taimikonhoidon laatu ja laadun hallinta - johtamisosaaminen asiakastuntemus liiketoimintamallit...

Download Taimikonhoidon laatu ja laadun hallinta - Johtamisosaaminen Asiakastuntemus Liiketoimintamallit Tarpeet/vaatimukset

If you can't read please download the document

Post on 05-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Taimikonhoidon laatu ja laadun  hallintahallinta

  Ville KankaanhuhtaVille Kankaanhuhta

  Kouvola 2.11.2011 Kustannustehokas metsänhoito ‐seminaarisarja 2011

 • Metsäpalvelun osaamiskeskittymä ─ tutkimus‐ ja kehittämisverkosto─  tutkimus‐ ja kehittämisverkosto

  http://www.metla.fi/metinfo/metsanhoitopalvelut/ Metla

  Itä-Suomen yliopisto, Joensuuy p

  Opiskelijat Mikkelin AMK Savon ammatti-

  ja aikuisopisto, Toivala

  MP -yritys(2)

  MP -yritys (3)y tys (3) MP -yritys(1)

  Verkosto

  MP it (4) O i k lij tMP -yritys(4) Opiskelijat

  MP -yritys (5) MP -yritys (6)

  MP -yritys (7)

 • Metsänhoitopalvelujen kehittämisen  näkökulmia ja osa‐alueita J ht i A i kJohtaminen Asiakas

  Johtamisosaaminen Asiakastuntemus Liiketoimintamallit Tarpeet/vaatimukset O i i ti T t äiOrganisointi Tyytyväisyys Toiminnan kehittäminen Markkinointi

  METSÄNHOITOPALVELUT

  Talous Palveluprosessit Liiketaloudellinen tulos Suunnittelu, logistiikka, g Kustannukset Laadun hallinta

  –> toimintolaskenta –> Taimikonhoidon Hinnoittelu omavalvonta

 • Taimikonhoitopalvelujen ja laadun  k hittä i ti i t t kijätkehittämisen motivoivat tekijät

  • Mitattu palaute laatutyöhön • Ennakkohinnoittelu ja ajoitus

  • Metsäsuunnittelutietojen päivitys • ICT ja lisäarvopalvelutj p

 • Mitä omavalvonta on?Mitä omavalvonta on? • Metsänhoitopalvelut rakentuvat työlajien (vaiheiden) ja valittujen menetelmien ketjuista, eli prosesseista. j j , p Työvaiheita voidaan kehittää jakamalla ne neljään osaan,  jotka ovat: 

  öt ti t j i i ti– syötetietojen arviointi, – määritellyt toimintatavat (toimintaohjeet),  – työn toteutus (itse toiminta) sekätyön toteutus (itse toiminta) sekä – toiminnan arviointi: omavalvontamittaukset!

  Syötteen Toimintaohjeet Toiminta Arviointi arviointi (Mitä, Miten…) (Toteutus)

  Syöte Esimerkkejä: Esimerkkejä: Esimerkkejä: Mittaukset: Tulos – Pääpuulaji – Puulaji(t) & työlaji – Raivaussa- – Jätetty

  V lt it T it tih h t ö t

  (Kankaanhuhta ym 2009 Lillrank 2003 )

  – Valtapituus – Tavoitetiheys hatyö puusto (kasvatusstra- – Koneellinen ( – Hinnoittelu: tegian mukaan) taimikonh. kantojen mittaus)

  (Kankaanhuhta ym. 2009, Lillrank 2003.)

 • Mitatut taimikot (v 2010)Mitatut taimikot (v. 2010)

  P l ji Yk ikkö T öl ji Yht äPuulaji Yksikkö Työlaji Yhteensä, Varhaisperk. Reikäperk. Taimikon harv. Osuus puulajeista

  Mänty Pinta-ala, ha 146 0 138 284 Taimikoita, kpl 49 0 34 83 Osuus männiköistä, % 51.4 % 0.0 % 48.6 % 66.4%

  Kuusi Pinta-ala, ha 19 15 110 144 Taimikoita, kpl 8 4 34 46 Osuus kuusikoista, % 13.1% 10.2% 76.7% 33.6%Osuus kuusikoista, % 13.1% 10.2% 76.7% 33.6%

  Yhteensä Pinta-ala, ha 165 15 248 428 Taimikoita, kpl 57 4 68 129 Osuus työlajeista, % 38.5% 3.5% 58.0% 100.0%

 • Taimikonhoidon omavalvonta: työjälki ja  ajanmenekkiajanmenekki • Koealamittaukset laatutyöhön ja metsäsuunnittelutietojen päivitykseen:

  • Poistetun puuston• Poistetun puuston mittaus kannoista: ‐ Ennakkohinnoittelu.

