umowa o wykonanie projektu architektonicznego

of 43 /43
1 Umowa o wykonanie projektu architektonicznego DRUK REKOMENDOWANY przez Izbę Architektów RP Sygnatura Lokalizacja / adres Projekt Architekt Zamawiający – EGZEMPLARZ PREZENTACYJNY – O egzemplarz oryginalny należy pytać w Okręgowych Izbach Architektów – EGZEMPLARZ PREZENTACYJNY – O egzemplarz oryginalny należy pytać w Okręgowych Izbach Architektów –

Author: dokhuong

Post on 14-Feb-2017

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Umowa o wykonanieprojektu architektonicznego

  DRUK REKOMENDOWANYprzez Izb Architektw RP

  Sygnatura

  Lokalizacja / adres

  Projekt

  Architekt

  Zamawiajcy

  E

  GZE

  MP

  LAR

  Z P

  RE

  ZEN

  TAC

  YJN

  Y

  O e

  gze

  mp

  larz

  ory

  gin

  alny

  nal

  ey

  pyt

  a w

  Okr

  go

  wyc

  h Iz

  bac

  h A

  rchi

  tekt

  w

  E

  GZE

  MP

  LAR

  Z P

  RE

  ZEN

  TAC

  YJN

  Y

  O e

  gze

  mp

  larz

  ory

  gin

  alny

  nal

  ey

  pyt

  a w

  Okr

  go

  wyc

  h Iz

  bac

  h A

  rchi

  tekt

  w

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  2

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  YNiniejsza Umowa na prace architektoniczne jest zawierana pomidzy Zamawiajcym a Architektem. Niniejszy dokument nie zastpuje umw o innym charakterze, jak: developerskich, powiernictwa inwestycyjnego, ubezpieczeniowych i innych zawieranych dla realizacji i planowania przedsiwzigospodarczych w budownictwie.

  Umowa jest rekomendowana przez Izb Architektw.

  Niniejszy druk ma charakter umowy blankietowej (formularza). Oznacza to, e:

  1. Strony Umowy mog dowolnie ustala poszczeglne postanowienia umowne w miejscach do tego celu przeznaczonych.

  2. Niewypenione (pozostawione) pola formularza NIE S POSTANOWIENIAMI UMOWY.

  3. Stronom wolno wykrela z niniejszego dokumentu na podstawie indywidualnych negocjacji zredagowane postanowienia zawarte w dokumencie (dotyczy Rozdziau D1).

  4. Strony mog na podstawie indywidualnych negocjacji zmodyfikowa zredagowane postanowienia (Rozdzia D1), ustalajc ich tre w Rozdziale D2, po ich uprzednim wykreleniu z Rozdziau D1. W przypadku znaczcych zmian zaleca si korzystanie z pomocy prawnej.

  CO ZAMAWIAJCY POWINIEN ZROBI PRZED PODPISANIEM TEJ UMOWY?

  - przeczyta Umow przed podpisaniem; - poprosi o wyjanienie, jeeli czego nie rozumie; - upewni si, e Umowa ujmuje wszystkie niezbdne elementy, ktre Zamawiajcy i Architekt

  uzgodni wzajemnie.

  KTO MOE UDZIELI DALSZYCH INFORMACJI NA TEMAT TEJ UMOWY?

  Niniejsza publikacja jest licencyjnym wydawnictwem Izby Architektw. Informacje dotyczcezamwie oraz warunkw w zakresie dystrybucji mona uzyska od:

  Izba Architektw ul. Foksal 2 00-366 Warszawa tel. (0-22) 827-85-14 tel./faks (0-22) 827-62-42 e-mail: [email protected]

  PRAWA AUTORSKIE

  Ten dokument jest prawnie chroniony. Moe by uyty tylko przez osoby nabywajce egzemplarz Umowy Blankietowej w Izbie Architektw. Nie wolno go kopiowa i utrzymywa w jakimkolwiek systemie komputerowym.

  W niniejszej Umowie wykorzystano idee graficzne dokumentu Umowy AAS2 2000, opublikowanego przez New Zealand Institute of Architects.

  Copyright 2005, Licencja Izba Architektw

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  3

  ZAWARTO UMOWY

  strona

  1. Strony Umowy oraz wykaz Zacznikw Rozdzia A1 5

  2. Definicje okrele powtarzajcych si w Umowie Rozdzia A2 6

  3. Zbiorcze Honoraria Architekta Rozdzia A3 7

  4.Zwrot kosztw oraz ustalenia zobowizawzajemnych Rozdzia A4 8

  5. Autorskie prawa majtkowe Rozdzia A5 9

  6. Parametry oglne Przedmiotu Umowy Rozdzia B1 10

  7. Przedmiot Umowy Rozdzia B2 11

  8. Wyczenia i wykluczenia z Przedmiotu Umowy Rozdzia B3 26

  9. Uwagi Stron Rozdzia B4 27

  10.Zestawienie dokumentw dostarczanychprzez Zamawiajcego Rozdzia C1 28

  11. Wykaz niezalenych specjalistw Rozdzia C2 29

  12. Oglne warunki Umowy Rozdzia D1 30

  13. Postanowienia dodatkowe Rozdzia D2 38

  14. Kwestionariusz Zamawiajcego 39

  15. Zasady korzystania z umowy 40

  16. Adresy Okrgowych Izb Architektw 42

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  4

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  5

  STRONY UMOWY ORAZ WYKAZ ZACZNIKW Rozdzia A1

  ARCHITEKT

  Firma Osoba reprezentujcaOsoba reprezentujca Adres Kod, miasto Telefon Telefon komrkowy FaksE-mail REGON NIPKRS/Rej. Dzia. Gosp.

  ZAMAWIAJCY

  Przedsibiorstwo Osoba reprezentujca Osoba reprezentujca AdresKod, miasto Telefon Telefon komrkowy FaksE-mail REGON NIPKRS/Rej. Dzia. Gosp.

  PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Architekta dziea (utworu) szczegowo okrelonego w Rozdziale B2 oraz udzielenie licencji na korzystanie z niego lub przeniesienie majtkowych praw do rozporzdzania nim na Zamawiajcego w zakresie okrelonym w Rozdziale A5.

  Nazwa utworu(dziea)Lokalizacja planowanej inwestycji

  Inne dokumenty: 1. Integraln czci niniejszej Umowy s regulacje zawarte w niejwymienionych dokumentach oraz zacznikach:

  a) Zasady Etyki Zawodu Architekta ustalone przez IzbArchitektw*)

  b) Standardy Wykonywania Zawodu Architekta ustalone przez Izb Architektw*)

  c) ____________________________________________

  d) ____________________________________________

  e) ____________________________________________*) dokumenty znajduj si w siedzibie Architekta oraz ______________ Okrgowej Izbie Architektw i mog by w kadej chwili udostpnione Zamawiajcemu. JeeliZamawiajcym jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, kopie tych dokumentw stanowi zacznik do Umowy.

  Podpis osb reprezentujcych Zamawiajcego ______________________ data __________________

  Podpis osb reprezentujcych Architekta ________________________ data _______________

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  6

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  DEFINICJE OKRELE POWTARZAJCYCH SI W UMOWIE Rozdzia A2

  ILEKRO W UMOWIE JEST MOWA O:

  1) Umowie oznacza to niniejsz Umow pomidzy Architektem i Zamawiajcym wraz ze wszystkimi zacznikami;

  2) Architekcie oznacza to osob fizyczn zdoln do czynnoci prawnych, prowadzc samodzielndziaalno zawodow, posiadajc uprawnienia budowlane oraz wpisan na list czonkw Okrgowej Izby Architektw, albo inny podmiot prawny, w ramach ktrego dziaa co najmniej jedna osoba speniajca powysze warunki;

  3) Zamawiajcym oznacza to osob fizyczn zdoln do czynnoci prawnych, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej lub1 podmiot obowizany przy udzielaniu zamwie publicznych stosowa przepisy o zamwieniach publicznych;

  4) Stronach oznacza to cznie obie strony Umowy (Architekta i Zamawiajcego);

  5) Przedmiocie Umowy oznacza to wszystkie prace, czynnoci prawne oraz obowizki, do ktrych wykonania zobowizuj si Strony niniejsz Umow;

