zbirka riješenih zadataka sa kvalifikacionih ispita iz matematike

Author: brandon-williamson

Post on 13-Oct-2015

209 views

Category:

Documents


20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerzitet u Banjoj LuciElektrotehnicki fakultet

  ZBIRKArijesenih zadataka sa prijemnih ispita na

  ETF-u u Banjoj Luci

  2010. - 2012.

  Banja Luka 2013.

 • ZBIRKArijesenih zadataka sa prijemnih ispita na

  ETF-u u Banjoj Luci

  2010. - 2012.

  Banja Luka 2013.

 • AutoriProf. dr Zoran Mitrovic, redovni profesor,Prof. dr Momir Celic, vanredni profesor,Ivan-Vanja Boroja, Snjezana Maksimovic

  NaslovZbirka rijesenih zadataka sa prijemnih ispita na

  ETF-u u Banjoj Luci2013.g.

  IzdavacElektrotehnicki fakultet u Banjoj Luci

  2013.g.

  Za izdavacaProf. dr Branko Dokic, dekan

  Tiraz300 primjeraka

 • Predgovor

  Zbirka sadrzi rijesene zadatke sa prijemnih ispita naETF-u u Banjoj Luci, sortirane po datumima odrzavanjaispita.

  Tekst za stampu pripremili su asistenti Ivan Vanja Borojai Snjezana Maksimovic. Autori se posebno zahvaljujukolegi Nebojsi Maleticu, dipl. inzenjeru elektrotehnikena tehnickoj pomoci u pripremi zbirke.

  Sve eventualne primjedbe autori ce primiti sa najvecomzahvalnoscu.

  U Banjoj Luci, 18. maja 2013. Autori

 • 1KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE29. jun 2010.

  1. Uprostiti izrazx2

  x+y x3

  x2+2xy+y2

  xx+y x

  2

  x2y2.

  2. Za koje vrijednosti realnog parametra k, jednacina |x+1||x1| = kx+1ima jedinstveno rjesenje?

  3. Jedno rjesenje kvadratne jednacine x2 2x + k = 0 je kvadrat drugogrjesenja. Naci sve moguce vrijednosti k.

  4. Rijesiti nejednacinux+ 3 +

  x 22x+ 4 > 0.

  5. Rijesiti nejednacinu

  log9x(x2 5x+ 4) 1.

  6. Rijesiti jednacinu

  cos 7x+ sin 8x = cos 3x sin 2x.

  7. Rijesiti sistem x2 50x+ y2 12y + 645 = 0z 210 = 50x+ 50y + 50x2 + y2 62x 12y + 993 = 0

  .

  8. Dokazati jednakost

  sin(30 + ) cos(60 + )sin(30 + ) + cos(60 + )

  =3 tan.

  9. Odrediti jednacinu kruznice koju dodiruje prava x+ y = 2, a centar joj jeu tacki (3, 5).

  10. Date su tacke A(2, 1), B(6, 1) i C(2, 7). Odrediti jednacinu kruznicekoja sadrzi ove tri tacke, a zatim odrediti tacku M takvu da ona budesredina tetive BC.

 • 2Rjesenja:

  1.

  x2

  x+y x3

  x2+2xy+y2

  xx+y x

  2

  x2y2=

  x2

  x+y x3

  (x+y)2

  xx+y x

  2

  (xy)(x+y)=

  x3+x2yx3(x+y)2

  x2xyx2(xy)(x+y)

  =

  x2y(x+y)

  xyxy

  = x(x y)x+ y

  =x(y x)x+ y

  , x 6= y.

  2. Posmatrajmo funkcije y1 = |x+ 1| |x 1| i y2 = kx+ 1. Kako je

  |x+ 1| ={x+ 1 , x 1x 1 , x < 1

  i

  |x 1| ={x 1 , x 1x+ 1 , x < 1

  tada je funkcija y1 oblika

  y1 =

  x+ 1 (x 1) , x 1x+ 1 (x+ 1) ,1 x < 1x 1 (x+ 1) , x < 1

  =

  2 , x 12x ,1 x < 12 , x < 1

  .

  Grafik funkcije y1 je prikazan na slici 1.

  Funkcija y2 = kx + 1 je pramen pravih koje prolaze kroz tacku A(0, 1).Prvo cemo razmotriti slucaj k 0. Sa slike 2 se vidi da imamo dvagranicna slucaja:prave p1 (slucaj kada je k = 0) i p2 (slucaj kada je k = 1).

  (i) Prava p1 iz pramena (slucaj k = 0) zadovoljava uslov da sa grafikomfunkcije y1 ima samo jednu zajednicku tacku.

  (ii) Za prave iz pramena za koje je 0 < k < 1 (prave koje se nalazeizmed-u pravih p1 i p2) sa slike vidimo da imaju tri zajednicke tackesa grafikom funkcije y2.

 • 3x

  y

  1 2 3 4

  1

  2

  3

  -1

  -2

  -3

  -1-2-3-4

  Slika 1:

  (iii) Prava p2 iz pramena (slucaj k = 1) zadovoljava uslov da sa grafikomfunkcije y1 ima dvije zajednicke tacke.

  (iv) Za prave iz pramena za koje je 1 < k < + vazi da sa grafikomfunkcije y2 ima samo jednu zajednicku tacku.

  Razmotrimo sada slucaj k < 0.Ocigledno je da u ovom slucaju sve prave iz pramena zadovoljavaju uslov

  x

  y

  1 2 3 4

  1

  2

  3

  -1

  -2

  -3

  -1-2-3-4

  p1

  p2

  Slika 2:

 • 4da sa grafikom funkcije y2 imaju jednu zajednicku tacku. Konacno rjesenjezadatka je:

  k (, 0] (1,+).

  3. Za rjesenja x1 i x2 kvadratne jednacine ax2 + bx+ c = 0 vrijedi

  x1 + x2 = ba

  x1 x2 = ca.

  Tada jex1 + x2 = 2 i x1 x2 = k.

  Iz uslova zadatka imamo da je x1 = x22 pa prethodni sistem postaje

  x22 + x2 2 = 0 i x32 = k,

  odnosno(x2 + 2)(x2 1) = 0 i x32 = k.

  Iz ovoga vidimo da je x2 = 2 pa je k = 8 ili x2 = 1 i k = 1.4. Odredimo oblast definisanosti date nejednacine. To je:

  x+ 3 0 x 2 0 2x+ 4 0.

  Prema tome, oblast definisanosti ove nejednacine je x 2.x+ 3+

  x 22x+ 4 > 0

  x+ 3 +x 2 > 2x+ 4 x+ 3 + 2

  (x+ 3)(x+ 2) + x 2 > 2x+ 4

  2(x+ 3)(x+ 2) > 3

  4(x+ 3)(x+ 2) > 9 4x2 + 4x 33 > 0

  x (, 1

  34

  2

  )(1 +34

  2,+

  )

  Kako je x 2, to x (1 +34

  2,+

  ).

 • 55. Odredimo oblast definisanosti date nejednacine. To je:

  9 x > 0 9 x 6= 1 x2 5x+ 4 > 0.

  Dakle, x (, 1) (4, 8) (8, 9).Data nejednacina se svodi na log9x(x

  2 5x+ 4) log9x(9 x). Raz-motricemo dva slucaja.

  (i) 9 x > 1, tj. ako je x (, 1) (4, 8). Tada je

  x2 5x+ 4 9 x x2 4x 5 0 (x 5)(x+ 1) 0.

  Odavde zakljucujemo da je x [1, 5]. S obzirom na to da x (, 1) (4, 8), imamo da x [1, 1) (4, 5].

  (ii) 0 < 9 x < 1, tj. ako x (8, 9). Tada je x2 4x 5 0 pax (,1] [5,+). Kako x (8, 9), to je x (8, 9).

  Rjesenja date nejednacine su x [1, 1) (4, 5] (8, 9).

  6. Podsjetimo se formula za transformaciju zbira i razlike trigonometrijskihfunkcija u proizvod:

  sin+ sin = 2 sin +2 cos2

  sin sin = 2 cos +2 sin 2cos+ cos = 2 cos +2 cos

  2

  cos cos = 2 sin +2 sin 2

 • 6Prebacimo sinuse na lijevu, a kosinuse na desnu stranu jednacine:

  cos 7x+ sin 8x = cos 3x sin 2x sin 8x+ sin 2x = cos 3x cos 7x 2 sin 8x+ 2x

  2cos

  8x 2x2

  = 2 sin 3x+ 7x2

  sin3x 7x

  2 2 sin 5x cos 3x = 2 sin 5x sin(2x) sin 5x cos 3x = sin 5x sin 2x sin 5x(cos 3x sin 2x) = 0 sin 5x = 0 cos 3x sin 2x = 0 5x = kpi sin(pi

  2 3x) sin 2x = 0

  x = kpi5 2 cos

  pi2 3x+ 2x

  2sin

  pi2 3x 2x

  2= 0

  x = kpi5 cos(pi

  4 x

  2) = 0 sin(pi

  4 5x

  2) = 0

  x = kpi5 pi4 x

  2=pi

  2+ kpi pi

  4 5x

  2= kpi, k Z

  x = kpi5 x2= pi

  4+ kpi 5x

  2=pi

  4+ kpi, k Z

  x = kpi5 x = pi

  2+ 2kpi x = pi

  10+

  2kpi

  5, k Z

  Dakle, rjesenje zadatka je

  x {kpi5,pi

  2+ 2kpi,

  pi

  10+

  2kpi

  5: k Z}

  7. x2 50x+ y2 12y + 645 = 0z 210 = 50x+ 50y + 50x2 + y2 62x 12y + 993 = 0

  Prvu jednacinu sistema zapisimo kao x2 + y2 = 50x+ 12y 645, a zatimx2 + y2 uvrstimo u trecu. Dobijamo:

  50x+ 12y 645 62x 12y + 993 = 0 12x+ 348 = 0 x = 29.

 • 7Uvrstimo dobijeno u prvu jednacinu pa imamo:

  292 + y2 = 50 29 + 12y 645 = 0 y2 12y + 841 1450 + 645 = 0 y2 12y + 36 = 0 y = 6.

  Ako uvrstimo dobijeno u drugu jednacinu iz sistema imamo:

  z = 210 + 50 29 + 50 6 + 50 z = 2010.

  Rjesenje sistema je: (x, y, z) = (29, 6, 2010).

  8. Podsjetimo se formula:

  sin( ) = sin cos cos sincos( ) = cos cos sin sin

  L =sin(30 + ) cos(60 + )sin(30 + ) + cos(60 + )

  =[sin 30 cos+ cos 30 sin] [cos 60 cos sin 60 sin][sin 30 cos+ cos 30 sin] + [cos 60 cos sin 60 sin]

  =12 cos+

  32 sin 12 cos+

  32 sin

  12 cos+

  32 sin+

  12 cos

  32 sin

  =

  3 sin

  cos=3 tan = D.

  9. Vidi sliku 3.

  Trazenoj kruznici poznat je centar, samo treba odrediti poluprecnik. Postokruznica treba da dodiruje datu pravu, njen poluprecnik treba da budejednak udaljenosti tacke M(3, 5) = M(x0, y0) od prave p : x + y 2 =0 (Ax+By + C = 0) sto racunamo po formuli

  d(M,p) =|Ax0 +By0 + C|

  A2 +B2

  =|1 3 + 1 5 2|

  12 + 12= 3

  2.

 • 8x

  y

  8 10

  2

  4

  6

  -2

  -4

  642-2

  8

  10

  M(3,5)

  -4

  p

  T

  Slika 3: Kruznica odred-ena centrom i tangentom

  Kako je r = 32 jednacina trazene kruznice je

  (x 3)2 + (y 5)2 = (32)2 tj.

  (x 3)2 + (y 5)2 = 18.

  Drugi nacin za dobijanje rjesenja:

  Prvi korak je da odredimo tacku dodira kruznice i prave.Koristicemo cinjenicu da je prava koja prolazi kroz centar kruznice i tackudodira normalna na datu pravu p.Pravu p : x + y = 2 zapisimo u eksplicitnom obliku y = x + 2 oda-kle vidimo da je njen koeficijent pravca kp = 1 pa ce prava normalnana nju imati koeficijent pravca kn =

  1kp

  = 11 = 1, tj. bice oblikay = kn x + n = x + n. Posto ta normala sadrzi i tacku M(3, 5) bice5 = 1 3 + n tj. n = 2.Dakle, prava koja sadrzi datu tacku M(3, 5) i normalna je na datu pravup : x+ y = 2 data je jednacinom n : y = x+ 2.Odredimo tacku presjeka pravih p i n.

  x+ 2 = x+ 2 x = 0 y = x+ 2 y = 2.