 • Kuusi, taimikon harvennus  – työjälki toimijoittain (taimikkotaso)työjä to jo tta (ta otaso)

  Pisteiden vieressä  tavoitetiheys, kpl/ha

  Tavoitetiheys, tainta/ha Keskiarvo Keskihajonta Min Max Koealoja. kpl Pinta-ala. ha Ei tietoa 1779 571 0 2999 54 32 1800 1840 457 1000 3199 101 49 2200 1545 419 600 2399 49 24 Keskimäärin, kaikki 1794 525 0 3599 226 110

 • Kuusi, taimikon harvennus  koivun osuus (taimikkotaso)– koivun osuus (taimikkotaso)

  Pisteiden vieressäPisteiden vieressä  toimijan numero

 • Kuusi, taimikon harvennus: poistettu puusto  (taimikkot )(taimikkot.) Palveluntarjoaja:

  Muuttuja (koealataso) Keskiarvo Keskihajonta Min Max Kantoja, kpl/ha 17143 13871 0 69320 K t j lä i itt 3 2 1 3 0 7 7 4Kantojen läpimitta, cm 3.2 1.3 0.7 7.4

 • Kuusi, taimikon harvennus: ajanmenekki TES  funktiolla (taimikkotaso)

  Palveluntarjoaja:

  Ajanmenekki (pv/ha) Keskimäärin 2.40 K kih j t 1 90Keskihajonta 1.90

  Keskipituus, m Keskimäärin 3.5 Keskihajonta 1.9j 1.9

 • Kuusi, taimikon harvennus: muokkaus‐menetelmä  ja poistetun puuston määrä (taimikkotaso)ja poistetun puuston määrä (taimikkotaso)

  M kk Harvennuskantoja kpl/ha KoeMuokkaus- Harvennuskantoja, kpl/ha Koe- menetelmä Keskimäärin Keskihajonta aloja, kpl Muokkaamat. 18 887 10 275 15 Laikutus 20 236 14 244 91 Äestys 16 012 11 888 97 Mätästys 17 603 17 210 23Mätästys 17 603 17 210 23 Total 18 066 13 445 226

  Pisteiden vieressä toimijan  numero

 • Kuusi, taimikon harvennus: aikaisemmat  t ä h it t i it t (t i ikk t )metsänhoitotoimenpiteet (taimikkotaso)

  Pisteiden vieressä  toimijan numero

 • Palvelutuotannon historia kehittämistyön  pohjaksi

  l l j ji i i ä i ö j i kk• Palveluntarjoajien toimintaympäristö ja asiakkaat,  töiden organisointi, toimintamallit sekä kokemus  k hittä i t ö tä j k i t ht i t ök ikehittämistyöstä jakoivat yhteistyökumppanimme  kolmeen ryhmään:

  ä lli d ä l l i i j k1. metsäteollisuuden metsäpalveluorganisaatiot, jotka  tuottavat palveluja myös yksityismetsiin;

  2 metsäpalveluyritykset jotka tuottavat palveluita2. metsäpalveluyritykset, jotka tuottavat palveluita  yksityismetsiin, metsänhoitoyhdistyksille, yhteisöille,  Metsähallitukselle sekä metsäteollisuuden metsiin;Metsähallitukselle sekä metsäteollisuuden metsiin; 

  3. metsänhoitoyhdistykset, jotka tuottavat palveluja  yksityismetsiin ja yhteisöille.

 • Miksi palveluntarjoajat ovat eri kehitysvaiheissa  – millaisia kehitysaskelia on odotettavissa?

  Taimikonhoidon omavalvontaTaimikonhoidon omavalvonta – Jäävän puuston laatu – Ennakkohinnoittelu – Metsäsuunnitel- – Mobiili toiminnanohjaus mien päivitys ja lisäarvopalvelut

  Kohde: Tulos: Palveluntarjoajan

  metsuri tai Taimikonhoitopalvelu HYVÄT NUORET koneenkul- METSÄT jettaja Metsänomistaja

  Hyöty yhteiskunnalle

  Säännöt: Työnjako: – Palvelusopimus Yhteisö: – Palveluntarjoajan – Lait ja asetukset – Palveluntarjoajat, metsäyhtiöt, sisäinen – MH -suositukset – Metsäkeskukset, viranomaiset, – Verkostokumppanien – Sertifiointi – Etujärjestöt, kansalaiset välinen

 • Omavalvonnan hyödyntäminen luo mahdollisuuksia  k h l l k h ktaimikonhoitopalvelujen kehitykseen

  • Työlajien ja palvelupakettien laadun paraneminen – Asiakastyytyväisyys ja palveluntarjoajan maine!

  • Kustannustehokkuuden paraneminen:  – vähemmän korjaavia toimenpiteitä jälkikäteen,j p j – toiminnan tehostuminen saatua palautetta hyödyntäen ja – organisaatio oppii käyttämään kehittymiseen tähtääviä työvälineitä.

  • Resursointi joustavammaksiResursointi joustavammaksi – Mahdollistaa verkostomaisen toimintatavan ja kumppanuudet ilman, 

  että laatu kärsii. • Omavalvonta ja mobiili toiminnanohjaus:• Omavalvonta ja mobiili toiminnanohjaus:

  – Työajan ja matkakustannusten säästöt toimihenkilöille: enemmän aikaa  palvelujen markkinointiin.

  • Lisäarvopalvelut metsäomistajalle:• Lisäarvopalvelut metsäomistajalle: – Metsäsuunnittelutietojen päivitys mittaustiedoilla ja – Paikalliset olosuhteet huomioivat palvelupaketit, esim. uudistamis‐ ja 

  muokkausmenetelmät sekä töiden ajoitusmuokkausmenetelmät sekä töiden ajoitus.

 • iiKiitos

Recommended

View more >