siwz na wykonanie usługi - wykonanie kompleksowego ... file · web viewsiwz na wykonanie usługi -...

of 35 /35
Gmina Starogard Gdański Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd www.sta rogardgd.ug.pl tel.: centrala (058) 562 50 67 fax.: (058) 562 46 41 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ WIENIA usługa Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowości Sumin gm. Starogard Gdański w trybie przetargu nieograniczonego 1

Author: doandang

Post on 28-Feb-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Starogard Gdaski

Urzd Gminy

w Starogardzie Gdaskim

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gd

www.starogardgd.ug.pl

tel.: centrala (058) 562 50 67 fax.: (058) 562 46 41

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW

ZAMWIENIA

usuga

Wykonanie kompleksowego, wielobranowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowoci Sumin gm. Starogard Gdaski

w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pn. zm.)

Starogard Gd., 2011-07- Zatwierdzam:

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA

o wartoci szacunkowej zamwienia poniej 193 000 EURO

1. Nazwa oraz adres zamawiajcego.

Gmina Starogard Gdaski

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdaski

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

2. Tryb udzielenia zamwienia

Postpowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz pozostaych przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pn. zm.)

3. Opis przedmiotu zamwienia

3.1 Przedmiotem zamwienia jest usuga.

Nazwa zadania nadana zamwieniu przez Zamawiajcego Wykonanie kompleksowego, wielobranowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowoci Sumin gm. Starogard Gdaski .

3.2. Okrelenie wielkoci i zakresu zamwienia: w zakres realizacji przedmiotu wchodzi;

- cz projektowa (opisowa i rysunkowa) dla wszystkich niezbdnych bran.

- cz kosztowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt.

- Przygotowanie i zoenie wniosku o pozwolenia na budow

3.3. Dokumentacja skada powinna si z nastpujcych opracowa obejmujcych;

3.3.1. Budow cznika pomidzy istniejcym budynkiem szkoy dawnego dworu a projektowan hal wg gotowego projektu (dostarczanego przez zamawiajcego) z projektem zagospodarowania terenu, cznik czciowo prowadzony na estakadzie.

3.3.2. Adaptacj gotowego projektu budynku hali widowiskowo-sportowej do lokalnych

warunkw.

3.3.3 Aktualizacj projektu odbudowy werandy przy istniejcym budynku.

3.3.4. Dokumentacj technologiczn, ( przebudowy i rozbudowy istniejcej kotowni olejowej na potrzeby ogrzewania projektowanej hali i istniejcej szkoy wraz z ekspertyz stanu istniejcego komina i ewentualn jego przebudow).

3.3.5. Projekty czci poszczeglnych instalacji w obiektach nowoprojektowanych oraz adaptacj projektw z podziaem na nastpujce brane;

a) architektoniczn: z kolorystyk wntrz i elewacji

b) konstrukcyjn,

c) instalacji wentylacji ,

d) instalacji wewntrznej wod. kan. i c.o.,(zasilania budynku w media) wraz z charakterystyk energetyczn projektowanego budynku-cznika .

e) instalacji elektrycznej wewntrznej i zewntrznej owietlenia terenu,

f) instalacji monitoringu terenu i pomieszcze oraz teleinformatyczn,

g) budowy przycza wody. z uwzgldnieniem potrzeb p-po.

h) instalacji zewntrznej podziemnej kanalizacji sanitarnej.

i) kanalizacj deszczow terenu i odprowadzenia wd z dachw budynku projektowanego i istniejcego z odprowadzeniem do rzeki Smeli, wraz z operatem wodno prawnym,

j) instalacji ochrony p-po.,

k) instalacji systemu sygnalizacji wama i napadu,

l) instalacje nagonienia sali, i wykonania zabezpieczenia waciwej akustyki pomieszczenia sali gimnastycznej,

m) instalacji telefonicznej, i instalacji dzwonkowej z poczeniem z istniejcym systemem.

n) projektu brany drogowej; dotyczcy budowy drogi poarowej, parkingw i placw manewrowych, drg komunikacji pieszej do budynkw i boisk, oraz cieek spacerowych po terenie parku wraz z projektem przebudowy ogrodzenia w niezbdnym zakresie,

o) projektu zagospodarowania terenu z elementami projektowanej zieleni uzupeniajcej z ma architektur; awki, trybuny na okoo 100 osb przy istniejcych boiskach , usytuowania koszy na mieci, placu zabaw, urzdze rekreacji publicznej. tzw. cieki zdrowia wyposaonej w; drabink poziom, porcze gimnastyczne, drek (3 wysokoci), zestaw do przeskokw, belka do przeskokw, rwnowania skona i prosta, cianka wspinaczkowa skona z zejciem po szerokiej belce, pachoki slalom, kozy 3 w odstpach ok. 1,5m, belka do wicze mini brzucha i grzbietu, rama do wspinaczki (pachoki rnej wysokoci).

p) Projektu przebudowy istniejcego boiska gruntowego na wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni i wymiarach boiska do piki rcznej wraz z niezbdn infrastruktur sportow ( bramki , piko-chwyty, miejsca dla widowni urzdzenia dla boisk w kosza i siatkwk)

q) Projektu budowy kortu do tenisa ziemnego.

r) Projektu przebudowy istniejcej skoczni w dal.

s) Projektu bieni do biegu na min. okoo 120 m.

t) owietlenia ulicznego, parkingu i miejsc postojowych oraz terenu komunikacji wewntrznej,

u) kosztorysw inwestorskich wykonanych w 3 egzemplarzach,

v) przedmiarw wykonanych w 3 egzemplarzach

w) zbiorczych zestawie kosztw dla caoci i z podziaem dla poszczeglnych etapw.

w) bada geotechnicznych w zakresie niezbdnym

z) inwentaryzacji w zakresie niezbdnym do projektowania,

y) aktualizacji planu ewakuacji z projektem oznaczenia drg ewakuacji.

Zamawiajcy informuje, i posiada aktualn map do celw projektowych. Decyzje o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji oraz zakupiony gotowy projekt hali sportowej o wym. 18x 40 m oraz projekt odbudowy werandy przy budynku szkoy mieszczcej sie dawnym dworze.