  6) Dokumentacji oznacza Projekt oraz inne wiadczenia stanowice Przedmiot Umowy, a takewszelkie dokumenty, umowy, notatki, ustalenia majce zwizek z realizacj Przedmiotu Umowy;

  7) Projekcie oznacza to zamknit cz Dokumentacji podlegajc ochronie prawnoautorskiej oraz we wszystkich innych zleconych Architektowi branach i zakresach, ktrej wykonanie stanowi Przedmiot Umowy;

  8) Projekcie Zamiennym oznacza tak zmian Projektu wykonywan w trakcie realizacji Inwestycji, ktra wywouje konieczno dokonania zmian w Projekcie;

  9) Nadzorze Autorskim oznacza to penienie obowizkw na budowie lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiajcego, a wynikajcych z ustawy Prawo budowlane;

  10) Honorarium oznacza to cao wynagrodzenia stanowicego zobowizanie Zamawiajcego narzecz Architekta w zamian za prace wykonane w ramach Umowy, rozliczane faktur lub fakturami czciowymi i faktur kocow;

  11) Inwestycji oznacza to przedsiwzicie budowlane polegajce na budowie nowego lub rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, adaptacji, modernizacji itp. obiektu istniejcego, przy czym pod pojciem obiektu rozumiany jest zarwno pojedynczy architektoniczny obiekt budowlany, budynek, obiekt maej architektury, jak rwnie ich zesp;

  12) Wykonawcy oznacza to rwnie Generalnego Wykonawc lub grup wykonawcw robt budowlanych;

  13) Opnieniu oznacza to niewykonanie danej czynnoci w ustalonym terminie, jeeliprzekroczenie terminu nastpio z przyczyn, za ktre opniajcy nie ponosi odpowiedzialnoci;

  14) Zwoce oznacza to niewykonanie danej czynnoci w ustalonym terminie, jeeli przekroczenie terminu nastpio z przyczyn, za ktre opniajcy ponosi odpowiedzialno;

  15) Znaczcych Zmianach oznacza to istotne zmiany w Projekcie, w przypadku gdy w ponad 5% ingeruj one w ukad konstrukcyjny lub funkcjonalny, lub instalacyjny inwestycji, zaakceptowany wczeniej przez Zamawiajcego;

  16) Zasadach Etyki Zawodu Architekta oznacza to zasady etyki zawodowej uchwalone przez Krajowy Zjazd Izby Architektw, obowizujce wszystkich czonkw Izby Architektw;

  17) Standardzie Wykonywania Zawodu Architekta oznacza to zbir regulacji wewntrznych Izby Architektw zalecany Zamawiajcym oraz Architektom, ich stosowanie przy okrelaniu praw i obowizkw Architekta, formuowaniu zakresu usug oraz oceny jakoci ich wiadczenia. Standardy nie stanowi formalnej wykadni Zasad Etyki i mog by pomocne lecz nigdy rozstrzygajce w ich interpretowaniu lub w ocenie jakoci postpowania i pracy Architekta;

  18) Regulaminie Honorariw Architekta oznacza to rekomendowane opracowanie Izby Architektw, na podstawie ktrego mona obliczy Honorarium Architekta dla zakresu prac podstawowych (P) oraz w szczeglnych wypadkach dla zakresu prac dodatkowych (D) lub wydzielonych (W), zgodnie z zaleceniami Standardw Wykonywania Zawodu Architekta.

  1W przypadku zamwie publicznych

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  7

  HONORARIA ARCHITEKTA Rozdzia A3

  Strony postanawiaj, e podstawowym dokumentem ustalajcym sposb obliczania Honorarium jest:

  ___________________________________________________________________________ stanowicyZacznik c) do niniejszej Umowy. W przypadku prac Architekta przynalenych do kategorii D oraz WStrony postanawiaj, e obliczenie Honorarium moe by wykonane na podstawie innych opracowaspecjalistycznych lub na podstawie godzinowego czasu pracy, ktrych warto Strony okrelajw niniejszym Rozdziale. (Podstawowy dokument rekomendowany Regulamin Honorariw Izby Architektw)

  STRONY UZGADNIAJ ZAOENIA ORAZ DANE WYJCIOWE DO OBLICZENIA HONORARIUM

  Ryczatowo wg Szacunkowego Kosztu Inwestycji Kosztorysowo wg rzeczywistych kosztw Inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego Zaznaczy znakiem X waciwe opcje. Opcja Kosztorysowo dotyczy etapw C, D, G.

  Wybierajc Kosztorysow opcj obliczenia Honorarium, Strony ustalaj, e etapy C, D, G okrelonew Rozdziale B2 stanowi bd cznie _____% wartoci kosztorysu inwestorskiego.

  Bez wzgldu na wybran opcj Architekt do wyliczonych wartoci Honorarium doda mnoniki wynikajce z utrudnie uzgodnionych przez Strony w Rozdziale B1

  Strony ustalaj, i szacunkowy budet Inwestycji obliczony zostaje wg zaoonego wskanika wartoci 1 m2

  powierzchni uytkowej netto (na podstawie programu funkcjonalno-uytkowego Inwestycji), ktry wynosi:

  WPOWIERZCHNI NETTO ___________________ PLN/m2

  STAWKI GODZINOWE za prace, ktrych zakres wynika z przypisanych czynnoci w momencie ich wykonania. Strony wstawiaj wzajemnie uzgodnione wartoci.

  Generalny Projektant (ARCHITEKT)PLN___________/godz.

  Projektant (w tym specjalista branowy)PLN___________/godz.

  Asystent technicznyPLN___________/godz.

  Zestawienie Honorariw za prace wyszczeglnione w Rozdziale B2

  Strony wpisuj wartociw PLN w przypadku

  wyboru ryczatowego obliczania Honorarium

  Strony wpisuj wartociw % w przypadku wyboru obliczania

  Honorarium wg rzeczywistych kosztw

  inwestycjiA. Studia i analizy przedprojektowe zB. Informacje i wytyczne do projektowania zC. Projekt koncepcyjny z %D. Projekt budowlany z %E. Projekt przetargowy (patrz: Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) zF. Projekt kontraktowy (patrz: Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) zG. Projekt wykonawczy z %H. Nadzr autorski zI. Dodatkowe prace pozaprojektowe zJ. Prace szczeglne z

  HONORARIUM OGEM z 100%

  Sownie ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  VAT: Honorarium, opaty i zaliczki nie obejmuj VAT-u, a jego warto bdzie doliczana zgodnie z obowizujcymi przepisami.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  8

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  ZWROT KOSZTW ORAZ USTALENIA ZOBOWIZA WZAJEMNYCH Rozdzia A4

  WYDATKI NA PODRE

  Stawka za kilometr PLN__________/km

  Naley wpisa warto aktualnie obowizujc w chwili podpisania Umowy i uznawan przez Urzdy Skarbowe jako koszt uzyskania przychodu.

  Stawka za czas podry PLN__________/godz.

  GENERALNE USTALENIA ZOBOWIZA WZAJEMNYCH

  Strony postanawiaj, e zakres prac o charakterze podstawowym P, dla Przedmiotu Umowy i okrelonyw Rozdziale A1 przyporzdkowuje prace projektowe do ______ kategorii, a ponadto, jeeli:

  (Strony zaznaczaj jeden z poniszych wariantw; dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta)

  I. Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalaj, e ich wykonania podejmuje si tylko Architekt, to Strony postanawiaj:

  Podwyszy przyjt kategori obiektu do kategorii ______, przypisujc tym samym zaznaczone w Rozdziale B2 prace W do zakresu prac podstawowych P.

  Architekt oblicza Honorarium dla wyszej kategorii obiektu bez oddzielnego obliczania Honorarium dla zakresu prac ponadpodstawowych.

  Pozostawi przyjt kategori obiektu. Stro

  ny w

  ybie

  raj

  jedn

  o

  pcj

  Architekt oblicza oddzielnie Honorarium dla zakresu prac (W)

  II. Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalaj, e ich wykonania podejmuje si tylko Zamawiajcy to Strony postanawiaj:

  Podwyszy przyjt kategori obiektu (parametr koordynujcy) do kategorii _______.

