شماره ششم نشریه هفت

Download شماره ششم نشریه هفت

Post on 30-Mar-2016

255 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

شما شماره ششم نشریه هفت را می بینید با مجموعه ای نوشته های تازه در حوزه های زندگی، اندیشه هنر و سیاست. در چهل مرکز ایرانی در شرق آمریکا می توانید این نشریه را به صورت کاغذی دریافت کنید.

TRANSCRIPT

 • / 2102

  moc.walhbi.www

  .

  2

  2

 • 2 1102

  : skrowteN laicoS labolG / .oC gnihsilbuP neveS : / moc.enizagamftah@rotide

  : / moc.enizagamftah@ihcsireh.ila :

  : moc.enizagamftah@sda : 6352-634(042) 5352-634(042) : /moc.enizagamftah@adanaC

  : 5848-068-746-1 : 7976-767-888-1

  : . .

  . . .

  . . . . .

  .

  :

  . moc.enizagamftah@tcatnoc

  2

  .

  .

  . . . .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  . . . . .

  .

  ................................................................................... 3

  .................................................................................... 4

  ......................................... 6

  ............................. 8

  ............. 9

  ................................ 01

  ..................................................................... 21

  .......................................................................... 31

  ....................................................................................................... 41

  ................................................................................................... 51

  2102 ...................................................... 61

  .............................................................................. 71

  ................................................................................. 81

  ................................................................................................ 91

  ......................................................................................... 02

  .................................................................................................. 22

  ............................ 32

  ....................................................................................... 42

  ......................................................... 52

  ............................................... 62

  ....................................................................... 03

  .......................................... 13

  .......................................................... 23

  ......................................................................... 33

  ........................................................................ 43

  ............................................................................... 73

  ................................................ 83

  ............................................ 93

  ............................................................... 44

  .................................................................................64

 • 3 1102

  . .

  . . . . .

  .

  : .

  .

  .

  .

  .

  ! .

  . .

  .

 • 4 4 1102

  . 21 . . . . ( 71 )

  . 33

  .

  33 . : .

  .

  . 22 7531 . : ( ) . ( ) () () ( )

  42 7531 .

  . 62 7531 : . : . . . . . .

  : . .

  . : 33 . . . . .

  .

  . 81 . . 81

  . 31 : . . 7531

  .

  ... . . . . .

  . . . 5 . ...

  .

  . . . 22 . . :

  . . . . . .

  .

  33

 • 55 1102

  .

  42

  10 m o c . l i a m h e h c o o k @ t c a t n o c

  . 75 .

  . .

  33 .

  . . .

  .

  . . . . . .

  .

  .

 • 6 1102

  / .

  . .

  .

  ! . .

  .

  . :

  .

  .

  . 1102 .

  .

  . 1102

  .

  .

  .

  . . (778 MKE) (-109) ( -209) (-309) . () (249) (859) () ( ) .

  ( )

  . 7002 ( ) 5791 81 8891 .

  . (F-17) (F-27) (F-37) (673) (773) (18) (28) (208). ( (122P) (232P). (120) ( (P

  313-1) (016313P). . ( )

  .

  .

  (ME-11) (ME-13) (ME-25) . (MDM-6) . 7831 .

  . () () . (YH-2) () (N-SS-22 nrub