yaşar kemal - baldaki tuz

Download Yaşar Kemal - Baldaki Tuz

Post on 01-Jun-2018

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Yaşar Kemal - Baldaki Tuz

  1/186

  Yaşar Kemal _ Baldaki Tuz

  Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna !tinaden G"rme #zürlüler çin $azırlanmıştır %kran &kuyu'u( Braille )n *peak *aye!inde Bu Kitapları +inliy,ruz

  Ama'ım Yayın %lerine .arar /ermek +eğildirBu e-kitaplar 0,rmal Kitapların Yerini Tutmaya'ağından Kitapları Beyenipte %n1elli &lmayan Arkadaşlar *ade'e Kitap $akkında 2ikir *ahibi &lduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın %i( *aha3lar( Kütüphane( e Kitapçılardan Temin %debilirler Bu Kitaplarda $iç Bir Maddi 4ıkarım Y,ktur B"yle Bir 5eyide +üşünmem Bu e-kitaplar Kanunen $iç Bir 5ekilde Ti'ari Amaçlı Kullanılamaz Bil1i 6aylaştıkça 4,ğalır Yaşar Mutlu 0,t7 89:; *ayılı Kanunun K,mşu Burhanlı k"yünde başladığı ilk"ğrenimini Kadirli)de tamamladı> Adana)da ,rta,kula deam ederken bir yandan da çırçır 3abrikalarında çalıştı> &rta,kulu !,n !ını3 "ğren'i!iyken terk ettikten !,nra ır1at kJtipliği( ır1atbaşılık( "ğretmen ekilliği( kütüphane memurluğu( trakt"r !ürü'ülüğü( çeltik tarlalarında k,ntr,l"rlük yaptı> =E:&)lı yılların başlarında 6erte 0aili B,rata( Abidin +in, e Ari3 +in, 1ibi !,l eğilimli !anatçı e yazarlarla ilişki kurdu( = yaşındayken !iya!i nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı> =E:)te bir 3,lkl,r derleme!i ,lan ilk kitabı Ağıtla3ı yayımladı> A!kerliğini yaptıktan !,nra =E:;)da 1ittiği !tanbul)da 2ran!ızlara ait $aa1azı 5irketi)nde 1az k,ntr,l memuru ,larak çalıştı> =E:9)de Kadirli)ye d"ndü( bir !üre yine çeltik tarlalarında k,ntr,l"rlük( daha !,nra arzuhal'ilik yaptı> =E8)de k,münizm pr,pa1anda!ı yaptığı iddia!ıyla tutuklandı( K,zan 'ezaeinde yattı> =E8=)de !alıerildikten !,nra !tanbul)a 1itti( =E8= - ; ara!ında @umhuriyet 1azete!inde 3ıkra e r"p,rtaL yazarı ,larak çalıştı> Bti arada =E8F)de ilk "ykü kitabı *arı *ı'ak)ı( =E88)te kendi!ine büyük bir ün kazandıran ilk r,manı n'e Memed)i yayımladı> =E;F)de 1irdiği Türkiye şçi 6ar-ti!i)nde 1enel y"netim kurulu üyeliği( merkez yürütme kurulu üyeliği 1"relerinde bulundu> Yazıları e !iya!i etkinlikleri d,layı!ıyla birç,k kez k,uşturmaya uğradı( =E;)de ha3talık !iya!i der1i Ant)m kuru'uları ara!ında yer aldı> =E)te Türkiye Yazarlar *endika!ı)mn kuruluşuna katıldı e =E: - 8 ara!ında ilk 1enel başkanlığını ü!tlendi> =E99)de kurulan 6%0 Yazarlar +erne-ği)nin ilk başkam ,ldu> =EE8)te +er *pie1el)de yayımlanan bir yazı!ı nedeniyle !tanbul +elet Güenlik Mahkeme!i)nde yar1ılandı( aklandı> Aynı yıl ndeN ,n @en!,r!hip)te yayımlanan 5aşırtı'ı im1elemi( in!an ruhunun

 • 8/9/2019 Yaşar Kemal - Baldaki Tuz

  2/186

  derinliklerine nü3uz eden karayışı( anlatımının şiir!elliğiyle yalnız'a Türk r,manının değil dünya edebiyatının da "nde 1elen i!imlerinden biri ,lan Yaşar Kemal =E)ten bu yana 0,bel %debiyat #dülü adayıdır> Yapıtları kırka yakın dile çerilen Yaşar Kemal( Türkiye)de aldığı ç,k !ayıda "dülün yanı !ıra yurtdışında aralannda Dlu!larara!ı @in, del +u'a #dülü H=E9FI( Ce1i,n d)$,nneur nişanı @,mmandeur paye!i H=E9:I( 2ran!ız Kültür Bakanlığı @,mmandeur de! Art! et de!

