vÁros · Ügyelet: 06 30 621 2600 mozsgai endre elnök 06 30 621 2601 nyári viktor alelnök, 06...

of 20/20

Post on 12-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VÁROS

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17.2

  SOS104 MENTÕK(26) 310 424, (26) 319 941

  105 TÛZOLTÓSÁGHivatásos Tûzoltóság(Katasztrófavédelem):(26) 500 017, (26) 500 018

  107 RENDÕRSÉG(26) 310 233Körzeti megbízottak:Belváros: Karkus Zoltán r. törzsõrmesterPismány: Koós Ervin r. fõtörzszászlósPannónia: Gáti László r. törzszászlósIzbég: Antalicz Ferenc r. zászlós

  VÍZMÛ (26) 310 796 ELMÛ 06 40 383 838 TIGÁZ (26) 310 032 T-HOME hibabejelentés 1412

  VÁROSHÁZA (26) 503 300Zöld szám: 06 80 204 725, Zöld e-mail: [email protected] ph.szent-endre.hu

  TOURINFORM SZENTENDRE(26) 317 965

  KÖZTERÜLET FELÜGYELET Munkanapokon: (26) 503 329

  POLGÁRÕRSÉGSzékhely: Bükköspart 34/[email protected]Ügyelet: 06 30 621 2600Mozsgai Endre elnök 06 30 621 2601Nyári Viktor alelnök, 06 30 621 2287Bónyai Péter titkár, 06 30 621 [email protected]

  ORVOSI ÜGYELET Bükkös-part 27. (26) 312 650 Hétköznap 17-tõl másnap reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl hétfõ reggel 7-ig.

  GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

  hétköznapi ügyeleteste 8 órától reggel 1 8-igÜGYELETI Díj 380 Ft

  hétfõn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248kedden Szent Endre GyógyszertárKanonok u. 4. Tel: 310-487szerdán Pismány GyógyszertárFiastyúk u.11. Tel: 505-779csütörtökön Vasvári PatikaSas u.10. Tel: 312-825pénteken Napvirág csepp Gyógyszer-tár, Attila u. 23. Tel: 319-354

  szombat-vasárnapi ügyeletaz ügyeletes gyógyszertár 8-16-igNYITVAügyelet: 16 órától reggel 8 óráig

  Augusztus 18. PismányGyögyszertár (Fiastyúk u. 11., 505-779)

  Augusztus 19. (8-13 óra) VasváriPatika (Sas u. 10., 312-825), utánaPismány Gyógyszertár

  Augusztus 20. Ulcisia Gyógyszertár(a HÉV-nél, Dózsa Gy. út 1., 500-248)

  Augusztus 25-26. UlcisiaGyógyszertár (Hév-nél) Dózsa Gy. u. 1.Tel: 500-248

  ÁLLATORVOSI ÜGYELETHétköznap este 7 órától reggel 7 óráig. Munkaszüneti ésünnepnapokon egész nap. 06 30 662 6849. Éjjel-nappalhívható: 06 30 415 9060

  ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕEGYESÜLET06 20 571 6502

  GYEPMESTER06 20 931 6948

  SZENTENDREI KÖZTEMETÕtel/fax: (26) 310 442

  PÁLYÁZATOK

  Kiadó:Szentendrei Kulturális Központ

  Nonprofit Kft.felelôs kiadó:

  Kolti Helga igazgató

  Szerkesztôség: Szentendre és Vidéke hetilap

  2000 Szentendre, Dunakorzó 11/A (DMH)

  Tel: (26) 505 120fax: (26) 312 647

  mobil: +36 20 260 4642 e-mail: [email protected]

  felelôs szerkesztô: Németh Erika

  tervezõszerkesztõ:Széles Nóra

  szerkesztõségi titkár: Maros Emõke

  címlap: Paraszkay GyörgyLapzárta: hétfô, 12 óra

  Hirdetések felvétele:M. Móré Ibolya 30/856-4100

  [email protected]

  Apróhirdetések felvétele:a szerkesztôségben (Dunakorzó11/A), hétfôn, kedden 9–17-ig,

  Apróhirdetést a megjelenés elôttikeddig fogadunk el.

  Nyomda:DEMAX Kft. 1151 Budapest,

  Székely Elek u. 11. felelõs vezetõ: Tábori Szabolcs

  Index: PFH/88/1987

  ISSN 0239-068X

  www.szevi.hu

  Szentendre Város Önkormányzatapályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ Jázmin utcában található

  4057 hrsz-ú, 654 m2 alapterületû ingatlan ékesítésére.

  Az ingatlan lakóövezetben található, 15%-os beépíthetõséggel!Induló ára: 17 000 000 FtA földgáz kivételével minden közmû az udvaron van. Részletes információt a pályáza-ti kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ átés a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál) oldalon tekinthetõ meg.A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) augusztus 29. 9 óráigkell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

  ELADÓ

  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát képezõ Fõ tér 14 sz. alatt található85,24 m2 területû belvárosi lakás. Ára: 21 700 000 Ft

  Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a PolgármesteriHivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)oldalon tekinthetõ meg. A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) augusztus 28. 9 óráiigkell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

  ELADÓ

  Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát képezõ, Tegez utcában lévõ 7808nm nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlan (telekalakítási eljárás

  szükséges, az ingatlan osztható, ajánlatot kisebb nagyságú területre is be lehetnyújtani). Ára: 9 700 Ft/nm

  Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a PolgármesteriHivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetõ át és a www.szentendre.hu (Ingatlan Portál)oldalon tekinthetõ meg. A pályázatokat a Hivatal Iktatójába augusztus 23. 09 óra 00percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/503-377

  Szeretettel hívjuk és várjuk

  a Zsigmond Király Fõiskolaés a Szentendrei Önkormányzat

  által közösen rendezendõ

  Nyugdíjasok Szentendrei Akadémiája

  elnevezésû programsorozat következõ elõadásaira

  Szeptember 12. szerda, 15.00 óraDr. Jászberényi József:

  AZ IDÕSÖDÕ VILÁG – SZÁMOK ÉS TÉNYEK

  Szeptember 26. szerda, 15.00 óraDr. Bernek Ágnes:

  MERRE TART A VILÁG?

  Helyszín: a Városháza Díszterme(Szentendre, Városház tér 3.)

  Az elõadásokon a részvétel ingyenes

 • Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatottenni

  SZENTENDRE VÁROSSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozhatóazoknak, akik a város közéletébenköztisztviselõi, vagy közalkalmazotti szol-gálatban kiemelkedõ munkát végeztek.

  SZENTENDRE VÁROSKÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ adomány-ozható azoknak a személyeknek,közösségeknek, akik kiemelkedõ ered-ményeket értek el a közmûvelõdésitevékenységükkel, az ifjúságmûvelõdéséért végzett munkában, aközmûvelõdés korszerû formáinak és mód-szerének kidolgozásában ésmeghonosításában.

  SZENTENDRE VÁROSKÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adomány-ozható a város egészségügyi és szociálisellátása érdekében kiemelkedõtevékenységet kifejtõ orvosnak, gyógysz-erésznek, ápolónak, asszisztensnek,valamint egészségügyi vagy szociálisterületen dolgozónak.

  SZENTENDRE VÁROSTESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJadományozható a város érdekében kife-jtett magas színvonalú sportmunkáért,országos, vagy nemzetközi sportteljesít-ményért.

  SZENTENDRE VÁROS TISZTESIPAROSA DÍJ adományozható annak aszemélynek és csoportnak, aki, illetveamely a gazdasági élet különbözõ területénkiemelkedõ eredményeket ért el, és ezzelhozzájárult Szentendre város jó hírnevéneköregbítéséhez.

  SZENTENDRE VÁROSKÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adomány-ozható azon személyeknek és csoportok-nak, akik a város közbiztonsága érdekébenhosszú idõn át kiemelkedõ munkátvégeztek, tevékenységükkel hozzájárultaka közbiztonság javításához.

  „SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM” Szentendre Város Önkormányzata 2008-tól „Szentendre 1956 emlékérem” kitün-tetõ díjat hozott létre. A díj minden évbenegy szentendrei polgárnak – halála eseténhozzátartozóinak - adományozható, aki1956-ban részt vett a forradalom ésszabadságharc eseményeiben, illetve akitmeghurcoltak, megaláztak, valamilyenmegtorlás érte õt a forradalom leverésétkövetõen.

  „SZENTENDRE VÁROS CIVILSZERVEZETE”Szentendre Város ÖnkormányzatKépviselõ-testülete 2009-ben alapítottaezt a díjat, amely azon közösségeknekadományozható, akik aktív résztvevõi aváros civil életének, tevékenységükkel,kezdeményezéseikkel, javaslataikkalelindítják a közös gondolkodást, és hoz-zájárulnak a fejlesztések meg-valósításához, tanácsaikkal elõsegítik azinnováció, a kulturális- és sport élet szín-vonalának emelését, a hagyományokápolását, más civil szervezeteket is bevon-nak a város életébe, megerõsítve ezzel atársadalmi megújulás, folyamatát.

  A díjak adományozására javaslatot tehetnek:a) a polgármester, a jegyzõb) a képviselõk, a képviselõk mellettmûködõ bizottságok tagjaic) szentendrei szakmai, civil szervezetek,egyesületek, intézményekd) legalább 10, állandó szentendreilakhellyel rendelkezõ polgár.

  A javaslatokat augusztus 31. péntekiglehet beadni Szentendre VárosPolgármesteri Hivatal Iktatójába (Városháztér 3.). Kérjük a javaslattevõket, hogy améltatások szövegét 10-15 gépelt sorbanfogalmazzák meg, a hivatal ügyfélszol-gálatán átvehetõ, vagy a honlapunkrólletölthetõ adatlapon. A javaslatokat azadatlap kitöltése után e-mailben is el lehetküldeni a fent megadott határidõre: [email protected]

  További felvilágosítás: Nyolczas Csabáné,jegyzõi titkárság, 503-365

  VÁROS

  XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 3

  A polgármesterprogramja

  augusztus 20.17.00 Városi ünnepség a Városháza udvarán

  augusztus 21.11,00 Szentendrei Régi Mûvésztelep áta-lakításáról interjú 15.00 Reorganizációs vezetõi megbeszélés

  augusztus 22.09,00 Nemzetközi Dunakutató Szövetség 39.Nemzetközi Konferenciájának megnyitója10,00 Pedagógus jubileumi köszöntése14,00 TDM taggyûlés

  augusztus 23.09,00 Vezetõi egyeztetés15,00 Rendkívüli testületi ülés

  augusztus 24.11,00 Gátépítéssel kapcsolatos sajtótájékoz-tató a DMH-ban13,00 Gátépítéssel kapcsolatos közösfotózás a gáton15,00 Gátdal pályázat gyõztesének díj-átadása15,30 Testvérvárosi szerzõdés aláírása avietnámi Hoi An településsel17,00 II. Regionális Katonazenekari Fesztivála Lázár cár téren17,00 Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva program megnyitója

  augusztus 25.9,00 Pilisi Tekerõ program megnyitója aCzóbel Parkban

  augusztus 26.18,00 Indiai Napok program megnyitója aMûvészetMalomban

  augusztus 27.14,00 Reorganizációs megbeszélés16,00 Vezetõi egyeztetés

  augusztus 28.10,00 Városstratégiai megbeszélés

  augusztus 29.10,00 Pap-sziget RevitalizációjáértKözhasznú Nonprofit Kft. témájábanegyeztetés13,30 DPÖTKT ülés

  augusztus 30.10,00 Évindító iskolaigazgatói értekezlet13,00 Polgármesteri fogadónap

  szeptember 3.13,00 Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.vezetõjével megbeszélés14,30 Reorganizációs megbeszélés16,30 Vezetõi egyeztetés

  szeptember 4.13,00 Testületi anyagok egyeztetése

  szeptember 5.13,00 Városstratégiai megbeszélés

  szeptember 6.09,00 Állampolgársági eskütétel13,00 Testületi anyagok egyeztetése

  Júliusban 12 kislány és 11 kisfiú született

  19 házasságkötés volt ebben a hónapban

  Júliusban temetett elhunytak

  Pataky Antal elhunyt 07. 14. élt 73 évetRohrbeck Istvánné 07. 10. élt 89 évetKellner Józsefné 07. 15. élt 63 évetBihari Károlyné 07. 08. élt 87 évetSolary Csaba 07. 22. élt 33 évetSzojka Sándor 07. 22. élt 69 évetGál Gézáné 07. 16. élt 59 évetBabák Lajos 07. 21. élt 81 évetDr. Fenyvesi Mária 07. 05. élt 78 évetVarga Lászlóné 07. 19. élt 75 évetDr. Varga József Ferenc 07. 24. élt 63évetKuji Sándor 07. 04. élt 43 évetLajos Jánosné 07. 05. élt 89 évetHorváth Csabáné 07. 01. élt 65 évet

  ANYAKÖNYVI HÍREK

  SÍK SÁNDOR: Szent István-himnusz

  István király ünnepének Örvendezzünk keresztények. Isten adta e napot, Fel a szívvel magyarok: Szent királyunk, árva néped Hódolattal jõ elébed. Légy velünk, légy velünk! Országodról el ne vedd A te áldott jobbkezed.

  Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel

  meghívja Önt és kedves családjátSzent István király

  tiszteletére rendezett ünnepségre,augusztus 20-án 17 órakor

  a Városháza udvarára (rossz idõesetén a Városháza díszterme)

  Az ünnepség keretében kerülnekátadásra a Szentendre Város

  Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetõ díjak

  Az ünnepség programja: • Ünnepi köszöntõt mond: dr. Dietz Ferenc polgármester • Ünnepi megemlékezést mond:dr. Mezey Barna, az ELTE rektora • Ökumenikus újkenyér szentelés • Szentendre Város Díszpolpáracím adományozása és a ProUrbe Emlékérmek átadása • Ünnepi mûsor: „Fúvószene a történelmiMagyarországról” A Szentendrei Fúvós Kvartettmûsora H. Purcell: TrumpetTune (részlet)Pavane a Vietoris kódexból XVI. sz. Branle Hongroise (anonim szerzõ) Intrada e Gagliarda diHungrischen Cavalieri 1686 (J.H. Schmelzer) Mûvészeti vezetõ: Borsódy-Pirkner László Narrátor: Juhász Károly

  DR. DIETZ FERENCpolgármester

  Felhívás városi kitüntetõ díj javaslattételére

  Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi köz-ügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huza-mosabb idõn át folytatott kiemelkedõ munkálkodás, életmû elis-merésére kitüntetõ díjakat alapított. A rendelet értelmében a kitüntetõdíjak minden évben egy személynek, vagy csoportnak adományozható,melyeket a polgármester az október 23-i városi ünnepség keretébenadja át.

 • VÁROS

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17.4

  Új cégvezetõ

  Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont,a Pest Megyei Múzeumok Igaz-gatóságának vezetõjét választot-ták meg megbízásos jogviszony-ban a Szentendre és Térsége TDMNonprofit Kft. második ügyveze-tõjévé, illetve a Szentendrei Kul-turális Központ Nonprofit Kft.cégvezetõjévé. Erre azért voltszükség, mert várhatóan január1-jétõl az összes jelenlegi megyeifenntartású kulturális intézménya városhoz kerül. A Kulturális Kft.második ügyvezetõi tisztségérepályázatot írnak ki.

  Karbantartás a V8-ban

  A V8 Uszoda és Szabadidõköz-pont uszoda- és wellness-részlegeaugusztus 20-tól szeptember 2-igkarbantartási munkálatok miattzárva lesz. Nyitás: szeptember 3-án, hétfõn reggel 6 órakor.A fitness-terem és speedfitnessaugusztus 20. kivételével aszokásos módon tart nyitva.

  Pénzszerzés éspénzgazdálkodásKonferenciasorozat mikro-, kis-és középvállalatok számára

  Szeptember 13-án indul útjáraismét a Piac és Profit sikeres kon-ferenciasorozata. Mint mindig,ezúttal is sok kedvezményes,támogatott, pályázati és banki,valamint helyi forráslehetõsé-gekrõl számolnak be elõadók. Atematika nem szûkölködik a ha-tékony pénzgazdálkodás elõsegí-tésére hivatott üzleti lehetõsé-gekben sem, melyeket az üzletiélet megbízható szereplõi ismer-tetnek. A „Pénzszerzés és pénz-gazdálkodás” munkacímet viselõrendezvény térítésmentes. Az évelsõ felében 7 helyszínen mintegyezer cég és vállalkozó regisztráltezekre a rendezvényeinkre. Ez ajelentõs érdeklõdés azt bizonyítot-ta, hogy a mikro-, kis- és közép-vállalkozások számára fontos,hogy a lehetõ legtöbb informá-cióhoz jussanak, és gyakorlati

  tanácsokat kapjanak a pályáza-tokról és a támogatásokról. Arészvétel ingyenes, de regisztrá-cióhoz kötött. Helyszín és idõpont: Szentendre,REC Regionális KörnyezetvédelmiKözpont (Ady Endre út 9-11.),szeptember 13. csütörtök 10.00-15.00 óra.A részletes tematika és regisztrá-ció a www.piacesprofit.hu web-oldalon.

  Magyar BirthrightProgramA Balassi Intézet a külhoni, elsõ-sorban észak-amerikai magyar-ság fiatal felnõtt tagjai számáraúj képzési programot kívánbeindítani Magyarországon. Azintézet a megvalósítás elsõfázisában észak-amerikai part-nerével, a Washington D.C.-benbejegyzett Kossuth Alapítvánnyalközösen indítja el a programot,melynek fõvédnöke George PatakiNew York állam volt kormányzójaés lánya, Allison Pataki Levy. A Magyar Birthright Programalapja az a nyugati magyar fiatalgeneráció körében tapasztalhatóigény, hogy felmenõik származásiországával kapcsolatba lépvecsaládjuk múltját, illetve sajátidentitásukat jobban megértsék.Fontos kérdés, miként lehet eze-ket a fiatalokat abban is bátorí-tani, hogy a családi és kulturálisgyökerek megismerése mellett azország jövõjének felelõs alakítói islegyenek. A program ezen szem-pontok mentén állt össze. Elsõ lépésként augusztus 11. és 25.között 12 fõ, 18-32 év közötti fiatalérkezik Magyarországra. A részt-vevõk egy felnõtt kísérõvel érkez-nek az USA több államából (NewYork, New Jersey, Pennsylvania,California) és Kanadából. Augusz-tus 19-én látogatást tesznekSzentendrére: délelõtt megtekintika Skanzent, majd a JászárokszállásFogadóban elköltött ebéd után abelvárosban sétálnak.A program hivatalos honlapja:http://www.reconnecthungary.org/A program Facebook oldala:http://www.facebook.com/ReConnectHungary.

  A megújuló Bükkös PanzióA Bükkös-patak partján több mint két évtizede fogadja vendégeit aBükkös Panzió. Áprilistól azonban lakat került az ajtajára – kor-szerû wellness-szolgáltatást nyújtó szállodává alakítják át.Szentendrén ugyanis nincs olyan hotel, amely rendelkezne azegészség- és konferenciaturizmus manapság elvárt feltételeivel.Ahhoz, hogy a város a jövõben ne csak az egynapos turizmuscélpontja legyen, szükséges egy színvonalas, a mai kor követel-ményeinek megfelelõ, wellness-szolgáltatásokkal rendelkezõ szál-láshely. A megújuló, bõvülõ Bükkös Panzió 400 millió forintos költ-ségébõl az Európai Unió biztosított 100 millió forintot a KMOP-3.1.1/F-11-2011-0018 számú projektjében. A nagyszabású fejlesztéskeretében kibõvül a szálloda – az eddigi 16 szoba helyett 22 áll avendégek rendelkezésére, ennek 80%-a apartman. Az új szállodábaterveztek konferenciatermet is, amely a rendezvényturizmushozelengedhetetlenül szükséges. A wellnessrészlegben lesz masszázs-medence, masszázságy, gõzkabin, infra-, bio és aromaszauna,fûtött padokkal ellátott finn szauna, de készül egy jégkása-szoba is.Azok számára, akik úszni is szeretnének, a Vizesnyolcas uszodábanbiztosítanak ingyenes úszási lehetõséget. Az akadálymentesítetthotelben a fogyatékkal élõk is kellemesen pihenhetnek. A zöldnövénnyel körülvett hatalmas teraszról Szentendre egyik legszebblátványa tárul majd a vendégek szeme elé.

  A munkaterületen látható hatalmas gödrök alapján ma mégnehezen képzelhetõ el, hogy nem is oly sokára, 2013 húsvétján ittnégycsillagos hotel nyílik majd meg. A munka azonban nagyütemben halad. A látványtervek alapján a Bükkös-patak partjánegy környezetébe szépen illeszkedõ, korszerû szálloda épül. ABükkös Hotel régóta létezõ hiányt fog pótolni – a Szentendrérelátogató turisták számára vonzó és az aktív kikapcsolódást is biz-tosító szálláshely lesz. Az elegáns, szép külsõ, a kényelmes apart-manok és szobák, a széleskörû wellness szolgáltatások mellettmégis a legnagyobb vonzerõt az a családias hangulat ésfigyelmes kiszolgálás fogja majd jelenteni, amely eddig is aBükkös Hotel jellemzõje volt. RAPPAI ZSUZSA

  A Bükkös Hotel ma és a jövõben

 • XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 5

  VÁROS

  Augusztus végén veszi kezdetét a gátépítés. A napokban fogadják ela kivitelezéshez szükséges terveket, majd 20-a után megkezdõdik azérintett területen lévõ ingatlanok állapotfelmérése. Az építkezés elsõszakasza – tereprendezés, elõkészítõ munka – a korzó északi részénkezdõdik, és a jachtkikötõtõl a révházig tartó területet érinti. Akorzó központi részének átépítése jövõ tavasszal várható.

  Kezdõdik az építkezés elsõ szakasza

  A projekt az Európai Uniótámogatásával valósul meg

  ÉRETTSÉGI UTÁNI INGYENES SZAKKÉPZÉS!

  Még nem tudod, hogyan tovább? Nem sikerült a felvételid?Tanulj szakmát helyben, tandíjmentesen!

  a Szakkay József Szakközépiskola újra indítja UTAZÁSÜGYINTÉZÕ ÉS IDEGENVEZETÕ képzését Szentendrén a 2012/2013. tanévben • tanulói jogviszony, diákigazolvány• intenzív nyelvoktatás, „C” típusú állami nyelvvizsgára felkészítésA képzés helye: Szentendrei Református GimnáziumJelentkezés: személyesen az alábbi címen: Szakkay J. Szakközépiskola SzentendreiTagozata, 2000 Szentendre, Áprily tér 5.vagy a www.szakkay.hu honlapról letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével éselküldésével

  Jelentkezési határidõ: 2012. augusztus 25.

  Bõvebb információ: 06-20-575-2875 vagy 06-26-302-595, honlap: www.szakkay.hu

  Eladná ingatlanátvagy ingatlantvásárolna?

  Új és használt ingatlanok egyediingatlankínálatával, együttmûködõországos ingatlanközvetítõi partnerihálózattal, az OTP Bank által biztosított kedvezményes finanszírozási konstrukciókkal,pénzügyi megoldásokkal, várjuk ügyfeleinket!

  www.otpip.hu06-70-393-4917

  Pályázati felhívás – büfé bérlésére

  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei várhatóan október 1-jétõlbérbeadás útján hasznosítani kívánja a Kanonok u. 1. szám alatti ren-delõintézetben található büfé helyiséget, melynek alapterülete 24 nm.A pályázatok bírálati szempontja a legmagasabb összegû bérleti díj.Minimális bérleti díj 180 000 Ft/hó. Amennyiben a beérkezõ pályázókegyike sem ajánlja fel a minimális bérleti díjat, úgy a pályázat ered-ménytelenné nyilvánítható.A pályázattal kapcsolatban további információ (26) 503 341 számon

  kérhetõ. Az érdeklõdõk részére a helyszín megtekintésére lehetõségetadunk (érdeklõdni a rendelõintézet titkárságán lehet, tel. 501-440).A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció a [email protected] e-mail címen kérhetõ. A pályázatokat szeptember 3-án 9 óráiglehet benyújtani a rendelõintézet titkárságára. A döntéshozó fenntart-ja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyil-vánítsa. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban felmerült költ-ségeket a pályázók viselik.

  DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIAintézményvezetõ

  Augusztus 24.NYITUNK A DUNÁRA

  Dunaparti Mûvelõdési Ház, Duna-part, Dunakorzó

  10.00 – 16.00 NYITUNK A DUNÁRA10.00 DUNA-PARTI FÕZÕ-PARTY és VÍZI PROGRAMOK a Dunán13.00 KÖZÖS FOTÓZÁS13.15 EBÉD – a fõzõ-party ételei megkóstolhatók14.00 VELÜNK ÉLÕ GÁT – kiállítás megnyitó 14.30 VETÍTÉS A MOBIL ÁVÍZVÉDELMRÕL 15.00 A GÁT-DAL VERSENY GYÕZTESÉNEK BEMUTATÓJAA gát-dal címe: NB: Légy üdvözölve Szentendre!A Fõ téren, a 22 órától kezdõdõ esti koncert keretében újbólelõadják a gát-dalt

 • VÁROS

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17.6

  AUGUSZTUS 2., RENDKÍVÜLIÜLÉS

  SZMSZ-módosítás

  A képviselõk több ponton ismódosították az önkormányzatSzervezeti és Mûködési Szabály-zatát, mely augusztus 3-tól lépettéletbe.• Az SZMSZ-t kiegészítették azzala ponttal, hogy az alábbiakbanfelsorolt tevékenységek kizáróla-gos joggal felruházott közszolgál-tatója a Városi Szolgáltató Zrt.:zöldfelület fenntartása, az önkor-mányzat épületeinek fenntartása,közétkeztetés biztosítása az ön-kormányzati fenntartású intéz-ményekben, az önkormányzattulajdonában álló közutak, köz-területek, hidak fenntartása, el-lenõrzése, a belvizek és csapadék-vizek elvezetési rendszeréneküzemeltetése, a hulladékkezelésiközszolgáltatás, a köztisztaságbiztosítása, a parkolás biztosí-tása, az önkormányzat infokom-munikációs rendszerének mûköd-tetése, ár- és belvízvédelmifeladatok ellátása.• Meghatározták azok körét, akika testületi üléseken tanácskozásijoggal vesznek részt: a jegyzõ, areorganizációért felelõs alpol-gármester, a VSZ Zrt. vezérigaz-gatója, a kulturális és turisztikaivezetõ és a napirendi pont elõ-készítõje az õt érintõ pont tár-gyalásakor.• A testületi ülések idõpontjárólés a tervezett napirendjérõl ajegyzõ hét nappal az ülés elõttértesíti a lakosságot.

  • A munkaterv szerinti rendestestületi ülésein a reorganizá-cióért felelõs alpolgármester tájé-koztatást ad a reorganizációsfolyamat aktuális állásáról.• A polgármesteri hivatal szer-vezete a módosítások következ-tében az alábbiak szerint tago-zódik: a polgármester közvetlenirányítása alá tartozik a város-stratégiai menedzser, a kommu-nikációs referens, a titkárság. Azáltalános alpolgármesterhez azügyfélszolgálati iroda, a civil ésvállalkozói referens, a fõkertészés a szolgáltatási koordinátor; areorganizációért felelõs alpolgár-mesterhez a vagyongazdálkodásiiroda, a fejlesztési és projekt iro-da, a központi kontrolling iroda; ajegyzõhöz a jegyzõi kabinetveze-tõ, a referensek (személyügyi,köznevelési, közoktatási, közbiz-tonsági), az építéshatósági iroda,az önkormányzati és szervezésiiroda, a jogi iroda, a közgazdasá-gi iroda és a városi gyámhivatal;az aljegyzõhöz az adóiroda, aközigazgatási és népjóléti irodatartozik.

  Létszámkeret-változása hivatalbanA Gazdasági Ellátó Szervezetjogutódlással történõ megszün-tetése következtében a polgár-mesteri hivatal létszáma 13álláshellyel megnövekedett. Egy-úttal hét álláshelyet megszüntet-tek (hármat a jegyzõi kabinetben,kettõt az önkormányzati és szer-vezési irodában, egyet-egyet pe-dig a vagyongazdálkodási és a

  közgazdasági irodában), valamintkét új – lakossági panaszkezelõ –álláshelyet létrehoztak. Az át-szervezések következtében aPolgármesteri Hivatal jelenlegilétszáma 115 fõ.

  Kedvezményesközterület-használatA képviselõk úgy döntöttek, hogya gátépítésre való tekintettel aDunakorzón, a Bolgár utca és Révutca közötti szakaszon a köz-terület-használati engedéllyelrendelkezõ vendéglátósok éskereskedõk kedvezményben ré-szesülnek.

  EgyüttmûködésimegállapodásA Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egye-sületével kötött együttmûködésimegállapodást Szentendre önkor-mányzata. A VGYKE 75 millió Ftösszegû támogatást nyert mun-kaerõpiaci programok támoga-tására, melynek keretében 30

  személyt közösségi mentornakképeznek ki. Az õ feladatuk alátássérült emberek helyi közös-ségeinek megszervezése, segítéselesz. A projekt idõtartama alatt awww.szentnedre.hu honlap Hírekrovatában olvashatók az ezzelkapcsolatos felhívások, informá-ciók.

  EredménytelenközbeszerzésAz autóbusszal végzett menet-rend szerinti helyi személyszál-lítás tárgyában részvételi fel-hívással induló közbeszerzésieljárást a képviselõk eredményte-lenné nyilvánították, mert azegyetlen pályázó, a VolánbuszZrt. nem nyújtott be végsõ ajánla-tot. Az új közszolgáltató kiválasz-tása érdekében további ajánla-tokat kérnek be.

  Új munkacsoporti tag

  A képviselõk a családvédelmimunkacsoport tagjának BethlenBélánét választották meg.

  TESTÜLETI HÍREK

  Dumtsa Korzó SzentendrénGASZTRONÓMIA, MÛVÉSZET, JÁTÉK, ZENEAugusztus 26-ig minden pénteken és szombaton 17 órától 23 óráig

  Kulináris és kulturális rendezvény vette kezdetét Szentendrén, DumtsaKorzó elnevezéssel. A Dumtsa Korzón is megünneplik az Új kenyeret akörnyék legjobb pékségeinek részvételével: Szilágyi Pékség, Skanzenpékség, Pismányi pékség, és a Korzón megsütik a mindenki általfogyasztható (diabetikus és glutén mentes), saját péksütinket is.Aktuális program a Facebookon, a Dumtsa Korzó oldalon található.Egyéb programok: játék cserebere börze, kézmûves foglalkozás BodnárIrénnel, Magicbox, Forgács-Artunio rajzfoglalkozás gyerekeknek és fel-nõtteknek a rendezvény alatt.Zene: 17-én 18 óra Pesti Zoltán ének, gitár, szájharmonika, FelszeghyMarci és JOE duó - live - akusztik, 19.30-kor Ripoff Raskolnikov észenekara. 18-án 18 órakor Felszeghy Marci koncert, Petruska Andráskoncert, 20 órakor Garda-Benkõ blues duó.

  Élvezze a szentendrei nyáresték forgatagát a Dumtsa Korzón!

 • VÁROS

  XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 7

  Szentendre Nemzetközi Kapcsola-tainak Egyesülete szervezésébenjúlius 21-28. között 45-en képvi-seltük hazánkat és városunkat aEuropean Peoples’ Fesztiválon acímben jelzett dániai kisvárosban.Mint talán többen még emlé-keznek rá, 2011-ben Szentendrénegyesületünk rendezte meg nagysikerrel az egy hétig tartó és mint-egy 600 külföldi vendéget fel-vonultató sport- és kulturálisvetélkedõt. Most mi utaztunk!Saját költségünkön, busszal vág-tunk neki a hosszú útnak. Azutazás alatt már jól összejött acsapat. Még közös népdaltanulás-ra is futotta felkészülendõ anyitófelvonulásra. 25 és fél óráskimerítõ buszozás után érkeztünkmeg Frederikssund-ba, a szállás-helyünkre, egy helyi középis-kolába. Némi egyeztetés a helyi-ekkel, az egyik tanterem kirá-molása után mindenki elhelyez-kedett és készült a másnapi nyitó-felvonulásra. Dán barátainkon volt a sor, hogymegmutassák, mit is tudnak.Sportban labdarúgás, kézilabda(Dániában nem maradhatott ki),röplabda, pétanque, valamintfutó-kajakozó váltócsapatok ve-télkedtek egymással, míg a kul-túrát a festés, a fotózás és a szín-padon bemutatott „performance”jelentette.A váltóverseny után volt a ma-gyar színpadi bemutató. Óriásisikere volt a szentendreieknek. Aközönség tombolt és a zeneütemére tapsolt, a zenét és a tán-cot mint a nemzetek közös kin-csét jelentõ egyetemes értéketvidám kis történet keretébenbemutató elõadás alatt.Nagyon jó csapatunk volt röplab-dában is. A csoportmeccsen ki-kaptunk a portugáloktól, ám adöntõt újra velük vívtuk, a csapatlelkesedése, tudása, a szurkolásrepítette a csapatot, végül nagyelõnnyel nyertünk. Jó érzés volt,hogy velünk szurkoltak a néme-tek és néhány luxemburgi is. Másmeccsek alatt is voltak olyannemzetek, akik velünk együttzúgták: „Ria, Ria, Hungária”. A

  futás-kenuzás váltóverseny isnagyon érdekes volt. Itt a remekfutókat felvonultató spanyolokmögött másodikak lettünk. A töb-biek és helytálltak. A lettek és adánok sokszor durván játszottakfociban és kézilabdában. Egy váll-kiugrás és több kék folt jelezte„sportolásukat” csapatunk tag-jainál.Minden ilyen héten van egyszabadnap, ezt mi koppenhágaiés helsingori kirándulással töltöt-tük. Szép a dán fõváros, és nagyélmény volt látni Hamlet várát ésaz 500 éves épületeket.Minden fesztivál sajátossága a„village”. A mi standunk nagyonszépre sikeredett. Szentendreihelyi termékek, kézmûves ipar-mûvészeti és népmûvészeti al-kotások és természetesen némimagyar bor és pálinka jelentette akínálatot. Több olyan helyivel isbeszélgettünk, aki már jártSzentendrén – hiszen Frederiks-sund a 80-as években majdnemtestvérvárosunk lett –, és a koráb-bi ismerõseirõl és a városrólkellemes élményei voltak.A „nemzetek ízei” rendezvénykeretében csapatunk füstölt hú-sos bablevest, valamint túrós ésmákos tésztát fõzött. A kóstolássorán 20 perc alatt elfogyott ahatalmas mennyiségû étel.Magam minden reggel a szokásoskorai idõben felébredtem, ígyreggeli elõtt nagy sétákat tettem aváros egy-egy részén. Bebaran-goltam a belvárost, az iparterü-letet, a lakótelepet. Kicsit bete-

  kinthettem a város indulásába.Az látható volt, hogy nyugodtak,kiegyensúlyozottak az emberek.Nagyon sokan kerékpárral közle-kednek. Nincs nagy forgalom.Rend és praktikusság az épületek-ben és épületeken. Takarító- ésfûnyíró-gépek dolgoznak, azemberek a kerítések elõtt tesznekrendet. A vasútállomás elõtt ha-talmas fedett kerékpártároló,telis-tele bringákkal. Az ipar-terület is rendezett, elkülönül avárostól, mégis könnyen megkö-zelíthetõ. Az ökumenikus isten-tisztelet helyszínéül szolgálótemplom mellett a temetõ gyö-nyörûen rendezett. A sportrendezvények helyszínénrendezett füves és mûfüves pá-lyák, mellettük egy puritán ésnagyon célszerû sportcsarnok,míg az út másik oldalán szép zöldterület a Roskilde fjord partján. Ittállították fel a színpadot és ittvolt a „village” is. Mellette kikötõés egy viking skanzen. Itt so-kunknak eszébe jutott a mi Postásstrandunk. Mintha nem becsül-nénk saját értékeinket, a zöldet, aközösségi tereinket!No, de térjünk vissza Dániába! Azutolsó nap volt a szokásos köz-gyûlés. A luxemburgi Schifflangekisváros rendezi a jövõ évi fesz-tivált. A luxemburgiak tájékoz-tatást adtak a sportrendezvé-nyekrõl és a kulturális kompeten-ciákról. 2013-ban kosárlabdában,fociban, teniszben és asztali-teniszben, pétanque-ban, színpa-di bemutatóban, fotózásban, fes-

  tészetben, utcaszínházban vetél-kedhetünk.A zárórendezvényt a tornacsar-nokban tartották. Gyertyafényesközös vacsora, eredményhirdetés,tûzijáték és záróbuli volt. Azösszesítés után örülhettünk, 14nemzet közül mi, szentendreiekaz elõkelõ negyedik helyet sze-reztük meg. 2005 óta veszünkrészt a European Peoples’ Festi-valokon, azóta sok jó csapatunkvolt már, Lettországban másodi-kak lettünk, itthon holtverseny-ben nyertünk, mégis talán az ideivolt a legösszetartóbb, legközös-ségibb csapatunk.Másnap reggeli után indultunkhazafelé. Most egy érdekes kom-pos átkeléssel a háborgó ten-geren, majd irány haza. Vasárnapdélelõtt fáradtan, ám sok-sokélménnyel gazdagabban érkez-tünk Szentendrére. Köszönet acsapat minden tagjának. Méltónképviseltük városunkat, hazán-kat!

  Az egyesület nevében lejegyezte

  MIAKICH GÁBORelnök

  (A European Peoples’ Festival-onkészült fotók megtekinthetõk awww.sznke.uw.hu weblapon.)

