tأ¦t pأ¥ uddannelse - amazon s3 7.800 uden en ungdoms- uddannelse og udenfor uddannelses- og...

Download Tأ¦t pأ¥ uddannelse - Amazon S3 7.800 uden en ungdoms- uddannelse og udenfor uddannelses- og beskأ¦f-

Post on 02-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  VI DYRKER DE KLOGE HÆNDER Regionen arbejder for at få uddannelserne ud til unge i hele Syddanmark

  DM i Skills skal få flere til at søge erhvervs- uddannelserne

  Tæt på uddannelse

  SYDDANMARK

 • intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

  R egion Syddanmark har i flere år støttet projekter, der skal bidrage til at opnå målene i Syd- dansk Uddannelsesaftale. Erfaringer fra strategiperioden 2012-2015 har dog vist, at mens projektdeltagerne får en masse ny og værdifuld viden, så kniber det med at udbrede den viden til resten af organisationen. Den udfordring vil parterne bag Syd- dansk Uddannelsesaftale tackle med den nye handlingsplan for 2016-2017. Det fortæller formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddan- mark, Bo Libergren (V): – Hvis projekternes potentialer skal udnyttes til fulde, er det nødvendigt, at læringen udbredes til hele organisati- onen. Derfor lægger den kommende handlingsplan ekstra vægt på, at pro- jekterne forankres i projektparternes ledelse og udrulles i organisationerne, så den nye viden kan omsættes til praksis, siger han.

  Nye mål I den nye handlingsplan optræder der nu fire mål – ét mere end i den gamle handlingsplan. Det er nu et mål, at 25 pct. af de unge skal starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. – Som i resten af landet har vi også i Syddanmark en udfordring i forhold til at skaffe kvalificeret faglært arbejds- kraft – både nu og i fremtiden. Af den grund åbner vi nu op for, at projekter,

  der bidrager til, at 25 pct. af de unge vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen, kan søge om støtte fra uddannelsespuljen, siger Bo Libergren. Udover fokus på forankring og det nye mål indeholder den nye handlings- plan også flere nye indsatsområder. Eksempelvis skal de syddanske byer synliggøres som attraktive at studere, bo og arbejde i, ligesom de unge skal have mulighed for en bedre studiestart og flere praktikpladser. Region Syddanmark vil i løbet af foråret afholde en række workshops for uddannelsesinstitutioner, når den endelige handlingsplan for 2016-2017 er vedtaget af regionsrådet 29. februar.

  Flere skal blive varme på erhvervs- skolerne Fremover vil Region Syddanmark i højere grad støtte uddannel- sesprojekter, der øger samarbejdet mellem ungdomsuddannel- serne og giver de unge et klart billede af deres uddannelses- og karrieremuligheder.

  Indsatsområder i Syddansk Uddannel- sesaftales handlings- plan 2016-2017

  • Forudsætningerne på plads

  • Tilgængelighed til uddannelser

  • Bedre uddannelsesstart • Flere praktikpladser • Flere og bedre faglærte • Fokus på science • Tag uddannelsen i

  Syddanmark

  2 Syddanmark NU / Tæt på uddannelse

 • 3

  »Som i resten af landet har vi også i Syddanmark en udfordring i forhold til at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft.« Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark

 • 4 Syddanmark NU / Tæt på uddannelse

  tal Tekst: Morten Hvideland-Olsen og Thomas Laursen

  UD ANNELSE I TAL Virksomhederne vil

  tæt på de bedste 60 pct. af de ca. 900 små og mellemstore virksomheder i

  Region Syddanmarks Vækstbarometer angiver let adgang til kvalificeret arbejdskraft som meget vigtig for den fremtidige

  evne til at tjene penge. Lidt færre peger på gode transport- og logistikforhold og god kommunal sagsbehandling.

  Uddannelserne skal nå endnu længere ud Prikkerne illustrerer de nuværende ungdomsuddannelses- tilbud i regionen.

  Gymnasial uddannelse

  Erhvervsfaglig uddannelse

  7.800 unge uden uddannelse Af de unge syddanskere mellem 15 og 24 år står 7.800 uden en ungdoms- uddannelse og udenfor uddannelses- og beskæf- tigelsessystemet.

 • 5

  K ild

  er : U

  d d

  an n

  el se

  sb ar

  o m

  et er

  (R eg

  io n

  S yd

  d an

  m ar

  k, 2

  0 15

  ), A

  n al

  ys en

  o ta

  t – S

  am m

  en h

  æ n

  g m

  el le

  m g

  en n

  em fø

  re ls

  e af

  e rh

  ve rv

  su d

  d an

  n el

  se r

  o

  g e

  le ve

  rn es

  a fs

  ta n

  d ti

  l d er

  es e

  rh ve

  rv ss

  ko le

  (D an

  sk e

  R eg

  io n

  er , 2

  0 15

  ), V

  æ ks

  tb ar

  o m

  et er

  2 0

  15 : ”

  V ir

  ks o

  m h

  ed er

  n es

  lo ka

  lis er

  in g

  ”.

