vodi kroz kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u strunom

Download Vodi kroz kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u strunom

Post on 04-Feb-2017

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vodi kroz kontinuiraniprofesionalni razvoj

  nastavnikau strunom obrazovanju

  u Crnoj Gori

  sa posebnim osvrtom naobuku nastavnika kod poslodavca

  CRNA GORAMINISTARSTVO PROSVJETE

  PRIVREDNA KOMORACRNE GORE

  CRNA GORAMINISTARSTVO PROSVJETE

  PRIVREDNA KOMORACRNE GORE

  CRNA GORAMINISTARSTVO PROSVJETE

  PRIVREDNA KOMORACRNE GORE

  CRNA GORAMINISTARSTVO PROSVJETE

  PRIVREDNA KOMORACRNE GORE

 • VODI KROZ KONTINUIRANIPROFESIONALNI RAZVOJ

  NASTAVNIKA U STRUNOM OBRAZOVANJU U CRNOJ GORI

  sa posebnim osvrtom na obuku nastavnika kod poslodavaca

 • Ovaj Vodi je pripremila radna grupa u sastavu:

  Gordana TasiZora Bogievi

  Marija Cimbaljevi

  Recenzija:

  Saa Niklanovi

  Koordinator projekta:

  Marija Cimbaljevi

  Lektura:

  ana Krgui

  Oktobar 2016. godine

  Ovaj Vodi je pripremljen iz sredstava projekta Kontinuirani profesionalni ra-zvoj nastavnika i instruktora u strunom obrazovanju u Crnoj Gori koji je finansij-ski podran od strane Evropske fondacije za obuku.

  Za sadraj ovog dokumenta iskljuivo je odgovorno Ministarstvo pro-svjete Crne Gore i ne moe se smatrati slubenim stavom Evropske fondacije za obuku.

 • 5

  Sadraj:

  Uvod ....................................................................................................................6

  Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori .....................10

  Faze razvoja nastavnika ..................................................................................15

  Oblici kontinuiranog profesionalnog razvoja ..............................................27

  Saradnja strunih kola i poslodavaca ..........................................................28

  Preporuke za poboljanje saradnje strunih kola i poslodavaca .............33

  Umjesto zakljuka ............................................................................................37

 • 6

  1. UVOD

  U trenutku kada je Crna Gora dobila i formalni status kandidata za lanstvo u Evropskoj uniji, od nje se oekuje da postane moderno i ekonomski stabilno drutvo koje e svoj razvoj bazirati prvenstveno na znanju. Znanje se usvaja i stie u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Zbog toga je neophodno da se u Crnoj Gori, to prije, obezbijede uslovi i instrumenti koji bi profesionalni razvoj nastavnika po-digli na to vei nivo. Jedino se tada od svih uesnika i nosioca nastavnog procesa moe oekivati da e oni biti zainteresovani da u to kraem roku realizuju moder-ne nastavne programe na kvalitetan nain, a u svijetlu tendencija pribliavanja EU. Na ovaj nain bi se stvorili uslovi za usvajanje evropskih normi i standarda, ali i poveala motivacija nastavnika za kontinuirani profesionalni razvoj. Kontinuirani profesionalni razvoj bi trebao da bude imperativ za sve zaposlene u obrazovnim institucijama, a ne samo za nastavnika.

  Politika profesionalnog formiranja i napredovanja nastavnika sve je vie u ii obrazovne politike mnogih zemalja svijeta i meunarodnih instanci, kao to je EU. Profesionalni razvoj jedan je od kljunih zahtjeva koje pred nastavnika postavlja sa-vremeni obrazovni sistem. Njegovo usaglaavanje sa zahtjevima savremenog dru-tva neizostavno nalae unapreivanje kvaliteta nastavnog procesa putem uvoenja inovacija i putem profesionalnog razvoja nastavnika. Profesionalni razvoj nastavni-ka je otvoren, dinamian i trajan proces koji podrazumijeva i prenoenje novog zna-nja iz razliitih profesionalnih oblasti i naunih disciplina u svijet prakse, kao i pra-enje evropskih trendova u pogledu poboljanja kvaliteta obrazovanja. To je proces unapreivanja vjetina i kompetencija nastavnika sa ciljem unapreenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Sa jedne strane, on omoguava nastavniku kontinuira-no sticanje, proirivanje i produbljivanje znanja, razvijanje vjetina i sposobnosti koje su relevantne za uspjenost nastavnih i vannastavnih aktivnosti uenika. Dok, sa druge strane, prua mogunost sticanja znanja i vjetina kojima se obezbjeuje kvalitetna i uspjena saradnja sa kolegama i upravom kole, kao i kvalitetan odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Takoe, omoguava pripremu za prihvatanje sistemskih promjena, njihovu uspjenu primjenu i aktivno uee i inicijativnost u sprovoenju reforme obrazovnog sistema.

  Profesionalni razvoj nastavnika treba da predstavlja dugoroan integrativni proces tokom kojeg se, kroz uenje, praktian rad i istraivaku djelatnost, razvijaju i unapreuju znanja, vjetine i sposobnosti pojedinaca. Prolazei kroz ovaj proces, nastavnik postaje praktiar koji razmilja i, u skladu sa svojim potrebama i potreba-ma vaspitno-obrazovne ustanove, postavlja jasne ciljeve svog profesionalnog razvo-

  KONTINUIRANI PROFESIONALNIRAZVOJ NASTAVNIKA

 • 7

  ja. Od nastavnika se oekuje da i sam postane uspjean uenik koji je odgovoran za odluke koje se tiu sopstvenog procesa uenja i sposoban da osmisli line strategije uenja koje su u direktnoj vezi sa razvojnim potrebama cijele vaspitno-obrazovne ustanove. Vaspitno obrazovna- ustanova ne smije biti samo ustanova u kojoj se ui, ve ona treba da bude i ustanova koja ui. Da bi organizovali savremen i kvalitetan nastavni proces, nastavnici treba da poznaju najnovija struna i metodika dosti-gnua, kao i dostignua iz oblasti tehnologije.

