xtts incremental

Download XTTS Incremental

Post on 07-Dec-2015

36 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cross Platform Transportable Tablespaces

TRANSCRIPT

 • ) ) ) ))))))))))

  t

  eeeeeee

  sesssssesss seeee essssees sesseeeesssse sssseeessee

  pesese pepsssse eessp seeee essssees psseesessss psspee

  eseee

  pesssse

  wweewsep

  seeee essssees psseesessss psspee eeeeeesssp esesese

  peseseesesse sss pesessesssssese

  eeeeesesessee

  eesessssp sde eeeesee edsee desdes

  peesssssses psssssee ee sessee peseseee s eeesesse psseesessss seswees ese sss psesssse

  seeesseedeesssp

  sseps peeeee

  sesseeees sssseeessee pssd peseses pepsssse eessp seeee essssees psseesessss psspee

  seswesssese tees ss sdse pesesess

  edsee p pssssss eesee

  esee p psessss sde peesssssses psssssee eesspsee sss seesse sde peesssssses psssssee

  esee p ps seseeeseee sessspeee sde psseesessss seswees ese sss psesssse

  esee p psesssse sssseeessee se se sesseeeeses

  esee p ps tessp ssse ssse sessesee eeeesee edsee desdese sdes sessspeee pseesseee ws esse sss psssssee ssspe

  esee s p seesse esspssp seese

  esee m p psessss mssseswees esesese es sde eeeese eeeses

  esee m p sessspeee mss eeeeeessee es sde eeeese eeeses

  esee m p seee mssseswees esesese sss mss eeeeeessee se sde peesssssses eeeses

  esee R p ees sdeppp

  edsee p eeeesee edsee

  edsee s p eeeesee edsee see ssse ssse sessesee desdes

  esee s p pes sde eeeesee esee es sde eeeese eeeses

  esee s p sessesee sde pssssssee se sde peesssssses eeeses

  edsee p p eeeesee edsee see pdsd psspee desdes

  esee p p pes sde eeeesee esee es sde eeeese eeeses

  esee p p sessesee psssssse seesee se sde peesssssses eeeses

  esee p p seswees sde psssssse seesee es sde peesssssses eeeses

  edsee p pess eeepses edsee

  esee p seesse ss psseesessss psspee es sde sssseeessee sessp sesseeeeses es sde eeeese eeeses

  esee p sessesee psseesessss psspee se sde peesssssses eeeses

  esee p seswees sde psseesessss psspee sss seese se sde psssssse seesee es sde peesssssses eeeses

  1 221 111 11 111111211

  4111112414l11llllll1ll l11 l 1l 11 1l l1 ll 1 ll1 111 111llll lll l 111ll-l1 1 4 14ll144ll4111

 • esee p peseessse sde epwd esd see sde dems psseesessss psspee

  esee s p peeess sde pess eeepses edsee )edsee ) ee dewe se sde sesseeees edsee )edsee )

  edsee p sesseeees edsee

  esee p dspe eeeese sssseeessee p sp wdse ss sde eeeese psssssee

  esee p seesse sde essss psseesessss psspeee sesseseee sesweese sss seese ps se sde peesssssses pssssssee

  esee p pseees ws ess dessssss ssse peesssssses psssssee

  esee p asssssse sde sesseeeeses psss

  esee s p dspe sde sssseeesse)e) p sp epps ss sde peesssssses psssssee

  edsee s p ssessee

  seeesssm

  peesesesses es eees eseses mssseswee es wessese

  peesesesses es esesseseee ss sessspeessses esse mss eeeeeessee

  sdsspe seseee

  peseeessee

  wessse msssss sespsee p aeeeses se pesesee wessse psssssee p sseeeesee sssses p aeeeses se pesesee se sssem mmmpm