  A csapat tagjai: Balla Anikó,Barbi János, Benkõ Annamá-ria, Boda Krisztián, Boda Sza-bolcs, Böjte Berta, Böjte Gergõ,Bõnisch Orsolya, Csikós Zol-tán, Dévai Éva, Dombai Bálint,Doór Eszter, Endrei Tünde,Filep Ákos, Gálffy Ildikó, Gyön-gyösi Tamás, Hollai Barbara,Jakab Krisztián, Jánosi Bence,Jolanda Willemse, Laczkó Ro-land, Miakich Andris, MiakichGábor, Násztor Éva, NásztorPéter, Nonn Szabolcs, NovákAttila, Nyitrai Zsuzsa, Palko-vics Attila, Piedl Regina, SiposCintia, Sipos Fanni, Sipos Gré-ta, Somogyi Zsófia, SteixnerMárk, Szûcs Réka, TarjányiTímea, Trombitás Titánia, TürkBarbara, Urbán Márton, Vára-di Ágnes, Vigh Katalin, VighnéBozó Katalin, Vrhovina László,Zsidi Júlia

  Szentendreiek Frederikssundban

 • VÁROS

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17.8

  Így láttam „Bartókot"10 ÉVE SZENTENDRÉN FAJCSÁK TIBOR ATYA

  Volt egy mûsor gyermekkoromban a rádióban, a címe az volt: Így lát-tam Bartókot. Ügyesen, tán a déli hírek után szerkesztve következett,hátha lendületbõl azt is meghallgatja a nép. A terv azonban nemigazán sikerült, úgy emlékszem, a felnõttek valamiért azonnal ugrottaka kikapcsológombhoz, ha a furcsa csodabogár-beszédek elkezdõdtek.Nekem nagyon tetszett, ahogy ki-ki „pestiesen”, vagy mindenféletájszólásban, nagy tudományossággal, vagy éppen zavartan hebegve,csodálattal vagy kedélyeskedõn, mindenesetre ezerfélének látva, egyemberrõl mondta a magáét, nem azt, amilyen valóban volt, hanem azt,amit õ fel tudott fogni belõle. Mondtak mindenfélét. Gyerek voltam,nem tudhattam, ki is, mi is volt ez a Bartók tulajdonképpen, de aztsejtettem, hogy valami nagyot mûvelhetett, ha ezt a rengeteg embertígy felbolydította! Nem tagadom, mindig lelki rokonságot ápoltam asorból kilógókkal, így nagyon szívembe zártam!Van nekünk itt Szentendrén is egy„Bartókunk”, akirõl mindenkinek vanvéleménye, akit mindenki „látni vél”, akimindenkiben nyomot hagy, méghozzáTibor atya, az izbégi plébános. A napok-ban volt tíz éve, hogy közénk vezérelte asors, s kétségkívül a város egyiklegérdekesebb alakja, gyújtópontja lett.Zsongott-bongott, izgett-mozgott min-den és mindenki azon a 10 év elõtti nyáridélutánon, mintha nem is a világfelfor-gató kedvencet, az öröknek remélt Bélaatyát búcsúztattuk volna Izbégen,hanem örömünnepre készültünk volna!Nem tudhattuk még, de okosan viselkedtünk. Az a ritka eset várt ránkugyanis, hogy jó helyett jót kapjunk. Az „antrém”, az elsõ találkozás kiválóan sikerült, mondhatom. Egyikfõ-zsongóként izgatottan szaladgáltam kórus és kondér, sekrestye éskonyha között, s egyik utamon, a templom hátsó falánál, a várakozóministránsok közt szemem sarkából látni véltem egy új fiút, akitrengeteg dolgom közepette is kitüntettem egy laza „hellóval”, melyet õhasonlóképp viszonzott. Azután elkezdõdött a búcsúszentmise, föl-mentem a karzatra énekelni a kórussal, s amikor a fõcelebráns bemu-tatta a jelenlévõ atyákat, s sorra került a meglepetés-vendég, Izbég újpapja, bizony erõsen reméltem, hogy messze a szentély, rosszul látom,kirõl is van szó…Az ünnep elmúlt, az új atya megkezdte mûködését, de mi dacos gyer-mekek módjára nem akartuk tudomásul venni a változást, mi Bélaatyát akartuk. Az új papunkat nem akartuk, nem értettük, s az egy-szerûség kedvéért, nem szerettük! Ez tán kölcsönös is volt?! Azutánvalami történt, talán az interjú, amit a Szentendrei Tükörnek készítet-tem vele, szóval, ha jól emlékszem, ez volt a fordulópont, s mi férjem-mel szinte elsõkként törtük át ezt a kínos gátat, nagyon jó barátok let-tünk, s hamarosan Tibor atyát a közösség is elfogadta, megszerette,tisztelte – ahogy megérdemelte. A vallási és közösségi életünket – Istenbocsássa meg nekik – sokan irigyelték, ami nem is csoda. Az isten-tiszteleteken ritka szellemi táplálék, azokon kívül elõadások, kon-certek, bográcsos fõzések, zarándoklatok, kirándulások, összejöveteleképítették az egyént és a közösséget. Férfi-betlehemesünkre annyian jöt-tek, hogy féltünk, kidõl a templom oldala! Mindezek mögött, óriásienergiát befektetve, Tibor atya állt. Mostanában a „motor” kissé las-sabb fordulaton jár, a közösségi programok háttérbe szorultak. Alényeg persze nem ez, de hiányzik…Õ azon emberek egyike, akik puszta létükkel, pláne cselekedeteikkelfelbolydítják maguk körül a világot. Mindenkire, akivel találkozik,hatással van, gyûlölik vagy nagyon kedvelik, de nem lehet mellettesemlegesen elsétálni: mindenki látja valamilyennek. Én ilyennek látoma mi „Bartókunkat”. Szívemben a különcök polcán mindenesetre bérelthelye van! LINDNER MONIKA

  fotó

  LI

  ND

  NER

  MO

  NIK

  A

 • VÁROS

  XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 9

  István az elsõ a szent királyoksorában, aki nem mártírként ér-demelte ki rangját, hanem pusz-tán hittérítõi és uralkodói tevé-kenységével. Az 1083-as év szent-té avatására készített ,,nagy le-genda” eredeti vonásait épp ez atény határozza meg. Az angolszász és skandinávmintákban már felbukkanó térítõkirály, valamint a rex iustuskegyes, alamizsnálkodó, békete-remtõ alakja Istvánnál az apostoliegyházszervezés újszerû hangoz-tatásával kapott nagyobb hang-súlyt. A dánoknál a X-XI. századfordulóján történt meg az áttérésa keresztény hitre, s miután a XI.század derekán felbomlott az ahatalmas északi-tengeri biro-dalom, amelyet a dán uralkodó-ház három nagy alakja, KékfogúHarald (940 k. – 985), Villám-szakállú Sven (985-1014) és NagyKnut (1016–1035) épített fel,utóbbi fia, Sven Estridson (1047-1074) szükségét látta, hogy adinasztia tekintélyét egy õseihezkapcsolódó szentkultusszal erõ-sítse meg. Odaadással ápoltadédapja Kékfogú Harald emlékét,aki ,,szent” és ,,igazságos” kirá-lyként uralkodott. Kialakult azangolszász tradíció, a norvégSzent Olaf-kultusz, a cseh Vencel-kultusz a bizánci-szláv keresz-ténység határvonalán, mely a kétorosz mártír herceg, Borisz ésGleb szentté avatáshoz is hoz-zájárult. Mindezek a kölcsönhatá-sok fontos szerepet játszottakSzent István kultuszának kiala-kulásában.

  A szent király középkori nép-szerûségét nevének közel tucatnyivariánsa – Istók, Istéfán, vala-mint a már csak középkori hely-nevekben élõ: Steckó, Stepk, Csé-fán, Cséfa, Csépa, Csiff-s azokközkedvelt volta is jelzi. Istvánkultuszát már Árpád-házi kirá-lyaink is buzgón felkarolták,ebben László király járt az élen,1083. aug. 15-re országos gyûlésthívott össze István halálánaknapjára. Augusztus 20-án felbon-tották a sírt, és szentté avatták azország elsõ királyát.László király István nevére szen-teltette az újonnan megszerzettzágrábi püspökséget. II. Andrásegy 1217-bõl származó okleveleszerint Szlavónia meghódítása

  után István tiszteletére kolostortis építtetett. Kálmán király nemengedte csorbítatni azon kiváltsá-gokat, jogokat és birtokokat, ame-lyeket István az ország templo-mainak és kolostorainak adott. II.Géza királyunk 1147-1158 közöttJeruzsálemben István tiszteletére– a szent király példájára – zarán-dokházat alapított, II. Béla egy1175-ben kelt oklevele arról szól,hogy a király és családja Fehér-várott ünnepli Szent Istvánnapját.

  Szent István kultusza már igenkorán jelentkezett az országhatárain túl is. Bambergben éskörnyékén a néphagyomány tar-totta fenn István emlékét, ígytöbbek között azt is, hogy a dómegyik pillérén álló XIII. századilovas szobor az ifjú Istvánt mintfejedelmet ábrázolja. Egy 1509-ben kelt összeírás a dóm kincs-tárában Szent István és SzentImre ereklyéit is említi. Aachen-ben, a középkori Európa egyikleghíresebb búcsújáróhelyén már1221-ben említenek odairányulómagyar zarándoklatokat. NagyLajos király még inkább felkaroltae kegyhelyet, s annak magyarnemzeti jegyeit helyezte elõtérbe.Nagy Károly német-római császártemploma mellé 1367-ben különmagyar kápolnát építtetett a há-rom magyar ,,királyszent” tiszte-letére, akiknek ereklyéit ott elhe-lyeztette, majd a kápolna javárakét misealapítványt is tett. A kül-honi emlékek között legpompás-abb munka az a nagy palást-kapocs, ami Nagy Lajos kirá-lyunknak köszönhetõen került az

  aacheni kápolnába. A palást-kapocs középen látható NagyLajos címere. A pajzsok felettimûvészi arányú részen háromkicsi gótikus fülkében szent ki-rályaink aranyszobrocskái állnak. A Firenze környékén lévõ SanMartino a Mensola templomának1391-ben készült oltárképe Imreés felesége szüzességi fogadalmátábrázolja, a képen azonban szere-pel István király is, amint a szom-széd szobából figyeli õket.Nápolyban falkép örökítette megIstvánt a XIV. században. Ugyan-csak Itáliában, de már a barokkidõkben (1700 körül) keletkezteka bolognai magyar-illír kollégiummennyezetének magyar ,,király-szent”-ábrázolásai. Többnyireazonban István ereklyéi vagyereklyeként tisztelt használatitárgyai segítették elõ külföldi kul-tuszát. Erre már láttunk példátAachen és Bamberg esetében is. A lembergi kar-ereklye fõként Dél-Lengyelországban, míg a SzentJobb Raguzába került része adalmát tengerpart egészén sugá-rozta a magyar szent kultuszát.Prágában, a Szent Vitus székes-egyházban István kardja jelen-tette kultusza tárgyát, Bécsben, akapucinusok templomában akirály tarsolyát és erszényétõrizték kegyelettel századokon át.A középkori szentkultusz egyikleghitelesebb fokmérõje kétségte-lenül és mindent kizáróan azadott szent elõfordulásának gya-korisága a helynevekben és atemplomcímekben. Ha áttekintjüka Kárpát-medence területén fenn-maradt vagy mára elenyészett,ám oklevelekben említett hely-névanyagot és egyházi templom-címeket, azaz patrocíniumokat,nyilvánvalóvá válik, hogy SzentIstván a középkori Magyarországegyik legjobban becsült és tiszteltszentje volt. Már 1083 után is szenteltekIstván tiszteletére templomokat,így a bakonybéli apátság 1086.évi birtokösszeíró levele máremlíti Borsodi (ma Borsód-pusz-ta) István tiszteletére szenteltkápolnáját. Mintegy 300 templom és kápolnahirdette István emlékét a közép-kor rettentõ magyar áldozatokatkövetelõ viharos századaiban.Ezek közül félszáz ma már nem

  létezõ egyházként szerepel okleve-lekben, míg számosnak hely-nevekben maradt fenn emléke, ígynéhányat említve csak: a Dunán-túlon Bakonyszentkirály (1392:Zentkyral), Baranyaszentistván,Esztergomszentkirály, Király-szentistván, Pinkaszentkirály,Porrogszentkirály, Szabadszent-király stb. A Felvidéken Sajószentkirály,Szentistván, Szentistvánbaksa;az Alföldön Bajaszentistván, Be-rettyókirályi, Érszentkirály,Szentivánfalva, Szilágyszentki-rály. Erdélyben Csíkszentkirály,Gyéresszentkirály, Sepsiszent-király, Székelyszentistván, Topa-szentkirály, Marosszentkirály.Szlovéniában Szentistván (Po-zsega m.): S[anctus] Stephanusés így tovább...Az Aachent felkeresõ magyarzarándokok útba ejtették viszon-tagságos útjuk során a kölniMakkabeus templomot is, ahol amagyar szent királyok ereklyéitõrizték, sõt az idõk folyamán kép-másukat is elkészítették. A Né-metalföldföldrõl származó ArnoldBuchelius még magasztaló feli-ratukat is olvasta és lejegyezte,amikor ott járt 1587 esõs tava-szán: „S. Stephanus primus Hun-gariae rex, qui ab angelo coronamaccepit.” (Szent István, Magyar-ország elsõ királya, aki angyaltólkapott koronát.)Nagy királyunk ünnepének évad-ján a Karthauzi Névtelen XVI.századi magyar fordításábanimádkozzuk mi is, kései utódokaz Õt magasztaló himnusztöredékkezdõ sorait: „Idwez leegy bodogzent Isthwan kyral/ te neepedneknemes remeensege... keerunkymagy ez te neepedert... hogyeegy ellensegh se leegyen..."olvasata: „Idvez légy bódog SzentIstván királ!/ Te népednek nemesreménsége!.. Kérönk, imádj(imádkozz) ez te népedért! Hogyegy ellenség se légyen...“

