praxisinfo nr4 radial ma-sk.qxd:praxisinfo nr4 radial ma

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Praxisinfo_Nr4_Radial_ma-SK.qxd:Praxisinfo_Nr4_Radial_ma.qxdPTFE radijalne zaptivke
Ruzic
Note
"Praktini..."
¬ 3
pokretu. Najvanije meu njima
su radijalne zaptivke (semerinzi),
zaptivke stabla ventila, iji zada-
tak je da minimiziraju prodor ulja
iz glave motora u prostor za
sagorevanje.
ring ima od metalno telo sa
dinamikom zaptivnom usnom,
Zaptivna usna je obino naprav-
ljena od elastomera i u kontaktu
je sa povr‰inom vratila, na koju
je pritisnuta dejstvom prstenaste
1µm. Ulje ulazi u taj procep i
podmazuje usnu.
stom oprugom.
‰to odreena koliina ulja moe da izae na-
polje u cilju podmazivanja zaptivke. Po‰to se
pri uzajamnom kretanju povr‰ina javljaju top-
lota i trenje, predvienim propu‰tanjem ulja
spreeno je habanje, time i otkaz zaptivke.
Pored toga, pri mirovanju vratila dinamika za-
ptivka mora obezbediti potpuno statiko zapti-
vanje izmeu vratila i zaptivne usne.
Metalno telo
Prstenasta opruga
Zaptivna usna
temperature, dui intervali izmeu
naprednim aditivima koji agresi-
jalima, sve to iziskuje nova i trajni-
ja re‰enja. Materijal za radijalne
zaptivke budunosti zove se poli-
tetrafluoroetilen - krae PTFE.
vne su prednosti koje pruaju
PTFE zaptivke. One se mogu kori-
stiti i u uslovima nedovoljnog pod-
mazivanja ili bez podmazivanja.
Toplotne osobine ovog materijala
do +200 C bez premca su. Šta
vi‰e, PTFE je hemijski veoma
otporan i prua mali otpor pri
pokretanju vratila posle mirova-
PTFE - MATERIJAL SA
Drugim reima, materijal "pamti"
oprugu koja bi joj obezbedila priti-
sak na vratilo.
prsten. Prilikom ugradnje na vrati-
lo, ravna zaptivna usna se rastee
i savija, prema preniku vratila.
im se zaptivna usna zagreje
tokom rada motora, ona poku‰a-
va da se vrati u svoje prvobitno
stanje.
spada u klasu polihalogenatnih olefina. Ovaj sintetiki materijal
je najpozantiji pod trgovakim imenima Teflon i Gore-Tex®.
PTFE je 1938. godine otkrio hemiar Roy Plunkett.
O-ring
¬ 5
potrebno delimino ot-
se zaptivka mogla navui
roelastomera obezbeuje opti-
malno statiko zaptivanje.
koncentrian sa spolja‰njim.
malim otporom trenja. Dodatna
usna ili filcana traka) ini efikasnu
barijeru protiv neistoe.
POSEBNA IZVEDBA INTEG
RISANE RADIJALNE ZAPTIVKE
serijskoj proizvodnji motora. Kako
dno curenje smanjeni su za oko
jednu treinu. Na slian nain ‰tedi
se i vreme potrebno za zamenu
radijalne zaptivke kolenastog
¬ 6
nalnih semeringa, kod ugradnje
radijalnih zaptivki sa zaptivnom
panju na nekoliko specifinosti.
Ugradnja PTFE radijalne zaptivke
bila izloena pra‰ini i ne-
istoi.
se semering ne ugradi.
aure, koristite speci-
povr‰ina vratila moraju
neka ih otkloni struno
je u savr‰enom stanju - i
ovde korekciju eventual-
pustiti strunjaku.
zaptivka bude pravilno
poravnata - aura treba
ptivka moe bez pro-
blema gurnuti na vratilo.
i stara.
kretati dok ne pro e bar
4 sata od ugradnje -
time se omoguava da
se zaptivna usna savr-
Ako se budete pridravali ovih praktinih saveta kao i preporuka
proizvoaa, garantuje se pouzdan rad PTFE radijalnih zaptivki.
1. 2. 3.
Numbering (5. - 8.) is not at beginning of the sentences.
Ruzic
Note
¬ 7
o‰teenje zaptivne usne od
PTFE prilikom ugradnje. Ako se
semering ugrauje bez specijal-
ne ka napolje, sigurno zaptivanje
vi‰e nije mogue. Takoe i pri-
mena ulja ili masti - kao kod kla-
sinih semeringa - odmah
otkaza.
uzrok otkaza.
jalnih zaptivki. Savremeni kon-
stanju da dugotrajno izdravaju
najbolji preduslov za serijsku
ugradnju u savremene motore.
ugraditi nova PTFE radijalna zaptivka.
VICTOR REINZ nudi kompletan proizvodni program novih
PTFE radijalnih zaptivki. U na‰em poslednjem katalogu
proizvoda dat je pregled raspoloivih PTFE radijalnih za-
ptivki.
E-Mail [email protected]
www.reinz.com