 • 9Tacka presjeka pravih je T (0, 2) i ta tacka ce biti i tacka dodira pravei kruznice pa ce poluprecnik kruznice biti jednak udaljenosti od tackeM(3, 5) do T (0, 2). Sada je

  r = d(M,T ) =(3 0)2 + (5 2)2 =

  32 + 32

  =18 = 3

  2

  pa je jednacina trazene kruznice

  (x 3)2 + (y 5)2 = (32)2

  (x 3)2 + (y 5)2 = 18.

  10. Neka je jednacina trazene kruznice

  (x p)2 + (y q)2 = r2 (1)gdje je C(p, q) centar, a r poluprecnik kruznice (1).

  Posto se sve tri date tacke nalaze na kruznici, njihove koordinate zadovo-ljavaju jednacinu (1) tj. imamo:

  (2 p)2 + (1 q)2 = r2(6 p)2 + (1 q)2 = r2(2 p)2 + (7 q)2 = r2

  Dakle, imamo sistem od tri jednacine sa tri nepoznate:(2 p)2 + (1 q)2 = r2(6 p)2 + (1 q)2 = r2(2 p)2 + (7 q)2 = r2

  Oduzimanjem druge jednacine od prve dobijamo:

  (2 p)2 (6 p)2 = 0 4 + 4p+ p2 36 + 12p p2 = 0 16p 32 = 0 p = 2.

 • 10

  Uvrstavanjem u prvu i trecu jednacinu dobijamo:

  16 + (1 q)2 = r216 + (7 q)2 = r2.

  Oduzimanjem dobijamo:

  (1 q)2 (7 q)2 = 0 1 2q + q2 (49 14q + q2) = 0 1 2q + q2 49 + 14q q2 = 0 12q 48 = 0 q = 4.

  Povratkom u jednu od jednacina pocetnog sistema racunamo poluprecnik:

  r2 = (2 2)2 + (1 4)2 = 16 + 9 = 25r = 5.

  Tako da je jednacina trazene kruznice:

  (x 2)2 + (y 4)2 = 25.

  Sredina tetive BC bice tacka M cije koordinate racunamo po formuli

  M(x1 + x2

  2,y1 + y2

  2), pa je trazena sredina tetive je M(2, 4).

  Primijetimo da je dobijena tacka M u stvari centar kruznice tj. da jetetiva u stvari precnik kruznice.

 • 11

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE6. septembar 2010.

  1. Uprostiti izrazx1

  3x+(x1)2 13x+x2

  x31 1x112x+x22x31+2x+x2+2x3

  .

  2. Odrediti realan broj a tako da se oba korijena jednacine x22ax+a21 =0 nalaze u intervalu (2, 4).

  3. Rijesiti jednacinu |2x+ 1|+ |x+ 3| = |x+ 6|.4. Rijesiti nejednacinu

  x 1x+ 2 +2x 6 < 0.

  5. Rijesiti nejednacinu logxx+ 12 > 1.

  6. Rijesiti jednacinu

  logcosx sinx+ logsin x cosx = 2.

  7. Rijesiti sistem

  {x2 + y2 = 5

  x y = 2.

  8. Dokazati jednakost

  sinx+ sin 3x+ sin 5x

  cosx+ cos 3x+ cos 5x= tan 3x.

  9. Izracunati povrsinu trougla ABC ako je a b = 1, c = 3 i = 60.10. Odrediti jednacinu kruznice koja prolazi kroz tacke A(3, 5) i B(7, 3), a

  centar joj se nalazi na Ox osi.

 • 12

  Rjesenja:1.

  x13x+(x1)2 13x+x

  2

  x31 1x112x+x22x31+2x+x2+2x3

  =

  x1x2+x+1 13x+x

  2

  (x1)(x2+x+1) 1x1(12x)+x2(12x)(1+2x)+x2(1+2x)

  =

  (x1)21+3xx2x2x1(x1)(x2+x+1)(12x)(1+x2)(1+2x)(1+x2)

  =(x2 2x+ 1 + 2x 2x2 2)(1 + 2x)

  (x 1)(x2 + x+ 1)(1 2x)

  =(x2 1)(1 + 2x)(x3 1)(1 2x) =

  (x2 + 1)(1 + 2x)

  (x3 1)(2x 1) , x R\{1,1

  2}

  2.

  (x a)2 1 = 0 (x a 1)(x a+ 1) = 0 x = a+ 1 x = a 1

  Po uslovu zadatka je

  2 < a+ 1 < 4 2 < a 1 < 4tj.

  3 < a < 3 1 < a < 5Odavde zakljucujemo da je a (1, 3).

  3. Razlikovacemo nekoliko slucajeva:

  (i) x < 62x 1 x 3 = x 62x = 2x = 1 ne pripada intervalu (,6), pa nije rjesenje.

  (ii) 6 x < 32x 1 x 3 = x+ 64x = 10x = 5

  2ne pripada intervalu [6,3), pa nije rjesenje.

 • 13

  (iii) 3 x < 122x 1 + x+ 3 = x+ 6

  2x = 4x = 2 pripada intervalu

  [3,1

  2

  ), pa je rjesenje.

  (iv) x 12

  2x+ 1 + x+ 3 = x+ 62x = 2

  x = 1 pripada intervalu

  [12,+

  ), pa je rjesenje.

  4. Odredimo oblast definisanosti date nejednacine. To je:

  x 1 0 x+ 2 0 2x 6 0.

  Prema tome, oblast definisanosti ove nejednacine je x 3.x 1x+ 2 +2x 6 < 0

  x 1 +2x 6 < x+ 2 x 1 + 2

  (x 1)(2x 6) + 2x 6 < x+ 2

  2(x 1)(2x 6) < 2x+ 9

  4(2x2 8x+ 6) < 4x2 36x+ 81 4x2 + 4x 57 < 0

  x (158

  2,1 +58

  2

  )

  Kako je x 3, to x [3,1 +58

  2

  ).

  5. Odredimo oblast definisanosti date nejednacine. To je:

  x > 0 x 6= 1 x+ 12 > 0.

  Prema tome, oblast definisanosti ove nejednacine je x (0, 1) (1,+).Data nejednacina je ekvivalentna sa logx

  x+ 12 > logx x. Razlikovacemo

  dva slucaja:

 • 14

  (i) x > 1. Tada jex+ 12 > x x2x12 < 0 (x4)(x+3) < 0 x (3, 4).

  Kako je x > 1, to je x (1, 4).(ii) 0 < x < 1. Tada je x2 x 12 > 0, pa x (,3) (4,+).

  Kako je x (0, 1), to x .Rjesenje je x (1, 4).

  6. Logaritamska funkcija loga b je definisana za a R,a > 0 i a 6= 1 dokje njena oblast definisanosti interval (0,+). Zato je oblast definisanostizadatka { x : cosx > 0 cosx 6= 1 sinx > 0 sinx 6= 1} tj.x (0, pi

  2) (2pi, 2pi + pi

  2) (4pi, 4pi + pi

  2) x

  kZ(2kpi, 2kpi +

  pi

  2).

  Kako je logb a =1

  loga bimamo:

  logcosx sinx+ logsin x cosx = 2

  logcosx sinx+1

  logcosx sinx= 2.

  Uvedimo smjenu t = logcosx sinx

  t+ 1t= 2

  t2 2t+ 1 = 0 (t 1)2 = 0 t = 1.

  Vratimo se iz smjene pa dobijamo:

  logcosx sinx = 1

  cosx = sinx tanx = 1 x = pi

  4+ kpi, k Z.

  S obzirom na uslov x kZ

  (2kpi, 2kpi +pi

  2) imamo

  x =pi

  4+ 2kpi, k Z.

 • 15

  7. {x2 + y2 = 5

  x y = 2 {x2 + y2 = 5

  y = 2x

  Uvrstimo drugu jednacinu u prvu pa imamo:

  x2 +4

  x2= 5.

  Uvedimo smjenu t = x2

  t+4

  t= 5 t2 5t+ 4 = 0 t1 = 4 t2 = 1.

  Vratimo se iz smjene:

  x1 = 2 x2 = 2 x3 = 1 x4 = 1.Sad dobijene vrijednosti za x iskoristimo da dobijemo y:

  y1 = 1 y2 = 1 y3 = 2 y4 = 2.Konacno rjesenje sistema je:

  (x, y) {(2,1), (2, 1), (1,2), (1, 2)}.

  8. Podsjetimo se formula:

  sin+ sin = 2 sin +2 cos2

  sin sin = 2 cos +2 sin 2cos+ cos = 2 cos +2 cos

  2

  cos cos = 2 sin +2 sin 2

  L =sinx+ sin 3x+ sin 5x

  cosx+ cos 3x+ cos 5x=

  (sinx+ sin 5x) + sin 3x

  (cosx+ cos 5x) + cos 3x

  =2 sin x+5x2 cos

  x5x2 + sin 3x

  2 cos x+5x2 cosx5x

  2 + cos 3x=

  2 sin 3x cos 2x+ sin 3x

  2 cos 3x cos 2x+ cos 3x

  =sin 3x(2 cos 2x+ 1)

  cos 3x(2 cos 2x+ 1)=

  sin 3x

  cos 3x

  = tan 3x = D.

 • 16

  9. Podsjetimo se:Kosinusna teorema: Kvadrat jedne stranice trougla jednak je zbiru kva-drata druge dvije stranice umanjen za dvostruki proizvod tih stranica ikosinusa njima zahvacenog ugla tj.

  c2 = a2 + b2 2 a b cos .

  Odavde imamo:

  c2 = a2 2ab+ 2ab+ b2 2ab cos c2 = (a b)2 + 2ab 2ab cos c2 = (a b)2 + 2ab(1 cos ).

  Pa je

  ab =c2 (a b)22(1 cos )

  ab =32 122(1 12 )

  ab =9 12 12

  ab = 8.

  I na kraju dobijamo

  P =1

  2ab sin =

  1

  2 8

  3

  2= 2

  3.

  10. Vidi sliku 4.

  Trazena kruznica k sadrzi tacke A i B tj. duz AB je tetiva kruznice kpa ce se njen centar O nalaziti na pravoj s - simetrali duzi AB. Kako se,po pretpostavci zadatka, centar nalazi na Ox osi to ce se centar nalaziti upresjeku prave s sa Ox osom.

  Odredimo prvo pravu p koja prolazi kroz date tacke A i B po formuli

  y y1 = y2y1x2x1 (x x1)

 • 17

  x

  y

  4 5 6 7

  1

  2

  3

  -1

  -2

  -3

  321-1

  -4

  4

  5A(3,5)

  B(7,3)

  S(5,4)

  s

  k

  Slika 4: Kruznica odred-ena tetivom i pravom kroz centar

  y 5 = 3 57 3(x 3)

  y =12x+

  13

  2.

  Simetrala duzi AB je normalna na pravu p pa ce njen koeficijent pravcabiti ks =

  1kp

  = 11

  2

  = 2 a njena jednacina y = 2x+ n.

  Kako simetrala prolazi kroz srediste S duziAB cije su koordinate S

  (x1 + x2

  2,y1 + y2

  2

  )tj. S(5, 4) to ce njene koordinate zadovoljavati jednacinu simetrale

  4 = 2 5 + n 4 = 10 + n n = 6.Dakle, jednacina simetrale je y = 2x 6.

  Jos ostaje da nad-emo presjecnu tacku simetrale i Ox ose tj. da rijesimo

 • 18

  sistem {y = 2x 6y = 0.

  Ocigledno, dobija se (x, y) = (3, 0) za rjesenje ovog sistema pa ce tackaO(3, 0) biti centar kruznice.Ostaje jos da izracunamo poluprecnik

  r =(3 3)2 + (5 0)2 = 5

  pa ce jednacina kruznice biti

  k : (x 3)2 + y2 = 25.

 • 19

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE23. septembar 2010.

  1. Racionalisati imenilac u razlomku1

  42 + 4

  4 + 4

  8 + 2

  .

  2. Rjesenja jednacine x2 + px+ q = 0 su x1 i x2 (x1 6= 0, x2 6= 0). Sastavitikvadratnu jednacinu kojoj su rjesenja

  x1x2

  ix2x1

  .