  Cettre! 0işanı H=EEI( 6remi nterna'i,nal @atalunya H=EE;I( Alman KitapçılarBirliği 2rank3urt Kitap 2uarı Barış &dülü)nün H=EEI de bulunduğu =E "düle değer 1"rüldü> YA5AQ K%MAC BAC+AK TD. YA.CAQ - K&0D5MACAQ *TA0BDC &Q$A0 K%MAC C $ACK KOTO6$A0%* #+O04 /%QM% $&COMO Kayıl 0R 7i FSER Ta!ni3 0, 7 * &+& *TA0BDC 

  Yapı Kredi Yayınları -=EE; %debiyat - 899 Baldaki Tuz S Yaşar Kemal Kitap %dit"rleri7 Kaan #zkan - Tamer %rd,ğan +üzelti7 n'ilay Yılmazyurt Kapak Ta!arımı7 Yeşim Balaban Ba!kı7 5e3ik Matbaa!ı Marm>> anayi *ite!i M Bl,k 0,7 FE= kitelli S !tanbul => Ba!kı7 =E:( @em Yayınei =E:-F( @em Yayınei( Tekin Yayınei( @an Yayınları( Adam Yayınlan YKY)de => Ba!kı7 !tanbul( &'ak F: *B0 E8-9-8=- U Yapı Kredi Kültür *anat Yayın'ılık Ti'aret e *anayi A>5>( F Yapı Kredi Kültür *anat Yayın'ılık Ti'aret e *anayi A>5> Yapı Kredi Kültür Merkezi !tiklal @adde!i 0,> F98 Bey,ğlu :: !tanbul Tele3,n7 H F=FI F8F :  HpbNI 2ak!7 H F=FI FE  F Bil1i $attı7 H F=FI :  ::: http7 S S >yapikrediyayinlari>',m e-p,!ta7 ykkulturVykykultur>',m>tr nternet !atış adre!i7 http7SS>e!t,re>',m>trSbularSyky >teleeb>',m>tr 40+%KC%Q >> W =8 Anka Kuşu R=9 *anatçının +eğeri W F= Türküler W F: Kültür W = $alk e *anat W FE Dmut!uzluk W  lkAklaGelenR; $er şin Başı W 9 K"tü *anatçılar W : .,rluk O!tüne W :: %leştirme O!tüne W : Tembellik O!tüne W 8= @urnallama W 8: 4iz1i W 8 Gene Gerek!iz Ya!aklar O!tüne W ; Y"nlerimiz W ; 2ilm *an!ürü O!tüne W ;; $ak!ızlık W ;E 6,litika W F Ya!aklar W 8 Kuşku 4ağları W E Güme Giden W 9 Yiğit Yazarlar 4ağı W 99

 • 8/9/2019 Yaşar Kemal - Baldaki Tuz

  3/186

  4amur'ular( 4amur Atar B,yuna W E= * 0e !tiy,rlarX W E; Kaymakam Gitti R= D3ak ş +eme W =: 4ıplaklar( Ağalar e Kadirli Kaymakamı O!tüne Bir Mektup =9

  Ağalar W ==:Ka!aba 6,litika'ıları W =F Karak,lda Ayna /ar Z Ankarada Ayna /ar = +em,kra!i'ilik +eğil( +em,kra!i>>> W = Yer1i W = +em,kra!i K,rku!u W =:F Kültür *"mürü'ülüğü R=:; $alka nanmak R=8 2,lkl,r Ozerine W =8; Milliyetçilik e *,!yalizm =8E Amerikan Yazarlarına Açık Mektup Amerikayı Kurtarınız R=;: K"pek!iz K"y R=;E #ğretmenler( Kardeşlerim>>> R=F