- Materiay dokumentacyjne (zaczniki do SIWZ na potrzeby zorganizowania przetargu, na wykonanie robt) w odrbnym pakiecie obejmujce :

- Szczegowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt dla poszczeglnych bran i z podziaem na co najmniej dwa etapy realizacji przedsiwzicia - 3 egzem. + 2 egzem. w wersji elektronicznej na pytkach CD. wraz z kompletem przedmiarw na dany etap.

3.3.6. Sposb wykonania dokumentacji projektowej:

a. Czci opisowe - dokument papierowy i pliki. doc formatu Microsoft Word 97;oraz PDF (w plikach o max objtoci do 15 MB).

b. Rysunki - dokument papierowy i pliki DWG formatu Auto-Cad; oraz w formacie PDF ( w plikach o max objtoci do 15 MB).

c. Zbiorcze Zestawienie Kosztw z podziaem na etapy realizacji - dokument papierowy i pliki xls formatu Microsoft Excel;

d. Dokumenty papierowe powinny by dostarczone w 7 egzemplarzach. Pliki powinny by dostarczone na pytkach CD- w dwch egzemplarzach, w wersji nieskompresowanej.

e. Cze kosztorysowa dokument papierowy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF

3.3.7.Projekt musi przewidywa zastosowanie rozwiza technicznych i materiaw zgodnych z wymogami w obiektach stanowicych przedmiot zamwienia dla redniego standardu wykoczenia i wyposaenia obiektu.

3.3.8. Opracowania naley przygotowa w formie dwch zastaww dokumentacji, ktre umoliwi realizacj zadania co najmniej dwu etapowo i kady z etapw moe by zrealizowany oddzielnie; i bdzie mg funkcjonowa samoistnie bez drugiego.

Dokumentacj naley opracowa odrbnie dla poszczeglnych obiektw :

I. Etap:

Obejmowa bdzie budow hali sportowej z wyposaeniem i cznika oraz niezbdnej infrastruktury towarzyszcej tj. budowy przyczy wod-kan. i c.o. kanalizacji deszczowej, drg komunikacji wewntrznej i parkingw oraz przebudow ogrodzenia. Ponadto I etap obejmuje wykonanie niezbdnej rozbudowy i przebudowy stosownych instalacji w istniejcym obiekcie w zakresie niezbdnym do funkcjonowania hali sportowej, oraz odbudow werandy. Ponadto urzdzenie zieleni w obrbie prowadzonych robt I etapu realizacji.

W zakresie umoliwiajcym oddanie do uytkowania wykonanego etapu zadania.

II. Etap:

Obejmowaby budow, budow boisk i zaplecza sportowo rekreacyjnego, pozostaych cigw komunikacji wewntrznej po terenie i pozosta infrastruktur towarzyszc z urzdzeniem zieleni.

3.3.9.Do obowizkw Wykonawcy nalee bdzie:

Opracowanie koncepcji architektonicznej cznika i zagospodarowania terenu w co najmniej 2 wariantach i uzyskanie akceptacji przez Zamawiajcego dla wybranej do realizacji wersji oraz jej akceptacji przez Pomorskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw.

a) wystpienie w imieniu Zamawiajcego, stosownie do potrzeb do waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnienie dostaw energii, wody, odbioru ciekw oraz uzyskanie ewentualnych zmian warunkw przyczenia obiektu do sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drg i ciekw wodnych,

b) uzyskanie wszystkich niezbdnych pozwole i uzgodnie projektu, na swj koszt i we wasnym zakresie.

c) Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego, wylczenia z uytkowania rolnego i o wydanie pozwolenia na budow, przygotuje zestaw dokumentacji niezbdny do uzyskania pozwolenie na budow. W przypadku wystpienia niecisoci i bdw w projekcie, Wykonawca zobowizany bdzie do ich wyjanienia i poprawienia na swj koszt i we wasnym zakresie.

3.4. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci skadania ofert czciowych

3.5. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci skadania ofert wariantowych

3.6. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamwie uzupeniajcych

3.7. Zamawiajcy dopuszcza moliwo powierzenia przez wykonawc wykonania czci zamwienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowizany jest do wskazania w swojej ofercie czci zamwienia, ktrych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom zgodnie ze wzorem - zacznik nr 4

3.8. Kody klasyfikacji Wsplnego Sownika Zamwie:

CPV 71.000.000-8 usugi architektoniczne, budowlane inynieryjne i kontrolne. Przedmiot zamwienia musi by wykonany zgodnie z zawart umow i warunkami okrelonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

3.9 Wariantowe stosowanie materiaw.

W dokumentacji projektowej naley unika stosowania nazw wasnych materiaw i urzdze.

Projektant jest zobowizany do jednoznacznego i wyczerpujcego opisu urzdze, materiaow i technologii wykonania oraz innych elementw wystpujcych w projekcie.

Elementw tych nie mona opisywa poprzez wskazanie znakw towarowych producentw, patentw i pochodzenia.

4. Termin wykonania zamwienia.

ETAP I: Projekt koncepcyjny wraz z przygotowaniem wnioskw o wydanie warunkw technicznych na dostaw mediw do projektowanego obiektu do 05.09.2011 r.

ETAP II: Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robt budowlanych do 06.12.2011 r.

ETAP III: Zoenie do starostwa odebranej dokumentacji i wniosku o wydanie pozwolenie na budow w terminie do dnia 20.12.2011 r.

5. Termin kocowy realizacji zamwienia: do 20.12.2011 r.

6. Warunki udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunkw.

6.1. O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy speniaj warunki udziau w postpowaniu, w szczeglnoci dotyczce:

6.1.2 .Posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania: Dziaalno prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamwienia nie wymaga specjalnych uprawnie.

6.1.3. Posiadania wiedzy i dowiadczenia:

a) W okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy to w tym okresie, Wykonawca zrealizowa co najmniej jedna usug, ktrej przedmiotem byo opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji polegajcej na budowie budynku lub zespou budynkw i infrastruktury towarzyszcej (o cznej kubaturze powyej 5000,00 m3.)