  Nastavnicima treba pruiti mogunost kontinuiranog profesionalog razvoja kroz organizovan i funkcionalan obrazovni sistem, kako bi mogli da prate savre-mena deavanja u razvoju drutva i pripreme se za uloge koje im ono, samo po sebi, namee, to jest kako bi mogli da dostignu kompetencije aktuelne u odreenom trenutku. Profesionalni razvoj nastavnika treba da se iskazuje u elji za kvalitetnim obavljanjem posla i usavravanjem profesionalnih kompetencija, ak i u sluaju kada ih niko ne posmatra i ne procenjuje njihov rad. Kada je u pitanju kontinui-rani profesionalni razvoj nastavnika, ne treba ostaviti prostor za opredjeljenje da li volim ili ne volim, elim ili ne elim da se profesionalno razvijam, ve to treba da postane glavni zahtjev njegove profesije u svakom trenutku. Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u obrazovnom sistemu podrazumijeva pohaanje odreenih seminara, kao i razliite vidove organizovanog i planiranog prenoenja znanja ili razmjene profesionalnih iskustava unutar vaspitno-obrazovne ustanove ili izmeu njih.

  U uspjenim obrazovnim sistemima kontinuirani profesionalni razvoj na-stavnika je kljuni elemenat, jer poboljava kvalitet nastavnika, efektivnost vaspit-no-obrazovne ustanove i rezultate uenika. Preduslovi za kontinuirani profesional-ni razvoj nastavnika prikazani su na slici 1.

  Slika 1. Preduslovi za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika

  PREDUSLOVI ZA KPRN

  OBRAZOVNI SISTEM KOJI OMOGUAVA I

  PODRAVA KPRN

  NAPREDOVANJE U PROFESIJI

  STALNA PROCJENA I SAMOPROCJENA

  SOPSTVENOG RADA

  SARADNJA SA RODITELJIMA ILOKALNOM ZAJEDNICOM

  TIMSKI RAD PRILIKOM PLANIRANJA,PRIPREME, REALIZACIJE I ANALIZE

  NASTAVNOG PROCESA

  NASTAVA USMJERENA NA UENIKA

  ISPOLJAVANJE KREATIVNOSTI IINICIJATIVE U PRIMJENI NOVOG

  NASTAVNOG PROGRAMA

  PROFESIONALNA ILINA AUTONOMIJA

 • 8

  I u tradicionalnim, i u savremenim modelima profesionalnog razvoja nastavni-ka, prihvaeno je da nastavnici treba da razvijaju svoje sposobnosti i usvajaju nova znanja i vjetine neophodne za postizanje profesionalnih zadataka na kompetentan nain. Uspjenost realizacije obrazovanja uenika u velikoj mjeri zavisi od znanja, umijea, sposobnosti i vjetina nastavnika, tj. od profesionalnih kompetencija koje nastavnik posjeduje. Od kompetencija nastavnika zavise standardi postignua ue-nika. Izmeu tradicionalnog i savremenog shvatanja profesionalnog razvoja nastav-nika postoje znaajne razlike (tabela 1.)

  Tradicionalno shvatanje Savremeno shvatanje

  Profesionalni razvoj baziran je na transmisionom modelu.

  Profesionalni razvoj bazira se na modelu konstrukcije znanja.

  Sprovodi se kroz povremene aktivnosti. To je kontinuiran, dugoroan proces.

  Podrazumijeva povremenu podrku i praenje primjene steenih znanja.

  Podrazumijeva kontinuiranu sistematsku podrku i praenje.

  Profesionalni razvoj nije u skladu sa potrebama svakodnevne prakse.

  Profesionalni razvoj je usklaen sa potrebama svakodnevne prakse.

  Profesionalni razvoj nastavnika se ne shvata kao dio procesa obrazovne reforme.

  Profesionalni razvoj je povezan sa obrazovnom reformom.

  Nastavnici su interpretatori tuih istraivanja i teorija.

  Nastavnici su reflektivni praktiari i istrai-vai.

  Kontekst u kojem se znanja implementiraju rijetko se uzima u obzir.

  Vaan je kontekst u kome e se znanja implementirati.

  Tabela 1.

  Sastavni i obavezni dio profesionalnog razvoja nastavnika je njegovo stalno struno usavravanje. Ono predstavlja mijenjanje i nadograivanje sebe i svog rada, u skladu sa sopstvenim potrebama, potrebama nauke i profesije, kao i u skladu sa promjenama i potrebama drutva, a sve u pravcu ostvarivanja odreenog cilja i postizanja to efikasnijih rezultata u radu. Struno usavravanje je sloen proces, koji poinje od inicijalnog obrazovanja, zatim traje kroz praksu, to jest za vrijeme nastavnikovog rada u vaspitno-obrazovnoj ustanovi (koli), a i van nje, kada on usavrava svoj rad, proiruje svoje uloge i time postie bolje efekte u svom radu. Usvajanje, sticanje novih znanja, kao i jaanje i sticanje vjetina, stavova, zavisi od samog nastavnika, zatim od otvorenosti kole prema drugim institucijama usavra-vanja, a isto tako i od toga da li nastavnik aktivno uestvuje u procesu usavravanja.

  Drutvo znanja, kao aktuelna paradigma u razvijenim zemljama svijeta, za-htijeva od nastavnika da preuzme neke nove uloge. Centralno mjesto meu njima pripada preusmjeravanju od poduavanja ka uenju prilikom pripremanja i tokom