  3. Rijesiti jednacinu |2 |1 |x||| = 1.4. Rijesiti nejednacinu

  x+ 1x 1 +x+ 2 < 0.

  5. Rijesiti nejednacinu logx1 x > 1.

  6. Rijesiti jednacinusin 2x+ tanx = 2.

  7. Rijesiti sistem

  x1 + 2x2 + 3x3 = 0

  4x1 + 5x2 + 6x3 = 0

  7x1 + 8x2 + 9x3 = 0

  .

  8. Dokazati jednakost

  cos 4x cos 2xsin 2x sin 4x = tan 3x.

  9. Dvije kruznice (poluprecnika 3cm i 1cm) dodiruju se spolja. Povucena jenjihova spoljna zajednicka tangenta. Odrediti povrsinu povrsi ogranicenekruznicama i tangentom.

  10. Izracunati povrsinu trougla ABC ako je a + b = 8, c = 7 i = 120.Napomena: koristiti Kosinusnu i Sinusnu teoremu.

 • 20

  Rjesenja:1. Ako oznacimo sa x = 4

  2, dati izraz postaje

  1

  x+ x2 + x3 + x4=

  1

  x 11 + x+ x2 + x3

  =x3(x 1)x4(x4 1) =

  2 482

  .

  2. Neka je x2 + bx+ c = 0 trazena jednacina. Odredimo b i c. Vazi

  x1x2

  +x2x1

  = b x1x2 x2x1

  = c,

  x21 + x22

  x2 x1 = b c = 1,(x1 + x2)

  2 2x1 x2x2 x1 = b c = 1.

  Kako za korijene polazne jednacine vrijedi da je x1+x2 = p i x1 x2 = q,to je

  p2 2qq

  = b c = 1.

  Trazena jednacina je x2 p2 2qq

  x+ 1 = 0.

  3.|2 |1 |x||| = 1 2 |1 |x|| = 1 2 |1 |x|| = 1

  Ako je 2|1|x|| = 1, tada je |1|x|| = 1, pa je 1|x| = 1 ili 1|x| = 1.Ako je 1 |x| = 1, tada je x = 0, a ako je 1 |x| = 1, tada je x = 2 ilix = 2.Ako je 2 |1 |x|| = 1, tada je 1 |x| = 3 ili 1 |x| = 3. Slucaj1 |x| = 3 nema rjesenja, a u slucaju |x| = 4 je x = 4 ili x = 4.

  4. Odredimo oblast definisanosti date nejednacine. To je:

  x+ 1 0 x 1 0 x+ 2 0.Prema tome, oblast definisanosti ove nejednacine je x 1.

  x+ 1x 1 +x+ 2 < 0

  x+ 1 +x+ 2 < x 1 x+ 1 + 2

  (x+ 1)(x+ 2) + x+ 2 < x 1

  2(x+ 1)(x+ 2) < x 4.

 • 21

  Kako je x 1, to iz posljednje nejednakosti vidimo da nejednacina nemarjesenja.

  5. Odredimo oblast definisanosti date nejednacine. To je:

  x > 0 x 6= 1 1 x > 0

  Dakle, x (0, 1).Data nejednacina se svodi na logx

  1 x > logx x. S obzirom da je

  x (0, 1), tada je1 x < x 1 x < x2 x2 + x 1 > 0.

  Korijeni ove kvadratne jednacine su x1 =1 +5

  2i x1 =

  152

  ,

  pa x (, 1

  5

  2

  )(1 +5

  2,+

  ). Kako x (0, 1), to je

  x (1 +5

  2, 1

  ).

  6. Treba rijesiti jednacinu sin 2x+ tanx = 2.Primijetimo sljedece:

  sin 2x = 2 sinx cosx =2 sinx

  cosxcos2 x = 2 tanx

  11

  cos2x

  = 2 tanx1

  cos2 x+sin2 xcos2 x

  = 2 tanx1

  1 + sin2 x

  cos2 x

  = 2 tanx1

  1 + tan2 x=

  2 tanx

  1 + tan2 x

  Kada uvrstimo u polaznu jednacinu dobijamo:

  2 tanx

  1 + tan2 x+ tanx = 2

  2 tanx+ tanx(1 + tan2 x) = 2(1 + tan2 x) 2 tanx+ tanx+ tan3 x 2 2 tan2 x = 0 tan3 x 2 tan2+3 tanx 2 = 0.

 • 22

  Uvedimo smjenu t = tanx

  t3 2t2 + 3t 2 = 0 t3 2t2 + 2t+ t 1 1 = 0 (t3 1) 2t(t 1) + (t 1) = 0 (t 1)(t2 + t+ 1) 2t(t 1) + (t 1) = 0 (t 1)(t2 + t+ 1 2t+ 1) = 0 (t 1)(t2 t+ 2) = 0 t 1 = 0 t2 t+ 2 = 0.

  Kako jednacina t2 t+2 = 0 nema realnih rjesenja jedino realno rjesenjedate kubne jednacine je t = 1. Vratimo se iz smjene pa dobijamo

  tanx = 1 x = pi

  4+ kpi, k Z.

  7. Zadatak cemo rijesiti Gausovim metodom eliminacije

  x1 + 2x2 + 3x3 = 0

  4x1 + 5x2 + 6x3 = 0

  7x1 + 8x2 + 9x3 = 0

  x1 + 2x2 + 3x3 = 0

  3x2 +6x3 = 06x2 12x3 = 0

  x1 + 2x2 + 3x3 = 0

  x2 + 2x3 = 0

  x2 + 2x3 = 0

  Ocigledno, druga i treca jednacina su iste pa ce jedna promjenljiva bitiproizvoljna. Neka je, recimo, x3 = , R. Vratimo se u drugu jednacinupa imamo:

  x2 = 2.Ako se vratimo u prvu dobijamo:

  x1 + 2(2) + 3 = 0x1 = .

  Konacno rjesenje sistema je:

  (x, y, z) {(,2, ) : R}.

 • 23

  8.

  L =cos 4x cos 2xsin 2x sin 4x =

  2 sin(4x+2x2 ) sin(4x2x2 )2 sin(2x4x2 ) cos(

  2x+4x2 )

  =2 sin 3x sinx

  2 sin(x) cos(3x) =sin 3x sinx

  sinx cos 3x

  =sin 3x

  cos 3x= tan 3x = D.

  9. Vidi sliku 5.

  A B

  C

  E

  D

  3

  1

  1

  h

  2

  F

  Slika 5: Povrsina ogranicena kruznicama i tangentom

  Trazenu povrsinu naci cemo ako od povrsine trapeza ABCD oduzmemopovrsine kruznih isjecaka ADE i BCE.

  Odredimo prvo povrsinu trapeza: Ptrap =|AD|+ |BC|

  2h, gdje je h visina

 • 24

  trapeza.

  Visinu h odredicemo iz CDF koji je pravougli pa imamo:

  h2 = 42 22 = 16 4 = 12 h = 23.

  Sada je:

  Ptrap =3 + 1

  2 23 = 4

  3 Ptrap = 4

  3.

  TrougaoCDF je ocigledno polovina jednakostranicnog trougla pa su muuglovi FDC = 60, DCF = 30 i BCD = 120. Odavde dobijamopovrsine kruznih isjecaka:

  PBCE =r2pi

  360=

  12pi120

  360=pi

  3

  PADE =r2pi

  360=

  32pi60

  360=

  9pi

  6=

  3pi

  2.

  Konacno, imamo:

  P = Ptrap (PBCE + PADE)= 4

  3 (pi

  3+

  3pi

  2)

  = 43 11pi

  6.

  10. Podsjetimo se:Kosinusna teorema: Kvadrat jedne stranice trougla jednak je zbiru kva-drata druge dvije stranice umanjen za dvostruki proizvod tih stranica ikosinusa njima zahvacenog ugla tj.

  c2 = a2 + b2 2 a b cos .Odavde imamo:

  c2 = a2 2ab+2ab+ b2 2ab cos c2 = (a+ b)2 2ab 2ab cos c2 = (a+ b)2 2ab(1 + cos ).

 • 25

  Odavde imamo:

  ab =c2 (a+ b)22(1 + cos )

  ab =72 822(1 12 )

  ab =49 641

  ab = 15.

  Odavde je:

  P =1

  2ab sin =

  1

  2 15

  3

  2

  =15

  4

  3.

 • 26

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE8. oktobar 2010.

  1. Dokazati da je vrijednost izraza11 + 6

  2 +

  11 62 cijeli broj.

  2. Za koje a, b, c R funkcija f(x) = ax2 + bx+ c, x Z zadovoljava uslovf(x+ y) = f(x) + f(y) + xy?

  3. Nacrtati grafik funkcije

  f(x) =

  2x 7 , x < 2x2 + 1 , |x| 22x 7 , x > 2

  ,

  pa odrediti skup {x : f(x) = 0}.

  4. Rijesiti jednacinu

  x2 16x 3 +

  x+ 3 =

  7x 3.

  5. Rijesiti nejednacinu log7x(x2 4x 5) < 1.

  6. Rijesiti jednacinusinx cosx = 1.

  7. Rijesiti sistem x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 11

  2x1 + 3x2 + 4x3 + x4 = 12

  3x1 + 4x2 + x3 + 2x4 = 13

  4x1 + x2 + 2x3 + 3x4 = 14

  .

  8. Dokazati identitet

  cos 4+ 4 cos 2+ 3 = 8 cos4 .

  9. Izracunati stranice a, b i c trougla ako je a+ b = 7, = 60 i P = 33.

  10. Odrediti jednacinu kruznice koja prolazi kroz koordinatni pocetak, a prave3x 4y + 8 = 0 i 3x+ 4y + 8 = 0 su joj tangente.

 • 27

  Rjesenja:

  1. Potkorijene velicine su pozitivne, pa su oba sabirka pozitivna. Neka je

  11 + 6

  2 +

  11 6

  2 = k > 0 /2

  k2 = 11 + 62 + 2

  (11 6

  2)(11 + 6

  2) + 11 6

  2

  k2 = 22 + 2112 2 36

  k2 = 22 + 249

  k2 = 36

  Kako je k > 0, to je k = 6.

  2.

  f(x+ y) = a(x+ y)2 + b(x+ y) + c = a(x2 + 2xy + y2) + b(x+ y) + c

  = (ax2 + bx+ c) + (ay2 + by2 + c) + (2axy c)= f(x) + f(y) + (2axy c)

  Iz uslova zadatka vidimo da je 2axy c = xy, pa je a = 12, c = 0 i b R

  proizvoljan.

  3. Grafik date funkcije je prikazan na slici 6.

  {x : f(x) = 0} ={72,1, 1, 7

  2

  }

  4. Odredimo prvo oblast definisanosti date jednacine. To je:

  x2 16 0 x 3 > 0 x+ 3 0.

  Dakle, oblast definisanosti date jednacine je x 4. Rijesimo sada polaznu

 • 28

  x

  y

  1 2 3 4

  1

  2

  3

  -1

  -2

  -3

  -1-2-3-4

  -4

  4

  Slika 6: Grafik funkcije definisane u zadatku 3

  jednacinu.

  x2 16x 3 +

  x+ 3 =

  7x 3 /

  x 3

  x2 16 +x2 9 = 7 /2

  x2 16 + 2(x2 16)(x2 9) + x2 9 = 492x2 + 2

  (x2 16)(x2 9) = 74 / : 2

  x2 +(x2 16)(x2 9) = 37(x2 16)(x2 9) = 37 x2

  Kako je izraz na lijevoj strani prethodne jednakosti nenegativan, tada je37 x2 0, tj. x [37,37]. Kako je x 4, to je x [4,37].

 • 29

  Kvadriranjem lijeve i desne strane prethodne jednacine, ona se svodi na

  (x2 16)(x2 9) = 372 74x2 + x4x4 25x2 + 144 = 372 74x2 + x4

  49x2 = 372 12249x2 = 25 49x2 = 25 x = 5 x = 5

  Rjesenje x = 5 [4,37], dok rjesenje x = 5 ne pripada oblasti [4,37].Konacno rjesenje polazne jednacine je x = 5.

  5. Odredimo oblast definisanosti date nejednacine. To je:

  7 x > 0 7 x 6= 1 x2 4x 5 > 0.Dakle, x (,1) (5, 6) (6, 7).Data nejednacina se svodi na log7x(x

  2 4x 5) < log7x(7 x). Raz-motricemo dva slucaja.

  (i) 7 x > 1, tj. ako je x (,1) (5, 6). Tada jex2 4x 5 < 7 x x2 3x 12 < 0.