6.1.4. dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia:

a) dysponowanie 1 osob w specjalnoci architektonicznej, posiadajcej uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalnoci architektonicznej w zakresie, architektonicznym lub konstrukcyjno-budowlanym,

b) dysponowanie 1 osob w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajcej uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze, w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie, konstrukcji,

c) dysponowanie 1 osob w specjalnoci instalacyjno-inynieryjnej posiadajcej uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze, w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzdze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych,

a) dysponowanie 1 osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzdze elektrycznych i teletechnicznych.

W sytuacji gdy dana osoba posiada uprawnienia do projektowania w wicej ni jednej specjalnoci nie jest wymagane dysponowanie odrbn osob.

6.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiajcy nie stawia szczegowego warunku w tym zakresie

6.3. Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamwienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotw niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi stosunkw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa zasobami niezbdnymi do realizacji zamwienia, w szczeglnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych osb lub podmiotw do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamwienia.

6.4. Wykonawcy, ktrzy nie wyka spenienia warunkw udziau w postpowaniu, podlega bd wykluczeniu z udziau w postpowaniu. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon

6.5. Z udziau w niniejszym postpowaniu wyklucza si wykonawcw, ktrzy podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamwie publicznych

6.6. Ocena spenienia warunkw udziau w niniejszym postpowaniu opisanych w p-cie 5.1 niniejszej specyfikacji dokonana bdzie w oparciu o zoone przez wykonawc dokumenty oraz owiadczenia

6.7. Zamawiajcy odrzuci ofert, jeeli zajdzie przynajmniej jedna z przesanek opisanych w art. 89 Prawa zamwie publicznych

6.8. O wykluczeniu z postpowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostan zawiadomieni niezwocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawiera bdzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Wykaz owiadcze i dokumentw, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia speniania warunkw udziau w postpowaniu.

7.1. Na ofert skadaj si nastpujce dokumenty, owiadczenia i zaczniki:

a) Wypeniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zacznik nr 1

b) Owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu o zamwienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru zacznik nr 2

c) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespenienia warunkw, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) Prawa zamwie publicznych z wykorzystaniem wzoru zacznik nr 2

d) Informacja o podwykonawcach wykonanie jakiej czci zamwienia wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom - wedug wzoru zacznik nr 4

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia z art. 24 ust. 1 Prawa Zamwie Publicznych wykonawca skada nastpujce dokumenty:

a) Owiadczenie wymienione w p-cie 7.1 pkt c niniejszej specyfikacji

b) owiadczenie , e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu.

7.3. owiadczenie , e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, lub , e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu .

7.4. W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada niezbdn do wykonania zamwienia wiedz i dowiadczenie do oferty naley doczy:

a. wykaz wykonanych usug w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzonej dziaalnoci jest krtszy to w tym okresie, potwierdzajcy wykonanie przynajmniej jednej usugi, ktrej przedmiotem byo zaprojektowanie inwestycji polegajcej na budowie budynku lub zespou budynkw i infrastruktury towarzyszcej ( o cznej kubaturze ponad 5000,00m2) . Wykaz zawiera ma co najmniej podanie kubatury zaprojektowanych budynkw w ramach wykonanej usugi, daty wykonania i odbiorc usugi. Wykaz wykona w oparciu o wzr - zacznik nr 5. Do wykazu naley zaczy dokument potwierdzajcy, e usuga zostaa wykonana naleycie.

7.5. W celu wykazania dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia do oferty naley doczy:

Wykaz osb, ktre bd uczestniczyy w wykonaniu zamwienia wraz z informacj na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynnoci w przedmiotowym zamwieniu oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem zacznik nr 6

7.6. owiadczenia, e osoby, ktre bd uczestniczyy w wykonaniu zamwienia wskazane w zaczniku nr 6, posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w brany architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjno-inynieryjnej, elektrycznej. Jeeli wykonawca, wykazujc spenienie warunkw, o ktrych mowa w p-ktach. 6.3 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotw, zobowizany jest wykaza, e w stosunku do tych podmiotw brak jest podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia, poprzez zoenie razem z ofert dokumentw wymienionych w p-cie 7.2 niniejszej specyfikacji dotyczcych kadego z tych podmiotw, o ile podmioty te bd bray udzia w realizacji czci zamwienia.

7.7. Postanowienia dotyczce skadanych dokumentw.

a) wszystkie dokumenty w niniejszym postpowaniu mog by skadane w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem przez wykonawc lub osob/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodno z oryginaem

b) w przypadku wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia oraz w przypadku podmiotw, o ktrych mowa w p-cie 7.5 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentw dotyczcych kadego z tych podmiotw winny by powiadczone za zgodno z oryginaem przez te podmioty. W przypadku ustanowienia penomocnika reprezentujcego wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia kopie dokumentw dotyczcych kadego z tych podmiotw winny by powiadczone za zgodno z oryginaem przez penomocnika

c) zamawiajcy nie dopuszcza skadania elektronicznych kopii dokumentw

d) dokumenty sporzdzone w jzyku obcym skada si wraz z tumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez wykonawc

e) oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, owiadczenia i zaczniki, o ktrych mowa w specyfikacji zamawiajcego

f) oferta oraz wszystkie wymagane zaczniki winny by podpisane przez upowanionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i przepisami prawa.

g) Jeeli oferta i zaczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela, jest on zobowizany do przedoenia waciwego penomocnictwa lub umocowania prawnego

h) Wykonawcw obowizuje wykorzystanie zaczonych wzorw dokumentw zacznikw. Wszystkie pola i pozycje tych wzorw winny by wypenione, a w szczeglnoci musz zawiera wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza si skadania alternatywnych co do treci i formy dokumentw.

i) Zoenie przez wykonawc nieprawdziwych informacji, majcych wpyw lub mogcych mie wpyw na wynik niniejszego postpowania, stanowi podstaw do wykluczenia z postpowania

7.8. Zamawiajcy wezwie wykonawcw, ktrzy w okrelonym terminie nie zo wymaganych w niniejszym rozdziale owiadcze lub dokumentw lub ktrzy nie zoyli penomocnictw, albo ktrzy zoyli wymagane owiadczenia i dokumenty zawierajce bdy lub zoyli wadliwe penomocnictwa, do ich zoenia w wyznaczonym terminie, chyba, e mimo ich zoenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byoby uniewanienie postpowania. Zoone na wezwanie zamawiajcego owiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spenianie przez wykonawc warunkw udziau w postpowaniu nie pniej ni w dniu, w ktrym upyn termin skadania ofert