  Architekt oblicza Honorarium dla wyszej kategorii obiektu

  III. Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalaj, e ich wykonania podejmuj si zarwno Architekt, jak i Zamawiajcy, to Strony postanawiaj:

  Podwyszy przyjt kategori obiektu do kategorii ________, pozostawiajc zaznaczone w Rozdziale B2 prace w zakresie W.

  Architekt oblicza Honorarium dla wyszej kategorii obiektu oraz oddzielne Honorarium dla zakresu prac ponadpodstawowych

  Ponadto Strony postanawiaj, e zlecone Architektowi w Rozdziale B2 prace z zakresu dodatkowego D Architekt obliczy niezalenie, a uzgodnion z Zamawiajcym podstaw tych oblicze Strony wskazuj w Rozdziale B4.

  Zamawiajcy zobowizuje si do zwrotu kosztw lub pokrycia wydatkw Architekta na:

  1. Koszty wynikajce z powielania rysunkw i dokumentw w iloci przekraczajcejwymagan Umow, jak i sporzdzania filmw i fotografii.

  2. Koszty przejazdu, o ile dotycz one odlegoci, ktra przekracza ______ km, liczonej od siedziby firmy Architekta.

  3.Koszty zwizane z uzgadnianiem dokumentacji (np. BHP, sanepid, ZUD, ppo.,koszty warunkw technicznych od wacicieli mediw, koszty specjalistycznych operatw i ekspertyz itp.).

  4.

  5.

  6.

  Zwrot kosztw odbywa si na podstawie ustale Rozdziau D1 Dzia XII

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  9

  AUTORSKIE PRAWA MAJTKOWE Rozdzia A5

  Niniejsz Umow Architekt udziela Zamawiajcemu w ramach autorskich praw majtkowych:

  Licencji niewycznej do zastosowania projektu tylko do jednej budowy (jednorazowej realizacji)

  Podstawa: art. 61 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Wysoko Honorarium za udzielenie Zamawiajcemu prawa do jednorazowego wykorzystania

  zamwionego utworu (projektu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego) albo za

  przeniesienie autorskich praw majtkowych i ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw

  zalenych okrelaj Tabele wynagrodze za korzystanie z autorskich praw majtkowych do

  utworw architektonicznych SARP, zatwierdzone przez Komisj Prawa Autorskiego przy Ministrze

  Kultury na podstawie art. 108 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tre Tabel

  ogaszana jest w Dzienniku Urzdowym Ministerstwa Kultury. (Postanowienie wane od dnia ogoszenia Tabel przez Ministra Kultury RP)

  Udzielenie licencji w zakresie szerszym, ni okrelono wyej, albo przeniesienie autorskich praw

  majtkowych, a ponadto ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw zalenych wymaga zawarcia

  odrbnej pisemnej umowy, okrelajcej w szczeglnoci zakres praw, ktrych to dotyczy, pola

  eksploatacji utworu oraz stosowne Honorarium.

  Zamawiajcy Architekt

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  10

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PARAMETRY OGLNE PRZEDMIOTU UMOWY Rozdzia B1

  Tabela okrela:- zakres utrudnie projektowych

  wystpujcych we wszystkich etapachnad realizacj niniejszej Umowy,

  - Strony Umowy zaznaczaj znakiem Xwaciwe pozycje jeeli wystpuj.

  Wykonanie projektu inwestycji przewidywanej do realizacji etapowej,jeeli wymaga to szczeglnych rozwiza projektowych

  Projektowanie na terenach szkd grniczych lub aktywnoci sejsmicznej

  Wykonanie rysunkw warsztatowych indywidualnie projektowanych:

  a) konstrukcji stalowej b) konstrukcji drewnianej

  Wykonanie koncepcji wariantowej Wpisa ilo wariantw

  Rewaloryzacja budynkw zabytkowych:

  a) jednorodnych i prostych pod wzgldem stylowym b) zoonych pod wzgldem stylowym c) skomplikowanych pod wzgldem stylowym (rnorodno stylw i ich wzajemne przenikanie)

  Projektowanie nowych lub dobudowa, rozbudowa lub przebudowa istniejcychbudynkw pooonych na terenach zespow zabytkowych albo parkw (takekrajobrazowych) lub na dziakach bezporednio do nich przylegajcych, jak rwnie obiektw pooonych w strefie krajobrazu chronionego lub w strefie ochrony konserwatorskiej

  Przebudowa (remont, modernizacja) budynku, lecz tylko w zakresie instalacji

  Projektowanie budynkw z czci podziemn:

  a) 2-kondygnacyjn b) 3-kondygnacyjn i wicej

  Projektowanie samodzielnych budowli obronnych, obiektw z dostosowaniem do wymogw obrony cywilnej lub obiektw zagroonych wybuchem

  Projektowanie obiektw pooonych na terenach wymagajcych ich dostosowania do otoczenia (krajobrazu miejskiego lub przyrodniczego); obiekty pooone na terenach rdmiejskich

  Projektowanie obiektw, ktrych pooenie (np. linia zabudowy) albo formalub kolorystyka s czciowo definiowane zapisami prawa lokalnego(planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy)

  Projektowanie obiektw pooonych na spadku lub na dziakach o bogatej rzebieterenu

  Wykonanie projektu z klauzul tajnoci

  Wykonanie pracy projektowej na eksport lub dotyczcej lokalizacji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

  Wykonanie wycznie dokumentacji powykonawczej

  Inwestycja unikatowa ze wzgldu na znaczenie spoeczne, funkcj, technologilub cechy przestrzenne, a take ze wzgldu na realizacj na eksponowanych terenach wielkomiejskich, na terenach o wyjtkowych walorach krajobrazowych oraz w przypadkach wymagajcych pracochonnych rozwiza przestrzenno--plastycznych, konstrukcyjnych i funkcjonalno-technologicznych

  Wymagane jest potwierdzenie Stron Umowy przed rozpoczciemrealizacji Przedmiotu Umowy.

  Podpis Zamawiajcego

  Podpis Architekta

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  11

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  Wysoko Honorarium _______________PLN

  Wynagrodzenie wymagalne po spenieniu ww. wiadcze, a przed rozpoczciem dalszych prac.

  A. STUDIA I ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac Architekta,- wysoko wymagalnego honorarium

  Architekta za ten etap prac projektowych. A

  rch

  itek

  t

  Zam

  awia

  jcy Termin

  realizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  A.1. D Ocena lokalizacji planowanej inwestycji

  A.2. D Ocena uwarunkowa urbanistycznych i rodowiskowych

  A.3. D Ocena dostpnoci komunikacyjnej

  A.4. D Ocena dostpnoci infrastruktury

  A.5. D Ocena zapotrzebowania mediw

  A.6. D Ocena ekonomicznej opacalnoci inwestycji

  A.7. D Analiza chonnoci terenu

  A.8. D Analizy akustyczne

  A.9. D Analizy zanieczyszcze

  A.10. D Analizy warunkw posadowienia

  A.11. D Analizy oddziaywania inwestycji na rodowisko

  A.12. D Analiza celowoci etapowania inwestycji

  A.13. D Wstpny harmonogram prac projektowych

  A.14. D Wstpny harmonogram realizacji inwestycji

  A.15. D Doradztwo w zakresie programu, funkcji, wartoci rynkowych inwestycji

  A.16. D Doradztwo w zakresie planowania i przebiegu procesu inwestycji

  A.17. D

  A.18. D

  A.19. D

  A.20. D

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  12

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  Wysoko Honorarium _______________PLNWynagrodzenie wymagalne po spenieniu ww. wiadcze, a przed rozpoczciem dalszych prac.

