szubrawiec nr4

Click here to load reader

Post on 12-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gazeta szkolna ZS1 w Rzeszowie

TRANSCRIPT

 • 2 Szubrawiec

  Czas leci zdecydowanie za szybko. Wiosna przeleciaa obok nas prawie niezauwaona, po raz

  kolejny oywiajc oprcz przyrody rwnie nasze zmczone szar zim umysy, a alergikom zapewniajc mas niemiych doznao. Zaskakujco szybko do naszych kalendarzy wkrad si czerwiec, czas nauki na ostatni dzwonek, chodzenia za pani katechetk z prob o podwyszenie oceny z religii oraz coraz bardziej miaego marzenia o wakacjach. Czas poegnao.

  Po roku niekiedy mudnej i cikej, lecz znacznie czciej przynoszcej umiech na nieco niewyspane twarze i zacieniajcej wizy przyjani pracy, jestemy niejako zmuszeni do zakooczenia naszej dziaalnoci w redakcji i oddania jej w rce modszych kolegw. Mamy szczer nadziej, e lektura Szubrawca niejednokrotnie umilaa wam, drodzy Czytelnicy, czas na przerwach czy te w domu. Dziki wam nigdy nie tracilimy ochoty do dalszej pracy, kadego dnia przechadzajc si po szkole w poszukiwaniu odpowiednich tematw na artyku.

  W zwizku z koocem naszej pracy w redakcji, chcielibymy zoyd serdeczne podzikowania Dyrekcji szkoy za przymruanie oka na nasze wiksze i mniejsze wybryki, pani profesor Teresie agowskiej za spokj, opanowanie oraz anielsk cierpliwod wobec gorcych redakcyjnych gw, a take firmie Call-Service za rok owocnej wsppracy.

  Jak napisa Andrzej Sapkowski co si kooczy, co si zaczyna. Kooczy si wspaniay rozdzia w naszym yciu, peen niespodzianek, smutkw i umiechw, a zaczyna kolejny, ktry stopniowo bdzie nas wprowadza w ycie prawdziwego maturzysty. Dlatego te oficjalnie powierzamy Szubrawca w rce naszych modszych kolegw, peni nadziei, e ju po wakacjach bdziemy mogli kupid kolejny ciekawy numer. Do zobaczenia na szkolnych korytarzach!

  Redakcja

  CCoo ssii kkoocczzyy,, ccoo ssii zzaacczzyynnaa

 • 3 Szubrawiec

  SPIS Treci

  BBiiuulleettyynn ZZSS NNrr 11 4 Matura 2012; czy tegoroczna matura bya trudna?

  7 Bezstresowa matura? Bzdura!; wywiad z maturzyst z VI LO

  8 Dzieo otwarty ZS nr1; czym nasza szkoa zaskoczya gimnazjalistw?

  9 Wiosna w naszej szkole!; szkolne korytarze pene s talentw!

  10 Teen show; kolejna edycja konkursu wokalnego przyciga coraz wicej chtnych

  11 Zwierciada spotkajmy si teatralnie!; modzi aktorzy na deskach szkolnej sceny

  12 Powrt do korzeni; wywiad z raperem Mirkiem Kolczykiem

  RRzzeesszzww

  13 Comenius w naszej szkole!; relacja z tegorocznej wymiany

  15 Piguka ZS nr1; krtko o ostatnich wydarzeniach w naszej szkole

  16 Aktywnie w miecie!; gdzie sp-dzad wolny czas ze znajomymi?

  17 Kolorowa ulica, czyli wito Paniagi; jak Rzeszw obchodzi rocznic uchwalenia Konstytucji?

  18

  Wakacje z Rzeszowem; jak zapobiec wakacyjnej nudzie?

  19 Rzeszw lubi gwiazdy, a gwiazdy lubi Rzeszw; czyli rzeszowska rockowa scena!

  NNaasszzyymm ookkiieemm

  20

  To my, Polacy; jakim jestemy narodem?

  22 Magia kamstwa; czym tak naprawd jest kamstwo?

  24 O futrach, pogldach i caej reszcie; spojrzenie na wiat In-nym wzrokiem

  25 Czy Facebook moe wpdzid w depresj?

  TTrruuddnnee sspprraawwyy

  26

  Ludzie w klatce; jak w XXI wieku wyglda handel ludmi?