7.9. Postanowienia dotyczce wnoszenia oferty wsplnej przez dwa lub wicej podmioty gospodarcze (konsorcja/spki cywilne)

a) wykonawcy mog wsplnie ubiega si o udzielenie zamwienia

b) jeeli oferta wsplna zoona przez dwch lub wicej wykonawcw zostanie wyoniona w prowadzonym postpowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamwienia publicznego, zamawiajcy zada w wyznaczonym terminie zoenia umowy regulujcej wspprac tych wykonawcw, podpisanej przez wszystkich partnerw, przy czym termin, na jaki zostaa zawarta, nie moe by krtszy ni termin realizacji zamwienia

c) wykonawcy ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy, a penomocnictwo/upowanienie do penienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowanionych przedstawicieli kadego z wykonawcw, winno by doczone do oferty

d) Oferta winna zawiera wszystkie dokumenty, owiadczenia i informacje wymienione w punktach; 7.1 ppkt b) i c), 7.2 ppkt a), b) i 7.3 dla kadego z partnerw z osobna, pozostae skadane s wsplnie

e) Wykonawcy wsplnie ubiegajcy si o udzielenie zamwienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy.

7.10. Postanowienia dotyczce wykonawcw majcych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

a) jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, skada owiadczenie; nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu

8. Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentw, wskazanie osb uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami.

8.1. Z zamawiajcym mona kontaktowa si telefonicznie oraz bezporednio w siedzibie zamawiajcego. Wszelkie zapytania dotyczce SIWZ oraz postpowania naley dostarcza wycznie w formie pisemnej.

8.2. Upowanieni do bezporedniego kontaktowania si z Wykonawcami s:

- Marian Firgon inspektor ds. inwestycji tel. 56-250-67 wew. 62

- Maria Michel naczelnik wydziau GKI - U.G. tel. 56-250-67, wew. 58

Zapytania naley kierowa pisemnie, zgodnie z zasad pisemnoci postpowania na adres:

Gmina Starogard Gdaski

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdaski

fax. (58) 56246 41

9. Wymagania dotyczce wadium.

Nie przewiduje si obowizku wpacenia wadium.

10. Termin zwizania ofert.

Termin zwizania ofert wynosi 30 dni od dnia, w ktrym upywa ostateczny termin skadania ofert.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

a. Oferent winien zapozna si ze wszystkimi dokumentami niniejszej specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia (SIWZ).

b. Wymagania dotyczce skadanych dokumentw opisano w p-cie 7 niniejszej specyfikacji.

c. Kady Wykonawca zoy tylko jedn ofert. Oferta musi zawiera cao zakresu zamwienia.

d. Oferta musi zosta zoona w formie pisemnej.

e. Penomocnictwo, tj. dokument stwierdzajcy ustanowienie penomocnictwa do reprezentowania w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w postpowaniu o udzielenie zamwienia i zawarcia umowy powinno by doczone do oferty o ile sposb reprezentacji nie wynika z innych dokumentw oraz powinno odpowiada w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego

f. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i zoeniem oferty z uwzgldnieniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

g. Protok z przetargu, wraz z zacznikami skadanymi w trybie postpowania s jawne zgodnie z zapisami art. 96 Ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

h. Oferta musi by czytelna oraz podpisana przez osoby upowanione do skadania owiadcze woli w imieniu wykonawcy. Naley wypeni wszystkie dane i tabele oferty, jeeli jakie informacje nie dotycz Wykonawcy naley je doczy z adnotacj nie dotyczy podpisa zgodnie z wymogami dotyczcymi podpisywania zacznikw oferty. Wszystkie miejsca, w ktrych Wykonawca wnis zmiany musz by parafowane przez osob podpisujc, a kopie dokumentw potwierdzone za zgodno z oryginaem.

12 Miejsce oraz termin skadania i otwarcia ofert.

12.1 Ofert w zamknitej kopercie oznakowanej firm (nazwiskiem), adresem Wykonawcy i napisem Oferta przetargowa na zadanie: Wykonanie kompleksowego, wielobranowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowoci Sumin gm. Starogard Gdaski .

naley zoy w:

Urzdzie Gminy w Starogardzie Gdaskim,

ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 19

Oferta powinna zosta zoona w kopercie w sposb uniemoliwiajcy jej przypadkowe otwarcie.

12.2. Termin skadania ofert wyznacza si na dzie: 2011-07-21 o godz. 9.00

12.3. Otwarcie ofert odbdzie si w dniu 2011-07-21 o godz. 9.15 w siedzibie Urzdu Gminy

pok. nr 22.

12.4. Wykonawcy mog by obecni przy otwieraniu ofert.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

cena - 100%

najnisza cena - 100 pkt.

cena najnisza

X = ---------------------- x 100

cena badanej oferty

14. Opis kryteriw, ktrymi zamawiajcy kierowa si bdzie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriw i sposobu oceny ofert.

14.1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostan sprawdzone w celu stwierdzenia, czy speniaj wymagania okrelone w dokumentach przetargowych.

14.2. Jedynym kryterium oceny zada w ofercie jest cena podana przez Wykonawcw uczestniczcych w przetargu (cena = 100%).

14.3. Zamawiajcy przyzna kontrakt na wykonanie zamwienia temu Wykonawcy, co do ktrego oferty ustalono, i odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych oraz ustawie Prawo Zamwie Publicznych i ktry zaoferowa najkorzystniejsz cen dla zadania.

15. Informacja o formalnociach, jakie powinny by dopenione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

15.1. Zamawiajcy powiadomi wykonawcw o wyniku postpowania w sposb okrelony w ustawie Prawo Zamwie Publicznych.

15.2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawc nastpi w terminie okrelonym w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamwie Publicznych. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajcego.

