specyfikacja warunków zakupu - wykonanie robót file · web...

of 29 /29
WARUNKI ZAKUPU tryb i podstawa prawna: Zakup prowadzony jest w trybie konkursu ofert na podstawie wewnętrznej procedury realizowania zakupów w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.” dotyczy: Wyboru Oferenta dostawy, montażu i rozmieszczenia mebli stanowiących wyposażenie biur Oddziału ARP S.A. w Mielcu. Zamawiający: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Nr sprawy: 2016/ 84 /OML Miejsce i data sporządzenia Mielec, sierpień 2016 r. 1

Author: leanh

Post on 15-Mar-2018

219 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Specyfikacja Warunkw Zakupu - wykonanie robt budowlanych pn. Rewitalizacja pylonu reklamowego zlokalizowanego na rondzie przy ul. Wojska Polskiego i ul. Partyzantw w Mielcu dla Agencji Rozwoju Przemysu S.A. Oddzia w Mielcu

WARUNKI ZAKUPU

tryb

i podstawa prawna:

Zakup prowadzony jest w trybie konkursu ofert na podstawie wewntrznej procedury realizowania zakupw w Agencji Rozwoju Przemysu S.A.

dotyczy:

Wyboru Oferenta dostawy, montau i rozmieszczenia mebli stanowicych wyposaenie biur Oddziau ARP S.A. w Mielcu.

Zamawiajcy:

Agencja Rozwoju Przemysu S.A.

ul. Nowy wiat 6/12

00-400 Warszawa

Nr sprawy:

2016/ 84 /OML

Miejsce i data sporzdzenia

Mielec, sierpie 2016 r.

1. Informacje oglne.

1.1. Agencja Rozwoju Przemysu S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Nowy wiat 6/12, 00400 Warszawa, dziaajc na podstawie wewntrznych procedur realizowania zakupw w Agencji Rozwoju Przemysu S.A., jako Zamawiajcy, przedstawia niniejszym Warunki Zakupu, w postpowaniu zakupowym w trybie konkursu ofert.1.2. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Zakupu maj zastosowanie przepisy w/w procedur.1.3. Oferenci zobowizani s do zoenia Oferty speniajcej wymogi zawarte wniniejszych Warunkach Zakupu. Na ich podstawie zostanie wybrana najkorzystniejsza Oferta i spisana Umowa o zakup objty przedmiotowym postpowaniem. Uyte w dalszej czci Warunkw Zakupu terminy maj nastpujce znaczenie:

Zamawiajcy

Agencja Rozwoju Przemysu S.A., ul. Nowy wiat 6/12, 00-400 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsibiorcw prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nrKRS 0000037957, o opaconym kapitale zakadowym wwysokoci 5.286.215.000,00 z, NIP 526-030-02-04;

Oddzia

jednostka organizacyjna o charakterze gospodarczym, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego, w ktrej skad mog wchodzi Zespoy i/lub samodzielne stanowiska pracy;

Oferta

oznacza dokument skadany przez Oferenta w trybie inawarunkach przewidzianych w WaZa, zawierajcy deklaracj gotowoci wykonania Przedmiotu zakupu;

Procedury

Wewntrzna procedura realizowania zakupw w Agencji Rozwoju Przemysu S.A.

Umowa

Wzr umowy okrelajcy og praw i obowizkw, ktre Zamawiajcy zamierza wprowadzi do umowy z Oferentem, na mocy ktrej Oferent bdzie zobowizany wykona Przedmiot zakupu. Wzr Umowy stanowi Zacznik Nr 3 do WaZa;

Warunki Zakupu/WaZa

Dokument wymagany we wszystkich postpowaniach zakupowych;

Podwykonawca

Przedmiot zakupu

kada osoba lub podmiot, wskazane przez Oferenta w Ofercie jako osoba lub podmiot, ktrej Oferent zamierza zleci wykonanie Przedmiotu zakupu;

Przedmiotem zakupu jest dostawa i monta w tym rozmieszczenie mebli stanowicych wyposaenie biur Oddziau ARP S.A. w Mielcu, zgodnie z projektem aranacji mebli wykonanym przez pracowni architektoniczn MM PROJEKT Magdalena Hasek dla Agencji Rozwoju Przemysu S.A. Oddzia w Mielcu.

2. Nazwa i adres Zamawiajcego, tryb udzielenia zakupu2.1. Agencja Rozwoju Przemysu S.A. ul. Nowy wiat 6/12, 00-400 Warszawa, budynek CBF wejcie C.2.2. Adres strony internetowej Zamawiajcego: www.arp.pl2.3. Postpowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie zProcedurami.

3. Opis przedmiotu zakupu

3.1. Przedmiotem zakupu jest dostawa i monta w tym rozmieszczenie mebli stanowicych wyposaenie biur Oddziau ARP S.A. w Mielcu, zgodnie z wymogami projektu aranacji mebli wykonanym przez pracowni architektoniczn MM PROJEKT Magdalena Hasek (stanowicym Zacznik nr 4 do WaZa) dla Agencji Rozwoju Przemysu S.A. Oddzia w Mielcu

Zadanie polega na dostawie i montau nowych mebli w pomieszczeniach Oddziau ARP S.A. wMielcu.