  B. STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE: INFORMACJE I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazuprzez Strony przed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac

  Architekta,- wysoko wymagalnego

  Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. A

  rch

  itek

  t

  Zam

  awia

  jcy

  Termin realizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  B.1. D Okrelenie wzajemnych relacji przestrzennych pomidzyposzczeglnymi elementami programu, ich wielkoci, ustalenie zasad zabudowy, jej gabarytw i chonnoci terenu inwestycji oraz skutkw przyjtych rozwiza dla planowanej inwestycji

  B.2. D Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

  B.3. D Uzyskanie ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  B.4. D Uzyskanie mapy do celw projektowych

  B.5. D Uzyskanie mapy prawnej

  B.6. D Uzyskanie zapewnie i warunkw przyczenia mediw

  B.7. D Uzyskanie bada gruntowo-wodnych raport geotechniczny

  B.8. D Uzyskanie/wykonanie inwentaryzacji zieleni

  B.9. D Uzyskanie/wykonanie inwentaryzacji obiektu(w)

  B.10. D Sporzdzenie wstpnego raportu ochrony rodowiska

  B.11. D

  B.12. D

  B.13. D

  B.14. D

  B.15. D

  B.16. D

  B.17. D

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  13

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  C. PROJEKT KONCEPCYJNY

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Stronyprzed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac Architekta,- wysoko wymagalnego

  Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt

  Zam

  awia

  jcy

  Terminrealizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  C.1. P Strony okrelaj zawarto wiadcze podstawowych w oparciu o:- przepisy prawa w zakresie formy i treci projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - wasne negocjacje.

  C.2. D Opracowanie orientacyjnego harmonogramu realizacji

  C.3. D Okrelenie wskanikowego kosztu realizacji inwestycji

  C.4. D Wstpny projekt technologiczny

  C.5. D

  C.6. D

  C.7. D

  P WIADCZENIA PODSTAWOWE ARCHITEKTA obejmuj prace, ktrych wykonanie wynika z przynalenej kategorii trudnoci dla prac stanowicych Przedmiot Umowy, a obowizek ich wykonania okrelaj waciwe przepisy prawa.

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  Wysoko Honorarium _______________PLN Wysoko Honorarium _______________%

  Wynagrodzenie wymagalne po spenieniu ww. wiadcze, a przed rozpoczciem dalszych prac.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  14

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  D. PROJEKT BUDOWLANY

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac Architekta,- wysoko wymagalnego honorarium

  Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt

  Zam

  awia

  jcy

  Terminrealizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji. Prace P/W skrelenie jednej z opcji znakiem X przyporzdkowuje zakres prac do opcji pozostawionej.

  D.1. P Strony okrelaj zawarto wiadcze podstawowych w oparciu o:- przepisy prawa w zakresie formy i treci projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - wasne negocjacje.

  D.2. D Zebranie niezbdnych opinii, uzgodnie poza standardowym zakresem

  D.3. D Opracowanie wytycznych zagospodarowania placu budowy

  D.4. D Dostosowanie projektw mieszka do potrzeb nabywcw

  D.5. D Sporzdzenie projektw obiektw tymczasowych i towarzyszcych

  Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta):

  D.6. P W

  D.7. P W

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  15

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  P WIADCZENIA PODSTAWOWE ARCHITEKTA obejmuj prace, ktrych wykonanie wynika z przynalenej kategorii trudnoci dla prac stanowicych Przedmiot Umowy, a obowizek ich wykonania okrelaj waciwe przepisy prawa.

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  W WIADCZENIA WYDZIELONE obejmuj te prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie nie jest obowizkowo wymagane prawem wg przynalenej kategorii trudnoci dla prac stanowicych Przedmiot Umowy. Prace te ZAMAWIAJCY moewykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  Wysoko Honorarium _______________PLN Wysoko Honorarium _______________%

  Wynagrodzenie wymagalne po spenieniu ww. wiadcze, a przed rozpoczciem dalszych prac.

  D.8. P W

  D.9. P W

  D.10. P W

  D.11. P W

  D.12. P W

  D.13. P W

  D.14. P W

  D.15. P W

  D.16. P W

  D.17. P W

  D.18. P W

  D.19. P W

  D.20. P W

  D.21. P W

  D.22. P W

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  16

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  E. PROJEKT PRZETARGOWY

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Stronyprzed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac

  Architekta,- wysoko wymagalnego

  Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt

  Zam

  awia

  jcy

  Terminrealizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  E.1. D Strony okrelaj zawarto wiadcze w oparciu o Standardy Wykonywania Zawodu Architekta.

  Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta):

  E.2. D

  E.3. D

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  17

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta.

  Wysoko Honorarium _______________PLN

  Wynagrodzenie wymagalne po spenieniu ww. wiadcze, a przed rozpoczciem dalszych prac.

  E.4. D

  E.5. D

  E.6. D

  E.7. D

  E.8. D

  E.9. D

  E.10. D

  E.11. D

  E.12. D

  E.13. D

  E.14. D

  E.15. D

  E.16. D

  E.17. D

  E.18 D

  E.19. D

  E.20. D

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  18

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  F. PROJEKT KONTRAKTOWY

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Stronyprzed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac

  Architekta,- wysoko wymagalnego

  Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt

  Zam

  awia

  jcy

  Terminrealizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  F.1. D Strony okrelaj zawarto wiadcze w oparciu o Standardy Wykonywania Zawodu Architekta.

  Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta):

  F.2. D

  F.3. D

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  19

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta.

  Wysoko Honorarium _______________PLN

  Wynagrodzenie wymagalne po spenieniu ww. wiadcze, a przed rozpoczciem dalszych prac.

  F.4. D

  F.5. D

  F.6. D

  F.7. D

  F.8. D

  F.9. D

  F.10. D

  F.11. D

  F.12. D

  F.13. D

  F.14. D

  F.15. D

  F.16. D

  F.17. D

  F.18 D

  F.19. D

  F.20. D

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  20

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  G. PROJEKT WYKONAWCZY

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac

  Architekta,- wysoko wymagalnego

  Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt

  Zam

  awia

  jcy

  Terminrealizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  Prace P/W Skrelenie jednej z opcji znakiem X przyporzdkowuje zakres prac do opcji pozostawionej.

  G.1. P Strony okrelaj zawarto wiadcze podstawowych w oparciu o:- przepisy prawa w zakresie formy i treci projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - wasne negocjacje. .

  G.2. D Projekty maej architektury

  G.3. D Projekt zieleni zewntrznej i wewntrznej

  Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta):

  G.4. P W

  G.5. P W

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  21

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  P WIADCZENIA PODSTAWOWE ARCHITEKTA obejmuj prace, ktrych wykonanie wynika z przynalenej kategorii trudnoci dla prac stanowicych Przedmiot Umowy, a obowizek ich wykonania okrelaj waciwe przepisy prawa.

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  W WIADCZENIA WYDZIELONE obejmuj te prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie nie jest obowizkowo wymagane prawem wg przynalenej kategorii trudnoci dla prac stanowicych Przedmiot Umowy. Prace te ZAMAWIAJCY moewykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  Wysoko Honorarium _______________PLN Wysoko Honorarium _______________%

  Wynagrodzenie wymagalne po spenieniu ww. wiadcze, a przed rozpoczciem dalszych prac.

  G.6. P W

  G.7. P W

  G.8. P W

  G.9. P W

  G.10. P W

  G.11. P W

  G.12. P W

  G.13. P W

  G.14. P W

  G.15. P W

  G.16. P W

  G.17. P W

  G.18. P W

  G.19. P W

  G.20. P W

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  22

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest z wymaganiami ZAMAWIAJCEGO.

  Wysoko Honorarium _______________PLN

  Wynagrodzenie wymagalne na podstawie Rozdziau D1 Dzia XIII.

  H. NADZR AUTORSKI

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- kategorie standardu prac Architekta,- wysoko wymagalnego Honorarium

  Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta.