  Rjesenja kvadratne jednacine x23x12 = 0 su x1 = 357

  2i x2 =

  3 +57

  2. Odavde zakljucujemo da je x

  (357

  2,3 +

  57

  2

  ). S

  obzirom na to da x (,1)(5, 6), imamo da x (357

  2,1

  )(

  5,3 +

  57

  2

  ).

  (ii) 0 < 7 x < 1, tj. ako x (6, 7). Tada je x2 3x 12 > 0, pax

  (, 3

  57

  2

  )(3 +

  57

  2,+

  ). Kako x (6, 7), to je

  x (6, 7).

  Rjesenja date nejednacine su x (357

  2,1

  )(5,3 +

  57

  2

  )(6, 7).

 • 30

  6.

  sinx cosx = 1

  sinx2

  2 cosx

  2

  2=

  2

  2

  sinx cos pi4 cosx sin pi

  4=

  2

  2

  sin(x pi4) = sin

  pi

  4 sin(x pi

  4) = sin

  3pi

  4

  x pi4=pi

  4 x pi

  4=

  3pi

  4

  x = pi2 x = pi

  Dakle, rjesenje je

  x {pi2+ 2kpi, pi + 2kpi, k Z

  }.

  7. Zadatak cemo rijesiti Gausovim metodom eliminacije:

  x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 11

  2x1 + 3x2 + 4x3 + x4 = 12

  3x1 + 4x2 + x3 + 2x4 = 13

  4x1 + x2 + 2x3 + 3x4 = 14

  x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 11

  x2 2x3 7x4 = 102x2 8x3 10x4 = 207x2 10x3 13x4 = 30

  x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 11

  x2 2x3 7x4 = 104x3 + 4x4 = 04x3 + 36x4 = 40

  x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 11

  x2 2x3 7x4 = 104x3 + 4x4 = 040x4 = 40

  Odavde lako dobijamo: (x1, x2, x3, x4) = (2, 1, 1, 1).

 • 31

  8.

  L = cos 4+ 4 cos 2+ 3

  = cos2 2 sin2 2+ 4 cos 2+ 1 + 2= cos2 2+ cos2 2+ 4 cos 2+ 2

  = 2 cos2 2+ 4 cos 2+ 2

  = 2(cos2 2+ 2 cos 2+ 1)

  = 2((cos2 sin2 )2 + 2(cos2 sin2 ) + 1)= 2(cos4 2 cos2 sin2 + sin4 + 2 cos2 2 sin2 + 1)= 2(cos4 2 cos2 sin2 + sin4 + 2 cos2 2 sin2 + cos2 + sin2 )= 2(cos4 2 cos2 sin2 + sin4 + 3 cos2 sin2 )= 2(cos4 2 cos2 sin2 + sin4 + 3 cos2 sin2 )= 2(cos4 2 cos2 sin2 + sin2 (sin2 1) + 3 cos2 )= 2(cos4 2 cos2 sin2 + sin2 ( cos2 ) + 3 cos2 )= 2(cos4 2 cos2 sin2 sin2 cos2 + 3 cos2 )= 2(cos4 3 cos2 sin2 + 3 cos2 )= 2(cos4 3 cos2 (sin2 1))= 2(cos4 + 3 cos2 cos2 )

  = 2(cos4 + 3 cos4 )

  = 2(4 cos4 )

  = 8 cos4 = D

  9. Kako je

  P =1

  2ab sin =

  1

  2ab

  3

  2= 3

  3

  to je

  a b = 12,pa dobijamo sistem {

  a b = 12a+ b = 7

 • 32

  koji ima dva rjesenja:

  (a, b) = (4, 3) (a, b) = (3, 4).

  Da bismo izracunali trecu stranicu iskoristicemo Kosinusnu teoremu:

  c2 = a2 + b2 2ab cos .c2 = 42 + 32 2 4 3 cos 60c2 = 16 + 9 24 12c2 = 13c =

  13

  Dakle, zadatak ima dva rjesenja:

  (a, b, c) = (4, 3,13) (a, b, c) = (3, 4,

  13).

  10. Vidi sliku 7.

  Ocigledno, centar trazene kruznice ce se nalaziti na Ox osi pa mozemouzeti da je C(p, q) = C(p, 0) centar. Takod-e, sa slike 7 se vidi da ce

  zadatak imati dva rjesenja i to jedna kruznica kod koje je p (83, 0

  )i

  druga kod koje je p > 0.U svakom slucaju kako kruznica prolazi kroz O(0, 0) i dodiruje date pravea i b to udaljenost d(C,O) mora biti jednaka d(C, a).Dakle,

  d(C, a) =|3p+ 8|32 + 42

  = d(C,O) = |p|.

  Rijesicemo ovu jednakost za dva uocena slucaja:

  (i) ako je p > 0 tada je p = 4.

  (ii) ako je p (83, 0

  )onda je p = 1.

  Zadatak ima dva rjesenja:

  k1 : (x+ 1)2 + y2 = 1 k2 : (x 4)2 + y2 = 16.

 • 33

  O2(-1,0) O1(4,0)(- ,0)83

  (0,2)

  (0,-2)

  a: 3x

  -

  4y +

  8 =

  0

  b: 3x

  + 4y

  + 8

  = 0

  Slika 7: Dva rjesenja istog zadatka

  .

 • 34

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE4. jul 2011.

  1. Uprostiti racionalni izraz( 2a2 a

  2a

  1 a2):

  a3 12a2 + 2a

  +4

  a 1 .

  2. Odrediti vrijednost realnog parametra k u kvadratnoj jednacinix2 4x+ 3(k 1) = 0 tako da za njene korijene vrijedi x1 3x2 = 0.

  3. Ako je f(x) + 3f

  (1

  x

  )= x2, (x 6= 0) odrediti f(2).

  4. Odrediti k tako da je ispunjena nejednakost:x2 + kx+ 1x2 + x+ 1 < 2

  za svako x R.5. Rijesiti jednacinu

  4x+x22 5 2x1+

  x22 = 6 .

  6. Rijesiti jednacinu

  3 sin2 x 2 cos2 x 15 sinx+ 12 = 0.7. Dokazati jednakost

  sin(pi3

  ) sin

  (pi3+

  )=

  2 cos 2+ 1

  4.

  8. Odrediti stranice i povrsinu trougla ako je a = 52, b+ c = 20, = 135.

  9. Rijesiti sistem {x+ y + 2 = 0

  x2 + y2 2x+ 2y = 2a zatim dati geometrijsku interpretaciju.

  10. Provjeriti da tacka A(3,0) lezi unutar kruznice x2 + y2 4x+ 2y+ 1 = 0.Napisati jednacinu prave na kojoj lezi ona tetiva kruznice kojoj je tackaA srediste.

 • 35

  Rjesenja:1. ( 2

  a2 a 2a

  1 a2):

  a3 12a2 + 2a

  +4

  a 1=( 2a(a 1) +

  2a

  a2 1) 2a

  2 + 2a

  a3 1 +4

  a 1=( 2a(a 1) +

  2a

  (a 1)(a+ 1)) 2a(a+ 1)(a 1)(a2 + a+ 1) +

  4

  a 1=

  2a+ 2 + 2a2

  a(a 1)(a+ 1) 2a(a+ 1)

  (a 1)(a2 + a+ 1) +4

  a 1

  =2(a2 + a+ 1)

  a(a 1)(a+ 1) 2a(a+ 1)

  (a 1)(a2 + a+ 1) +4

  a 1=

  4

  (a 1)2 +4

  a 1 =4 + 4a 4(a 1)2 =

  4a

  (a 1)2 (a 6= 0, a 6= 1)

  2. Za korijene kvadratne jednacine x2 4x+ 3(k 1) = 0 vrijedi da jex1 + x2 = 4 i x1 x2 = 3(k 1). (2)

  Iz uslova zadatka x13x2 = 0 dobijamo da je x1 = 3x2. Iz toga i jednacine(2) dobijamo da je x2 = 1, x1 = 3 i 3 = 3(k 1). Odavde zakljucujemoda je k = 2.

  3. Za x = 2 i x =1

  2respektivno, polazna jednacina postaje

  f(2) + 3f(12

  )= 4, (3)

  odnosno

  f(12

  )+ 3f(2) =

  1

  4. (4)

  Ako pomnozimo jednacinu (4) sa (-3) i dodamo jednacini (3) dobijamo

  8f(2) = 4 34 8f(2) = 13

  4 f(2) = 13

  32.

  4. Prisjetimo se sljedeceg:

 • 36

  Kvadratna funkcija ax2 + bx+ c je veca od nule, ako je a > 0 iD = b2 4ac < 0.

  Iz toga zakljucujemo da je kvadratna funkcija x2+x+1 pozitivna za svakox R, pa polazna nejednacina postaje

  |x2 + kx+ 1|x2 + x+ 1

  < 2

  |x2 + kx+ 1| < 2x2 + 2x+ 2 2x2 2x 2 < x2 + kx+ 1 < 2x2 + 2x+ 2.

  Rijesimo nejednacinu

  2x2 2x 2 < x2 + kx+ 1 < 2x2 + 2x+ 2. (5)

  Prvo cemo rijesiti nejednacinu

  2x2 2x 2 < x2 + kx+ 1 3x2 + (k + 2)x+ 3 > 0.

  Kvadratna funkcija 3x2 + (k + 2)x+ 3 ce biti pozitivna ako je njenadiskriminanta D < 0. Dakle

  (k + 2)2 36 < 0 (k + 8)(k 4) < 0,

  pa su rjesenja nejednacine k (8, 4).Rijesimo desnu stranu nejednakosti (5).

  x2 + kx+ 1 < 2x2 + 2x+ 2

  x2 (k 2)x+ 1 > 0

  Kao i u prethodnom slucaju zakljucujemo da je

  (k 2)2 4 < 0 k(k 4) < 0,

  pa su rjesenja ove nejednacine k (0, 4).Konacno rjesenje ce biti presjek rjesenja lijeve i desne strane nejednacine(5) tj. k (0, 4).

 • 37

  5. Polazna jednacina je ekvivalentna sa

  4x+x22 5

  2 2x+

  x22 = 6 . (6)

  Ako uvedemo smjenu t = 2x+x22, jednacina (6) se svodi na kvadratnu

  jednacinu:2t2 5t 12 = 0.

  Rjesenja posljednje jednacine su t1 = 4 i t2 = 32. Ako vratimo smjenu

  dobijamo

  2x+x22 = 22,

  2x+x22 = 3

  2.

  Slucaj 2x+x22 = 32 je nemoguc.

  2x+x22 = 22 x+

  x2 2 = 2

  x2 2 = 2 x.

  Da bismo rijesili jednacinu x2 2 = 2 x (7)

  postavimo uslove koje ona treba da ispunjava. Ti uslovi su:

  x2 2 0 (8)

  i2 x 0. (9)

  Iz uslova (8) vidimo da x (,2] [2,+), a iz uslova (9) x 2.Njihovim presjekom dobijamo da x (,2] [2, 2]. Sada mozemoda kvadriramo jednacinu (7). Kvadriranjem dobijamo

  x2 2 = x2 4x+ 44x = 6

  x =3

  2 (,

  2] [

  2, 2].

  6. Podsjetimo se osnovnog trigonometrijskog identiteta:

 • 38

  sin2 + cos2 = 1 .

  Sada je:

  3 sin2 x 2 cos2 x 15 sinx+ 12 = 0 3 sin2 x 2(1 sin2 x) 15 sinx+ 12 = 0 3 sin2 x 2 + 2 sin2 x 15 sinx+ 12 = 0 5 sin2 x 15 sinx+ 10 = 0 5(sinx)2 15(sinx) + 10 = 0/1

  5

  (sinx)2 3(sinx) + 2 = 0

  Uvodimo smjenu t = sinx.

  t2 3t+ 2 = 0

  Rjesenja ove kvadratne jednacine su

  t1 = 2 t2 = 1.

  Nakon povratka iz smjene dobijamo:

  sinx = 2 sinx = 1.

  Ocigledno, prva jednacina nema rjesenja pa su konacna rjesenja brojevioblika:

  x =pi

  2+ 2kpi, k Z.

