آزمایش ششم

Download آزمایش ششم

Post on 19-Aug-2015

10 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. 1 : 810492180 C : 18/2/94
 2. 2. 2 : ) pore spaces( . . : : . ) permeability: ( K. . . . ) Darcy ( . : Q = KA(P P ) L K = QL A(P P )
 3. 3. 3 K) :Darcy( Q) :( ) :cp( L) :cm( A) :2 cm( 2P-1P) :atm( : : steady state. . . . .
 4. 4. 4 . . : Gas slippage effect. . . . . . . : P Q = P Q P Q = P + P 2 k A(P P ) L Q = P + P 2P k A(P P ) L = k A(P P ) 2P L gbQ) :(
 5. 5. 5 bP ) :1P2P) (. atm( 1P) :atm( 2P) :atm( g) :cp( L) :cm( A) :2 cm( gK) :darcy( . 2 bar steady state . . gas slippage effect .
 6. 6. 6 . k . gk. k Lk. gk Lkgk . . gkLk gk k = k . gk k.
 7. 7. 7 gkLk. : : . : . : . : . : . core holder . : Q = h t A A . .
 8. 8. 8 . ) compressor: ( core holdercore core holder core holder .
 9. 9. 9 : . ) oven: ( . back pressure . . .
 10. 10. 10 : . : . ) core holder: ( . )sleeve () distributor ( . sleeve sleeve )over burden . (sleeve . core holder . .
 11. 11. 11 . . core holder transfer vesseltransfer vessel . transfer vesselcore holder. core holder . core holder . ) over ride( core holder . core holder . .
 12. 12. 12 : . : . sleeve sleeve core holder distributer . core holder . . . . . . . 10 cm .
 13. 13. 13 . k . : : ( ) (psig)1P 10/21.642 10/5222 20/2757 20/5534 5/5810 : (psia)2P12.7 (psia)bP12.7 (psia)surP12.7 L (cm)9.1 D (cm)3.8 )2 A (cm11.341 (cp)2 ) cm(10
 14. 14. 14 : Q = h t A A = D 4 A = 10 4 = 78.54 cm Q ( ) ( ) 36.36110/21.6 15.10310/52 58.17720/27 28.56020/55 6.7705/58 atm: P (psia) = P (psig) + 12.7 P (atm) = P(psi) 14.7 (atm)1P(psia)1P(psig)1P 3.72154.742 2.36034.722 4.74169.757 3.17646.734 1.54422.710
 15. 15. 15 P = 12.7 psia = 0.863 atm P = 12.7 psia = 0.863 atm gk: Q = k A(P P ) 2P L k = 2Q P L A(P P ) k = 2Q (0.863)(0.02)(9.1) (11.341)(P 0.863 ) (darcy)gkQ ( )(atm)1P 0.0768736.3613.721 0.0867015.1032.360 0.0741558.1774.741 0.0846728.5603.176 0.114406.7701.544 : 1 P = 2 P + P P = 0.863 atm (atm)(atm)mP(atm)1P 0.4362.29203.721 0.6201.61152.360
 16. 16. 16 0.3562.80204.741 0.4952.01953.176 0.8301.20351.544 gk : : Lk k = 0.0417 darcy . k = 0.0417 darcy y = 0.0835x + 0.0417 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 kg 1/Pm