  BÁLINT ISTVÁN JÁNOS

  ,,Virágos kert vala régen Pannonia… S e kertnek kertésze István király vala…”

  Szent István alakja és életmûve az európai kultúrtörténetben

  Szent István, a bambergi lovas

  Az aacheni katedrális

 • KULTÚRA

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 3.10

  Bimbó úti Tagóvoda

  Programjaink, melyeket a szülõimunkaközösség támogatott és me-lyekrõl a szülõi értekezleten tájé-koztattuk a szülõket.• Bábelõadás az óvodában négyalkalommal • Madarász ovi a nagycsopor-tosoknak nyolc alkalommal • Vásár rendezése, melynek bevé-telébõl játékot vásárlunk kará-csonyra és a kirándulások busz-költségeit finanszírozzuk • Mesejáték a V8-ban

  Óvodai rendezvényeink• Család és óvoda kapcsolatánakerõsítése volt a célunk az õszibetakarító játékunk alkalmával,aminek évek óta a „Tök jó nap”címet adjuk. • Országos Néphagyomány-éltetõEgyesület õszi rendezvénye aSkanzenben, amin gyermekeinkbemutató játékát láthatta közelkétszáz óvónõ.• CIB Bank által meghirdetett kör-nyezetvédelmi pályázatának ünnepé-lyes, kiállítással egybekötött ered-ményhirdetése volt, melynek ered-ményeképp a kézmûves foglalkozá-sokhoz kaptunk eszközöket. • Adventi elsõ gyertyagyújtásonénekelt óvodánk a Fõ téren.• Bálint napon mutatta be a„Filibili” népdalkör új népzenei CD-jét, melyen óvodásaink is énekel-tek és a rendezvényen is részt vet-tek.• Farsang farkán tartottuk a„Falujáró farsangot”, ami azértvolt jelentõs esemény, mert elõszörfarsangolt együtt az óvoda mindenóvodása, dolgozója és a szülõk.• Nemzeti ünnepünket a Kálváriatéren szoktuk egy toborzó játékkalmegünnepelni, ez évben a kör-nyezeti munkaközösség tagjaivoltak a vendégeink. • A Skanzen és a Néphagyomány-éltetõ Egyesület által szervezettakkreditált továbbképzésén résztvevõ pedagógusoknak öt alkalom-mal tartottunk gyakorlati bemutatót.• Májusban zárjuk a tanévet cso-portonkénti népi játékkal, és

  köszönünk el az iskolába indulógyerekeinktõl.

  Pályázati támogatások• Környezetvédelmi Alap pályáza-tán nyert összegbõl az óvodaudvarára vásároltunk fejlesztõ-játékot és szelektív hulladék-gyûjtõt. • Kulturális Alap pályázatán el-nyert támogatásból 25 bérletetvásároltunk a Bon-Bon matinéra,és alapítványi támogatással ki-egészítve az óvoda minden gyer-meke moziba ment a „Magyarnépmesék” sorozat vetítésére.• Eszközpályázaton elnyert pénz-bõl és szülõi támogatásból 3dombcsúszdát alakítottunk ki óvo-dánk udvarára. • A Szépmûvészeti MúzeumTÁMOP pályázatának köszön-hetõen 10 alkalommal jutottak elnagycsoportosaink a múzeumifoglalkozásokra.

  Fenntartói támogatás• Tisztasági meszelések évkez-déskor• Papír, írószer és egyéb anyagbe-szerzés vásárlása a tanévkezdésre• Karácsonyi játékvásárlás• Konyhai eszközök, textilek,egyéb eszközök beszerzése • Felnõttképzésen való részvételanyagi támogatása

  Alapítványi és szülõi támogatá-sok• Mesemozi „Magyar népmesék”belépõ • Udvarrendezés, parkosítás, fa-ültetés• Csaptelepek cseréje és vízta-karékos betétek szerelése • Bicikliút építése• Udvari játékok festéséhez festék• Kisállat-bemutató

  Büszkeségeink• Õszi Teréz napi találkozón kaptameg a NéphagyományõrzõMunkaközösség 20 éves jubileumaalkalmából a Miniszter ElismerõOklevelét.• Öt hallgató volt óvodánkbanszakmai gyakorlaton, közülük ket-ten tettek záróvizsgát.• Rendszeresen látogatnak hoz-zánk óvodai közösségek az országminden részébõl szakmai beszél-getésre.

  SZIGETHY MIKLÓSNÉtagóvoda-vezetõ

  A Hold utcai Tagóvoda

  Sikereink a 2011-2012-esnevelési évben

  Ebben az évben vezetõváltás,illetve egyéb személyi változásoktörténtek betegség, nyugdíjazás,GYED és GYES miatt. • 2011. szeptember 1. mérföldkõóvodánkban, hiszen birtokba ve-hettük a már felújított gyönyörûszép épületet, a legnagyobb él-mény mindenki számára a torna-terem volt. Egy új épületben felfris-sülve vetettük magunkat az újnevelési évbe. Minden csoportbanbevezettük a kompetencia prog-ramcsomagot, az óvónõk lelkesenalkalmazzák az új módszereket.• A hagyományok szerint ebben azévben is megtartottuk õszi vásá-runkat. Részt vettünk az ovi olim-pián, ahol 3. helyezést értünk el. Avárosban megrendezett autó-mentes napon több csoporttal iskipróbálhattuk az ott felkínáltjátékokat.• Ebben az évben is rendszeresenlátogattuk a színházi elõadásokat,3 csoporttal részt vettünk a Bon-bon Matiné sorozaton. A program-sorozat keretén belül gyerekeinkmeglátogathatták a Magyar Rá-diót, és részt vehettek a MagyarRádió Szimfonikusok elõadásán.• 2010 õszén belevágtunk a refe-rencia intézményi elõminõsítésbe,ahol maximális pontszámmal ér-demeltük ki az „ElõminõsítettReferencia Intézmény” minõsítést.• Az óvónõk mesejátékkal örven-deztették meg a csoportokatMikulás alkalmából.• Bemutató foglalkozást tartot-tunk madárvédelem témakörben,ahol a szentendrei kistérség óvó-nõinek mutathattuk be jó gyakor-latunkat, biztatva õket a kompe-

  tencia programcsomag alkalma-zására.• Szívesen fogadtuk a hagyomány-õrzõ munkaközösséget: ez alka-lommal Regölést láthattak azérdeklõdõ óvodapedagógusok.Helyt adhattunk a környezetimunkaközösség találkozójának is,amikor Szentendrey Géza elõ-adásán vehettünk részt.• Megrendeztük elsõ szülõi bálun-kat, melyet a sikerre való tekintet-tel a következõ években is megtar-tunk.• Föld napja alkalmából szülõksegítségével az óvoda udvarátszépítettük, virágos óvodát vará-zsoltunk a gyerekekkel. Óvodánkudvarán kialakított veteményes-kertben a gyerekekkel közösennevelgetünk zöldségeket. Elláto-gatott hozzánk Tóth Gábor, éselhozta állatait is, és a „Rejtõz-ködés mesterei” címmel ismerked-hettünk meg az egérrel, patkánnyal,nyesttel, görénnyel, borzzal. Kör-nyezeti adottságunknak köszön-hetõen sok idõt töltöttünk aszabadban, sétáltunk a városban,a Duna-parton, patakparton, átha-józtunk a Szentendrei-szigetre.• Több pályázatot is benyújtot-tunk, így a következõ évben isrészt vehetünk a Bon-bon Matinéelõadásain, játszóeszközöket sze-rezhetünk be, kialakíthatjuk avárva várt Madárbarát Tanösvényt.Óvodánk pályázott a Zöld Óvodaicím elnyeréséért, aminek ered-ményét még várjuk. Jelentkeztünka Madárbarát programra, aminekkeretén belül, több éves mada-rakról való gondoskodás soránMadárbarát óvodává válhatunk.• Részt vettünk a Madarász oviprogramban, ezzel is közelebbhozva a természetet a gyerekek-hez, kirándultunk Visegrádra,Budapestre Állatkertbe, Mezõgaz-dasági Múzeumba, Pilisszent-keresztre, Hajóállomáson madár-fiókákat nézhettünk meg.• Gyereknap alkalmából a gyere-kek birtokba vehették az új várat,amelyet az alapítvány és a szülõibál bevételébõl vásároltunk 1 mil-lió 200 ezer Ft-ért.• Igyekeztünk kihasználni a városadta lehetõségeket: ellátogattunk aSkanzenbe, a Ferenczy Múzeumba,a Baba Múzeumba és a Pest Me-gyei Könyvtárba.

  HORNYÁK SZILVIAtagóvoda-vezetõ

  Bemutatkoznak Szentendre óvodái

 • KULTÚRA

  XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 11

  Augusztus 24. péntek

  Dunaparti Mûvelõdési Ház,Duna-part, Dunakorzó10.00 – 16.00 NYITUNKA DUNÁRA 10.00 DUNA-PARTI FÕZÕ-PARTY és VÍZI PROGRA-MOK a Dunán 11.00 GÁTÉPÍTÉSSAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA13.00 KÖZÖS FOTÓZÁS13.15 EBÉD – a fõzõ-partyételei megkóstolhatók

  14.00 VELÜNK ÉLÕ GÁT –kiállítás megnyitó (Duna-part) 14.30 VETÍTÉS A MOBILÁVÍZVÉDELMRÕL (DMHBarlang) 15.00 A GÁT-DAL VERSENY GYÕZTESÉNEKBEMUTATÓJA

  Lázár cár tér17.00 – 18.30 II. REGIONÁ-LIS KATONAZENEKARIFESZTIVÁL

  Fõ tér11.00 – 19.00 NYITOTTMÛHELY: Pistyur Imre kõszob-rász, Vincze László papírmerítõ,Mezei Sándor festõmûvész,Fónad István fafaragó nép-mûvész, Kovács László Putukovács iparmûvész

  20.00 – 21.30 BALKÁNFANATIK KONCERT22:00 – 24:00 DJ BALI &KASKA

  P’Art Mozi Dunakorzó 18.17.00 UTAZÁS AZISMERETLENBE – az AGYmûvészeti iskola kiállításánakmegnyitója

  ElevenKert Dunakorzó 11/A20.00 ÕSZI SZESZÉLY I. –MINDEN ELMÚLIKForgács Társaság elõadása

  20:30 DAV TRIÓ koncert 22:00 CABARET MEDRANOkoncert

  Pest Megyei Könyvtár Pátriárkau. 7.9.00 - 22.00 RETROKÖNYVVÁSÁR (elõcsarnok) 14.00 – 22.00FELNÕTTMEGÕRZÕ –TÁRSASJÁTÉKOS KLUB19.00: A YASMINAHASTÁNCISKOLA elõadása

  MûvészetMalom Bogdányi u. 32.16.00-20.00SZOBRÁSZKODJUNK! Mobilés statikus szobrok készítése17.30-18.30 GONDOLATOK A KORTÁRS SZOBRÁSZ-MÛVÉSZETRÕLVelekei József Lajosképzõmûvész tárlatvezetése

  Augusztus 25. szombat

  Fõ tér10:00 -17:00 GYEREKFÕTÉR: PORONTY-CIRKUSZ ésKALANDVÁROS10:00 -17:00GYEREKFÕTÉR - JÁTÉKOKa Nagycsaládosok Egyesületével,sakk-sátor, gombfoci10.00 - 18.00 ENGLISH CEN-TER NYELVISKOLA: ingyenesszintfelmérés, szókincsfejlesztõjátékok, gyereknek meglepetés10.00 – 17.00 NYITOTTMÛHELY: Pistyur Imre kõszob-rász, Vincze László papírmerítõ,Mezei Sándor festõmûvész,Fónad István fafaragó nép-mûvész, Kovács László Putukovács iparmûvész10:00 - 11:00 NOÉMI MINIBÁBSZÍNHÁZA - zenés, bábosfoglalkozás