 • 39

  7. Primjenjujuci adicione formule dobijamo:

  L = sin(pi

  3 ) sin(pi

  3+ )

  = (sinpi

  3cos cos pi

  3sin)(sin

  pi

  3cos+ cos

  pi

  3sin)

  = (

  3

  2cos 1

  2sin)(

  3

  2cos+

  1

  2sin)

  =1

  4(3 cos sin)(

  3 cos+ sin)

  =1

  4((3 cos)2 (sin)2)

  =1

  4(3 cos2 sin2 )

  =1

  4(2 cos2 + 1 sin2 sin2 )

  =1

  4(2(cos2 sin2 ) + 1)

  =1

  4(2 cos 2+ 1)

  = D.

  8. Kako je b+ c = 20 c = 20 b.Podsjetimo se Kosinusne teoreme:

  c2 = a2 + b2 2ab cos .

  (20 b)2 = (52)2 + b2 2(5

  2)b cos 135

  400 40b+ b2 = 50 + b2 + 10b 50b = 350 b = 7

  Odavde slijedi:

  c = 20 b = 20 7 c = 13

 • 40

  Sada je

  P =1

  2ab sin =

  1

  252 7

  2

  2

  P =35

  2.

  9. {x+ y + 2 = 0

  x2 + y2 2x+ 2y = 2 {y = x 2x2 + y2 2x+ 2y = 2

  Uvrstimo prvu jednacinu u drugu:

  ((2 + y))2 + y2 2((2 + y)) + 2y = 2Nakon sred-ivanja dobijamo kvadratnu jednacinu:

  y2 + 4y + 3 = 0Njena rjesenja su

  y1 = 1 y2 = 3.Konacno, rjesenja sistema su ured-eni parovi: (1,1)i(1,3).

  Geometrijska interpretacija:Ocigledno je dati sistem ekvivalentan sljedecem:{

  y = x 2(x 1)2 + (y + 1)2 = 4

  sto geometrijski predstavlja pravu i kruznicu, kao na slici 8.

  10. Opsta jednacina kruznice je:

  k : (x p)2 + (y q)2 = r2.Sada je:

  x2 + y2 4x+ 2y + 1 = 0 x2 4x+ 4 4 + y2 + 2y + 1 = 0 (x 2)2 + (y + 1)2 = 4

 • 41

  x

  y

  4

  1

  2

  -1

  -2

  321-1-2

  k

  -3

  (1,-1)

  (1,-3)

  (-1,1)

  y =

  -x

  - 2

  Slika 8:

  Dakle, centar kruznice je C(2,1) a poluprecnik je r = 2.

  Tacka ce se nalaziti u kruznici ako je d(C,A) < r.Kako je d(C,A) =

  (2 3)2 + (1 0)2 = 2 < 2 tacka se nalazi u

  unutrasnjosti kruznice, sto se vidi i sa slike 9.

  Odredimo jednacinu prave kroz tacke A i C.

  p :x 23 2 =

  y y0y1 y0

  x x0x1 x0 =

  y (1)0 (1)

  y = x 3.

  Odavde vidimo da koeficijent pravca prave p iznosi kp = 1 pa ce svakaprava q normalna na pravu p imati koeficijent pravca kq = 1 tj. imacejednacinu q : y = x + n. a kako ona sadrzi tacku A(3, 0) to je n = 3 paje trazena prava q : y = x+ 3.

 • 42

  x

  y

  4 5 6

  1

  -1

  -2

  -3

  321-1A(3,0)

  C(2,-1)

  p :

  y =

  x -3

  q : y

  =

  -x + 3

  Slika 9: Kruznica i tacka

  .

 • 43

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE5. septembar 2011.

  1. Uprostiti izraz(a2

  a+ b a

  3

  a2 + 2ab+ b2

  ):

  (a

  a+ b a

  2

  a2 b2),

  a zatim izracunati njegovu vrijednost za a = 2, 5 i b = 0, 5.2. Rjesenja jednacine 8x2 2px + p = 0 su reciprocna rjesenjima jednacine

  9x2 9qx+ q = 0. Odrediti p i q.3. Rijesiti jednacinu |x2 + x 2|+ |x2 x 2| = 2.4. Rijesiti nejednacinu

  3x2 + 6x 92x+ 1

  x+ 1.

  5. Rijesiti jednacinu

  log3(9x + 9) = x+ log3(28 2 3x)

  u skupu realnih brojeva.

  6. Rijesiti jednacinu sin3 x sinx+ cos3 x cosx = 0.7. Rijesiti sistem jednacina{

  3x2 + 2xy + 2y2 + 3x 4y = 02x y + 5 = 0.

  8. Ako je + + = pi, dokazati da je

  sin 2+ sin 2 + sin 2 = 4 sin sin sin .

  9. U trouglu ABC dato je = 45, = 60 i poluprecnik opisanog kruga jeR = 2

  6. Odrediti treci ugao i duzine stranica trougla.

  10. Izracunati povrsinu presjeka dva kruga koji se nalaze u istoj ravni, ciji supoluprecnici jednaki 2, a razdaljina njhovih centara je

  12.

 • 44

  Rjesenja:1. (

  a2

  a+ b a

  3

  a2 + 2ab+ b2

  ):

  (a

  a+ b a

  2

  a2 b2)

  =

  (a2

  a+ b a

  3

  (a+ b)2

  ):

  (a

  a+ b a

  2

  (a b)(a+ b))

  =

  (a3 + a2b a3

  (a+ b)2

  ):

  (a2 ab a2(a+ b)(a b)

  )

  =a2b

  (a+ b)2 (a+ b)(a b)ab

  =a(b a)a+ b

  (a, b 6= 0, a 6= b)

  Za a = 2, 5 i b = 0, 5 vrijednost polaznog izraza je 154.

  2. Neka su x1 i x2 rjesenja jednacine 8x2 2px+ p = 0. Za njih vrijedi da je

  x1 + x2 =p

  4i x1 x2 = p

  8.

  Kako su rjesenja jednacine 9x29qx+q = 0 reciprocna rjesenjima jednacine8x2 2px+ p = 0, tada vrijedi

  1

  x1+

  1

  x2= q 1

  x1 1x2

  =q

  9

  x1 + x2x1 x2 =

  p4p8

  = 2 q = 2

  x1 x2 = 92 p

  8=

  9

  2 p = 36.

  3. Razlikovacemo cetiri slucaja:

  (i)

  x2 + x 2 0 x2 x 2 0 (x+ 2)(x 1) 0 (x 2)(x+ 1) 0

  x (,2] [1,+) x (,1] [2,+)

 • 45

  D1 = (,2] [2,+)Rijesimo sada jednacinu.

  x2 + x 2 + x2 x 2 = 2 x2 = 3

  Rjesenja ove kvadratne jednacine x1 =3 i x2 =

  3 ne pripadaju

  D1, pa nisu rjesenja jednacine.

  (ii)

  x2 + x 2 0 x2 x 2 < 0 (x + 2)(x 1) 0 (x 2)(x+ 1) < 0

  x (,2] [1,+) x (1, 2)D2 = [1, 2).

  Rijesimo sada jednacinu.

  x2 + x 2 x2 + x+ 2 = 2 x = 1 D2x = 1 je rjesenje jednacine.

  (iii)

  x2 + x 2 < 0 x2 x 2 0 (x+ 2)(x 1) < 0 (x 2)(x+ 1) 0

  x (2, 1) x (,1] [2,+)D3 = (2,1]

  Rijesimo sada jednacinu.

  x2 x+ 2 + x2 x 2 = 2 x = 1 D3x = 1 je rjesenje jednacine.

  (iv)

  x2 + x 2 < 0 x2 x 2 < 0 (x + 2)(x 1) < 0 (x 2)(x+ 1) 0

  x (2, 1) x (1, 2)D4 = (1, 1)

 • 46

  Rijesimo sada jednacinu.

  x2 x+ 2 x2 + x+ 2 = 2 x2 = 1Rjesenja ove kvadratne jednacine x3 = 1 i x4 = 1 ne pripadaju D4,pa nisu rjesenja jednacine.

  4. Polazna nejednacina je ekvivalentna sa nejednacinom

  3x2 + 6x 9 (x+ 1)(2x+ 1)2x+ 1

  0

  x2 + 3x 102x+ 1

  0

  (x+ 5)(x 2)2x+ 1

  0

  (,5) (5, 12) ( 12 , 2) (2,+)x+5 - + + +2x+1 - - + +x+2 - - - +

  (x + 5)(x 2)2x+ 1

  - + - +

  Rjesenje nejednacine je x [5,1

  2

  ) [2,+).

  5. Odredimo oblast definisanosti date jednacine. To je:

  28 2 3x > 0 3x < 14 D : x < log3 14.Rijesimo sada datu jednacinu.

  log3(9x + 9) = log3(28 3x 2 9x)

  9x + 9 = 28 3x 2 9x 3 9x 28 3x + 9 = 0

  Ako uvedemo smjenu 3x = t, prethodna jednakost se svodi na

  3t2 28t+ 9 = 0 (t 9)(3t 1) = 0 t = 9 t = 1

  3

  Ako je t = 9, tada je x = 2 D, a ako je t = 13 , tada je x = 1 D.

 • 47

  6.

  sin3 x sinx+ cos3 x cosx = 0 sinx(sin2 x 1) + cosx(cos2 x 1) = 0 sinx( cos2 x) + cosx( sin2 x) = 0 sinx cos2 x+ cosx sin2 x = 0 sinx cosx(cos x+ sinx) = 0

  sinx cosx = 0/ 2 sinx+ cosx = 0/ 2

  2

  2 sinx cosx = 0 sinx2

  2+ cosx

  2

  2= 0

  sin 2x = 0 sinx cos pi4+ cosx sin

  pi

  4= 0

  sin 2x = 0 sin(x + pi4) = 0

  2x = kpi x+ pi4= kpi

  x = kpi2 x = pi

  4+ kpi

  x = kpi2 x = 7pi

  4+ kpi, k Z.

  Drugo rjesenje:

  Uocimo zbir kubova:

  A3 +B3 = (A+B)(A2 AB +B2)

 • 48

  sin3 x sinx+ cos3 x cosx = 0 sin3 x+ cos3 x sinx cosx = 0 (sinx+ cosx)(sin2 x+ sinx cosx+ cos2 x) (sinx+ cosx) = 0 (sinx+ cosx)(sin2 x+ sinx cosx+ cos2 x 1) = 0 (sinx+ cosx)(sin x cosx) = 0 sinx+ cosx = 0 sinx cos x = 0 sinx+ sin(x+ pi

  2) = 0 sinx = 0 cosx = 0

  2 sin x+ x+pi2

  2cos

  x x pi22

  = 0 x = kpi x = pi2+ kpi

  2 sin(x + pi4) cos

  pi4

  = 0 x = kpi x = pi2+ kpi

  sin(x+ pi4) = 0 x = kpi x = pi

  2+ kpi

  x+ pi4= kpi x = kpi x = pi

  2+ kpi

  x = pi4

  + kpi x = kpi x = pi2+ kpi

  x = 7pi4

  + kpi x = kpi2, k Z.

  7.

  {3x2 + 2xy + 2y2 + 3x 4y = 0,2x y + 5 = 0

  {3x2 + 2xy + 2y2 + 3x 4y = 0,y = 2x+ 5

  Uvrstimo drugu jednacinu u prvu:

  3x2 + 2x(2x+ 5) + 2(2x+ 5)2 + 3x 4(2x+ 5) = 0 3x2 + 4x2 + 10x+ 2(4x2 + 20x+ 25) + 3x 8x 20) = 0 3x2 + 4x2 + 10x+ 8x2 + 40x+ 50 + 3x 8x 20 = 0 15x2 + 45x+ 30 = 0 x2 + 3x+ 2 = 0 x1 = 1 x2 = 2

  Odavde povratkom u drugu jednacinu dobijamo dva rjesenja sistema:

  (x, y) {(1, 3), (2, 1)}.

 • 49

  8.

  L = sin 2+ sin 2 + sin 2

  = 2 sin(+ ) cos( ) + sin 2= 2 sin(pi ) cos( ) + 2 sin cos = 2 sin() cos( ) + 2 sin cos = 2 sin (cos( ) + cos )= 2 sin 2 cos

  + 2

  cos

  2

  = 4 sin cos(pi

  2 ) cos( pi

  2)

  = 4 sin sin sin = D.

  9. Kako je zbir uglova u trouglu jednak 180 to je+ + = 180

  = 180 45 60 = 75.

  Za odred-ivanje duzina stranica iskoristicemo Sinusnu teoremu:

  a

  sin=

  b

  sin=

  c

  sin = 2R

  Odavde je a = 2R sin = 2 26 sin 45 = 43.Slicno, b = 2R sin = 2 26 sin 60 = 62i c = 2R sin = 2 26 sin 75 = 2(3 +3).