  EE

  edes eessp seeee essssees sesseeeesssse sssseeessee ) sse) se sspesse ssss sespees eeesese sdss dswe sssseeess esssss seesssee sde sseess es sepsssse eesesees sss se eesesssssss sesseee ss se sseessse eeeeeessesss se sde es e es sde ssss ees sessp sewes epeweee sessssssp sse pssd seeee essssees psseesessss psspee sss espssssssssse eesese sde sseess es sepsssse eesesees se sewe ssss sespees esssseese

  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmmmmsmsmmmsmsmsmssm

  sde dspdpsewes eseee ss s seessss sse esessese see sde sessepssp:

  dspe sssseeessee ss eeeese ssssssee p sp wdse sessesee sssssssee se seesssssses eeeses seswees sssssssee se seesssssses eeeses esssss seesss meees sessssss es es esse ss sde sssseeessee sees eeeese ssssssee eessp psss eese pseees sessssss es es esse ss sde sssseeessee ssse seesssssses ssssssee eessp psss eeses dspe sssseeessee ss seesssssses ssssssee p sp epps m

  pesseee sde ssss sesseeeeses sees se ssse eess esse ss sde weee esses es sde eeeseseeee sde seesssssses sdss epse sde ssss se essessswese esswsssssse se eeeee see sde esssee seessses es sde eeeseseee pee se sde eeesss ssseee es sde eseeee sde sepsssse eesesees see sdse eeeseseee se eeeeeessesss se sde sseess es ssss ps ssss es e se ssepee ssssssse sessesee sss seswees sssee sss se sespe sdee sepsssse sss se sesp

  ssmsssmsmsmmmmsmsmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmpmsmsmsmmmmmpmspss

  se eesese sde sseess es sepsssse eesesees see ssee wessse dse esdssses pdsd e sssssse se eess seepses ssssssse seesee eessp ssseesessss ssspeeee se peep ss s seeeepessssees esessese pe eessp s eeesee es ssseesessss ssspeeee essd essssee sdss sde ssese sde ssss ss sde seesssssses eeeses sss se seeepds sssees seeeess pssd sde eeeese eeesese seseee sse sepsssse se eesesees sde sepsssse eesesees see ssssssse

  2 221 111 11 111111211

  4111112414l11llllll1ll l11 l 1l 11 1l l1 ll 1 ll1 111 111llll lll l 111ll-l1 1 4 14ll144ll4111

 • sessesee sss seswees pdes sessssssp sse pssd seeee essssees psseesessss psspee se sep eeeeeessesss se sde esse es ssss ssesp sdsspee ss sde eeeese eeeses

  sde seeee essssees psseesessss psspee sesseee seee ses sssess sde sseess es ssse ss sspee se eeesees esdee ssssese see ssee eesd se sessssss emeees sss sseees essee sssssseee sdss dswe weee ssepe sseesse es sessssss )pps)e eesd se wessse ppeesseee eesse sss esdee sessssp esspspes seessssssesee psss eee ssssses sesesss sees seeee essssees psseesessss psspee essse sspessses ssse se seessssse sessssses se sessssss eeeesssesee ses ssssssse sessesee sss sesweeeses

  wsse sdeee ssssssee es esse sdss see edeessssse sessses ss sde sssseeessee sdss see sessp sesseeeeses psss se seeses se sde seesssssses eeeses ps eee sees see esdee es esse se se sesseeeesese sdss see sessses ss sssseeess sssseeessee )eesd see see emssesee es ess es essee eeseesseee ess e sdss see sessses ss sde eees d sssseeesse)e eee sss eee ssss eese se seee sdeee es esse se sde seesssssses eeeses

  sde dspdpsewes eseee eessp sde seeee essssees ssseesessss ssspee ssesssssse see sde sessepssp:

  eeeesee edsee )eeeese ssss eesssse esssse) sessesee sssssssee se seesssssses eeeses seswees ssssssseee ss seseeeseee se seesssssses eeeses esssss seesss

  pess eeepses edsee )eeeese ssss eesssse esssse p peeess sdse edsee se ssse sssee se seseeesee se ssssd seesssssses ssssssse seesee ee se eeeese ssssssee)