  11:00 - 12:00 VÁSÁRIKOMÉDIA - A Portéka Színpadelõadása

  14.00 – 14.30FÜRDÕRUHABEMUTATÓ –DÉZSMA UTCANYUGDÍJAS KLUB15:00 – 16:00 NOÉMI MINIBÁBSZÍNHÁZA – zenés, báboselõadás 16:00 – 17:00 ABS BIG BAND– könnyû nyári szvingmuzsika,karnagy: Dalmadi Zoltán17:30 – 18:00 WELLDANCE S.E. TÁNCBEMUTATÓJA világ-bajnoki ezüstérmesekkel 18:30 - 19:00 MSU613 koncert

  20:00 – 21:30 TAMBURA-TÓRIUM - a MagyarországiSzerb Színház és a szabadkaiRavnica tamburazenekar zenéselõadása

  22.00 – 23.00 GÖRÖGTÁNCHÁZ: ILIOSZ GÖRÖGTÁNCCSOPORT &MYDROS zenekar 23:00 -00:01 DJ. BALI & DJ.KASKA

  ElevenKert Dunakorzó 11/A 15.30 BANG BANG YOU'REDEAD (Bum-bum, meghaltál!)A Szentendre Kreatív SzínháziStúdió és Gyermek Színházelõadása

  19:00 MOHA KONCERT20.00 ÕSZI SZESZÉLY II. – A SÖTÉT ALAP A Forgács Társaság elõadása20.30 KETTÕS TAMÁS ÉS A VADSZAMARAK koncert22:00 DEP' ART koncert

  P’Art Mozi Dunakorzó 18. 19.00 ELFÚJTA A SZÉL – aTISZTA KOROM ZENEKARKONCERTJE (bejárat elõtt, aP’Art Café teraszán)

  21.00 MAI SZERELEM (LoveAaj Kal) - indiai film vetítése

  Pest Megyei Könyvtár Pátriárkau. 7.INDIÁN-KALAND – 100 évehalt meg Karl May(Gyermekkönyvtár)9.00 - 13.00 SKALP-VADÁSZAT - pontvadászat,ügyességi próbák, fejtörõk,játékos feladványok, indián éksze-rek, fonatok készítése, arcfestés 13.00-16.00 KÖZÖSFILMNÉZÉS – FILMIDÉZÉS(Winnetou, a mascelaro; AzEzüst-tó kincse

  SISI KULTUSZ – kiállítás éselõadás (Olvasóterem)14.00 ELÕADÁS: Erzsébetkirályné születésének 175., magyar királynévá koronázásá-nak 145. évfordulója alkalmából -elõadást tart és a kiállítást meg-nyitja: Szabó Margit írónõ18.00 – 21.00 ROCK AKÖNYVTÁR KÖRÜL: TOMWHITE ÉS BARÁTAI

  MûvészetMalom Bogdányi u. 32. 16.00-21.00 INDIAI NAPFolyamatos programok: Írd le aneved hindiül!, indiai carromjáték, indiai papírsárkánykészítés, India ízei – ShalimarÉtterem, indiai fûszerpiac – Szépkis India16.30-17.30 JÓGA – a Jóga amindennapi életben rendszeralapján16.00-18.00 HENNAFESTÉS18.00 MEGNYITÓÜNNEPSÉG 18.15 SHYAMALA SUREN-DRAN móhinijáttamtáncelõadása19.00-20.30 INDIAI KON-CERT

  Szentendrei Képtár Fõ tér 2-5.16.00-18.00 A PAPÍRÁTALAKULÁSA! - papírmasészobor készítése

  Czóbel park7.30 – 18.00 PILISI TEKERÕ -KERÉKPÁROS KALAND-TÚRA14.00 – 18.00 SPORTEGYE-SÜLETEK BEMUTAT-KOZÁSA, SPORTPROG-RAMOK, JÁTÉKOK

  Szentendre kulturális intézményei, civilszervezetei és üzleti vállalkozásai össze-fogásával 2006-ban elindított háromnapos fesztivál idén már a megújult belvárosbanvárja a látogatókat. A sétálóutcává alakított Dumtsa Jenõ utcától a megújult Fõ térenát a kibõvült MûvészetMalomig számtalan helyszínen szabadtéri koncertek, színházielõadások, képzõ- és iparmûvészeti kiállítások, fényfestészet, interaktív és nyitottmûtermek, felnõtteknek és gyerekeknek szervezett játszó- és alkotószigetek nyúj-tanak változatos élményt minden korosztálynak késõ éjszakáig. Kulináris örömöknekhódolni a belváros vendéglõiben és kerthelységeiben lehet, és érdemes lesz böngésznia különféle vásárok – helyi termékek, kortárs mûvészeti piac, kézmûves vásár, bolha-piac, régiségpiac, retro könyvvásár – kínálatában is. Már megjelent a fesztivál ingyenes mûsorfüzete, benne a hétvége teljes, részletesprogramjával. Keressék a megszokott helyeken! Válogatás a programokból:

 • KULTÚRA

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17.12

  fotó

  k

  SZÉ

  LES

  RA

  Õszi szeszély a Dunaparti Mûvelõdési HázbanA fiatal, szentendrei kötõdésûmûvészekbõl álló Forgács Tár-saság színjátszó tagozata a tava-lyi Gombasziget, és az ideiJimmy Thot után újabb elõadá-sokkal készül a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztiválra. A jövõévben megrendezésre kerülõÕszi falevél összmûvészeti ren-dezvényt is népszerûsítõ háromelõadást a fesztivál három nap-ján, a DMH udvarán, illetve a

  Barlangban mutatják be Õszi szeszély I-II-III. címmel. Az egymáshoz lazán kap-csolódó, improvizációra is épülõ, rövid színjátékok könnyed és élvezhetõ formábanmutatnak be létértelmezési kalandokat.

  Írta és rendezte: Fülöp AndrásSzereplõk: Boros Borbála, Lantos Piroska, Juhász Gergõ, Kecskés Tibor, Fülöp AndrásHelyszín: Dunaparti Mûvelõdési Ház, Szentendre, Dunakorzó 11/aIdõpont: Augusztus 24-25-26. péntek-szombat-vasárnap 19.30További részletek a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva programfüzetben.

  Augusztus 26. vasárnap

  Fõ tér10.00 -17.00 GYEREKFÕTÉR- PORONTYCIRKUSZ,KALANDVÁROS ésPARÁDÉ10.00 -17.00 GYEREKFÕTÉR -JÁTÉKOK a NagycsaládosokEgyesületével, sakk-sátor, gomb-foci 10.00 - 18.00 ENGLISH CEN-TER NYELVISKOLA ingyenesszintfelmérés, szókincsfejlesztõjátékok, gyerekeknekmeglepetés!10.00 – 17.00 NYITOTTMÛHELY: Pistyur Imre kõszob-rász, Vincze László papírmerítõ,Mezei Sándor festõmûvész,Fónad István fafaragó nép-mûvész, Kovács László Putukovács iparmûvész10:00 - 11:00 NOÉMI MINIBÁBSZÍNHÁZA - zenés, bábosfoglalkozás 11:00 - 12:00 FANTÁZIA-MALOM CSALÁDISZÍNHÁZ: MAGYARNÉPMESÉK

  14.00 – 15.00RICSÁRDGÍR koncert15:00 – 16:00 NOÉMI MINIBÁBSZÍNHÁZA – zenés, báboselõadás 16:00-16:30 DOBRI JAZZBAND17:00-17:30 SZABÓ BENCE, a„Dunakanyar hangja” koncertje18:00-18:30 ZUMBA bemutatóBrunda Éva vezetésével 19:00-20.00 SCHWARTZDÁVID koncert

  21.00 – 23.00 NEONEONFÉNYFÕTÉR

  P’Art Mozi Dunakorzó 18)17.00 A SZERETET FOGSÁ-GÁBAN – DOSZKOCSZSUZSA festõmûvész kiál-lításának megnyitója

  ElevenKert Dunakorzó 11/A 19.00 FANTOM FUNK koncert20.00 ÕSZI SZESZÉLY III. -GONDOLATOK ASZÜLÕCSATORNÁBÓLA Forgács Társaság elõadása20:30 CSAKUGYAN koncert22:00 PRESSZÓ TANGÓLIBIDÓ koncert

  MûvészetMalom10.00-15.00 FESTÕISKOLA -festészeti technikák kipróbálása19.30 A SÖNDÖRGÕ EGYÜT-TES ÉS BORBÉLY MIHÁLYKÖZÖS KONCERTJEBelépõjegy a koncertre: 1500 Ft.A malom kiállításai a hétvégéningyenesen látogathatók.

  Teátrum-album

  Teltházas esték a Szentendrei Teátrumban. A Lepsénynélmég megvolt színpadképe és közönsége. Fotó-összeállításunk azelmúlt hetek elõadásaiból.

  Cseppet sem komolyan. Áriák olaszul – cseppet sem komolytalanminõségben. A modenai Gruppo Amarcord zenei gegekkel fûszerezettoperaelõadása.

  A mizantróp. Alceste az alkesz embergyûlölõ – nem minden alapnélkül. A Szentendrei Teátrum és a Turay Ida Színház bemutatójaBori Tamás rendezésében, Quimby-dalokkal.

  Mert a mamának így jó. Ki kicsoda? Leleplezõ komédia olaszostemperamentummal. Az Új Színház bemutató vendégjátéka.Fõszereplõk: Dörner György és Bánsági Ildikó.

 • KULTÚRA

  XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 13

  fotó

  S

  ZÉLE

  SN

  ÓR

  A

  Szentendrei Teátrum és Nyár 2012. június 29. – augusztus 26.

  www.szentendreprogram.hu • www.facebook.com/pages/Szentendrei-Teátrum-és-Nyár

  TEÁTRUM

  Augusztus 18. szombat | 20:30 |Városháza udvara (esõnap: augusztus 19.vasárnap)

  Mihail BulgakovKÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSEAz elõadás elmarad!

  PAPÍRBÓL…FELOLVASÓ SZÍNHÁZI ESTEK

  Helyszín: Dunaparti Mûvelõdési Házudvara | Dunakorzó 11/a (Esõ esetén:DMH Barlang)

  Augusztus 23. csütörtök | 19:00 |DMH udvaraSzékely CsabaBÁNYAVAKSÁG Szereplõk: Bozó Andrea, Eke Angéla e.h.,Kaszás Gergõ, Széles László, Tóth JózsefRendezõ: Csizmadia Tibor

  | Belépõjegy: 1500 FtGYEREKTEÁTRUM

  IDÕPONTVÁLTOZÁS!AUGUSZTUS 9. HELYETT:Augusztus 30. csütörtök | 19:00 |DMH udvaraKarafiáth Orsolya – Bella MátéA MACSKADÉMONHorror-vígmusical. A Madách Színházmusicalpályázatának 3. helyezettjeSzereplõk: Almási Sándor, Földes Eszter,Hegedûs D. Géza, Karafiáth Orsolya, Kolti Helga, Szemenyei JánosRendezõ: Hegedûs D. Géza

  | Belépõjegy: 1500 Ft

  JAZZ ÉS FOLK ESTEK

  a MûvészetMalom udvarán (Esõ esetén: MûvészetMalom középsõszárnyában)

  Augusztus 17. péntek | 20:30 |Városháza udvara FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM

  | Belépõjegy: 3500 Ft

  Augusztus 18. szombat | 19:00 |MûvészetMalom udvara SZVORÁK KATALIN: A CAPELLA

  | Belépõjegy: 2500 Ft

  KOMOLYZENEI KONCERT

  Augusztus 20. hétfõ | 20:00 |Református templom kertje (Rákóczi u. 14.)A SZENTENDREI KAMARAZENEKAR ÜNNEPI KON-CERTJE

  | Belépõjegy: 1500 Ft

  Teátrum-kabaréBizony lassan már teljesen eltûnik, elvész az egykorvilágszínvonalú magyar kabarékultúra. Nagy Endre,Kellér Dezsõ múlt századi zsenijét senki nem tudjafelidézni, halvány kísérletnek tûnik Verebes István,Sas József munkássága, a legszomorúbb pedig a maisztárok, az úgynevezett standuposok végtelen,egymásba folyó szürke masszája… Ezért tûnik aztán bátor vállalkozásnak a fiatal színiakadémisták vállalkozása (Radnai Márk rendezõ,Lõkös Ildikó dramaturg; Bach Kata, Bán Bálint,Király Dániel, Kurta Niké, Ostorházy Bernadett,Zoltán Áron színészhallgatók) Nóti Károly legendásLepsénynél még megvolt jelentének bemutatása.Augusztus 4-én a Városháza udvara csaknemmegtelt nézõkkel, kíváncsian vártuk az elõadást.Nóti nevét a kereskedelmi televíziók népe már szintenem is ismeri, pedig olyan filmek fûzõdnek anevéhez, mint a Hippolyt, a lakáj, a Fel a fejjel (adrága Latabár Kálmánnal), vagy a Civil a pályán.A rendezõ és a dramaturg valójában több Nóti-jelenet közé illeszti a híres Lepsénynél még megvoltcímû jelenetet, melynek szintén van egy zseniálismúltbeli elõadója, a ma már szintén feledésbemerült Salamon Béla, talán néhányan mégemlékeznek rá. Bátor és nagyszerû elõadás született,a közel 100 éves alapon egy modern, friss, fiatal éspergõ elõadás jött létre.