  10. Neka su A i B tacke presjeka dvije kruznice, a O1 centar prve i O2 centardruge kruznice. Neka je tacka S srediste duzi O1O2.Tada je

  |SO1| = 12|O1O2| = 1

  2

  12 =

  3.

  Primijetimo pravougli trougao O1SA. Odatle je

  |AS| =22 (

  3)2 = 1.

 • 50

  O1 O2

  A

  B

  S

  2 2

  P1

  12

  Slika 10: Presjek dvije kruznice

  Kako je |AB| = 2|AS| = 2 to je trougao ABO1 jednakostranicni pa jeAO1B =

  pi

  3.

  Oznacimo sa P povrsinu presjeka dva kruga koju treba da izracunamo.Ta povrsina sastoji se od dva jednaka kruzna odsjecka nad tetivom AB.Odatle je

  P = 2P1 = 2

  (22pi pi32pi

  223

  4

  )=

  2

  3

  (2pi 3

  3).

 • 51

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE27. septembar 2011.

  1. Uprostiti algebarski izraz(2

  a 1 2a2 + 2a+ 2

  a2 1 :a4 aa3 + 1

  ) a a

  2

  2 aa 1 ,

  pa izracunati njegovu vrijednost za a = 2011.

  2. Date su familije funkcija y = (2m 5)x+ 7 i y = (10m)x 3. Za kojesu vrijednosti parametra m grafici ovih funkcija paralelni?

  3. Za koje je vrijednosti realnog parametra a razlika korijena jednacine

  2x2 (a+ 1)x+ a 1 = 0jednaka njihovom proizvodu?

  4. Rijesiti nejednacinu(x2 6x)2 81.

  5. Rijesiti sistem jednacina

  log3 x+ log3 y = 2 + log3 2

  log9(x+ y) = 1.

  6. Rijesiti jednacinu sin x2 + cosx = 1.

  7. Rijesiti sistem {x2 + y2 = 2(xy + 2)

  x+ y = 6.

  8. Dokazati identitet

  1 + sinx

  1 sinx =1 + sinx

  | cosx|.

  9. U trouglu ABC je b =6, c = 3 +

  3 i =

  pi

  4. Odredite stranicu a i

  ugao .

  10. Prava 3x+ y 6 = 0 sijece kruznicu x2 + y2 6x 4y + 8 = 0. Odreditiduzinu tetive i nacrtati sliku.

 • 52

  Rjesenja:1. (

  2

  a 1 2a2 + 2a+ 2

  a2 1 :a4 aa3 + 1

  ) a a

  2

  2 aa 1

  =

  (2

  a 1 2(a2 + a+ 1)

  (a 1)(a+ 1) :a(a 1)(a2 + a+ 1)(a+ 1)(a2 a+ 1)

  ) a(1 a)

  2 aa 1

  =

  (2

  a 1 2(a2 + a+ 1)

  (a 1)(a+ 1) (a+ 1)(a2 a+ 1)a(a 1)(a2 + a+ 1)

  ) a(1 a)

  2 aa 1

  =

  (2

  a 1 2(a2 a+ 1)a(a 1)2

  ) a(1 a)

  2 aa 1

  =2a2 2a 2a2 + 2a 2

  a(a 1)2 a(1 a)

  2 aa 1

  =2

  a(a 1)2 a(a 1)

  2 aa 1

  =1

  a 1 a

  a 1 =1 aa 1 = 1 (a 6= 0, a 6= 1)

  Vrijednost izraza za a = 2011 je -1.

  2.y = (2m 5)x+ 7 k1 = 2m 1y = (10m)x 3 k2 = 10m

  Uslov paralelnosti je k1 = k2, pa odatle dobijamo da je m = 5.

  3. Za korijene date kvadratne jednacine vrijedi

  x1 + x2 =a+ 1

  2 x1 x2 = a 1

  2. (10)

  Uslov zadatka je x1 x2 = x1 x2. Iz jednakosti (10) i uslova zadatkadobijamo sistem:

  x1 + x2 =a+ 1

  2

  x1 x2 = a 12

  ,

 • 53

  odakle slijedi da je x1 =a

  2i x2 =

  1

  2. Iz uslova zadatka je

  a 12

  =a

  2 12,

  odnosno a = 2.

  4.

  (x2 6x)2 81 0 (x2 6x 9)(x2 6x+ 9) 0 (x2 6x 9)(x 3)2 0

  Odredimo korijene kvadratne jednacine x2 6x 9. Vijetovim formulamanalazimo da su rjesenja kvadratne jednacine x2 6x 9 = 0

  x1 = 3 + 32 i x2 = 3 3

  2.

  Tada je

  (x2 6x 9)(x 3)2 0 (x (3 + 3

  2))(x (3 3

  2))(x 3)2 0

  Kako je izraz (x 3)2 nenegativan nalazimo da je rjesenje polazne ne-jednacine x (, 3 32] [3 + 32,+) {3}.

  5.

  log3 x+ log3 y = 2 + log3 2log9(x+ y) = 1

  log3 xy = log3 9 2log9(x+ y) = log9 9

  xy = 18x+ y = 9 y = 9 x

  x(9 x) = 18 x2 9x+ 18 = 0 (x 3)(x 6) = 0

  Iz posljednjeg zakljucujemo da je x1 = 6 i x2 = 3, pa su rjesenja polaznogsistema {(3, 6), (6, 3)}.

 • 54

  6.

  sinx

  2+ cosx = 1

  sin x2+ cosx 1 = 0

  sin x2+ cos2

  x

  2 sin2 x

  21 = 0

  sin x2 2 sin2 x

  2= 0

  sin x2(1 2 sin x

  2) = 0

  sin x2= 0 1 2 sin x

  2= 0

  x2= kpi sin x

  2=

  1

  2

  x = 2kpi x2=pi

  6+ 2kpi x

  2=

  5pi

  6+ 2kpi

  x = 2kpi x = pi3+ 4kpi x = 5pi

  3+ 4kpi

  7.

  {x2 + y2 = 2(xy + 2)

  x+ y = 6

  {x2 + y2 = 2(xy + 2)

  y = 6 x

  Drugu jednacinu uvrstimo u prvu:

  x2 + (6 x)2 = 2(x(6 x) + 2)x2 + 36 12x+ x2 = 2(6x x2 + 2)x2 + 36 12x+ x2 = 12x 2x2 + 4

  4x2 24x+ 32 = 0x2 6x+ 8 = 0 x1 = 4 x2 = 2

  Vratimo se u drugu jednacinu pa dobijamo

  y1 = 2 y2 = 4.

  Dakle, zadatak ima dva rjesenja: (4, 2) i (2, 4).

 • 55

  8.

  L =

  1 + sinx

  1 sinx =

  1 + sinx

  1 sinx1 + sinx

  1 + sinx

  =

  (1 + sinx)2

  1 sin2 x =

  (1 + sinx)2

  cos2 x

  =|1 + sinx|| cosx| =

  1 + sinx

  | cosx| = D

  jer je 1 + sinx 0 x R.9. Na osnovu Kosinusne teoreme imamo:

  a2 = b2 + c2 2bc cosa2 = (

  6)2 + (3 +

  3)2 2

  6(3 +

  3) cos

  pi

  4

  a2 = 6 + 9 + 63 + 3 2 3

  6

  2

  2 2

  63

  2

  2

  a2 = 18 + 63 6

  3 6

  a2 = 12

  a = 23

  Na osnovu Sinusne teoreme je:

  a

  sin=

  b

  sin

  sin = 12

  = pi6.

  10. Transformisimo jednacinu kruznice u standardni oblik:

  x2 + y2 6x 4y + 8 = 0 x2 6x+ 9 9 + y2 4y + 4 4 + 8 = 0 (x 3)2 + (y 2)2 = 5

  Ocigledno je da se radi o kruznici poluprecnika5 sa centrom u C(3, 2),

  kao sto je prikazano na slici 11.

 • 56

  x

  y

  4 5 6

  1

  2

  3

  -1

  -2

  -3

  321-1

  4

  5

  (3,2)

  (1,3)

  y = -3x + 6

  k

  6

  Slika 11: Kruznica i tetiva

  Ako jednacinu prave transformisemo u y = 6 3x i uvrstimo u prvu,imamo:

  x2 + (6 3x)2 6x 4(6 3x) + 8 = 0 x2 + 36 36x+ 9x2 6x 24 + 12x+ 8 = 0 10x2 30x+ 20 = 0 x2 3x+ 2 = 0 x1 = 2 x2 = 1.

  Vratimo se sa dobijenim u jednacinu y = 6 3x pa dobijamo:

  y1 = 0 y2 = 3.

  Dakle, tacke presjeka su: (2, 0) i (1, 3) pa je trazena duzina tetive10.

 • 57

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE02. jul 2012.

  1. Uprostiti racionalni izraz( 1a+ b

  1a3 b3 :

  1

  a2 + ab+ b2

  ):

  2a2

  a2 b2 +1

  a2 + a,

  pa odrediti njegovu vrijednost za a =3

  2i b = 2012.

  2. Odrediti parametar a tako da jedan korijen jednacine x2 154x + a = 0

  bude kvadrat drugog korijena.

  3. Dat je skup funkcija f(x) = ax2 + bx + c. Odrediti koeficijente a, b i ctako da vazi f(2) = 0, f(3) = 7 i f(2) = 12, a zatim skicirati grafik tefunkcije.

  4. Rijesiti nejednacinu3x2 17x+ 18x2 5x+ 4 2.

  5. Rijesiti jednacinu log2(4x + 16) 2

  log5 4= x+ 1.

  6. Rijesiti jednacinu sinx+ sin 2x+ sin 3x = 1 + cosx+ cos 2x.

  7. Dokazati jednakost

  sin+ sin + sin = 4 cos 2 cos

  2 cos

  2

  ako je + + = 180.

  8. Rijesiti sistem jednacina

  x+ x y + y = 11x2 y + x y2 = 30.

  9. Odrediti nepoznate stranice trougla ako je

  b a = 1, c = 13 i = 120.10. Data je duz AB, duzine 12 cm. Izracunati povrsinu presjeka kruga cija

  je data duz precnik i jednakostranicnog trougla cija je data duz jednastranica. Krug i trougao leze u jednoj ravni.

 • 58

  Rjesenja:1. (

  1a+ b

  1a3 b3 :

  1

  a2 + ab+ b2

  ):

  2a2

  a2 b2 +1

  a2 + a

  =

  ( 1a+ b

  1(a b)(a2 + ab+ b2) (a

  2 + ab+ b2)

  ) a

  2 b22a2

  +1

  a2 + a

  =

  ( 1a+ b

  1a b

  ) (a b)(a+ b)

  2a2+

  1

  a2 + a

  =

  ( a b+ a+ b(a+ b)(a b)

  ) (a b)(a+ b)

  2a2+

  1

  a2 + a

  = 2a2a2

  +1

  a(a+ 1)= 1

  a+

  1

  a(a+ 1)

  =a 1 + 1a(a+ 1)

  = 1a+ 1

  , a 6= b, a 6= 0

  Vrijednost izraza za a =3

  2, b = 2012 je 2

  5.

  2. Za korijene kvadratne jednacine x2 154x+ a = 0 vazi

  x1 + x2 =15

  4 x1 x2 = a.

  Iz uslova x1 = x22 i x1 + x2 =

  15

  4je

  x22 + x2 15

  4= 0

  (x2 +

  5

  2

  )(x2 3

  2

  )= 0.

  Odavde je x2 = 52ili x2 =

  3

  2. Tada iz uslova x1 x2 = a dobijamo da je

  a = 1258

  ili a =27

  8.

  3. Iz uslova zadatka je

  f(2) = 0 4a+ 2b+ c = 0f(3) = 7 9a+ 3b+ c = 7

 • 59

  f(2) = 12 4a 2b+ c = 12.

  Da bi odredili nepoznate koeficijente rijesicemo sistem jednacina

  4a+ 2b+ c = 0 (11)

  9a+ 3b+ c = 7 (12)

  4a 2b+ c = 12 (13)

  Ako jedancinu (11) pomnozimo sa (1) i dodamo jednacinama (12) i (13)dobijamo

  4a+ 2b+ c = 0

  5a+ b = 7

  4b = 12.