  H.1. D Rutynowe pobyty na budowie; udzia w naradach technicznych organizowanych przez Architekta, Zamawiajcego lub Wykonawc.Uzgadnianie i ocena zasadnoci wprowadzenia rozwiza zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; udzielanie stosownych porad Wykonawcy i biece wyjanianie wszelkich wtpliwoci powstaych w toku realizacji inwestycji

  H.2. D Stay nadzr na budowie przedstawiciela Architekta

  Strony ustalaj, e maksymalna ilo pobytw Architekta lub jego upowanionychi uprawnionych specjalistw na budowie lub w innym wskazanym przez Zamawiajcegomiejscu dla ustalonego w Rozdziale B2 (etapy: C, D, G) zakresu przedmiotu zamwienia oraz ustalonego Honorarium za penienie nadzoru autorskiego wynosi: pobytw

  Strony ustalaj, e maksymalny czas trwania nadzoru autorskiego w ramach ustalonego honorarium oraz maksymalnej iloci pobytw wynosi: lat

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  23

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  I. DODATKOWE PRACE POZAPROJEKTOWE

  Wyraam zgod

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac Architekta,- wysoko wymagalnego Honorarium

  Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt

  Zam

  awia

  jcy

  Terminrealizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta lub Zamawiajcego oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  I.1. D Wykonanie przedmiarw, kosztorysu przedmiarowego oraz kosztorysu inwestorskiego

  I.2. D Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budow, skompletowanie niezbdnych dokumentw, wystpienie w imieniu Zamawiajcego do urzdu z wnioskiem o wydanie decyzji

  I.3. D Specyfikacja techniczna i rysunki w zakresie niezbdnym dla okreleniaprzedmiotu zamwienia przy organizacji przetargu, majcego na celu wyonienie Wykonawcy Inwestycji, oraz okrelenia szczegowych warunkw wykonania i odbioru robt, w celu zapewnienia przewidzianego projektem standardu

  I.4. D Udzia w naradach zwizanych z organizacj przetargu, pomocw opracowaniu warunkw przetargu oraz udzia w jego rozstrzygniciui pomoc przy wyborze oferenta

  I.5. DSprawdzenie i ocena kompletnoci wymaganych prawem odbiorw kocowych; pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na uytkowanie; wystpienie w imieniu Zamawiajcego do urzduz wnioskiem o pozwolenie na uytkowanieI.6. D Opracowanie instrukcji obsugi obiektu lub jego czci

  I.7. D Opracowanie schematw ewakuacji

  I.8. D Opiniowanie wycen i kosztorysw powykonawczych

  I.9. D

  I.10. D

  I.11. D

  I.12. D

  I.13. D

  I.14. D

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  24

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  I.15. D

  I.16. D

  I.17. D

  I.18. D

  I.19. D

  I.20. D

  I.21. D

  I.22. D

  I.23. D

  I.24. D

  I.25. D

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  Wysoko Honorarium _______________PLN

  Wynagrodzenie wymagalne na podstawie Rozdziau D1 Dzia XIII.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  25

  PRZEDMIOT UMOWY Rozdzia B2

  J.4. D

  J.5. D

  J.6. D

  J.7. D

  J.8. D

  J.9. D

  D WIADCZENIA DODATKOWE obejmuj prace ARCHITEKTA, ktrych wykonanie zwizane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJCEGO, mogce stanowi niezalene zamwienie. Prace te ZAMAWIAJCY moe wykona we wasnym zakresie, jednak wycznie za pen wiedz i koordynacj Architekta, chyba e wykonanie tych prac nie ma wpywu na prawidowe wywizanie si Architekta z Przedmiotu Umowy.

  Wysoko Honorarium _______________________PLN

  Wynagrodzenie wymagalne na podstawie Rozdziau D1 Dzia XIII.

  J. PRACE SZCZEGLNE

  Podpis Zamawiajcego

  Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczciem realizacji zamwienia.

  Podpis Architekta

  Zak

  res

  pra

  c

  Tabela okrela:- zakres zobowiza wzajemnych

  Architekta i Zamawiajcego,- terminy wykonania zobowizania,- kategorie standardu prac Architekta,- wysoko wymagalnego honorarium

  Architekta za ten etap prac projektowych.

  Arc

  hit

  ekt Termin realizacji

  Strony Umowy zaznaczaj znakiem X zobowizanie po stronie Architekta oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  J.1. D Wizualizacje i prezentacje multimedialne

  J.2. D Makiety i modele

  J.3. D Tumaczenia dokumentacji projektowej

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  26

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  WYCZENIA I WYKLUCZENIA Z PRZEDMIOTU UMOWY Rozdzia B3

  Niezaznaczone po stronie Architekta w Rozdziale B2 opcje (nie dotyczy kategorii prac P) automatycznie staj si wyczeniami z Przedmiotu Umowy.

  Architekt poniej wyszczeglnia prace, ktrych wykonania nie moe si podj albo ze wzgldw natury etycznej (podjcie tych prac mogoby by w kolizji z wymaganiami bezstronnoci wykonywania zawodu), albo ze wzgldu na ich merytoryczn specyfik (niezwizan bezporednio z zawodem architekta).

  Dokument pomocniczy: Standardy Wykonywania Zawodu Architekta

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  Zamawiajcy Architekt

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  27

  UWAGI STRON Rozdzia B3

  Zamawiajcy Architekt

  - program funkcjonalno-uytkowy;- przewidywana powierzchnia uytkowa/kubatura;- parametry techniczne precyzujce Przedmiot Umowy; - budet inwestycji; - kalkulacje honorariw; - inne uwagi, ktre Strony uznaj za istotne dla prawidowej realizacji Przedmiotu Umowy (Nie dotyczy postanowie ustalonych

  na podstawie Rozdziaw D1 i D2).

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  28

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  ZESTAWIENIE DOKUMENTW DOSTARCZANYCHPRZEZ ZAMAWIAJCEGO Rozdzia C1

  Zamawiajcy zobowizuje si dostarczy Architektowi na pimie dostateczne informacje o zamierzeniu inwestycyjnym, bdcym przedmiotem zamwienia, celem umoliwienia Architektowi jasnego zrozumienia, jakich wiadcze wymaga od niego Zamawiajcy.

  LP RODZAJ DOKUMENTU/OPRACOWANIA TerminrealizacjiStrony Umowy zaznaczaj znakiem X waciwy zakres zobowizania oraz wypeniaj termin jego realizacji.

  1. Program inwestycji

  2. Oczekiwania i wymagania funkcjonalne

  3. Wymagania techniczne

  4. Wymagania eksploatacyjno-uytkowe

  5. Wymagania dotyczce organizacji procesu realizacji

  6. Ograniczenia budetowe i harmonogram prac

  oraz inne istotne, zdaniem Stron, dokumenty nieuwzgldnione w Rozdziale B2 etapy A i B

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  29

  WYKAZ NIEZALENYCH SPECJALISTW Rozdzia C2

  Tabela zawiera wykaz Niezalenych Specjalistw, o ktrych mowa w Rozdziale D1 Dzia II,do wykonania prac zaznaczonych po stronie Zamawiajcego w Rozdziale B2.

  Zamawiajcy zaznacza znakiem X waciwe opcje.

  Pra

  ce w

  stp

  ne

  Pro

  jekt

  ko

  nce

  pcy

  jny

  Pro

  jekt

  bu

  do

  wla

  ny

  Op

  raco

  wan

  ia k

  osz

  tory

  sow

  e

  Do

  kum

  enta

  cja

  prz

  etar

  go

  wa

  Pro

  jekt

  wyk

  on

  awcz

  y

  Nad

  zr

  auto

  rski

  Pra

  ce p

  om

  ocn

  icze

  Kosztorysant

  Geodeta

  Geolog

  Konstruktor

  Specjalista ppo.

  Projektant drg

  Projektant inst. sanitarnych

  Projektant inst. elektrycznych

  Zarzdzajcy projektem

  Rzeczoznawcy

  Inni: wymieni

  Inni: wymieni

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  30

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  OGLNE WARUNKI UMOWY Rozdzia D1

  Niniejsza cz Umowy stanowi uzupenienie pozostaych Rozdziaw oraz precyzuje umowne relacje pomidzy Stronami w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy okrelonego w Rozdziale B2

  I. GWNE ZOBOWIZANIA STRON

  I/I. Gwne zobowizania Architekta

  1. Architekt zobowizuje si wykona prace wymagane na podstawie Umowy.

  2. Architekt zobowizany jest do wykonania Projektu zgodnie ze swoj najlepsz wiedzi umiejtnociami.

  3. Nie wolno Architektowi przystpi do wykonywania prac bez zawarcia Umowy z Zamawiajcym.Architekt ma obowizek upewni si, e Zamawiajcy zatwierdzi zakres Przedmiotu Umowy.