3.2. W zwizku z zakresem prac oraz zaoeniami budetowymi Inwestor podzieli

inwestycj na III ETAPY:

ETAP I - dostawa i monta mebli dla czci budynku o powierzchni 191,02m2 - obejmuje 1 pitro (pomieszczenia biurowe, aneks socjalny).

ETAP II - dostawa i monta mebli dla czci budynku o powierzchni 312,19m2 - parter (korytarz, pomieszczenia biurowe, aneks socjalny).

ETAP III - dostawa i monta mebli dla czci budynku o powierzchni 265,84m2 - , (pom. biurowe, hol na 1 pitrze, pomieszczenia marketingu, sala konferencyjna).

Roboty remontowe, objte oddzielnym postpowaniem bd prowadzone w III ETAPACH. Dostawa i monta mebli bdzie odbywaa si po zakoczeniu kadego z nich.

Szczegowy opis zamwienia, zawierajcy podstawowe parametry mebli, ilo idokadn lokalizacj z podziaem na ETAPY okrela Projekt aranacji mebli wraz zzestawieniem ilociowym mebli. Dokumenty te stanowi Zacznik nr 4 do WaZa.

Dostawa i monta mebli bdzie odbywa si zgodnie z przedstawionym przez Wykonawc harmonogramem finansowo-rzeczowy zaakceptowanym przez Zamawiajcego, uwzgldniajcym harmonogram robt wg ktrego bd prowadzone prace remontowe przez Wykonawc robt remontowych.

Prace remontowe przewidziane zostay na rok 2016 i 2017.

3.3. Wszyscy Oferenci maj moliwo dokonania wizji lokalnej terenu objtego Przedmiotem zakupu w budynku Oddziau ARP S.A. w Mielcu, ul.Partyzantw 25, po wczeniejszym skontaktowaniu si z osobami wymienionymi wpkt. 9.1.1., 9.1.2, 9.1.3 WaZa.

4. Termin i miejsce wykonania zakupu

4.1 Zamawiajcy okrela termin wykonania Przedmiotu zakupu :

4.1.1 Etap I 3 miesice od dnia podpisania umowy,

4.1.2 Etap II 6 miesicy od dnia podpisania umowy,

4.1.3 Etap III 9 miesicy od dnia podpisania umowy.

Ww. terminy s uzalenione od Wykonawcy robt remontowych, mog ulec nieznacznej zmianie.

4.2 Zamawiajcy wskazuje miejsce wykonania Przedmiotu zakupu: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w budynku Oddziau ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantw 25.

5. Oferty wariantowe i Oferty czciowe5.1. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci skadania Ofert wariantowych.5.2. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci skadania Ofert czciowych.5.3.Zamawiajcy dopuszcza moliwo powierzenia realizacji czci zakupu podwykonawcom.

6.Opis warunkw udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spenienia tych warunkw

6.1. O udzielenie zakupu mog ubiega si Oferenci, ktrzy speniaj warunki udziau wpostpowaniu dotyczce:

6.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie,

6.1.2. posiadania niezbdnej wiedzy i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zakupu,

6.1.3. znajdowania si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zakupu.

6.2. w zakresie warunku - posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania Zamawiajcy dokona oceny spenienia tego warunku na podstawie zaczonego do oferty owiadczenia stanowicego Zacznik Nr 5 do WaZa.

6.3. w zakresie warunku - posiadania wiedzy i dowiadczenia Oferent zobowizany jest wykaza si naleytym wykonaniem (a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywaniem) w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania Ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalno jest krtszy w tym okresie, co najmniej dwch (2) zakupw/ zamwie polegajcych na wykonaniu dostawy i montau mebli o wartoci 100.000,00 z netto kade.

6.4.w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia Brak wymaga.

6.5.w zakresie warunku - sytuacji ekonomicznej i finansowej Oferent zobowizany jest wykaza si posiadaniem opaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajcego, e Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej zprzedmiotem zamwienia na kwot co najmniej 100.000,00 z.

6.6.Zamawiajcy dokona oceny speniania przez Oferentw warunkw udziau wpostpowaniu na podstawie zaczonych dokumentw i owiadcze metod spenia/nie spenia.

6.7. Ocena spenienia warunkw udziau w postpowaniu bdzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy zoone przez Oferenta owiadczenia i dokumenty potwierdzaj spenienie warunkw wymienionych w pkt. 6.1. WaZa.

7. Wykaz owiadcze lub dokumentw jakie naley zaczy do Oferty

7.1. Aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu dorejestru, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania Ofert. Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz oraz wsplnicy spek cywilnych skadaj odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziaalnoci Gospodarczej.

7.2. Owiadczenie o spenieniu przez Oferenta warunkw udziau w postpowaniu ozakup, stanowice Zacznik Nr 5 do WaZa.

7.3. Wypeniony i spisany Formularz oferty stanowicy Zacznik Nr 2 do WaZa.

7.4. Wykaz wykonanych usug opisanych w pkt. 6.3. WaZa, w okresie ostatnich 5 lat przed upywem terminu skadania Ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu (zakresu prac), daty i miejsca wykonania, oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e roboty te zostay wykonane prawidowo. Wzr wykazu stanowi Zacznik Nr 6 do WaZa.

7.5. Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego, potwierdzajce, e Oferent nie zalega z opacaniem podatkw, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przez upywem terminu skadania ofert.

7.6 Aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajcego, ze Oferent nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i s