  Odavde je b = 3, a = 2 i c = 2 pa je trazena funkcija oblika f(x) =2x2 3x 2. Grafik te funkcije dat je na slici

  x

  y

  1 2 3 4

  1

  2

  3

  -1

  -2

  -3

  -1-2-3

  -4T( ,- )34 258

  B(-2,0)A(- ,0)12

  Slika 12: Grafik parabole

 • 60

  4. Polazna nejednacina se svodi na:

  3x2 17x+ 18x2 5x+ 4 2 0

  3x2 17x+ 18 2x2 + 10x 8

  x2 5x+ 4 0

  x2 7x+ 10x2 5x+ 4 0

  (x 2)(x 5)(x 1)(x 4) 0.

  (, 1) (1, 2) (2, 4) (4, 5) (5,+)x-1 - + + + +x-2 - - + + +x-4 - - - + +x-5 - - - - +

  (x 5)(x 2)(x 1)(x 4) + - + - +

  Rjesenje polazne nejednacine je x (1, 2] (4, 5].5. Koriscenjem osobina logaritamske funkcije polazna jednacina postaje

  log2(4x + 16) 2 log4 5 = x+ 1

  log2(4x + 16) 2 log22 5 = x+ 1

  log2(4x + 16) 2

  2 log2 5 = x+ 1

  log24x + 16

  5= x+ 1.

  Iz posljednje jednacine je

  4x + 16

  5= 2x+1

  4x + 16 = 5 2x+14x 10 2x + 16 = 0.

  Ako uvedemo smjenu 2x = t, tada je

  t2 10t+ 16 = 0 (t 2)(t 8) = 0.

 • 61

  Odavde dobijamo da je t = 2 ili t = 8. Kako je 2x = t, to su rjesenjapolazne jednacine x = 1 i x = 3.

  6.

  sinx+ sin 2x+ sin 3x = 1 + cosx+ cos 2x

  sinx+ sin 3x+ sin 2x = 1 + cos 2x+ cosx

  Podsjetimo se formula:

  sin+ sin = 2 sin +2 cos2

  sin sin = 2 cos +2 sin 2cos+ cos = 2 cos +2 cos

  2

  cos cos = 2 sin +2 sin 2

  2 sin x+ 3x2

  cosx 3x

  2+ sin 2x = (sin2 x+ cos2 x) + cos2 x sin2 x+ cosx

  2 sin 2x cos(x) + sin 2x = 2 cos2 x+ cosx sin 2x(2 cos(x) + 1) = cosx(2 cosx+ 1) (2 cosx+ 1)(sin 2x cosx) = 0 (2 cosx+ 1)(2 sinx cos x cosx) = 0 (2 cosx+ 1) cosx(2 sinx 1) = 0 2 cosx+ 1 = 0 cosx = 0 2 sinx 1 = 0 cosx = 1

  2 cosx = 0 sinx = 1

  2

  x = 2pi3

  + 2kpi x = 4pi3

  + 2kpi x = pi2+ kpi x = pi

  6+ 2kpi x = 5pi

  6+ 2kpi,

  kada k Z.

 • 62

  7.

  L = sin+ sin + sin(180 (+ ))= 2 sin

  +

  2cos

  2

  + sin(+ )

  = 2 sin+

  2cos

  2

  + sin(2+

  2)

  = 2 sin+

  2cos

  2

  + 2 sin+

  2cos

  +

  2

  = sin+

  2(cos

  2

  + cos+

  2)

  = 2 sin180

  2(2 cos

  2cos

  2)

  = 4 sin(90 2)(cos

  2cos

  2)

  = 4 cos

  2cos

  2cos

  2

  = 4 cos

  2cos

  2cos

  2= D.

  Drugi nacin:

  L = sin+ sin + sin(pi (+ ))= sin+ sin + sin(+ )

  = sin+ sin + sin cos + cos sin

  = sin(1 + cos) + sin(1 + cos)

  = 2 sin

  2cos

  2(2 cos2

  2) + 2 sin

  2cos

  2(2 cos

  2)

  = 4 sin

  2cos

  2cos2

  2+ 4 sin

  2cos

  2cos2

  2

  = 4 cos

  2cos

  2(sin

  2cos

  2+ cos

  2sin

  2)

  = 4 cos

  2cos

  2sin(

  2+

  2)

  = 4 cos

  2cos

  2sin(

  pi

  2

  2)

  = 4 cos

  2cos

  2cos

  2= D.

 • 63

  8.

  {x+ xy + y = 11

  x2y + xy2 = 30

  {xy = 11 (x+ y)xy(x+ y) = 30

  Uvrstimo iz prve u drugu jednacinu:

  (11 (x+ y))(x + y) = 30 11(x+ y) (x+ y)2 30 = 0/(1) (x+ y)2 11(x+ y) + 30 = 0(Uvedimo smjenu x+ y = t) t2 11t+ 30 = 0

  Rjesenja ove kvadratne jednacine su t1 = 6 t2 = 5. Kad se vratimo izsmjene imamo

  x+ y = 6 x+ y = 5 y = 6 x y = 5 x.(i)

  x+ x(6 x) + (6 x) = 11 x2 6x 5 = 0 x1 = 5 x2 = 1.Sada lako racunamo y1 = 1 i y2 = 5 pa su dakle rjesenja ove grane(5, 1) i (1, 5).

  (ii)

  x+ x(5 x) + (5 x) = 11 x2 5x+6 = 0 x3 = 3 x4 = 2,odakle dobijamo y3 = 2 y4 = 3 pa su rjesenja ove grane (3, 2) i(2, 3).

  Konacno, rjesenja zadatka su:

  (x, y) {(5, 1), (1, 5), (3, 2), (2, 3)} .Ostavljamo citaocu da sam uradi provjeru dobijenih rjesenja.

  9. Podsjetimo se Kosinusne teoreme:

  c2 = a2 + b2 2ab cos .Odavde je

  132 = a2 2ab+ 2ab+ b2 2ab(12)

  132 = (a b)2 + 2ab(1 + 12)

  132 = (1)2 + 2ab32 a b = 56.

 • 64

  Formirajmo sistem: {ab = 56

  b a = 1 {ab = 56

  b = a+ 1.

  Uvrstimo iz druge u prvu:

  a(a+ 1) = 56 a2 + a 56 = 0 a1 = 7 a2 = 8Drugo rjesenje odbacujemo jer duzina stranice ne moze biti negativna paje rjesenje zadatka a = 7 i b = 8.

  10. Nacrtajmo sliku.

  A B

  C

  D' D

  pi

  3pi

  3

  pi

  3

  Slika 13: Kruznica i jednakostranicni trougao

  Neka je D tacka presjeka kruznice i trougla. Tada je ABC = OBD =pi3 , a kako je OB = OD (kao poluprecnici iste kruznice) to je OBDjednakostranicni. Sada se trazena povrsina sastoji od povrsine dva istatrougla i povrsine kruznog isjecka.

  P = 2 POBD + PODD = 2 623

  4+

  62pi pi32pi

  = 183 + 6pi = 50.03cm2.

 • 65

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE03. septembar 2012.

  1. Odrediti vrijednost izraza(156 + 1

  +46 2

  12

  36

  ) (6 + 11).

  2. Za koje vrijednosti realnog parametra m za realna rjesenja kvadratne

  jednacine x2 + (2m+ 2)x+m = 0 vrijedi1

  x21+

  1

  x22> 8.

  3. Odrediti funkciju f(x) koja zadovoljava funkcionalnu jednacinu

  f(x) + 2f

  (1

  x

  )= x.

  4. Rijesiti jednacinu |x 1| |x+ 2| = 4.5. Ako je log2 3 = a i log5 2 = b, odrediti log24 50.

  6. Rijesiti jednacinu1

  cosx= 2(sinx+ cosx).

  7. Dokazati jednakost

  sin2(+ 45) + sin2( 45) = 1.8. Odrediti realan parametar m u sistemu jednacina

  5m 3y = x y3x+ 2m = 2y +m

  tako da rjesenja sistema zadovaljavaju jednacinu

  3x y = 6.9. Odrediti nepoznate uglove trougla ABC ako je a = b =

  18 i c = 6.

  10. KruzniceK1(O1, r1 = 12) iK2(O2, r2 = 7) nalaze se u istoj ravni. Kruzniceimaju zajednicku spoljnju tangentu koju dodiruju u tackama M1 i M2.

  Odnos duzine duzi M1M2 i duzine duzi O1O2 je25. Izracunati duzinu

  duzi M1M2.

 • 66

  Rjesenja:

  1. Ako prosirimo svaki od razlomaka u zagradi, dobijamo:(15

  6 1(6 1) + 4

  6 4(6 + 2) 12

  9 6(3 +6)

  ) (6 + 11)

  =(3(6 1) + 2(

  6 + 2) 4(3 +

  6))(

  6 + 11

  )=(6 11)(

  6 + 11) = 6 121 = 115.

  2. Za korijene polazne jednacine vrijedi

  x1 + x2 = (2m+ 2) x1 x2 = m1

  x21+

  1

  x22=x21 + x

  12

  (x1x2)2

  =(x1 + x2)

  2 2x1x2(x1x2)2

  .

  Iz uslova zadatka1

  x21+

  1

  x22> 8, (x1, x2 6= 0) dobijamo

  (2m+ 2)2 2mm2

  > 8

  4m2 + 6m+ 4

  m2 8 > 0

  4m2 + 6m+ 4

  m2> 0

  2m2 + 3m+ 2

  m2> 0

  2m2 3m 2m2

  < 0

  (2m+ 1)(m 2)m2

  < 0.

  Kako jem2 > 0 za svako realnom, semm = 0, tada se polazna nejednakostsvodi na

  (2m+ 1)(m 2) < 0 (m 6= 0),

 • 67

  pa m (12, 0

  ) (0, 2). Ako je m = 0, tada je polazna jednacina

  jednaka x2 + 2x = 0. Jedno njeno rjesenje je x = 0, sto je u suprotnostisa pretpostavkom.

  3. Ako u polaznu jednacinu umjesto x uvrstimo1

  xdobijamo jednacinu

  f

  (1

  x

  )+ 2f(x) =

  1

  x. (14)

  Polazna jednacina i jednakost (14) formiraju sistem jednacina iz kojegcemo odrediti f(x) tako sto cemo pomnoziti jednacinu (14) sa (-2) i dodatipolaznoj jednacini. Dobijamo da je

  f(x) =2 x23x

  .

  4. Kako je

  |x 1| ={x 1 , x 1x+ 1 , x < 1 i |x+ 2| =

  {x+ 2 , x 2x 2 , x < 2

  tada je

  |x 1| |x+ 2| =

  x2 + x 2 , x 1;(x2 + x 2) ,2 x < 1;x2 + x 2 , x < 2.

  (15)

  (i) Za x 1 se jednacina (15) svodi na oblik

  x2 + x 6 = 0 (x+ 3)(x 2) = 0.

  Rjesenja ove jednacine su x = 2 ili x = 3. Rjesenje x = 3 nepripada oblasti x 1, pa nije njeno rjesenje, dok x = 2 pripadaposmatranoj oblasti.

  (ii) Za 2 x < 1 se jednacina (15) svodi na oblik

  x2 + x+ 2 = 0.

  Ova jednacina nema realnih rjesenja.

 • 68

  (iii) Za x < 2 se jednacina (15) svodi na

  x2 + x 6 = 0.

  Kao u slucaju (i) zakljucujemo da su njena rjesenja x = 3 ili x = 2.Rjesenje x = 2 ne pripada oblasti x < 2 pa nije njeno rjesenje, dokx = 3 pripada posmatranoj oblasti.

  Rjesenja polazne jednacine su x = 2 i x = 3.5. Koristicemo neke od osnovnih osobina logaritamske funkcije. To su:

  logb ac = logb a+ logb c, a, b, c > 0, b 6= 1logb a =

  logc a

  logc b, a, b, c > 0, b, c 6= 1

  logb ax = x logb a, a, b > 0, b 6= 1

  logbx a =1

  xlogb a, a, b > 0, b 6= 1, x 6= 0

  Odredimo sada log24 50.

  log24 50 = log24 2 25 = log24 2 + log24 25=

  1

  log2 24+

  1

  log25 24=

  1

  log2 23 3 +

  1

  log52 23 3

  =1

  3 log2 2 + log2 3+

  132 log5 2 +

  12 log5 3

  =1

  3 + a+

  2

  3b+ log5 3

  Koristeci a i b, odredimo log5 3. Ako log5 3 prosirimo bazom 2, dobijamoda je

  log5 3 =log2 3

  log2 5= log2 3 log5 2 = ab.