  %zeli 6,li! &yunları W =; *"mür1e'ilik( Milliyetçilik e +in R=E +,ludiz1inR=9: F: *aat =9; $alka Qağmen $alk çin miX =9E @urnal'ılık O!tüne R=EF Milliyetçilik W =E8 Y,ğurt W =E9 K,rku W F= .,rbaların Gü'ü W F: /ietnam Arena!ı W F9 .en'ilerin Ka1a!ı W F== *andıklı +em,kra!i W F=: A!lını Yitirenler F= Yağmurdan Kaçanlar W FF= Kanlı ktidarın &rtakları W FF: Bırakın 4ürü!ünler W FF9 Gemilerin G"l1e!i W FF Ter"r Kanunları 4ıkarmak K,lay W F8 $alka Güenmek W F9 $alk e Gençlik W F:= @amiler Kışla &ldu W F:: $alk( *anat( 6,litika W F: Kapitalizmin .ire T,plantı!ı W F8F Bulunmaz 2ır!at W F88 Bağım!ızlık W F8E *anatla Yaşam 6,litikayla Yaşam W F; %mekçinin %li W F;; *anat e #demek W F;E #zürlerimle>>> W F Türkiye Kendini *aunur W F; +ünyayı #nem!emek W FE Aaaaah Amerika( /aaaaaaaah Amerika W F9: K,rku W F9E Kıyım Kıyım O!tüne W FE: Meydan &kuma W FEE > şken'e e n!anın n!anı Aşağılama!ı W 8 $api!anelerimiz W = *anatçı( +,ğa( Yaşam R=8 KMCKC%Q Bir Büyük Adam( T,n1uç Baba W F= Cumumba W F: Bir 2,lkl,r'u W F ş!izlik A'ı!ı e Kamber W FE 4,k Gülen 4,k Ağlar W  & n!anlar ki( Mutludurlar W E 4,lak Mu!ta3a W :F Anad,lu 4,'uğu W :; in!anlığın Kahramanı Glez,!un %linde Oç Ak Karan3il W 88 Ga1arine Ağıt W 8E 4ağların %n Büyük 5airi 0Jzım $ikmet W ;F 0Jzım $ikmet e $alk W ;8 Kerem D!ta W ;9 Bekar Ali W F

 • 8/9/2019 Yaşar Kemal - Baldaki Tuz

  4/186

  Quhi *u e *e3erberlik Türküleri - Kuayı Milliye +e!tanı @eat 2ehmi Başkut çin W 9 @"mertlik O!tüne W 9E Baldaki Tuz W E Balıkçı( %debiyatımıza *ağlıklı( Güzel( Yaratı'ı +,ğayı Getirdi W E Yedi Yürekle Giden W EE Kaç 4eşit Yeşil /arX W : K&0D5MA

  %debiyat e 6,litika W :EKaynakça W :F )Baldaki Tuz< Ozerine 6,litikam da !anatımdan ayrılmaz>>> $alkın mutluluğunun "nüne kim 1eçiy,r!a ben !anatımla e bütün hayatımla ,nun karşı!ındayım>< Yaşar Kemal Yaşar Kemal( !anatı( p,litikayı( halkını( !,!yalizmi( kalemini e kendi benliğini bir p,tada eritmiş adamdır> Yaşar Kemal denin'e akla bunların hep!i birlikte 1elir> /e ,nun bütün bu k,nulardaki düşün'elerini içeren ürünleri(

  iç8E)dan bu yana( ,n beş yıl b,yun'a yayımlanmış )yazılarıdır> Bunlar t,plu,larak 1"zden 1eçirilin'e 1"rülür ki( en 1ün'el( bu1ün ,kunup yarın unutula'ak "lçüde 1ün'el k,nulara değinenlerinde bile en 1enel( en temel d,ğrular( 1erçekler yer almada> *ürekli bir iyiye( 1üzele( d,ğruya y"neliş( mi!y,n yükleniş( e!kimeyen( ek!ilmeyen "n'ülük !ezilmede> Bir k,nu üzerinde "zellikle duruy,r!a Yaşar Kemal( !ık !ık aynı k,nuya değinmekten kaçınmıy,r!a( bilmeliyiz ki( bütün dikkatleri bu k,nuya çekmek i!temektedir[ 1erçekten )hayati) "nemi ,lan bir k,nuyla karşı karşıyayız> #n'e ?lki ta =E;)ta yazılmış> An'ak( ,n üç yıl !,nra( =E)te bile( bu1ün yazılmışça!ına e!kimez kalmışlığını karıy,ruz> K,nularını !eçerken Ama bunu bilinçle( ratta bir yazı u!talığı ,larak yapar7 Anlata'aklarını pekiştirmek( berkitmek( zihinlere perçinlemek i!temektedir> Ya da "yle bir etki( "yle bir izlenim( im1e yaratır ki( unutmak i!te!eniz bile unutamaz!ınız , k,nuyu( !ilemez!iniz , im1eyi> Bu( k,nuyla "zdeşleşme!idir ,nun( k,nunun yaşayışında yer tutma!ıdır> Ama hiçbir tepeden bakışa( k,lay( kuru "ğütçülüğe ra!tlamaz!ınız> 0e en kar