15.3. Jeeli Wykonawca, ktrego oferta zostaa wybrana, uchyla si od zawarcia umowy Zamawiajcy wybiera najkorzystniejsz spord pozostaych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zajd przesanki uniewanienia postpowania, o ktrych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamwie publicznych

16. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy oraz moliwoci udzielania zaliczek

16.1 Nie przewiduje si obowizku zoenia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy.

16.2 Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamwienia

17. Istotne dla stron postanowienia, ktre zostan wprowadzone do treci umowy albo wzr umowy.

17.1 Wzr umowy stanowi zacznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

18. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przysuguj rodki ochrony prawnej okrelone w dziale VI ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

19. Zmiany w umowie

Zamawiajcy przewiduje moliwo istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy w nastpujcych sytuacjach:

1. Termin realizacji zamwienia moe ulec zmianie w nastpujcych sytuacjach:

- w przypadku nie wydania w terminach ustawowych decyzji administracyjnych lub uzgodnie niezbdnych do uzyskania pozwolenia na budow

2. Wynagrodzenie wykonawcy okrelone w umowie moe ulec zmianom w nastpujcych

przypadkach:

- zmiana przepisw dotyczcych patnoci za prawidow realizacj zamwienia

- rezygnacji z czci usugi, jeli taka rezygnacja bdzie niezbdna do prawidowej realizacji przedmiotu umowy o warto niewykonanej usugi.

- Wystpienie okolicznoci, ktrych nie mona byo przewidzie.

3. Inne zmiany:

- w zakresie podwykonawstwa za uprzedni zgod zamawiajcego: powierzenie podwykonawcom innej czci prac ni wskazana w ofercie wykonawcy,

- zmiana osb, przy pomocy ktrych wykonawca bdzie wykonywa przedmiot umowy na inne, legitymujce si co najmniej rwnowanymi uprawnieniami, o ktrych mowa niniejszej SIWZ

4. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiajcego

- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewanoci

20. Zawarto dokumentacji przetargowej.

SIWZ,

formularz oferty zacznik nr 1

formularz owiadcze wykonawcy zacznik nr 2

wzr umowy zacznik nr 3

formularz informacji o podwykonawcach zacznik nr 4

formularz informacji na temat wiedzy i dowiadczenia zacznik nr 5

formularz informacji o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamwienia zacznik nr 6

Data: ..........................................

ZAACZNIK nr 1: Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

strona

(piecz Wykonawcy)

z oglnej liczby stron

FORMULARZ OFERTOWY

KRAJOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wykonanie kompleksowego, wielobranowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowoci Sumin gm. Starogard Gdaski

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsibiorstwa:

2. Zarejestrowany adres Przedsibiorstwa:

3. Numer telefonu: .

4. Numer Faxu: .

1. Adres e-mail: .

Numer konta bankowego: .

2. Cena:

- w kwocie netto zotych: ..............................................

(sownie:...............................................................................................................)

- w kwocie brutto zotych:..............................................

(sownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokoci ........%, to jest w kwocie: ..........................z

(sownie:................................................................................................................)

3. Termin wykonania zamwienia: do 20.12.2011 r.

4. Warunki patnoci: Fakturowanie i zapata w etapach, zgodnie z zapisami we wzorze umowy

Upenomocniony przedstawiciel

Przedsibiorstwa

................................................

(podpis, piecz)

Data: .......................................

ZACZNIK NR 2: Owiadczenia Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

strona

(piecz Wykonawcy)

z oglnej liczby stron

Owiadczenia Wykonawcy o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu

1. Owiadczamy, e speniamy warunki udziau w niniejszym postpowaniu w zakresie:

A. Posiadania uprawnie do wykonywania dziaalnoci

B. Posiadania wiedzy i dowiadczenia

C. Dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia

D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. Owiadczamy, i nie podlegamy wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia publicznego z powodu niespeniania warunkw o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamwie publicznych.

3. Do niniejszych Owiadcze Wykonawcy doczone zostay dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 7.2 7.5 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia.

Upenomocniony przedstawiciel

Przedsibiorstwa

...................................................

(podpis, piecz)

Data: ........................................

ZACZNIK nr 3 - Wzr umowy.

U M O W A nr

zawarta w dniu .. r. w Starogardzie Gdaskim pomidzy Gmin Starogard Gdaski. z siedzib w Starogardzie Gdaskim przy ul. Sikorskiego 9, reprezentowan przez

1. Wjta mgr Stanisawa Pooma

zwanym w dalszej czci umowy *Zamawiajcym*,

a:

., .

zwanym w dalszej czci umowy *Wykonawc*

zostaa zawarta umowa o nastpujcej treci:

1

1. W wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 21.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pn. zm.) Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobowizuje si do wykonania, zgodnie z obowizujcymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa, kompleksowego, wielobranowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowoci Sumin gm. Starogard Gdaski

2. Zamwienia jest realizowane w ramach zadania pn; Projekt budowy hali sportowej w Suminie.

3. Opis przedmiotu zamwienia

3.1 Przedmiotem zamwienia jest usuga:

3.2. Okrelenie wielkoci i zakresu zamwienia: zakres realizacji przedmiotu wchodzi;

- cz projektowa (opisowa i rysunkowa) dla wszystkich niezbdnych bran.

- cz kosztowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt.

- uzyskanie pozwolenia na budow

3.3. Dokumentacja skada powinna si z nastpujcych opracowa, obejmujcych

3.3.1. Budowy cznika pomidzy istniejcym budynkiem szkoy dawnego dworu a projektowan hal wg gotowego projektu (dostarczanego przez zamawiajcego) z projektem zagospodarowania terenu, cznik czciowo prowadzony na estakadzie.

3.3.2. Adaptacji gotowego projektu budynku hali widowiskowo-sportowej do lokalnych

warunkw.

3.3.3. Aktualizacji projektu odbudowy werandy przy istniejcym budynku.

3.3.4. Dokumentacji technologicznej, ( przebudowy i rozbudowy istniejcej kotowni olejowej na potrzeby ogrzewania projektowanej hali i istniejcej szkoy).