  Tada je

  log24 50 =1

  3 + a+

  2

  3b+ ab=

  2 + b

  b(a+ 3).

  6. Oblast definisanosti ove jednacine je

  D = {x R : cosx 6= 0} ={x R : x 6= pi

  2+ kpi, k Z

  }.

 • 69

  Rijesimo jednacinu u skupu D.

  1

  cosx= 2(sinx+ cosx)/ cosx, cos x 6= 0

  2(sinx+ cosx) cosx = 1 2 sinx cosx+ 2 cos2 x = 1 sin 2x+ cos 2x = 0 sin 2x+ sin(pi

  2 2x) = 0

  Podsjetimo se formule:

  sin+ sin = 2 sin(+2

  ) cos

  (2

  )

  2 sin(2x+pi2 2x2

  ) cos(2xpi2 + 2x

  2) = 0

  2 2

  2 cos(2x pi

  4= 0)

  2x pi4=pi

  2+ kpi, k Z

  2x = 3pi4

  + kpi, k Z

  x = 3pi8

  +kpi

  2, k Z.

  7. Podsjetimo se:

  sin( ) = sin cos cos sin

  sin(+ 45) = sin cos 45 + cos sin 45 =

  2

  2(sin+ cos).

  Slicno dobijamo

  sin( 45) =2

  2(sin cos).

 • 70

  Dalje je

  L = sin2(+ 45) + sin2( 45) = [2

  2(sin+ cos)]2 + [

  2

  2(sin cos)]2

  =1

  2(sin2 + 2 sin cos+ cos2 ) +

  1

  2(sin2 2 sin cos+ cos2 )

  = sin2 + cos2 = 1 = D.

  8. Transformisimo dati sistem:{5m 3y = x y3x+ 2m = 2y +m

  {x+ 2y = 5m

  3x 2y = mII3I

  {x+ 2y = 5m

  8y = 16m {x+ 2y = 5m

  y = 2m

  IIuI{x = m

  y = 2m.

  Dakle, rjesenje datog sistema je (x, y) = (m, 2m),m R.Da bi ovo rjesenje zadovoljilo jednacinu 3x y = 6 mora vaziti3(m) (2m) = 6 m = 6 pa je konacno rjesenje zadatka m = 6.

  9. Podsjetimo se Kosinusne teoreme:

  c2 = a2 + b2 2ab cos .

  Odavde je

  2ab cos = a2 + b2 c2 cos = a2 + b2 c2

  2ab=

  18 + 18 3621818

  = 0

  pa je =pi

  2.

  Kako je trougao jednakokraki to je = =pi

  4.

  10. Nacrtajmo sliku.

  Neka je p = p(M1,M2) prava koja prolazi tackama M1 i M2 iq = q(O1, O2) prava koja prolazi tackama O1 i O2. Oznacimo sa S presjekpravih p i q.Oznacimo sa x duzinu duzi M1M2.

 • 71

  M1 M2

  O2

  O1

  Sp

  q

  T

  Slika 14: Kruznice sa zajednickom spoljnom tangentom

  Ocigledno su trougloviSO1M1 iSO2M2 slicni jer imaju sve iste uglovepa vrijedi:

  SM2x+ SM2

  =7

  12

  12SM2 = 7x+ 7SM2 SM2 = 7

  5x.

  Slicno,

  SO2SO2 +O1O2

  =7

  12

  12SO2 = 7SO2 + 7O1O2 SO2 = 7

  5O1O2.

  Prema uslovu zadatka jeM1M2O1O2

  =25pa je odatle O1O2 =

  5

  2x.

  Kombinujuci navedeno, imamo:

  SO2 =7

  5O1O2 =

  7

  5

  5

  2x =

  75

  10x,

 • 72

  odnosno dobijamo SO2 =75

  10x.

  Kako je trougao SO2M2 pravougli, to imamo:

  SM22 + 72 = SO22

  (7

  5x)2 + 49 = (

  75

  10x)2

  49

  25x2 + 49 =

  49 5100

  x2

  49

  25x2 + 49 =

  49

  20x2

  4x2 + 100 = 5x2

  x2 = 100

  x = 10.

  Dakle, trazena duzina duzi M1M2 iznosi 10.

 • 73

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE24. septembar 2012.

  1. Odrediti 3x ako je(x+

  2

  3

  ) 9

  1

  2

  35

  23

  2 (3 5) =6 + 2

  5.

  2. U skupu funkcija f(x) = (a 2)x 2a+ 3 odrediti parametar a tako dagrafik funkcije odsjeca na y osi odsjecak duzine 5.

  3. Rijesiti jednacinux 3 2x 4 +

  x 4x 4 = 1.

  4. Odrediti a tako da je ispunjena nejednakost

  6 < 2x2 + ax 4x2 x+ 1 < 4

  za sve x R.5. Rijesiti nejednacinu

  log0.5

  (log3

  x+ 3

  x+ 1

  ) 0.

  6. Ako su , , (0, pi2 ) uglovi trougla ABC takvi da je sin = 1213 isin = 35 izracunati sin .

  7. Dokazati jednakost1 tan2 x21 + tan2 x2

  = cosx,

  ako je x 6= pi + 2kpi, k Z. Da li jednakost vazi za x = pi + 2kpi, k Z?8. Odrediti vrijednosti parametra k za koje su rjesenja jednacine

  x2 4x+ k 2 = 0realna i pozitivna.

  9. Odrediti uglove i trougla ABC ako je a = 3+3, b = 3

  2 i = 75o.

  10. Tetiva kruznice ima duzinu 30 cm, a njena udaljenost od centra kruzniceje za 9 cm manja od poluprecnika. Koliki je poluprecnik kruznice?

 • 74

  Rjesenja:1. Polazna jednacina se svodi na oblik(

  3x+ 2

  3

  ) 3

  35

  22(3 5)2

  =

  6 + 2

  5

  3x+ 2

  2235

  =

  6 + 2

  5

  3x+ 2 = 22

  (3

  5)(6 + 2

  5)

  3x+ 2 = 22

  18 6

  5 + 6

  5 10

  3x+ 2 =82

  3x = 6.

  2. Iz uslova zadatka vidimo da je n = 2a+ 3 = 5 ili n = 2a+ 3 = 5 paje a = 1 ili a = 4. Trazena funkcija je f(x) = 3x+ 5 ili f(x) = 2x 5.

  3. Polaznu jednacinu mozemo svesti na oblikx 4 2x 4 + 1 +

  x 4 + 4x 4 + 4 = 1

  (x 4 1)2 +

  (x 4 2)2 = 1

  |x 4 1|+ |x 4 2| = 1.Primijetimo da je x 4 0, odnosno x 4. Kako je izraz na desnojstrani prethodne jednakosti pozitivan, razlikovacemo sljedece slucajeve:

  1 Ako jex 4 1 0 x 4 2 0, odakle je x 8 i

  x 4 1 +x 4 2 = 1. (16)

  Iz jednakosti (16) je

  2x 4 = 4

  x 4 = 2 x 4 = 4 x = 8.

 • 75

  Kako je 8 [8,+), zakljucujemo da je x = 8 rjesenje polaznejednakosti.

  2 Ako jex 4 1 0 x 4 2 < 0, tada je 5 x < 8, pa se

  polazna jednacina svodi na

  x 4 1 (x 4 2) = 1,

  sto je ispunjeno za svako x [5, 8). Dakle, rjesenja jednacine sux [5, 8].

  4. Kako je izraz x2x+1 =(x 1

  2

  )2+3

  4> 0, tada se polazna nejednakost

  svodi na oblik

  6(x2 x+ 1) < 2x2 + ax 4 < 4(x2 x+ 1).

  Iz ovoga je 2x2 (a + 4) + 8 > 0 i 8x2 + (a 6) + 2 > 0. Kako jekvadratna funkcija oblika ax2+bx+c > 0 ako je a > 0 i D = b22ac < 0,zakljucujemo da je

  (a+ 4)2 64 < 0 (a 6)2 64 < 0 (a+ 4 8)(a+ 4 + 8) < 0 (a 6 8)(a 6 + 8) < 0

  (a 4)(a+ 12) < 0 (a 14)(a+ 2) < 0.

  Iz posljednjeg je a (12, 4) i a (2, 14), pa zakljucujemo da je a (2, 4).

  5. Polazna nejednakost je ekvivalentna sa

  log0.5

  (log3

  x+ 3

  x+ 1

  ) log0,5 1. (17)

  Kako je osnova logaritma 0, 5 (0, 1), to se nejednakost (17) svodi na

  log3x+ 3

  x+ 1 1 = log3 3.

  Primijetimo da je log3x+ 3

  x+ 1> 0 = log3 1, po definiciji logaritamske funk-

  cije. Tada jex+ 3

  x+ 1> 1, odakle dobijamo

  2

  x+ 1> 0, pa je D : x > 1.

 • 76

  Rjesavanjem nejednakosti dobijamo

  x+ 3

  x+ 1 3

  x+ 3x+ 1

  3 0

  x+ 3 3x 3x+ 1

  0

  2xx+ 1

  0.

  Odavde vidimo da x (,1) [0,+). Iz uslova x > 1, za-kljucujemo da su rjesenja nejednacine x [0,+).

  6. Kako su , , uglovi trougla to je ++ = pi odakle je = pi(+).Sada je

  sin = sin(pi (+ )) = sin(+ ) = sin cos + sin cos =

  Ovdje je sin i sin poznato, a trebamo odrediti cos i cos.

  cos2 = 1 sin2 = 1 144169

  =25

  169= cos = 5

  13

  (jer (0, pi2 )).cos2 = 1 sin2 = 1 9

  25=

  16

  25= cos = 4

  5

  (jer je (0, pi2)).

  Konacno, imamo

  = 1213 45+

  3

  5 513

  =63

  65.

  Dakle, sin =63

  65.

  7. Imamo tan =sin

  cospa ocigledno tan nije definisan u tackama u kojima

  je cos = 0 tj. =pi

  2+ kpi, k Z. U nasem izrazu pojavljuje se tan x

  2pa

  je izraz definisan zax

  26= pi

  2+ kpi, k Z tj. x 6= pi + 2kpi, k Z.

 • 77

  Dakle, za x = pi + 2kpi, k Z jednakost nije definisana, a za x 6= pi +2kpi, k Z imamo:

  L =1 tan2 x21 + tan2 x2

  =1 sin

  2 x

  2

  cos2 x2

  1 +sin2 x

  2

  cos2 x2

  =

  cos2 x2sin2 x

  2

  cos2 x2

  cos2 x2+sin2 x

  2

  cos2 x2

  = cos2x

  2 sin2 x

  2

  = cosx = D.

  8. Ova kvadratna jednacina imace realna rjesenja ako joj je diskriminantanenegativna tj D = b2 4ac 0.

  D = (4)2 k 1 (k 2) 0 D = 16 4k + 8 0 D = 24 4k 0 4k 24 k 6.

  Dalje, rjesenja ce biti pozitivna ako je

  x1 + x2 > 0 (18)

  ix1 x2 > 0. (19)

  Iz Vijetovih formula imamo

  x1 + x2 =ba

  =(4)

  1= 4 > 0.

  Dakle (18) je sigurno ispunjeno, bez obzira na parametar k.Takod-e,

  x1 x2 = ca=k 21

  = k 2 0 k > 2.Dva dobijena uslova zajedno daju konacan odgovor:

  2 < k 6.

 • 78

  9. Prema Sinusnoj teoremi je

  a

  sin=

  b

  sin sin = b

  a sin.

  Ovdje imamo b i a, ostaje nam da odredimo sin 75.

  sin 75 = sin(45o + 30o) = sin 45o cos 30o + sin 30o cos 45o

  =

  2

  2

  3

  2+

  1

  2

  2

  2

  =

  2

  4(3 + 1).

  Sada je

  sin =32

  3 +3

  2

  4(3 + 1) =

  3(3 + 1)

  2(3 +3)

  3333 =

  3(33 3 + 33)2(9 3)

  =3 2 32 6 =

  3

  2.

  Odavde je = 60.Ostaje jos da izracunamo .

  = 180 (+ ) = 45.

  10. Nacrtajmo sliku.

  Sa slike vidimo da je d = r 9Prema Pitagorinoj teoremi je

  r2 = d2 + 152 = (r 9)2 + 152 = r2 18r + 81 + 225 18r = 306 r = 17.

 • O15 15

  9

  d r

  Slika 15: Kruznica i tetiva