  A történet világosan, egyszerûen, érthetõen vanelmondva. A komikus helyzetek, a félreértések,melyek oly mulatságossá teszik az elõadást, tehet-ségesen, nagyszerû ötletekkel fûszerezve mutatjákmeg a múlt századi kabaré modernizált világát. Ésami igazán jót tesz az elõadásnak: miután mindenszereplõ felsül, minden ballépés és hazugság le-leplezõdik, a rendezõ és a szereplõk bizony sajátmagukat is megfricskázzák, kifigurázzák; meg min-ket is, az oly sokat nevetõ nézõket. De azért jó estevolt.

  BARNÁS ISTVÁN

  Papírból... FELOLVASÓESTEK A DMH UDVARÁN

  A Szentendrei Teátrum és Nyár augusztusi felolva-sóestjei Molière – Dunajcsik Mátyás: [email protected]ímû darabjával indultak. A Dunaparti MûvelõdésiHáz udvarát a közönség és a színészek úgy laktákbe, ahogy egy jól összeszokott baráti társaság ül kiforró nyár estén a kertbe. A szereplõk – korunk tech-nikai bûvöletében – laptopból és okostelefonokbólolvasták a drámát. Maga Orgon is online utalássalszabadult meg vagyonától.A sorozat következõ elõadása Garaczi László:Békeharc és karaoke címû izgalmas drámája volt,az 1950-es évek szûk levegõjû idõszakából. Augusztus 23-án Székely Csaba: Bányavakságcímû drámájával folytatódnak az estek. A darabfõszereplõje, a polgármester-választás elõtt álló falujelenlegi elsõ embere rendõrt hív a központból, hogyleleplezze a másik polgármester-jelölt korrupt

  ügyleteit. A megérkezõ rendõr az országban a több-séghez, de a faluban a kisebbséghez tartozik. A„revizor” végül nemcsak a konkurencia ügyleteittárja fel, de a regnáló polgármester machinációira isfényt derít… Székely Csaba az utóbbi években a drá-mai mûfaj felé fordult, elsõ rádiójátéka az angolnyelven írt Do You Like Banana, Comrades? elnyertea BBC legjobb európai drámáért járó díját. A legna-gyobb sikert drámatrilógiája (Bányavirág, Bánya-vakság, Bányavíz) hozta el a számára. Elsõ színpadimûve, a Bányavirág több díjat is kapott, az idei PécsiOrszágos Színházi Találkozón a szakmai zsûri alegjobb elõadás díját ítélte az elõadásnak. A Bá-nyavíz címû alkotásával pedig – szintén ebben azévben – megnyerte az Örkény-drámapályázatot,amelyet az író születésének 100. évfordulója alka-lmából hirdettek meg.A felolvasóestek záróelõadása Karafiáth Orsolya –Bella Máté: A macskadémon címû, különlegesmûfajú, zenés horror-vígjátéka lesz augusztus 30-án, Hegedûs D. Géza rendezésében.

 • VÁROS

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17.14

  Felvételi a Kékvölgy Pilisszentlászlói WaldorfIskolában!Idén ez az utolsó lehetõség egy jó iskolába kerülni! Új épülettel bõvültwaldorf iskolánk, és meglévõ osztályainkba várjuk általános iskolásdiákok jelentkezését. Ne maradj ki!Érdeklõdni Dezséri Csaba iskolaképviselõnél a +36-20-563-4444-estelefonon, vagy a [email protected] e-mail címen lehet.Várunk!

  MIKROBUSZKÖLCSÖNZÕ8-9 személyes, klímás komfortbuszokigényes utazóknak! Opciós lehetõségeinket, további ajánlatainkat keresse

  honlapunkon:www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, [email protected]

  Elhunyt Székely Lajos

  Augusztus 2-án meghaltSzékely Lajos.1 9 5 5 - b e nkerült Szent-endrére minttanár, 1957-

  tõl 10 éven keresztül szervezte aváros mûvelõdési és kulturáliséletét. Az õ nevéhez is fûzõdikannak a folyamatnak a megin-dítása, melynek következtébenSzentendre az ország egyik fõ ide-genforgalmi és kulturális célpon-tjává vált. Sziráki Ferenc tanácselnök 1957.szeptemberében kinevezte SzékelyLajost – aki akkor az izbégiáltalános iskola tanára volt – városinépmûvelési felügyelõnek, nagyszabadságot adva neki a közmû-velõdés és az oktatás szervezéseterén. Munkájában nagy támo-gatásra talált sok idõsebb és fiatal-abb festõmûvészben, szobrászban,mint Barcsay Jenõ, Dely Antal,Ilosvai Varga István, Ónódi Béla,Deim Pál, Balogh László SzánthóImre, Kucs Béla, Mohácsi György,Pirk János, Csíkszentmihályi Róbertés másokban, valamint a helyilokálpatriótákban. Megalapítottáka Hazafias Népfront és a Szent-endre Baráti Kör támogatásával aPest Megyei Hírlap mutációjakéntmegjelenõ „Szentendre” címû lapot,Székely Lajos a lap fõszerkesztõ-helyettese volt. Az állami gimnázi-um névadásával kapcsolatban azeredetileg javasolt Kun Béla nevehelyett a Móricz Zsigmond név mel-lett állt ki. A tíz év folyamán szervezõje, elgon-dolója, végrehajtója, illetve segítõjevolt sok maradandó eseménynek ésintézménynek a városban.• Megalapították a SzentendreiKulturális Napokat (a késõbbiSzentendrei Teátrum), melyet1968 szeptemberében rendeztekmeg elõször.• A Szabadtéri Múzeum alapí-tásának gondolatát DreisingerMargit muzeológus, Onódi Bélafestõmûvész felesége vetette fel.Kormánykörök máshol akarták eztlétrehozni, de Székely Lajos Cse-terki Lajos, az Elnöki Tanács

  titkára segítségével (aki osztálytár-sa volt) elérte, hogy a Skanzenhelyének Szentendrét jelöljék ki. ASkanzen azért is maradt szívügye,mert itt épült fel felesége, KrannerMária szülõháza, jánossomorjainémet ház néven.• Az õ idejében állították fel akõhegyi Petõfi emlékmûvet.• A 60-as évek elején komoly ne-hézségek árán megszerezte apénzügyi támogatást a Duna-partiMûvelõdési Ház felújítására, bõ-vítésére. Akkoriban újszerû volt,hogy a pincében is kialakítottakegy klubot, melyet az akkori párt-vezetés nemigen nézett jó szem-mel, de késõbb ebben élénk kul-turális élet bontakozott ki, és amai napig kedvelt hely a városban.• Megszervezte a festõk nyárimûvésztelepét. • A 60-as évek elején alakítottákát a Dumtsa Jenõ utcában a volt„Csorbadzsi” cukrászdát „Mû-vészpresszóvá”, ahol – akkoribanegyedülálló újításként – a helyimûvészek kiállított képeit meg islehetett vásárolni.• Szamosi Soós Vilmos szobrász-nak, aki akkor Fadrusz Jánosegyetlen élõ tanítványa volt, ésgyakorlatilag nyomorgott, meg-bízást adott a Rab Ráby szoborelkészítésére, és segítette az idõsmûvészt, hogy rehabilitálják ésnyugdíjat kaphasson.

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett

  édesanyánk, Varga Lászlóné Újhelyi Gizella

  halála miatt részvétüket kifejezték, fájdalmunkban

  osztoztak. Külön köszönetetmondunk az Interwork Kft.-nek

  a temetés során nyújtottsegítõkész, tapintatos

  munkájukért.

  A gyászoló család

  Halálos baleset a Kadarka utcában

  Augusztus 6-én vasárnap hajnalban Izbégen, a Kadarka utcábantragikus baleset történt: egy személygépkocsi a kerítésnek ütközött ésfelborult. Az autó három huszonéves utasa közül P. Domokos ahelyszínen életét vesztette, a sofõr és a másik utas súlyosan megsérült,õket kórházba szállították. A mûszaki mentésben a szentendreitûzoltók is részt vettek.

  Családsegítõvel a Balatonon

  Idén nyáron a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat ismét megren-dezte a már hagyományosnak mondható nyári táborát, melyre, mintminden évben, most is 20, a kistérségben élõ hátrányos helyzetûcsaládból származó gyermek kapott meghívást. Nagy várakozásokkalvághattunk neki az utazásnak, hiszen a családgondozók rendretapasztalhatták, amikor találkoztak a korábbi évek táborozóival, szintemindannyian jelezték, hogy õk is eljönnének velünk még egyszer.Azonban, mint minden évben, most is 20 új gyermeket választottunk ki8-14 éves korig. Idén a tábor helyszínéül Balatonszárszót választottuk,és nem is bántuk meg, a szállás, az ellátás, a környék, a strand mindnagyszerûek voltak.Utólag visszanézve elmondhatjuk, hogy tartalmas volt az együtt töltöttidõ, hiszen a strandolás mellett a gyerekeknek lehetõségük volt labda-játékokat, dartsot, asztalifocit, sakkot és sok egyéb más játékot ki-próbálni, és tettünk egy hajókirándulás a mindig festõi Tihanyba is.Összességében elmondható, hogy ezen gyermekek, akik közül sokak-nak nem volt eddig más lehetõsége eljutni a Balatonra, nagyszerûenérezték magukat a közösen eltöltött egy hét alatt.

  MATYKÓ ÁDÁMCsaládgondozó

  Tánc és mozgás workshop

  Áramlásban vagyok, Kapuk az életemben címmel tánc és mozgás workshop

  augusztus 17-tõl 20-ig, naponta 10-14 óra között

  Õriszentpéteren, a Mûvelõdési Házban. Részvételi díj 14 000 Ft,vagy naponta 4000 Ft

  Vezeti dr. Zám Mária tánc- és mozgásterapeuta

  www.tancterapia.lapunk.hu

  E-mail: [email protected]

  Tel. 06-20-934-3470

  IDÕT ÉS PÉNZTTAKARÍTHAT MEG!

  Használja ki a lehetõséget, és most még a régi rendszerben,a régi árakon tanuljon a Tan-Pályaudvarnál!

  Szeptemberben induló képzéseink:Pedagógiai asszisztens5 hónap 60 000 FtÓvodai dajka3 hónap 60 000 FtRészletfizetési kedvezmény!

  Bõvebb felvilágosítás:+36 20 [email protected]

 • KULTÚRA

  XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 15

  fotó

  SZÉ

  LES

  RA

  • Bevallottan szubjektív és talánszokatlan összeállítással talál-kozhatunk a könyvben. Mibenmás ez az album, mint egy ha-gyományos útikönyv vagy képesvárosismertetõ?Ez a könyv az én Szentendrém –ahogy én látom. Évek óta dédel-gettem magamban azt az ötletet,hogy készítsek választott váro-somról, ahol immár 18 éve élek,egy élõ, a mindennapokat isbemutató könyvet. Számos szépalbum jelent meg Szentendrérõl,mindegyiket sterilnek, élet nélkü-linek éreztem. Nem adták visszaigazán a város hangulatát, nemmutatták meg igazi élményeit,amivel én nap mint nap találko-zom. Hiszen nekem – nagy sze-rencsémre – megadatott, hogy ittéljek. Ez a könyv, remélem,másoknak is a megszokottól el-térõ Szentendre-élményt fogjaadni. Akik a könyvvel eddigtalálkoztak – a fordítók, a kiadómunkatársai –, egyértelmû lel-kesedéssel beszéltek róla, srögtön indulni akartak ide, hogyfelfedezzék mindazt, amit a százoldalon bemutattam.Az album nem hagyományosútikönyv, hanem rendhagyó sétaa városban, amelyben nemcsak asokat látott mûemlékek, neve-zetességek kerülnek bemutatásra,hanem olyan kevéssé ismertutcák, helyszínek is, ahová a tu-risták csak véletlenül jutnak el.Igyekeztem érdekes, általam iskedvelt jellegzetes helyszíneket éseseményeket, múzeumokat, galé-riákat, éttermeket, üzleteket isbemutatni. Bekerültek a kötetbeSzentendre olyan fontos „intéz-ményei” is, mint a Bükkös-patakmenti piac, a csokibolt, a Fõ térikönyvesbolt vagy Bubla János, afiákeres. Sajnos a könyv terjedel-mi határai gátat szabtak a tel-jességnek.