3.3.5. Projektw czci poszczeglnych instalacji w obiektach nowoprojektowanych oraz adaptacji projektw z podziaem na nastpujce brane;

a. architektoniczn: z kolorystyk wntrz i elewacji

b. konstrukcyjn,

c. instalacji wentylacji ,

d. instalacji wewntrznej wod. kan. i c.o.,(zasilania budynku w media) wraz z charakterystyk energetyczn projektowanego budynku-cznika .

e. instalacji elektrycznej wewntrznej i zewntrznej owietlenia terenu,

f. instalacji monitoringu terenu i pomieszcze oraz teleinformatyczn

g. budowy przycza wody. z uwzgldnieniem potrzeb p-po.

h. instalacji zewntrznej podziemnej kanalizacji sanitarnej.

i. kanalizacj deszczow terenu i odprowadzenia wd z dachw budynku projektowanego i istniejcego z odprowadzeniem do rzeki Smeli, wraz z operatem wodno prawnym,

j. instalacji ochrony p-po.,

k. instalacji systemu sygnalizacji wama i napadu,

l. instalacje nagonienia sali, i wykonania zabezpieczenia waciwej akustyki pomieszczenia Sali,

m. instalacji telefonicznej, i instalacji dzwonkowej z poczeniem z istniejcym systemem.

n. projekt brany drogowej; dotyczcy budowy drogi poarowej, parkingw i placw manewrowych, drg komunikacji pieszej do budynkw i boisk, oraz cieek spacerowych po terenie parku wraz z projektem przebudowy ogrodzenia w niezbdnym zakresie,

o. projektu zagospodarowania terenu z elementami projektowanej zieleni uzupeniajcej z ma architektur; awki, trybuny na okoo 100 osb przy istniejcych boiskach , usytuowania koszy na mieci, placu zabaw, urzdze rekreacji publicznej. tzw. cieki zdrowia wyposaonej w; drabink poziom, porcze gimnastyczne, drek (3 wysokoci), zestaw do przeskokw, belka do przeskokw, rwnowania skona i prosta, cianka wspinaczkowa skona z zejciem po szerokiej belce, pachoki slalom, kozy 3 w odstpach ok. 1,5m, belka do wicze mini brzucha i grzbietu, rama do wspinaczki (pachoki rnej wysokoci).

p. Projektu przebudowy istniejcego boiska gruntowego na wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni i wymiarach boiska do piki rcznej wraz z niezbdn infrastruktur sportow ( bramki , piko-chwyty, miejsca dla widowni urzdzenia dla boisk w kosza i siatkwk)

q. Projektu budowy kortu do tenisa ziemnego.

r. Projektu przebudowy istniejcej skoczni w dal.

s. Projektu bieni do biegu na min. okoo 120 m.

t. owietlenia ulicznego, parkingu i miejsc postojowych oraz terenu komunikacji wewntrznej,

u. kosztorysw inwestorskich wykonanych w 3 egzemplarzach,

v. przedmiarw wykonanych w 3 egzemplarzach

w. zbiorczych zestawie kosztw dla caoci i z podziaem dla poszczeglnych etapw.

x. bada geotechnicznych w zakresie niezbdnym

y. inwentaryzacje w zakresie niezbdnym do projektowania,

z. aktualizacji planu ewakuacji z projektem oznaczenia drg ewakuacji.

Zamawiajcy informuje, i posiada aktualn map do celw projektowych. Decyzje o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji oraz zakupiony gotowy projekt hali sportowej o wym. 18x 40 m oraz projekt odbudowy werandy przy budynku szkoy mieszczcej sie dawnym dworze.

- Materiay dokumentacyjne (zaczniki do SIWZ na potrzeby zorganizowania przetargu, na wykonanie robt) w odrbnym pakiecie obejmujce :

- Szczegowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt dla poszczeglnych bran i z podziaem na co najmniej dwa etapy realizacji przedsiwzicia - 3 egzem. + 2 egzem. w wersji elektronicznej na pytkach CD. wraz z kompletem przedmiarw na dany etap.

-

3.3.6. Sposb wykonania dokumentacji projektowej:

a) Czci opisowe - dokument papierowy i pliki. doc formatu Microsoft Word 97;oraz PDF (w plikach o max objtoci do 15 MB).

b) Rysunki - dokument papierowy i pliki DWG formatu Auto-Cad; oraz w formacie PDF ( w plikach o max objtoci do 15 MB).

c) Zbiorcze Zestawienie Kosztw z podziaem na etapy realizacji - dokument papierowy i pliki xls formatu Microsoft Excel;

d) Dokumenty papierowe powinny by dostarczone w 7 egzemplarzach. Pliki powinny by dostarczone na pytkach CD- w dwch egzemplarzach, w wersji nieskompresowanej.

e) Cze kosztorysowa dokument papierowy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF

3.3.7.Projekt musi przewidywa zastosowanie rozwiza technicznych i materiaw zgodnych z wymogami w obiektach stanowicych przedmiot zamwienia dla redniego standardu wykoczenia i wyposaenia obiektu.

3.3.8. Opracowania naley przygotowa w formie dwch zastaww dokumentacji, ktre umoliwi realizacj zadania co najmniej dwu etapowo i kady z etapw moe by zrealizowany oddzielnie; i bdzie mg funkcjonowa samoistnie bez drugiego.

Dokumentacj naley opracowa odrbnie dla poszczeglnych obiektw :

I. Etap:

Obejmowa bdzie budow hali sportowej z wyposaeniem i cznika oraz niezbdnej infrastruktury towarzyszcej tj. budowy przyczy wod-kan. i c.o. kanalizacji deszczowej, drg komunikacji wewntrznej i parkingw oraz przebudow ogrodzenia. Ponadto I etap obejmuje wykonanie niezbdnej rozbudowy i przebudowy stosownych instalacji w istniejcym obiekcie w zakresie niezbdnym do funkcjonowania hali sportowej, oraz odbudow werandy. Ponadto urzdzenie zieleni w obrbie prowadzonych robt I etapu realizacji.

W zakresie umoliwiajcym oddanie do uytkowania wykonanego etapu zadania.

II. Etap:

Obejmowaby budow, budow boisk i zaplecza sportowo rekreacyjnego, pozostaych cigw komunikacji wewntrznej po terenie i pozosta infrastruktur towarzyszc z urzdzeniem zieleni.