  27 wiat biegnie w stron samo-zagady; ycie na Ziemi zaley tylko od nas!

  28 Dziwne odgosy Ziemi; co mwi do nas nasza planeta?

  29 Manipulacja wrd nas; czy jestemy jedynie sterowanymi robotami?

  WWyyssookkiiee oobbccaassyy

  30

  Dzieo matki; jaka jest historia wita wszystkich mam?

  31 Byd po prostu sob?; czy warto kopiowad czyj styl?

  KKuullttuurraa

  32

  Rock jak to si zaczo?; kim byli prekursorzy rocka?

  33 Bdzie si dziao! Coraz wicej festiwali w Polsce!

  34 Kult kina; jakie filmy okrela si mianem kultowych?

  36 Street art 3D; czym jest sztuka uliczna?

  PPiikkaa ww ggrrzzee!!

  37 Czas na czarny sport!; czy rzeszowska druyna ma szans na mistrzostwo?

  NNaa ffaajjrraanncciiee

  38

  Moje Indie!; wywiad z Izabel Pikor, nauczyciel-k karate w Indiach

  39 Zawalcz o siebie!; jak zdrowo si odywiad?

  40 Tolkien? Mickiewicz? To ju przeszod!; saga Sapkowskiego wiatowym sukcesem!

  40

  34

  11

 • 4 Szubrawiec

  4 maja w caej Polsce rozpoczy

  si egzaminy maturalne, stres i wiele

  nieprzespanych nocy. Czy to wystar-

  czyo by uporad si z matur? Matu-

  rzyci musieli przystpid do trzech

  egzaminw pisemnych z jzyka

  polskiego, matematyki i jzyka obce-

  go nowoytnego; np. angielskiego,

  francuskiego, hiszpaoskiego, nie-

  mieckiego, rosyjskiego lub woskiego.

  Egzaminy z tych przedmiotw s

  obowizkowe na poziomie podsta-

  wowym. Chtni mogli je zdawad tak-

  e na poziomie rozszerzonym. Pisem-

  na sesja egzaminacyjna trwaa do 25

  maja. Aby otrzymad wiadectwo doj-

  rzaoci, abiturienci musieli jeszcze

  przystpid do dwch obowizkowych

  egzaminw ustnych: z jzyka polskie-

  go i jzyka obcego nowoytnego. Ta

  sesja egzaminacyjna zakooczya si

  rwnie 25 maja. Maturzyci, ktrzy

  nie mogli z przyczyn zdrowotnych lub

  losowych podejd do egzaminw

  pisemnych w wyznaczonych termi-

  nach, za zgod dyrektorw okrgo-

  wych komisji egzaminacyjnych bd

  to mogli zrobid w dodatkowym ter-

  minie: midzy 5 a 21 czerwca.

  Uczeo zda matur, jeeli w czci

  ustnej i czci pisemnej z kadego

  przedmiotu obowizkowego otrzyma,

  co najmniej, 30% punktw moliwych

  do zdobycia z egzaminu z danego

  przedmiotu. Abiturient, ktry nie zda

  jednego z egzaminw, ma prawo do

  poprawki pod koniec sierpnia. Termin

  poprawkowej matury pisemnej

  wyznaczono na 21 sierpnia, a egza-

  minw ustnych - na 20-24 sierpnia.

  Jzyk polski

  Egzamin z jzyka polskiego rozpo-

  cz si 4 maja o godzinie 9.00 i trwa

  170 minut. Swoich si sprbowao w

  naszej szkole 435 uczniw, a w Polsce

  380 tysicy maturzystw. Naj-

  pierw maturzyci musieli si uporad z

  pytaniami do tekstu z "Tygodnika

  Powszechnego" Wikipedia, czyli jesz-

  cze nigdy... Zdaniem maturzystw

  najtrudniejsze byo zadanie 11: "Wyja-

  nij, jakie funkcje w tekcie peni

  zacytowana w akapicie 11. metafora,

  ktr posuy si Newton. Wymieo

  dwie."