  • A könyv megjelenésének idõ-pontja a Preobrazsenszka temp-lom búcsúnapja. Gondolom, nemvéletlen egybeesés a dátum... Augusztus 19. lett a könyv megje-lenésének napja, amely a magyarés az angol nyelv mellett szerbülis megjelenik, s a szerb búcsún

  már látható lesz. Remélem a nagyeseményre érkezõk örülni fognakennek a szép ajándéknak.

  • Paraszkay György készítette akötetben megjelenõ gyönyörûvárosfotókat. Milyen volt aközös munka?A könyv készítésében nagyszerûtársam akadt Paraszkay Györgyszemélyében, aki hihetetlenlelkesedéssel vetette bele magát amunkába, s nem volt olyankérésem, amit ne fényképezettvolna le azonnal. Így kerültek bea kötetbe olyan 1-2 hete készültképek is – például a Teátrumlegutolsó elõadásairól is –, ame-lyek egy napilap frissességétadják ennek a könyvnek. Ráadá-sul Gyuri felment a FerenczyMúzeum építkezésén álló daruvala magasba, s olyan lélegzetelál-lító képeket készített, amilyeneketmég nem láttam a városról. A Bla-govestenszka templom tornyából

  készített Fõ tér-kép, ami a borí-tóra is került, szintén egyedülálló.

  • A könyv tipográfusa a számosszakmai díjjal kitüntetett Ke-mény Zoltán, aki nemcsak azalkotásban társad. Okozott gon-dot, hogy mindketten „hazavit-tétek a munkát"?Az elmúlt három évtizedben,amióta együtt élünk, sok közösmunkánk volt. Hasonló azízlésünk, a munkaszeretetünk –talán ezért is, az együtt dolgozás-ból mindig igényes produktumszületett. Minden közös munkaokoz konfliktusokat – ez ter-mészetes. De ennél a könyvnél –mert mindkettõnk számára „sze-relem-ügy” volt –, szinte zavarta-lan volt a munka. A legnagyobbproblémát számunkra a látni-valók bõsége okozta, emiatt napmint nap elõbukkantak újabb ésújabb ötletek. Azonban az albumoldalainak száma és a nyomdába

  adás idõpontja behatárolta azötletdömpinget. A végeredmény –úgy érzem – egy elegáns, lát-ványában izgalmas, vibráló kötetlett.

  • Általában nem a szerkesztõírja az adott kötet szövegeit.Miért vállaltad ezt a feladatotis? Szerettem volna ebben a kötetbenelmesélni mindazt az általamfontosnak vélt tudnivalót, ame-lyek egy városnézés során is jóljönnek. Hiszen a Szentendréreérkezõ turista általában a „fõ-csapáson” halad, a Dunakorzó, aFõ tér és a Bogdányi utca utánlegfeljebb a Kovács Margit Mú-zeumba jut el. S mennyi nagy-szerû élményt hagy ki! Ha ez akönyv felvillant számára akárnéhányat is, már érdemes voltmegcsinálni. Hiszen Szentendre atudottnál sokkal izgalmasabb,sokkal több történik benne, mintgondolnák.

  • Mi határozta meg a képaláírá-sok terjedelmét?Amikor Zolitól megkaptam abetördelt oldalakat, az elõzetesenmegírt képaláírásokat „hozzá-szabtam” az adott helyhez. Perszea mondanivaló tartalma függetlenvolt ettõl. Van, ahol elegendõ voltegy hangulat vagy egy látványegymondatos leírása, van, aholadatokkal, stílusmagyarázattaltûzdelt leírást igényelt a kép.

  • A Szentendre album egyedikiadvány vagy egy sorozatrésze?A kötet a Szépséges... címû so-rozat része, amelyet a KossuthKiadó két éve indított. EnnekMagyarországról szóló legutóbbikötetét szintén Zolival együttcsináltuk.

  SZÉLES NÓRA

  A Szentendre-kötet bemutatójáraszeptember 6-án, csütörtök estefél 8-kor kerül sor a P'ArtMoziban. A P'Art Mozi Baráti KörEgyesület második rendezvényénB. Szabó Vera építész beszélget akötet létrehozóival.

  Szentendre szentendrei szemmelIgényes kiállítású könyv jelenik meg a napokban közel kétszáz színes fotóval Szentendrérõl a Kossuth Kiadó gondozásában.A kötet szerzõje és szerkesztõje Rappai Zsuzsa, akit az album születésérõl kérdeztem.

  A Szentendre album alkotói: Kemény Zoltán, Rappai Zsuzsa és Paraszkay György

 • Augusztus 20-a tájáraKeletlen a tészta. Sületlen a kenyér. A porból lettlét Isten nélküli – mit ér?

  KULTÚRA

  SzeVi XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17.16

  fotó

  S

  ZÉLE

  SN

  ÓR

  A

  Interaktív könyvbemutatóSzilvay Ingrid Újjászületéselsõ verseskötetét augusztus25-én, szombaton 17 órakora Kecskés Együttes kamarater-mében (Ignatovity u. 2. számalatt) mutatja be az érdek-lõdõknek. A Kráter Kiadónálmegjelenõ kötet Ingrid verseit,illetve örmény, orosz, lett éslitván költõk verseinekmûfordítását tartalmazza.Szilvay Ingrid zongoramûvészUngváron született, a LitvánZeneakadémián végzett or-gona-zongora szakon. 1996óta él városunkban, KátayMihály festõmûvész felesége.

  Újmédia kiállítás

  Augusztus 17-tõl szeptember7-ig tekinthetõ meg a MagmaKortárs MûvészetiKiállítótérben (Sepsi-szentgyörgy, Szabadság tér 2.)Kint a bárány, bent a farkascímmel Benkovits Bálint,Július Gyula, Szolnoki József,Várnai Gyula, Borsos Lõrinc,Kitzinger Gábor, TasnádiJózsef, Csató Máté, PacsikaRudolf, Tóth Eszter, CsontóLajos, Szigeti Gábor Csongor,Gruppo Tökmag kiállítása.

  Vajda Júlia-kiállítása tengerentúlonAz Erdész Galéria Vajda Júliá-nak, az Európai Iskolaképviselõjének, a szentendreifestészet egyik jelentõsalkotójának szervez kiállítástNew Yorkban, illetveWashingtonban. A New York-ikiállítás szeptember 6-án este 7 órakor nyílik a Konzulátusnagytermében, Washington DC-ben pedig október 1-jénMagyarország nagykövet-ségén. A kiállítást kétnyelvûkatalógus kíséri. A kurátorokErdész László és ErdészBarna.

  HelyreigazításElõzõ számunkban hírt adtunka Musica Beata kórus kirán-dulásáról. A szöveg helyesen:A szentendrei Musica Beatakórus tagjai július 3-5. közöttSzlovéniában kirándultak.Az elírásért elnézést kérünk. A szerk.

  „Tenger és szó, ami elválaszt és összeköt”IV. NEMZETKÖZI KÖLTÕTALÁLKOZÓAugusztus 22–26., Budapest – Szentendre

  Az idei költõtalálkozó hét ország képviselteti magát:Finnország, Észtország, Oroszország, Izrael, Ro-mánia, Szerbia és a rendezõ Magyarország. A hang-súly, amint azt a rendezvénysor alcíme is sugallja: akülönbözõ kultúrák, identitások közötti kapcsolatkialakításán, továbbépítésén van.Az irodalmi estek minden alkalommal és helyszínenkétnyelvûek. A versek saját anyanyelven, a részt-vevõ költõk elõadásában hallhatók, magyarul pediglelkes versmondók vagy színészek tolmácsolásában.Hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a költõk az irodal-mon kívül benyomást szerezhessenek a fõváro-

  sunkról és Szentendrérõl is. Ennek keretében jelen-tõs épületeket és kulturális-mûvészeti helyszíneketis meglátogatunk, de nem feledkezünk meg a híresmagyar gasztronómiáról sem. Szentendre városa, amûvészettámogató lokálpatrióták kezdetektõl támo-gatták a rendezvényt. Tavaly a nyitó nap helyszínea Református Gimnázium volt. Idén, augusztus 23-án délután rövid városnézést követõen a hagyomá-nyoknak megfelelõen felavatjuk a résztvevõ költõknévsorát megörökítõ kõlapot a Kerényi parkban,mely Pap Lajos kõszobrász és Kanyó Erika nagyvo-nalú felajánlása révén valósulhat meg évrõl évre.Ezután látogatást teszünk a MûvészetMalomban. Akétnyelvû irodalmi est „befogadója” és házigazdájaa Fõ téri Korona étterem és tulajdonosa, Eckens-berger Attila lesz. 24-én Esztergomban és Párkányban teszünk város-nézõ látogatást. 25-én, Budapesten végigsétálunk aDuna-korzón a Petõfi szoborig, ahova minden évbenellátogatnak a résztvevõk, megemlékezve a kül-földön máig legismertebb költõnk életmûvérõl.Sétánkat a Deák téren kezdjük, ahol megtekintjükaz evangélikus templomot. Az irodalmi estre a késõdélutáni órákban, visszatérõ programjaink egyike-ként az erzsébetvárosi Kazinczy utcában kerül sor.

  GAÁL ÁRONköltõ, mûfordító, a rendezvény igazgatója

  A költõtalálkozó emlékköve a szentendrei Kerényi-parkban

  Buhály József kiállítása

  Buhály József festõmûvész augusztus 7-én nyílt kiál-lításán dr. Török Balázs alpolgármester köszöntöttea megjelenteket. A kiállítás megtekinthetõ a Város-háza Polgármesteri Galériáján augusztus 31-ig.

  Barcsay mester és tanítványai

  A Leányfalu-Házban mûködõ Aba-Novák Galériatörténetének 26. kiállítása a mester-tanítvány kiál-lítások sorát gazdagítja. Ugyanakkor ez a mester-tanítvány viszony merõben más volt, mint aklasszikus értelemben vett követõhatás. Barcsaytanatómiai tanárként és szemlélete miatt valljákmesterüknek kiállító mûvészeink. Balogh László,Deim Pál és Konok Tamás tisztelegnek ezen a módonis Barcsay Jenõ munkássága elõtt.Ez a vándorkiállítás Barcsay Jenõ jogörökösei(Kónya Márta és Ferenc) és a Barcsay JenõKépzõmûvészeti Alapítvány munkájának ered-ményeképpen jött létre. Az alapítvány Barcsayemlékét ápolja, fiatal mûvészeknek díjakat oszt, éskiállításokat szervez. Jelen kiállításon mind a négymûvésztõl szitanyomatokat mutatnak be. Leányfalura az anyag több felvidéki helyszín utánDunaszerdahelyrõl érkezik, majd Nagyváradon foly-tatja útját erdélyi helyszínekre. A kiállítás augusztus 18-án, szombaton 18.30-kornyílik. Megnyitja dr. Feledy Balázs mûvészeti író.Megtekinthetõ augusztus 18. és szeptember 1.között, keddtõl szombatig 14-tõl 18 óráig.

  Kiállítás és irodalmi est

  A Leányfalu-Ház és a Hitel-Múzeum Galériaszeretettel várja a látogatókat az Erdélyi mûvészekLeányfalun kiállítás-sorozatának hagyományosünnepi tárlatára, melynek keretében Erdei Anna ésZagyva László kiállítása tekinthetõ meg augusztus19-én, vasárnap 17 órakor a Leányfalu-Házban(Móricz Zsigmond út 124.). A kiállítás után, 18 órakor kezdõdik a Kuncz Aladár(1885-1931) író, szerkesztõ, mûfordító emlékére ren-dezett irodalmi est, szintén a Leányfalu-Házban. Amegemlékezésen részt vesznek: Kuncz Magdolna, abudapesti Kuncz Aladár Alapítvány elnöke, valamintBács Ferenc elõadómûvész, Bágyoni Szabó Istváníró, Filep Tamás Gusztáv elõadómûvész (Kolozsvár),Jancsó Miklós író, egyetemi tanár (Kolozsvár),Pomogáts Béla irodalomtörténész, Rekita Rozáliaelõadómûvész (Kolozsvár), dr. Szász István Tas író.

  PU TU

 • KULTÚRA

  XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2012. AUGUSZTUS 17. SzeVi 17

  P'ART MOZIDunakorzó 18. tel. 26/777 010www.partmozi.hu

  Jegyár hag