3.3.9.Do obowizkw Wykonawcy nalee bdzie:

Opracowanie koncepcji architektonicznej cznika i zagospodarowania terenu w co najmniej 2 wariantach i uzyskanie akceptacji przez Zamawiajcego dla wybranej do realizacji wersji oraz jej akceptacji przez Pomorskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw.

a) wystpienie w imieniu Zamawiajcego, stosownie do potrzeb do waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnienie dostaw energii, wody, odbioru ciekw oraz uzyskanie ewentualnych zmian warunkw przyczenia obiektu do sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drg i ciekw wodnych,

b) uzyskanie wszystkich niezbdnych pozwole i uzgodnie projektu, na swj koszt i we wasnym zakresie.

c) Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego, wyczenia z uytkowania rolnego i o wydanie pozwolenia na budow, przygotuje zestaw dokumentacji niezbdny do uzyskania pozwolenie na budow. W przypadku wystpienia niecisoci i bdw w projekcie, Wykonawca zobowizany bdzie do ich wyjanienia i poprawienia na swj koszt i we wasnym zakresie.

Cz kosztowa powinna skada si z:

a) Kosztorysu inwestorskiego sporzdzonego w oparciu o KNR (w przypadku zmiany przepisw w oparciu o metody i podstawy sporzdzenia kosztorysw inwestorskich okrelonych w aktualnych przepisach obowizujcych w dniu przekazywania kompletnej dokumentacji) w 1 egz. oraz na pycie CD (pliki z rozszerzeniem .pdf o objtoci max. 15 MB kady)

b) przedmiaru robt, w ukadzie jednostkowym, z odniesieniem do pozycji specyfikacji technicznej w 1 egz. oraz na pycie CD (pliki z rozszerzeniem .pdf o objtoci max. 15 MB kady)

3.3.10. Sposb wykonania przedmiotu zamwienia:

a) Opracowania musz by zgodne z:

- Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r w sprawie szczegowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego.

- z Rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906),

b) Cz kosztowa dokumentacji musi spenia wymogi okrelone Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztw prac projektowych oraz planowanych kosztw robt budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym.

c) Wykonawca wykona projekt cznie z:

- uzyskaniem wypisw z rejestru gruntw,

- pisemnym owiadczeniem, i dostarczony projekt jest wykonany zgodnie z umow oraz, e zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktremu ma suy,

- pisemnym owiadczeniem, i dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,

Wykaz opracowa oraz pisemne owiadczenia, o ktrych mowa odpowiednio w pkt. 3.3.10 ppkt. c, stanowi integraln cz przedmiotu odbioru projektu.

2

1. Do kierowania realizacj przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza .

2. Do kontaktw roboczych z wykonawc w zakresie niniejszej umowy Zamawiajcy wyznacza: Marian Firgona nr tel. 058 56250 67 w 62

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczeglnoci w trakcie wykonywania projektw, Wykonawca ma obowizek dokonywania z Zamawiajcym uzgodnie co do sposobu realizacji umowy.

3

1. Projekt zostanie przekazany Zamawiajcemu w jego siedzibie w 7 (siedmiu) trwale oprawionych egzemplarzach.

2. Projekt zostanie odebrany protokoem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawc i Zamawiajcego

4

1. Zoenie projektu w siedzibie Zamawiajcego nie jest rwnoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajcego odbioru projektu.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie 14-dniowy termin na dokonanie sprawdzenia oceny poprawnoci i zgodnoci projektu z niniejsz umow termin ten rozpoczyna swj bieg w dniu zoenia projektu w siedzibie Zamawiajcego.

3. Zamawiajcy w terminie okrelonym w ust. 2 zoy pisemne owiadczenie, i przyjmuje projekt owiadczenie to nie wyklucza roszcze Zamawiajcego w stosunku do Wykonawcy z tytuu rkojmi, gwarancji oraz nienaleytego wykonania umowy i jednoczenie wezwie Wykonawc do sporzdzenia protokou.

4. Jeeli Zamawiajcy stwierdzi, i projekt zosta wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wwczas odmwi dokonania odbioru kocowego tego projektu do czasu usunicia zgoszonych zastrzee (wad) w takim przypadku za termin wykonania projektu strony przyjmuj termin, w ktrym Wykonawca przekae Zamawiajcemu poprawiony projekt.

5. Jeeli Zamawiajcy zgosi zastrzeenia (wady), wwczas strony niniejszej umowy ustal protokolarnie szczegowy zakres i termin bezpatnego dokonania przez Wykonawc zmian i uzupenie projekcie.

6. Zamawiajcy moe w terminie okrelonym w ust. 2 zwrci si do Wykonawcy z prob o wyjanienie w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie nie przekraczajcym trzech dni udzieli stosownych wyjanie.

7. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia ust. 1 do ust. 6 stosuje si odpowiednio.

8. Jeeli Zamawiajcy w terminie okrelonym w ust. 2 nie zoy owiadczenia o przyjciu projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporzdzenia protoku odbioru projektu lub uchyla si od podpisania protoku odbioru wwczas Wykonawca jest uprawniony do sporzdzenia jednostronnego protoku.

9. W przypadku kiedy wada projektowa zostanie ujawniona po odbiorze projektu Wykonawca odpowiada za jej terminowe usunicie.

5

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:

ETAP I: Projekt koncepcyjny wraz z przygotowaniem wnioskw o wydanie warunkw technicznych na dostaw mediw do projektowanego obiektu do 05.09.2011 r.

ETAP II: Projekt budowlano-wykonawczy wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robt budowlanych do 06.12.2011 r.

ETAP III: Zoenie do starostwa odebranej dokumentacji i wniosku o wydanie pozwolenie na budow w terminie do dnia 20.12.2011 r.

Za termin wykonania umowy uznany bdzie dzie zoenia dokumentacji i wniosku o wydania pozwolenia na budow.

2. Terminy, o ktrych mowa w ust. 1 obejmuj czas przeznaczony na wykonywanie projektu cznie z uzyskaniem wszystkich niezbdnych opinii, uzgodnie i sprawdze rozwiza projektowych zakresie wynikajcym z waciwych przepisw.

6

1. Za wykonanie caego przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczatowe w wysokoci netto: . z (sownie zotych: ), brutto: .. z. (sownie zotych: ..)