  4. Architektowi nie wolno zmienia uzgodnionego zakresu prac bez zgody Zamawiajcegoz wyjtkiem sytuacji, ktrych nie mona byo przewidzie w dniu podpisania Umowy. Architekt ma obowizek niezwocznie powiadomi o takim fakcie Zamawiajcego.

  I/II. Gwne zobowizania Zamawiajcego

  1. Zamawiajcy zobowizany jest zapaci Architektowi Honorarium za wykonanie uzgodnionych prac.

  2. Zamawiajcy zobowizany jest postpowa zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

  3. Zamawiajcy zobowizany jest dostarczy prace, do ktrych zobowiza si w Rozdziale B2 (Przedmiot Umowy) poprzez zaznaczenie opcji stanowicej jego wiadczenie, a nadto dokumenty oznaczone w Rozdziale C1.

  4. Niewykonanie przez Zamawiajcego zobowiza, o ktrych mowa powyej, automatycznie przedua ustalone terminy realizacji Przedmiotu Umowy i nie moe stanowi podstawy do obcienia Architekta karami umownymi za niedochowanie terminu.

  5. Zamawiajcy ponosi odpowiedzialno na zasadach okrelonych w Dziale V (OdpowiedzialnoZamawiajcego).

  6. Zamawiajcy moe zleci Architektowi wykonanie czci prac wymienionych w Rozdziale B2 oraz zaliczonych do kategorii prac W. W tym przypadku Architektowi przysugiwa bdziebezzwoczny zwrot kosztw za te prace (refaktura) oraz dodatkowe Honorarium, niezalene od uzgodnionego Honorarium obliczanego dla prac z kategorii P oraz D.

  7. Zamawiajcy zobowizany jest do wspdziaania z Architektem na etapie wykonywania przez niego Projektu, majc na uwadze dobro Inwestycji, a w szczeglnoci do zatwierdzania przedkadanych mu przez Architekta do akceptacji opracowa projektowych lub formuowania uwag w ustalonych terminach.

  8. Zamawiajcy zobowizany jest do przedoenia w formie pisemnej akceptacji opracowaprojektowych lub uwag w terminie do ______ dni roboczych, liczc od dnia protokolarnego przekazania Projektu lub jego roboczej wersji, o ile Strony pisemnie nie uzgodni inaczej.

  II. NIEZALENI SPECJALICI

  1. Jakikolwiek specjalista lub projektant branowy wczony do prac nad Dokumentacj przez Zamawiajcego bdzie traktowany jako niezaleny specjalista.

  2. Przed wskazaniem niezalenych specjalistw Zamawiajcy zobowizuje si upewni si, e:

  a. bd akceptowani przez Architekta,

  b. zakres ich prac zostanie przyjty przez Architekta,

  c. warunki ich zatrudnienia do pracy nad Dokumentacj obejmuj punkt stwierdzajcy, eArchitekt jest odpowiedzialny za koordynacj ich prac, o ile nie ustalono inaczej.

  3. Zamawiajcy zobowizuje si zatrudni/wskaza niezalenych specjalistw posiadajcychprzynajmniej ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w wysokoci nie niszej ni Architekt.

  4. Zamawiajcy zobowizuje si przed zatrudnieniem niezalenego specjalisty dostarczyArchitektowi potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi jego polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  31

  OGLNE WARUNKI UMOWY Rozdzia D1

  5. Zamawiajcy zobowizuje si przekazywa instrukcje niezalenym specjalistom za porednictwem Architekta. W przeciwnym razie Zamawiajcy ponosi cakowit odpowiedzialnoi zobowizuje si zapaci Architektowi odszkodowanie za poniesione przez niego szkody.

  III. ODPOWIEDZIALNO ARCHITEKTA

  Jeeli Inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwie wykonanego Projektu nie osignazaoonych parametrw technicznych lub uytkowych, Zamawiajcemu przysuguje prawo dochodzenia swoich roszcze z polisy ubezpieczeniowej Architekta.

  IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI ARCHITEKTA

  1. Architekt nie odpowiada za niedocignicia lub wydatki spowodowane przez Zamawiajcego lub przez osoby trzecie.

  2. Architekt nie odpowiada za zmiany Projektu wprowadzane przez Zamawiajcego w trakcie budowy, o ile Architekt nie wyrazi na to pisemnej zgody.

  3. Architekt nie ponosi odpowiedzialnoci i nie moe by traktowany jako gwarant w przypadku nastpujcych spraw:

  a. dziaalnoci i decyzji komercyjnych Zamawiajcego, wyjwszy specyficzn porad ujtw uzgodnionych pracach.

  b. bdw w Dokumentacji nieprzygotowanej przez Architekta lub osob, za ktrej dziaanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialno.

  c. zaniedbania, pominicia lub zaniechania przez Zamawiajcego lub osob dziaajcw jego imieniu.

  d. kompetencji i dziaa niezalenych specjalistw, wykonawcw robt budowlanych, dostawcw lub kogokolwiek innego poza Architektem lub osobami pracujcymi nad Dokumentacj, za ktrych dziaania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno.

  e. Architekt nie odpowiada za szkody lub opnienia wynike z dziaania/zaniechania organw administracyjnych, o ile ich przyczyny nie wynikaj z dziaania lub zaniechania Architekta.

  4. Odpowiedzialno Architekta wobec Zamawiajcego za prace niezalenych specjalistw jest ograniczona do koordynacji ich prac.

  5. Ograniczenia odpowiedzialnoci Architekta nie maj zastosowania w przypadku, gdy prawo stanowi inaczej.

  6. Jeeli przedmiot umowy niezalenych specjalistw nie obejmuje sprawowania przez nich nadzoru autorskiego, to Architekt nie ma w tym zakresie obowizku sprawowania nadzoru autorskiego ani te udziela informacji dotyczcych prac wykonanych przez niezalenych specjalistw.

  V. ODPOWIEDZIALNO ZAMAWIAJCEGO

  1. Zamawiajcy ponosi odpowiedzialno z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania swoich zobowiza wynikajcych z postanowie niniejszej Umowy.

  2. Po zakoczeniu prac realizacyjnych odpowiedzialno i troska o obiekt przechodzi na Zamawiajcego.

  VI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH ARCHITEKTA

  1. Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem i jako taki jest chroniony prawem autorskim.

  2. Zawierajc niniejsz Umow, Zamawiajcy potwierdza, e znane mu s regulacje prawne w zakresie prawa autorskiego, a Architekt zapewnia, e wszelkie rozwizania projektowe, zastosowane w opracowanej i przekazanej Zamawiajcemu dokumentacji, nie naruszaj praw autorskich osb trzecich.

  3. W zamian za zapacone mu Honorarium Architekt udziela Zamawiajcemu licencji niewycznejna korzystanie z projektu architektonicznego w zakresie ustalonym w Rozdziale A5.

  4. W przypadku gdy Architekt, bdcy stron Umowy, jest podmiotem majcym osobowo prawn,zapewnia on jednoczenie, e uzyska od twrcw projektu prawo rozporzdzania autorskimi prawami majtkowymi w zakresie umoliwiajcym zrealizowanie celu Umowy.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  32

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  OGLNE WARUNKI UMOWY Rozdzia D1

  5. W przypadku rozpoczcia robt budowlanych w oparciu o Projekt, przed uiszczeniem Honorarium, Zamawiajcy przyjmuje do wiadomoci, e tego rodzaju dziaania wi si z poniesieniem konsekwencji prawnych, w szczeglnoci z tytuu naruszenia praw autorskich.

  6. Oryginay dokumentw, rysunkw i szkicw przygotowanych przez Architekta w trakcie realizacji Projektu pozostaj jego wasnoci, niezalenie od tego, czy Projekt zosta zrealizowany czy nie. Nie dotyczy to egzemplarza Projektu, ktry stanowi podstaw uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budow, a stanowi zacznik do takiej decyzji.

  7. Zamawiajcy nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Architekta i zapacenia mu uzgodnionego przez Strony dodatkowego Honorarium wykorzysta Projektu do realizacji innej Inwestycji, ni okrelona niniejsz Umow, ani powierzy innemu Architektowi wykonania opracowania Projektu, a w szczeglnoci przerbek i adaptacji Projektu lub jego czci, oraz wykorzystania Projektu na innych polach eksploatacji, ni okrelone niniejsz Umowz zastrzeeniem ust. 9.

