pravilnik o struœnom radu

Download PRAVILNIK O STRUŒNOM RADU

Post on 28-Jan-2017

240 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KINOLOKI SAVEZ CRNE GOREKENNEL CLUB OF MONTENEGRO

  PRAVILNIK O STRUNOM RADU

  I izdanje

  Bar, 2007.

 • KINOLOKI SAVEZ CRNE GORE

  PRAVILNIK O STRUNOM RADUI izdanje

  BAR, 2007

 • Izdava:Kinoloki savez Crne Gore

  Za izdavaa:Miodrag Vretenii

  Recenzent:Vojislav Brajovi

  Bar, 2007

 • 3

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  Na osnovu svojih prava u skladu sa odredbama Statuta Kinolokog saveza Crne Gore o nadlenostima Skuptina Kinolokog saveza Crne Gore odrana dana 15.12.2006. godine u Baru, jednoglasno usvaja i donosi:

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  I. OPTE ODREDBE

  lan 1.

  Pravilnik Kinolokog saveza Crne Gore o strunom radu (u daljem tekstu Pravilnik) je normativni akt Kinolokog saveza Crne Gore (u daljem tekstu KSCG) kojim se reguliu struna pitanja o radu.

  Naela Pravilnika zasnovana su na dugogodinjem strunom radu i iskustvima crnogorskih kinologa a u skladu sa odredbama Meunarodne kinoloke federacije - Federation Cynologique Internationale (u daljem tekstu FCI).

  lan 2.

  U struna pitanja spadaju:

  1. gajenje i reprodukcija pasa, ocjenjivanje i evidencija rasnih pasa, podjela na pasminske ispitne grupe

  2. osposobljavanje i nain rada strunih lica; kinolokih sudija, sudijskih pripravnika, vodia i drugih kinolokih radnika

  3. rad strunih organa: strunih izvjestioca, strunih komisija, strunih odbora, strunih savjeta i zbora sudija

 • 4

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  lan 3.

  Struna pitanja razmatraju struni organi kinolokih organizacija:

  1. kod kinolokih drutava Struna komisija2. kod KSCG-a Struni odbor sa svojim komisijama

  II. GAJENJE I REPRODUKCIJA PASA

  lan 4.

  Pod nainom gajenja i reprodukcijom podrazumijeva se nain uparivanja pasa i kuja s obzirom na njihovo porijeklo.

  Parenje je dozvoljeno samo izmeu pasa iste rase koji su upisani u jednu od FCI-a priznatih rodovnih knjiga ili registra. Pod parenjem u srodstvu podrazumijevamo parenje plemenjaka i kuja koji imaju jednog ili vie zajednikih predaka do III generacije. Parenje u srodstvu je zabranjeno. Izuzetno Struni savjet moe dozvoliti parenje u srodstvu, ako za to postoji opravdani razlog i pri tome odreuje uslove pod kojima e se ovo parenje izvriti.

  lan 5.

  Parenje je dozvoljeno kujama kod lovakih pasmina za male rase od 12 mjeseci a za ostale od 15 mjeseci do 8 godina. Mujacima je dozvoljeno parenje sa navrenih 18 mjeseci ivota. Izuzetno po odluci strunog odbora moe se odstupiti od ovih pravila.

  Izuzetno, nadleni organi KSCG mogu dozvoliti parenje u srodstvu ako za to postoji opravdan razlog i pri tome odreuju uslove pod kojima e se ovo parenje izvriti.

  KSCG moe donositi propise o zabrani parenja pozitivno ocjenjenim psima (kujama) kao disciplinsku mjeru izreenu odgajivau - vlasniku. U sluaju promjene vlasnika ova zabrana ostaje na snazi. O kanjavanju obavjestiti kinoloke organizacije.

 • 5

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  lan 6.

  Kujama se dozvoljava jedno parenje u toku kalendarske godine i osam tenadi u leglu dok ne navre 3 godine starosti. Posle navrene 3 godine kuje se mogu priputati bez ogranienja i broj tenadi u leglu nije ogranien.

  lan 7.