2. Zapata wynagrodzenia nastpi po wykonaniu etapw, okrelonych w 5 ust. 1:

I ETAP w wysokoci 20% wartoci umowy okrelonej w par. 6 ust. 1

II ETAP w wysokoci 60% wartoci umowy okrelonej w par. 6 ust. 1

III ETAP w wysokoci 20% wartoci umowy okrelonej w par. 6 ust. 1

7

1. Podstaw do wypaty wynagrodzenia Wykonawcy jest wystawiona przez Wykonawc faktura wraz z protokoami odbioru dla ETAPU I, II i III

8

1. Zamawiajcy dokona wpaty na konto wskazane przez Wykonawc w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokou.

2. Strony ustalaj , e za dat zapaty nalenoci uwaa si bdzie dat zoenia przez Zamawiajcego plecenia przelewu bankowego.

9

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajcego autorskie prawa majtkowe do projektw.

2. Wykonawca zgadza si na wykonywanie przez Zamawiajcego autorskich praw zalenych.

3. Zamawiajcy ma prawo do jednokrotnego wykorzystania projektw.

4. Zamawiajcy ma prawo do:

a. utrwalenia projektw,

b. zwielokrotnienia projektw lub ich czci dowoln technik,

c. wprowadzenia projektw do pamici komputera,

d. wykorzystania projektw w postpowaniach o udzielanie zamwienia publicznego

10

1. W przypadku opnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajcy bdzie nalicza kary umowne w wysokoci 0,1% wynagrodzenia netto okrelonego w 6 ust. 2 za kady dzie opnienia w odbiorze danego etapu

2. W przypadku nie terminowego usunicia przez Wykonawc wad stwierdzonych w projekcie w okresie trwania gwarancji Zamawiajcy bdzie nalicza kary umowne w wysokoci 0,1% wynagrodzenia netto okrelonego w 6 ust.1 za kady dzie opnienia w usuniciu wad

3. W przypadku zwoki w zapacie nalenoci za faktur Zamawiajcy zapaci Wykonawcy za kady dzie zwoki odsetki ustawowe.

4. Odstpujcy od umowy obowizany jest zapaci kar umown w wysokoci 10% wynagrodzenia umownego netto okrelonego w 6 ust. 1.

5. Niezalenie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mog dochodzi odszkodowania na zasadach oglnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko otrzymanych kar umownych.

6. Wierzytelnoci wynikajce z niniejszej umowy lub powstae przy jej realizacji, nie podlegaj przeniesieniu na osoby trzecie.

11

1. Wykonawca udziela gwarancji i rkojmi na wykonany przedmiot umowy do czasu zakoczenia realizacji zaprojektowanej inwestycji stanowicej przedmiot opracowania projektowego jednak nie duej ni na okres 3 lat od daty wydania decyzji pozwolenie na budow.

2. Zamawiajcy powiadomi Wykonawc o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia

3. Wykonawca zobowizany jest do usunicia zgoszonych wad i usterek w cigu 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

12

1. Wykonawca zobowizuje si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktrych ujawnienie mogoby mie wpyw na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postpowanie o udzielenie zamwienia publicznego, ktrego przedmiotem bdzie wybr wykonawcy robt budowlanych.

2. Wykonawca nie bdzie uczestniczy ani jako oferent, ani jako podwykonawca, ani te jako konsultant lub doradca oferenta przystpujcego do postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie robt publicznych.

13

Zmiana postanowie niniejszej umowy, moe nastpi za zgod obu stron, wyraon pod rygorem niewanoci na pimie, w formie aneksu do umowy.

14

W sprawach w umowie nie uregulowanych maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego i Ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

15

Wszelkie spory wynike na tle wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygane bd przez Sd waciwy dla siedziby Zamawiajcego.

16

Umowa sporzdzona zostaa w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJCY

ZACZNIK nr 4 Informacja o podwykonawcach

OFERTA

strona

(piecz Wykonawcy)

Z oglnej liczby stron

Informacja o podwykonawcach

Propozycje podzlecania czci zamwienia nastpujcym podwykonawcom:

Lp.

Podzlecana cz zamwienia (zakres robt)

Nazwa i adres podwykonawcy

Upenomocniony przedstawiciel

Przedsibiorstwa

....................................................

(podpis i piecz)

Data: ..........................................

ZACZNIK nr 5 - Informacje na temat wiedzy i dowiadczenia

OFERTA

strona

(piecz Wykonawcy)

z oglnej liczby stron

Informacje na temat wiedzy i dowiadczenia

Wykaz usug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy to w tym okresie, potwierdzajcy, e Wykonawca zrealizowa co najmniej jedn usug, ktrej przedmiotem byo wykonanie wielobranowej dokumentacji projektowej adaptacji/przebudowy/budowy budynku , budynku lub zespou budynkw i infrastruktury towarzyszcej ( o cznej kubaturze co najmniej 5000 m3)

Lp.

Przedmiot wykonania usugi / kubatura

Warto usugi

Data wykonania

Odbiorca usugi

UWAGA: Naley doczy dokument/dokumenty potwierdzajce e wymienione w wykazie usugi zostay wykonane naleycie

Upenomocniony przedstawiciel

Przedsibiorstwa

....................................................

(podpis i piecz)

Data: ..........................................

ZACZNIK nr 6 - Informacja o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamwienia

OFERTA

strona

(piecz Wykonawcy)

z oglnej liczby stron

Informacja o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamwienia

Wykaz osb, ktre bd peniy uczestniczyy w wykonaniu zamwienia

Lp.

Imi i nazwisko

Peniona funkcja

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia

Dowiadczenie zawodowe

Wyksztacenie

Podstawa do dysponowania osob /umowa o prac z wykonawc, pisemne zobowizanie podmiotu, lub inna forma./

1

Projektant brany architektonicznej

2

Projektant brany konstrukcyjno-budowlanej

3

Projektant brany sanitarnej

4

Projektant brany elektrycznej

5

Projektant brany teletechnicznej

UWAGA: Naley doczy owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczyy w wykonaniu zamwienia owiadczenia, e osoby, ktre bd uczestniczyy w wykonaniu zamwienia wskazane w zaczniku nr 6, posiadaj uprawnienia budowlane do projektowania w brany architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej.

Upenomocniony przedstawiciel

Przedsibiorstwa

....................................................

(podpis i piecz)

Data: ..........................................

24