  UD ANNELSE I TAL

  Over halv- delen vælger 10. klasse Omkring 55 pct. af de syddanske folkeskole- elever fortsætter i en eller anden form for 10. klasse. Mest søgt er efterskolerne.

  Af de 14.675 elever, som gik ud af 9. klasse i 2014, valgte:

  79 % af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

  36 % af de 30-39-årige i Syddanmark har en videregående uddannelse.

  Færre falder fra Der sker et markant frafald i løbet af det første år af en ungdomsuddannel- se. Værst på erhvervsskolerne, hvor 29 pct. er droppet ud efter blot et enkelt år. For almene og erhvervsfagli- ge gymnasier er frafaldet hhv. 10 og 11 pct. I Syddanmark er frafaldet dog på vej ned og lavere end landsgennem- snittet.

  900 uden basale færdigheder Andelen af drenge og piger med mindre end 02 i dansk og/ eller matematik til folkeskolens afgangsprøve ligger på seks pct. svarende til 900 personer. Dertil kommer 900 andre, som af forskellige årsager ikke har taget en fuld afgangseksamen og således heller ikke har de formelle krav på plads.

  Længere tid på skole- bænken

  4.930 at søge ind på gymnasiet

  645 at påbegynde et job, at tage på ophold i udlandet eller at indlede et sabbatår

  1.193 at søge ind på en erhvervsfaglig uddannelse

  7.907 at fortsætte i en eller anden form for 10. klasse

 • 6 Syddanmark NU / Tæt på uddannelse

  aktion Tekst: Astrid Westergaard / Foto: Hyldager Fotografi

  A rbejdsløshed er næppe et fænomen, som 19-årige Oliver Stavnsbo kommer til at stifte bekendtskab med. Den unge østjyde er i gang med uddannelsen som industri- tekniker på Syddansk Erhvervsskole i Vejle, og industriteknikere er der stor efterspørgsel på over hele regionen.

  Der er bud efter Oliver Når man tilmed har fulgt en førsteplads i regionsmesterskabet for industritekni- ker-elever op med en guldmedalje ved DM i Skills i Fredericia for nyligt, ja, så er der ikke noget at sige til, at praktikplad- sen, LJ Maskinteknik i Egtved, allerede har tilbudt job til den kommende indu- stritekniker.

  – Jeg er i hvert fald ikke bange for at stå uden arbejde, når jeg afslutter min uddannelse til august, siger Oliver Stavnsbo og tilføjer: – Jeg tror faktisk ikke, at ret mange ved, hvad en industritekniker er. Jeg kendte ikke selv til uddannelsen, før en kammerat fortalte mig om den. Til DM i Skills kunne folk selv se, hvad en industritekniker blandt andet laver. Oliver Stavnsbo synes, at det var sjovt at deltage i dysten, og han er glad for at kunne skrive det på sit cv. Sam- tidig har han kun gode ting at sige om uddannelsen og muligheden for at dyste med de dygtigste inden for sit felt.

  En rigtig vinder- uddannelse Oliver Stavnsbo er i gang med at uddanne sig til industritek- niker, og så er han endda en af landets bedste. Det beviste han ved at vinde Danmarksmester- skabet ved DM i Skills i Frede- ricia i 2016. Konkurrencen har til formål at inspirere flere til at tage en erhvervsuddannelse.

 • fremdrift Tekst: Thomas Laursen

  7

  V i har et klart ønske om at beva-re og udbygge uddannelsestil-buddene, tæt på hvor de unge bor. Der er dokumentation for, at jo læn- gere afstand til nærmeste ungdoms- uddannelse, desto større er frafaldet, siger Thomas Dyhr Vestergaard, der er afdelingschef for uddannelsesområdet i Region Syddanmark. Danske Regioner undersøgte i en analyse fra december 2015 sammen- hængen mellem gennemførselsprocent og afstand til nærmeste uddannelses- sted. Her viste der sig et tydeligt billede af, at eleverne i kommuner med den højeste gennemførselsprocent har ti minutter kortere afstand til skolen sammenlignet med de kommuner med den laveste gennemførelsesprocent. Det er altså en god idé for både de unge, for virksomhederne og for sam- fundet at udbyde uddannelsestilbud tæt på de unges bopæl.

  60 pct. vil tæt på arbejdskraften Regionsrådet har gennem flere år arbejdet for en decentral uddannelses- struktur i Region Syddanmark. Begrun- delsen er, at der skal være mulighed for at skabe vækst og udvikling i hele regionen. Netop adgangen til kvalificeret arbejdskraft står øverst på listen, når

  virksomhederne vejer fordele og ulem- per i forhold til placering af fremtidige filialer og produktionsfaciliteter. Hele 60 pct. af de små og mellemstore virksomheder i regionen har let adgang til arbejdskraft øverst på ønskelisten. På andenpladsen er gode transport- og logistikforhold fulgt af smidig sagsbe- handling i kommunerne.

  Uddannelse i hele regionen – Vores fokus ligger bl.a. på at få en bed- re uddannet arbejdsstyrke, som ikke kun er til