  8. adna cz Projektu nie moe by uyta przez Zamawiajcego bez pisemnej zgody Architekta do innych celw ni te, ktre zostay ustalone w Rozdziale A5.

  9. Architekt zobowizuje si do nieodpatnego udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zalenych w celu kontynuacji zamierzenia inwestycyjnego, jeeli wady w Projekcie uniemoliwijego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, a okoliczno ta stanowi bdzie podstaw do odstpienia od Umowy z winy Architekta albo jeli takie odstpienie nastpi z innych przyczyn okrelonych w Umowie.

  VII. PROCEDURY USUWANIA WAD I USTEREK PROJEKTU

  1. Zamawiajcy ma obowizek przed akceptacj Projektu lub jego roboczej wersji dokonasprawdzenia w terminie do _______ dni roboczych, liczc od dnia jego protokolarnego przekazania, o ile Strony nie uzgodniy inaczej.

  2. Jeeli w trakcie sprawdzenia zostan ujawnione istotne wady zmniejszajce warto lub uyteczno Projektu, wzgldnie jego czci, Zamawiajcy moe w kolejnoci:

  a. zada poprawienia lub uzupenienia Projektu w uzgodnionym przez Strony odpowiednim terminie,

  b. po upywie powyszego terminu, jeeli Projekt lub jego cz nie zostaa naleyciepoprawiona lub uzupeniona, wyznaczy termin dodatkowy,

  c. w przypadku upywu terminu dodatkowego, o ile Projekt lub jego cz nie zostaa nadal naleycie poprawiona lub uzupeniona, odstpi od Umowy.

  3. Architekt ma obowizek usun nieodpatnie w odpowiednim, uzgodnionym przez Strony terminie wszelkie wady i usterki Projektu, ktrych istnienie zostao ujawnione dopiero w trakcie realizacji inwestycji, a Zamawiajcy udowodni, e w czasie dokonywania czynnoci sprawdzajcych nie mona byo ich wykry.

  4. W przypadku zaistnienia okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 3, maj zastosowanie procedury opisane w ust. 2.

  VIII. NADZR AUTORSKI

  1. Architekt w ramach ustalonego Honorarium za sprawowanie Nadzoru Autorskiego zobowizanyjest do:

  a. kontroli zgodnoci realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robt budowlanych przez wykonawc robt,

  b. uzgadniania moliwoci i oceny zasadnoci wprowadzania rozwiza zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, a zgoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

  c. udziau w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajcego lub Wykonawc (na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu), na ktrych zapewni kompetentny skad specjalistw uprawnionych do podejmowania decyzji,

  d. udziau w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy, a ponadto w czynnociach majcych na celu doprowadzenie do osignicia projektowanych zdolnoci funkcjonalnych Inwestycji, pozostajcych w bezporednim zwizku z Projektem po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajcego.

  2. Tryb wykonywania Nadzoru Autorskiego okrela Rozdzia B2 cz J.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  33

  OGLNE WARUNKI UMOWY Rozdzia D1

  3. Honorarium za wykonywanie Nadzoru Autorskiego:

  a. za wiadczenie Nadzoru Autorskiego Zamawiajcy zobowizuje si do zapaty Architektowi Honorarium zgodnego z warunkami Rozdziau A3.

  4. Zamawiajcy nie moe jednostronnie ogranicza Architektowi prawa do penienia Nadzoru Autorskiego w okrelonym i wyliczonym limicie pobytw w ramach Nadzoru Autorskiego.

  5. Za penienie Nadzoru Autorskiego na wezwanie Zamawiajcego poza umwionym limitem, o ktrym mowa w ust. 4, Architektowi przysuguje dodatkowe Honorarium na zasadach okrelonych w pkt 3a.

  IX. PROJEKTY ZAMIENNE

  1. Jeeli w trakcie wykonywania Nadzoru Autorskiego okae si, e niezbdne jest wykonanie Projektu Zamiennego, to za jego wykonanie Architektowi przysugiwa bdzie dodatkowe Honorarium, niezalenie od wynagrodzenia wynikajcego z penienia Nadzoru Autorskiego.

  2. Zakres opracowania Projektu Zamiennego, termin wykonania i wysoko Honorarium Strony ustal w formie aneksu do niniejszej Umowy.

  3. Wycena Projektu Zamiennego zostanie wykonana przez Architekta zgodnie z warunkami Rozdziau A3

  X. PRZEKAZANIE PROJEKTU

  1. Architekt dostarczy Zamawiajcemu Projekt etapami, kadorazowo za pisemnym potwierdzeniem, zgodnie z terminami ustalonymi w Rozdziale B2.

  2. Architekt jest zobowizany do przekazania Zamawiajcemu Projektu lub jego czci stanowicejumwiony odrbny przedmiot odbioru protokoem zdawczo-odbiorczym wraz z wykazem opracowa wchodzcych w skad Projektu oraz pisemnym owiadczeniem Architekta, i s one wykonane zgodnie z Umow.

  3. W przypadku niedostarczenia kompletnego opracowania, o ktrym mowa w ust. 2, Architekt jest zobowizany do niezwocznego uzupenienia dokumentacji, pod rygorem wstrzymania zapaty za przekazan dokumentacj.

  4. Protok zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiajcego jest dla Architekta potwierdzeniem przekazania Projektu, lecz nie dowodem sprawdzenia jego kompletnoci i jakoci.

  5. Podpisany przez Strony protok zdawczo-odbiorczy stanowi dla Architekta podstaw do wystawienia Zamawiajcemu faktury czciowej za przekazan cz Projektu.

  6. Miejscem przekazania Projektu jest siedziba Zamawiajcego, chyba e Strony ustal inaczej.

  7. O ile Strony nie ustal inaczej, Projekt zostanie przekazany Zamawiajcemu w formie oprawionych teczek w nastpujcych ilociach:

  a. koncepcja projektowa ______ egzemplarzy

  b. projekt budowlany ______ egzemplarzy

  c. prace pozostae ______ egzemplarzy wedug ustalenia Stron

  XI. TERMINY REALIZACJI UMOWY

  1. Strony ponosz pen odpowiedzialno za terminowe wykonywanie zobowiza stanowicychPrzedmiot Umowy, z zastrzeeniem pkt IV niniejszego Rozdziau.

  2. Terminy realizacji Umowy zawiera Rozdzia B2.

  3. W przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznoci uniemoliwiajcych Stronom wywizanie siz ustalonego terminu Strony zobowizane s do niezwocznego, pisemnego, wzajemnego powiadomienia si o ich zaistnieniu, z okreleniem przyczyny oraz przewidywanego czasu opnienia.

  4. W przypadku braku powiadomienia, o ktrym mowa powyej, a dotyczcego prac projektowych, do siedmiu dni kalendarzowych przed ustalonym terminem, Zamawiajcy ma prawo zakada, etermin ten zostanie dotrzymany. W przypadku Zwoki Architekta, Zamawiajcemu przysuguje prawo naliczenia kar umownych.

  5. O zmianie terminw realizacji, wynikajcej z Opnienia w pracach projektowych, Zamawiajcyzostanie kadorazowo powiadomiony w terminie siedmiu dni roboczych.

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  34

  EG

  ZEM

  PLARZ P

  REZEN

  TACYJN

  Y

  OGLNE WARUNKI UMOWY Rozdzia D1

  6. Wykonanie prac projektowych ulegnie automatycznemu wydueniu o niezaleny od Architekta czas, wynikajcy z przeduajcych si procedur uzyskania: uzgodnie, opinii, urzdowych decyzji lub innych dziaa niezbdnych do realizacji Umowy, a take w przypadku zmian obowizujcychprzepisw w budownictwie. Za te Opnienia Architekt nie odpowiada. Nie zwalnia to Architekta z obowizku powiadomienia Zamawiajcego o zaistniaym opnieniu, zgodnie z postanowieniem w ust. 3.