  U Rodovnu knjigu KSCG-a moe se upisati tenad jednog legla ako je vlasnik enke lan kinoloke organizacije na teritoriji Crne Gore i ima prebivalite u Crnoj Gori. U Rodovnu knjigu KSCG-a ne moe se upisati leglo koje nije otenjeno na teritoriji Crne Gore.

  Svaki pas uzgojen u Crnoj Gori i upisan u Rodovnu knjigu KSCG-a dobiva slubeni dokaz porijekla rodovnik KSCG-a. Obrazac rodovnika mora imati oznaku FCI-a i KSCG-a.

  Imena svih pasa iz jednog legla moraju imati isto poetno slovo. Ime odgajivanice je sastavni i nedjeljivi dio imena psa i mora se uvjek potpuno navoditi uz ime psa.

  III. OCJENJIVANJE PASA

  lan 8.

  Cilj ocjenjivanja je da se psi na osnovu tjelesne grae (ocjenjivanje oblika) i radnih osobina (ocjenjivanje rada) razvrstaju po kvalitetu.

  Oblik i rad mogu ocjenjivati samo kinoloke sudije.

  lan 9.

  Psi se ocjenjuju na kinolokim manifestacijama.

  Izuzetno se moe vriti i pojedinano ocjenjivanje kuja koje su u estrusu. Za pojedinano ocjenjivanje kuja, ocjena vai godinu dana. Pojedinano se moe ocijeniti kuja samo jedanput.

 • 6

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  lan 10.

  Psi se mogu ocjenjivati prvi put kada navre 9 mjeseci starosti a u starosti od 3 do 9 mjeseci nakon pregleda psa umjesto ocjene upisuje se odreena kritika. Na uzgojnim smotrama psima sa pozitivnom ocjenom eksterijera ne moe se zabraniti parenje.

  lan11.

  Mujaci i enke se ocjenjuju odvojeno i takmie za osvajanje kandidatura za nacionalne i meunarodne prvake posebno za enke i posebno za mujake.

  Na izlobama se psi dijele i ocjenjuju u sledeim razredima:

  1. RAZRED TENADI za pse od 3 6 mjeseci2. RAZRED NAJMLAIH za pse od 6 9 mjeseci3. RAZRED MLADIH za pse od 9 18 mjeseci4. RAZRED INTERMEDIJA za pse od 15 24 mjeseci5. RAZRED ZRELIH za pse iznad 15 mjeseci6. RAZRED RADNIH PASA za pse iznad 15 mjeseci s priznatim

  poloenim ispitom7. RAZRED AMPIONA za pse koji su u ljepoti postali ampioni8. RAZRED VETERANA za pse koji su stariji od 8 godina

  Organizatori mogu na specijalizovanim izlobama zatraiti od KSCG-a uvoenje i drugih razreda kao i takmienje van konkurencije.

  U razred radnih mora se priloiti kopija formulara propisanog od FCIa koji sadri potrebnu potvrdu od strane nacionalnog saveza zemlje u kojoj vlasnik psa ima stalno mjesto prebivalita.

  U razred ampiona moe se upisati pas koji je nacionalni ili internacionalni ampion zemlje koja je lanica FCI-a ili ima ugovorno partnerski odnos sa FCI.

  Pored navedenih razreda psi se na kinolokim manifestacijama mogu svrstavati u sledee grupe:

 • 7

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  PAR koji se sastoji od dva psa iste rase na dan izlobe pozitivno ocijenjeni, razliitog pola i svojina istog vlasnika

  ODGAJIVAKA GRUPA koja se sastoji od najmanje 3 psa od istog legla od jedne kuje ili 5 pasa od jedne kuje iz razliitih legala istog ili raznih vlasnika i koji su na dan izlobe pozitivno ocijenjeni

  Organizatori mogu na specijalizovanim izlobama zatraiti od KSCG-a uvoenje i drugih grupa

  lan 12.

  Ocjenjivanje pasa vri se prema vaeim standardima FCI-a.

