the cooling slots.• To clean the plates you can let them in the appliance or removethem from the appliance (therefore press on the button 2 near thehandle and remove them (see picture). If you let them in theappliance, wipe the plates with a damp cloth or towel. If youremove them from the appliance, you can wash them under runningwater. Dry them afterwards. Never place the plates into thedishwasher.• Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pador steel wool as this will damage the finish.• Do not immerse in water or any other liquid.

 • DISPOSALGB

  25

  Dear customer,Our products are subject to strict quality control.If this device should not function trouble-free in spite of that,we regret this very much.Before you contact our Fakir Customer Service, checkwhether you can correct the fault yourself.

  Possible cause SolutionMalfunction

  Appliance does not work Plug is not plugged in or theappliance is not switched on.Socket does not carry anycurrent.Power cable is damaged.

  Plug in the plug or switchthe appliance onTest the cylinder vacuumcleaner at another socketwhich you are sure carriescurreentHave the cable replaced byauthorized Fakir services

  Dispatch Carry the appliance in the original package or a similar,well-padded package to prevent damage to the appliance.

  If at once youdon't succeed

  If the service life of the device has ended, in particular iffunctional disturbances occur, make the worn-out deviceunusable by cutting through the power cable.Dispose of the device according to the environmentalregulations applicable in your country.Electrical waste must not be disposed of together withhousehold waste. Bring the worn-out device to a collectioncenter.The packaging of the device consists of recycling-capablematerials. Place these, sorted out according to material, inthe collectors provided, so that recycling can be carried outon them.For advice on recycling, refer to your local authority or yourdealerDispose of used dust bag and filters in domestic waste.

 • 26

  NOT / NOTES

 • ‹malatç› / ‹thalatç› Firma: Fakir Elektrikli Ev Aletleri D›fl Tic. A.fi.Meflrutiyet Cad. No:43 Tepebafl›-‹stanbul TÜRK‹YETel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42