  seesse ssseesessss ssspee es eeeese eeeses sessesee ssseesessss ssspee se seesssssses eeeses seswees ssseesessss ssspee se seesssssses eeeses esssss seesss sss seese sde ssspee se sde seesssssses ssssssse seesee

  sesseeees edsee )eeeese ssss se p sp wdse) dspe sssseeessee ss eeeese ssssssee p sp wdse peeess sde pess eeepses edsee ese sssss ssse

  sdse esee sspee seesssssses ssssssse seesee sesesesess pssd eeeese ssssssee

  ssse see sdse esee se espssssssssse edeesee sdss sesssssesss sse sesdes pdes sessssp

  pssd ssepe ssss sesseee sde ssseesessss ssspee es e se essssee

  meees sessssss es es esse ss sde sssseeessee sees eeeese ssssssee eessp psss eese pseees sessssss es es esse ss sde sssseeessee ssse seesssssses ssssssee eessp psss eese dspe sssseeessee ss seesssssses ssssssee p sp epps s

  sde eeeeeee es sdse sesesess se se eeewsse ss emssese es dep se eee sdse esdssses pdsd seeee essssees ssseesessss ssspee ssesssssse se eesese sepsssse pdes sesseeeesssp sssseeessee sseeee esssseese

  E

  sde eeeese eeeses sse se sse essssees eeewsses sde eeeeesesessee eeseeesses sss sseses sesep see sesd essssees sss ssssssee see ses sde seessss eee ssee se emeesses se se sspessssp ssss sees s ssp esssss esssseese eesd se ppd sp e ept e ee eessese eespse se m psss wessse ssseme eesd se wessse msssss psssssee dssdsse eessssp wessse sssem ps eee see sspessssp sees s ssssse esssss essssees se wessse ssseme sdes sde sspessses sesdes sdss edeess eeseswe ssees sesesseessses se psss eses eee dese m see sesssse ssees deseeepeseeee essssees eeeeees see psss eses sespees eeee seeeess ssssse esssss essssees sss wessse sssem

  S

  1 221 111 11 111111211

  4111112414l11llllll1ll l11 l 1l 11 1l l1 ll 1 ll1 111 111llll lll l 111ll-l1 1 4 14ll144ll4111

 • wwwwwww

  sdse sesesess eeewssee s eeeseseess emssese es sesseeeesssp spe sssseeessee sssses se sss se sees ss wessse eessese eesps eeeses se ss wessse msssss psssssee dssdsse eessssp wessse ssseme ssseeeeessssp wessse e seeee essssees psseesessss psspee ssesssssse se eesese sepsssse sssee eeeseesssp sde pssssss eesee edseee sewssp sde ssss se eeeseeses ss sde sessepssp sdeee edseee:

  eeeesee edsee peessp sde eeeesee edseee ssssssse seesee es sde sssseeessee se se sesseeeeses see sesseseeees se sde seesssssses eeeses sss sesweeses sde seesssssses sessp sspesses se sesse ssseeessse seessp sde eeeesee edsee sde eeeesee edsee sss se eeeseeses eessp pdsd ssspeee ee ssse ssse sessesee pesee se sde eesessssp sde eeeesee edsee desdes eessses see sesssse ssees sdeeessp sde eeeesee edsee sesdes pess eeepses edsee peessp sde pess eeepses edseee sde ssssssse seesee sdss peee sesweeses seessp sde eeeesee edsee see eesses seepses eessp ssseesessss ssspeee sspes sees sde eeeese ssssssee pe eeeseesssp sdse edsee sesssese ssseee essd eesseeeswe ssseesessss ssspee sesesee essssee sss ssesee se seesee sssepssp sde ssss ss sde seesssssses eeeses se se seeepds sssees seeeess pssd sde eeeese eeeses sde seesssssses sessp sspesses se sesse ssseeessse seessp sde pess eeepses ed