  U razredima tenadi i najmlaih pasa na ocjenskoj listi nakon opisa psa umjesto ocjene stavlja se jedna od kritika: vrlo perspektivan, perspektivan, zadovoljava, ne zadovoljava. U ovim razredima psi se razvrstavaju od 1 4.

  U ostalim razredima dodjeljuje se sledee ocjene: odlian, vrlo-dobar, dobar i nedovoljan. Obavezno je razvrstavanje u sva kom razredu od 1 4 ukoliko je pas ocijenjen najmanje ocjenom vrlodobar.

  Sudije ocjenjuju oblik prema sledeim definicijama:

  ODLIAN dobija pas koji predstavlja gotovo idealni tip svoje pasmine, skladne i besprekorne grae i kondicije

  VRLODOBAR dobija pas koji u velikoj mjeri i u najvanijim karakteristikama rase odgovara tipu i u kojeg je anatomska gara i kondicija skoro besprekorna

  DOBAR dobija pas koji ima laki broj konstitucijskih mana ali je u tipu rase

  NEDOVOLJAN dobija pas koji ima teke konstitucijske mane ili je atipian

  Pas ocijenjen ocjenom NEDOVOLJAN iskljuuje se iz priploda to se unosi u zapisnik i dokumenta a na rodovniku se vidnim slo- vima stavlja klauzula ZABRANJENO PARENJE.

  Psi iz prethodnog stava ne upisuju se u Rodovnu knjigu, odnosno briu se iz iste.

 • 8

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  IV. KINOLOKE MANIFESTACIJE

  lan 13.

  Kinoloke manifestacije organizuju kinoloke organizacije. One imaju javni karakter.

  Manifestacije imaju zatitu KSCG-a a time i FCI-a.

  Kinoloke manifestacije mogu biti:

  1. manifestacije za ocjenjivanje oblika pasa 2. manifestacije za ocjenjivanje rada pasa

  Manifestacije za ocjenjivanje rada pasa dijele se na:

  1. manifestacije radne lovne kinologije2. manifestacije sportske radne kinologije

  lan 14.

  Po namjeni kinoloke manifestacije mogu biti:

  1. SMOTRE2. UZGOJNE SMOTRE3. IZLOBE4. ISPITI5. UTAKMICE6. PROPAGANDNE MANIFESTACIJE

  Smotra je manifestacija na kojoj se ocjenjuje oblik psa, anatomska graa, narav (karakter) i stepen tipinosti za dotinu pasminu propisanu standardom.

  Uzgojna smotra je manifestacija na kojoj se ocjenjuje uzgojna vrijednost svakog psa posebno.

  Izloba je manifestacija na kojima se na osnovu skladnosti tjelesne grae i karaktera psa sprovodi takmienje u ljepoti uz dodjeljivanje kandidatura i eventualnih nagrada.

 • 9

  PRAVILNIK KINOLOKOG SAVEZA CRNE GORE O STRUNOM RADU

  Ispit je manifestacija na kojoj se provjerava stepen radne sposobnosti na osnovu uroenih osobina pasa, prema odredbama posebnih pravilnika.

  Utakmica je manifestacija na kojoj se pored provjeravanja uroenih osobina, provjerava sposobnost i pripremljenost i vri ocjenjivanje obuenih pasa u radu, prema odredbama posebnih pravilnika.

  Propagandna priredba je manifestacija koja se odrava u cilju popularizacije kinologije i na ovim manifestacijama se ne vri ocjenjivanje pasa.

  lan 15.

  Po znaaju kinoloke manifestacije dijele se na:LOKALNE MANIFESTACIJE smotre, uzgojne smotre i ispiti

  koji prireuju kinoloka drutva. Obaveza organizatora je da se manifestacije moraju prijaviti KSCG-u

  NACIONALNE MANIFESTACIJE izlobe i utakmice odobrene od KSCG-a

  MEUNARODNE MANIFESTACIJE izlobe i utakmice odobrene od FCI-a na predlog KSCG-a

  Kinoloka drutva prijavljuju svoje manifestacije KSCG-u najka snije do 01. novembra za narednu godinu. KSCG dosta