  7. W przypadku Opnie, o ktrych mowa w ust. 6, Architekt zwiksza swoje Honorarium wedle nastpujcego wzoru:

  Dodatkowa opata = 0.5 x F x (We/W)

  gdzieF = pierwotne Honorarium za dany etap rozliczeniowy wg Rozdziau B2 We = ilo tygodni przedueniaW = pierwotny czas kontraktu w tygodniach

  8. Ustalenia ust. 7 nie maj zastosowania w przypadku Zawieszenia Umowy - Dzia XIX powyej 30 dni od chwili zawieszenia.

  XII. HONORARIUM ARCHITEKTA I ZWROT KOSZTW

  1. Honoraria okrelone w Rozdziale B2 zostay ustalone przez Strony na podstawie postanowieRozdziau A3.

  2. Inne specjalistyczne zasady wycen prac projektowych, w przypadku ich zastosowania, staj siautomatycznie zacznikami do niniejszej Umowy.

  3. Uzgodniona kwota Honorarium obejmuje cakowity koszt Dokumentacji oraz koszt Nadzoru Autorskiego niezbdnych do zrealizowania Inwestycji i przekazania jej do uytkowania, na podstawie danych znanych Architektowi w dniu zawarcia Umowy.

  4. Jeeli zakres prac zwizanych z Przedmiotem Umowy ulegnie ograniczeniu lub powikszeniuo mniej ni 10% ustalonego w Umowie Honorarium Zamawiajcy jest zobowizany do zapaty Honorarium w pierwotnie ustalonej wysokoci.

  5. Poza Honorarium Zamawiajcy zobowizany jest do pokrycia kosztw i wydatkw dodatkowych, zwizanych z wykonaniem prac przez Architekta, o ktrych mowa w Rozdziale A4.

  6. Koszty i wydatki, o ktrych wyej mowa, bd rozliczane na podstawie przedstawionych rachunkw, chyba e w Umowie ustalono ryczatowy zwrot kosztw.

  7. Honorarium Architekta bdzie wypacane zgodnie z Rozdziaem B2.

  8. W razie odstpienia od Umowy przez Zamawiajcego z przyczyn lecych po jego stronie zapata Honorarium nastpi w wysokoci poniesionych przez niego udokumentowanych wydatkw oraz w ustalonym przez Strony procentowym udziale zaawansowania prac projektowych, przy czym warto Honorarium za wykonane prace Architekta bdzie powikszona o ____% wartociPrzedmiotu Umowy, jako ryczatowy ekwiwalent utraty spodziewanego zysku.

  9. Podstaw do otrzymania Honorarium przez Architekta jest prawidowo wystawiona faktura VAT/rachunek.

  10. Jeeli Zamawiajcy zwrci si do Architekta o ponowne przystpienie do Umowy, od ktrej wczeniej odstpi, to zobowizany jest do uiszczenia opaty za podjcie pracy nad Przedmiotem Umowy, ktra wynosi ____% wartoci Honorarium.

  XIII. WARUNKI PATNOCI HONORARIUM

  1. Honorarium za Projekt, Nadzr Autorski oraz inne wiadczenia wyszczeglnione w Rozdziale B2 zostanie zapacone w terminie do _____ dni kalendarzowych, liczc od dnia dorczeniaZamawiajcemu prawidowo wystawionej faktury/rachunku i przed przystpieniem do dalszego etapu prac traktowanych jako warunek tego przystpienia.

  2. Za dzie zapaty Honorarium (lub jego czci objtej odrbn faktur) uwaa si dzie zapaty dokonanej w formie gotwki, czeku potwierdzonego lub dzie wpywu Honorarium (lub jego czci) na rachunek bankowy Architekta w Banku ________________________nr rachunku________________________________________ .

  w obrocie pomidzy podmiotami gospodarczymi jest to forma niedopuszczalna

 • EEGG

  ZZEEMM

  PPLLAARRZ P

  Z P

  RREEZZEENN

  TTAACCYYJJNN

  YY

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  EG

  ZEM

  PLA

  RZ

  PR

  EZE

  NTA

  CY

  JNY

  O

  eg

  zem

  pla

  rz o

  ryg

  inal

  ny n

  ale

  y p

  yta

  w O

  krg

  ow

  ych

  Izb

  ach

  Arc

  hite

  kt

  w

  35

  OGLNE WARUNKI UMOWY Rozdzia D1

  3. Jeeli termin zapaty Honorarium przypada na dzie wolny od pracy, zapata zostanie dokonana najpniej nastpnego dnia roboczego.

  4. Zamawiajcy nie moe zatrzyma ani umniejszy Honorarium Architekta tylko dlatego, eWykonawca lub niezaleny specjalista albo inna osoba dziaajca ze strony Zamawiajcego nie wykonaa swojego zobowizania.

  5. Jeeli Zamawiajcy nie reguluje swoich zobowiza w terminach, to Architekt powiadomi Zamawiajcego o zawieszeniu prac nad Przedmiotem Umowy, o ile Zamawiajcy nie uicinalenoci w terminie _____ dni roboczych od daty powiadomienia.

  6. Za Zwok w dokonaniu patnoci Architektowi przysuguj odsetki, niezalenie od kar opisanych w Dziale XIV w wysokoci ____% wartoci Honorarium brutto za kady dzie, liczc od terminu jej wymagalnoci okrelonego w fakturze.

  XIV. SANKCJE ZA NARUSZENIE WARUNKW UMOWY

  1. Strony postanawiaj, e naprawienie szkd z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania Umowy nastpi przez zapat kar umownych, z zastrzeeniem ust. 3.

  2. Zamawiajcy zapaci Architektowi kar umown:

  a. za odstpienie od Umowy z przyczyn lecych po stronie Zamawiajcego, w wysokoci_____% Honorarium. Zapata powyszej kary nie zwalnia Zamawiajcego od uregulowania Honorarium za faktycznie wykonane przez Architekta prace, na podstawie procentowego stanu zaawansowania prac projektowych w stosunku do Honorarium umownego.

  b. Zamawiajcy zapaci Architektowi kar umown za nieterminowe dostarczenie czciDokumentacji niezbdnej do realizacji Przedmiotu Umowy, do ktrych zobowiza sininiejsz Umow w wysokoci ____% wartoci Honorarium brutto za kady dzie, liczcod terminu dostarczenia prac lub dokumentw.

  3. Jeeli Zamawiajcy zalega z dokonywaniem patnoci przez okres ponad dwch miesicy,Architekt moe odstpi od Umowy w czci lub w caoci. Maj wwczas zastosowanie postanowienia zawarte w pkt 2.a.

  4. Architekt zapaci Zamawiajcemu kar umown:

  a. za odstpienie od Umowy wskutek okolicznoci lecych po stronie Architekta, w wysokoci _____% Honorarium.

  b. za Zwok w przekazaniu poszczeglnych czci Przedmiotu Umowy, w wysokoci____% wartoci Honorarium przypadajcego na ten etap Projektu za kady dzie Zwoki, liczc od ustalonego Umow terminu.

  c. za Zwok w usuniciu wad poszczeglnych czci Projektu, w wysokoci ____% wartoci Honorarium, przypadajcego na t cz Projektu, za kady dzie Zwoki, liczcod daty uzgodnionej jako termin usunicia wad.

  d. za Zwok w przybyciu na wezwanie Zamawiajcego w sprawie odbycia Nadzoru Autorskiego w wysokoci _____% wartoci Honorarium za pojedynczy pobyt w ramach nadzoru za kady dzie Zwoki liczony od umwionego terminu przybycia uprawnionego przedstawiciela Architekta.

  5. Jeeli szkoda poniesiona przekracza wysoko kary umownej, uprawniony moe dochodziodszkodowania uzupeniajcego. Jeeli zobowizanym do odszkodowania jest Architekt, dochodzenie to nastpuje w oparciu o polis ubezpieczeniow OC Architekta, w ramach zabezpieczenia naleytego wykonania Umowy.

  6. Strony mog polubownie odstpi od naliczania kar umownych.

  XV. INNE PRACE ARCHITEKTA

  1. Zamawiajcy moe zwrci si do Architekta, aby przej prace, do wykonania ktrych Zamawiajcy zobowiza si w Rozdziale B2.

  2. Przed ich rozpoczciem Architekt ma obowizek przeana