  Nastpnie musieli wybrad jeden

  z dwch tematw wypracowania:

  1. Wyjanij symbolik lewej

  i prawej strony na podstawie III cz.

  Dziadw.

  2. Porwnaj postawy yciowe

  Izabeli ckiej z Lalki Bolesawa Prusa i

  Joanny Podborskiej z Ludzi bezdom-

  nych Stefana eromskiego.

  Ok. 15% zdajcych bao si, e nie

  uzyska wymaganych 30% i obleje eg-

  zamin. Najwicej maturzystw (pra-

  wie 36%) wierzy, e zdobdzie pomi-

  dzy 50% a 70% maksymalnej liczby

  punktw. Maturzyci, ktrzy zdecy-

  dowali si zdawad matur rozszerzon

  z jzyka polskiego mieli do wyboru

  dwa tematy:

  1. Dokonaj analizy i interpreta-

  cji porwnawczej wierszy Jana Ko-

  chanowskiego O ywocie ludzkim i

  Agnieszki Osieckiej Kolda z preten-

  sjami. Zwrd uwag na przedstawione

  w nich obrazy ludzkiego ycia oraz

  postaw podmiotu mwicego wobec

  wiata.

  Drugi z tematw brzmia:

  2. Codziennod w czasach Za-

  gady. Analizujc i interpretujc opo-

  wiadanie Idy Fink Przed lustrem, zwrd

  uwag na kreacj bohaterek, ich sytu-

  acj oraz znaczenie tytuowego lu-

  stra.

  Abiturienci, ktrzy zdecydowali si

  pisad egzamin na poziomie rozszerzo-

  nym (w naszej szkole 30 absolwen-

  tw) byli zadowoleni i uwaali, e nie

  byo trudno.

  Matematyka

  Arkusz egzaminacyjny ma-

  tury z matematyki na poziomie pod-

  stawowym skada si z trzech grup

  zadao. Za poprawne rozwizanie

  wszystkich zadao uczeo mg uzyskad

  maksymalnie 50 punktw. W tym roku

  matura z matematyki bya wyjtkowo

  atwa. Maturzyci wychodzc z egza-

  minu byli zadowoleni i wikszod z

  nich jest dobrej myli. Egzamin matu-

  ralny z matematyki na poziomie roz-

  szerzonym odby si w rod 9 maja

  2012 o godz. 9.00 i trwa 180 minut.

  Egzamin pisali tylko chtni - w tym

  roku byo to 62 tys. osb, a w naszej

  szkole 55 maturzystw. Dua czd

  uznaa, e egzamin by trudniejszy ni

  matura prbna. Sporo osb miao

  wtpliwoci co do sposobu rozwiza-

  nia zadania z cigiem. Test ten jest

  uznawany za jeden z trudniejszych

  wrd egzaminw maturalnych, dla-

  tego budzi wrd uczniw duo emo-

  cji. Egzamin z matematyki na poziomie

  rozszerzonym ma za zadanie spraw-

  dzid czy uczeo potrafi samodzielnie

  analizowad sytuacje problemo-

  we, prowadzid rozumowanie matema-

  tyczne i uzasadniad je. Test sprawdza

 • 5 Szubrawiec

  rwnie umiejtnod interpretowania

  tekstu matematycznego.

  Jzyk angielski

  Jzyk angielski jest najpopularniej-

  szym jzykiem zdawanym na maturze

  - w tym roku wybrao go 86% uczniw,

  czyli 332 tysice. W naszej szkole jzyk

  angielski zdawao 413 osb (poziom

  podstawowy), a rozszerzony 102.

  Egzamin na poziomie podstawowym

  rozpocz si o godz. 9:00 i trwa 120

  minut. Poziom podstawowy obowi-

  zywa wszystkich maturzystw, ktrzy

  wybrali angielski jako jzyk obowiz-

  kowy w czci ustnej. Arkusz matural-

  ny zawiera zadania sprawdzajce

  umiejtnoci rozumienia ze suchu,

  czytania ze zrozumieniem oraz pisa-

  nia. Rozumienie ze suchu sprawdzane

  byo na podstawie rozwizywania

  zadao zamknitych nag