saobracaj i. deo

Download Saobracaj I. Deo

Post on 08-Feb-2016

444 views

Category:

Documents

50 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deo teorije za ispit iz Puteva i Saobracajnica, Skraceno.

TRANSCRIPT

 • 1.Geopoliticki kriterijum kategorizacije puteva

  Magistralni-povezuju drustvene,privredne i politicke

  centre i povezuju se sa medjunarodnim putevima.

  Regionalni-povezuju centre u okviru privrednih i

  geopolitickih zajednica, vezuju se za magistralne

  puteve.

  Lokalni- medjuopstinski i lokalni saobracaj.

  Magistralni i regionalni putevi su u nadleznosti

  drzave,a lokalni su u nadleznosti opstine.

  Meunaodni putevi(E- putevi; TEM-putevi).

  2.Tehnicki kriterijum kategorizacije kolovoza

  -Kvalitet kolovoznog zastora

  a) sa savremenim kolovozom (od asfaltnof,

  cementnobetonskog zastora, sa montaznim

  elementima)

  b) sa nesavremenim kolovozom (kaldrma, zemljani

  putevi)

  -Topografske karakteristike terena karakter terena se

  definise kao ravnicarski, brezuljkasti, brdovit ili

  planinski

  3.Kategorizacija puteva prema topografskim

  odlikama terena

  Karakter terena se definise kao ravnicarski (relativna

  visinska razlika reljefa na 1km neznatna, nagib

  padina do 1:10), brezuljkast (relativna visinska

  razlika reljefa na 1km do 70m, nagib padina 1:10 do

 • 1:5), brdovit (70-150m, 1:5 do 1:1) ili planinski

  (>150m, >1:1) .

  4.Eksploatacioni kriterijumkategorizacije puteva

  Prema saobrac. rezimu i vrsti saobrac. puteve delimo

  na:

  1.Autoputevi- za motorni saobracaj koji se u svakom

  smeru odvija po fizicki odvojenom kolovozu sa

  najmanje dve saobracajne trake.rezim neprekinutih

  tokova, visok stepen bezbednosti, udobnosti, brzine,

  savremen kolovoz.

  2.Putevi za motorni saobracaj- za motorna vozila,

  savremen kolovoz sa najmanje dve sobracajne trake,

  magistrelni putevi i putevi nizeg ranga.

  3.Putevi za mesoviti saobracaj- , za sve vrste vozila i

  pesaka. Uglavnom lokalni i regionalni putevi.

  Prema velicini motornog saobracaja koji sa izrazava

  kao PGDS u oba smera klasiraju:

  I razred preko 12000; II razred - 7000-12000;

  III razred 3000-7000; IVraz.-1000-3000;

  Vraz- do 1000.

  5.Eksploatacioni pokazatelji

  Izbor i dimenzionisanje konstruktivnih elemenata

  puta se vrsi na osnovu eksploatacionih pokazatelja:

  -saobracajno opterecenje,

  -propusna moc (kapacitet),

  -nivo usluge,

  -racunska brzina,

 • -merodavno vozilo

  6.Saobracajno opterecenje kao eksploatacioni

  pokazatelj

  Saobracajno opterecenje predstavlja merodavni broj

  vozila koji u odredjenom vremenskom intervalu

  prolazi ili se ocekuje da ce proci kroz odredjeni putni

  presek.

  -Postoji postojece i planirano saobracajno

  opterecenje.

  -Saobracajno opterecenje varira u toku

  dana,sedmice,godine.

  -Saobracajna deonica je deo putnog pravca izmedju

  dva uzastopna saobracajna cvora

  -Sobracajni cvor je mjesto suceljavanja dva ili vise

  putnih pravaca gdje saobracajni tokovi mogu mjenjati

  putni pravac ili smjer kretanja.

  -Neprekidni saobracajni tok - nema kolizije sa

  drugim saobracajnim tokovima.

  -Saobracajna traka predstavlja funkcionalni deo

  ukupnog poprecnog profila puta

  PGDS je ukupan broj vozila/365 [voz/dan]

  PDS je ukupan broj vozila/broj dana [voz/dan]

  za brojanje tokom 7 dana u vreme prosenih meseci (april, maj, okt.)

  A,B-gradski i prigradski putevi;

  C-vangradski;

  D-putni pravci koji vode ka turistikim centrima

 • 7.Odredjivanje merodavnog saobracajnog

  opterecenja Qmer

  Merodvno saobracajno opterecenje moramo uvesti

  zbog neravnomernosti sobracajnog toka .Ako bi smo

  uveli najvece casovno opterecenje u toku godine

  resenje bi bilo predimenzionisano.Zbog toga

  uzimamo 30-60 casovno opterecenje- opterecenje n-tog casa. Merodavno saobracajno opterecenje Qnmer odredjuje se za svaku saobracajnu deonicu za

  najmanje dva vremenska preseka 10 godina i 25

  godina.

 • Na osnovu Q25mer vrsi se dimenzionisanje putnog

  profila i utvrdjuje sirina putnog pojasa na osnovu

  Q10mer projektuje i gradi prva etapa.

  PA-putniki automobili LTV-laka teretna vozila (do 5t)

  STV-teretna vozila nosivosti 1.5-5t

  TTV-teka teretna vozila nosivosti preko 5t AV-autovozovi

  BUS-autobusi

  Qnmer=PGDS*(FN/100)[voz/h]

  8.Faktor n-tog casa i faktor vrsnog casa

  Za neravnomernost saobracajnog optereenja koja se javlja u toku dana postoji vrsni sat kada kroz putni presek prodje najveci broj vozila u toku 60 minuta.

  Na nasim putevima Od deset i trideset do dvanaest

  casova. Samo vrsno casovno opterecenje ima

  neravnomernost u toku svojih 60 min.

 • Pokazatelj neravnomernosti u toku vrsnog sata je

  Faktor Vrsnog asa: FV=Omax/12*PMOmax gde je

  Omax- maksimalno asovno optereenje a PMOmax- maksimalno petominutno optereenje.

  Na javnim vangradskim putevima FV je priblizno 0.80-0.85 na vangradskim putevima.

  Opterecenje n-tog casa je 30.-60.

  Casovno opterecenje i uzima se kao merodavno

  opterecenje. Izborom n-tog casa obezbedjujemo

  protok u toku 8760 (n-1) sati godisnje, odnosno preopterecenje (n-1) sati.

  Faktor n-tog casa predstavlja procentualni odnos

  saobracajnog optereenja n-tog casa (On) i PGDS. FN=(On/PGDS)*100% Ovaj faktor zavisi od kraktera puta (gradski,

  prigradski, medjugradski, turisticki).

 • 9.Definicija gustine saobracajnog toka

  Prve teoriske nauke kretanja vozila po putu zasnivale

  su se na pretpostavci da se saobracajni tok ponasa

  kao fluid, odnosno da je homogen. Analize su vrsene

  za jednu saobracajnu traku na osnovu odseka puta

  pod predpostavkom da svi ucesnici u saobracaju duz

  cjelog puta imaju obezbjedjene iste iste uslove

  voznje.

  Osnovna zakonitost toka:

  Q=G*V

  Q-protok saob. toka

  G-gustina saobracajnog toka

  V-brzina saob. toka

  10.Definicija protoka saobracajnog toka

  Broj vozila koji u odredjenom periodu vremena

  prodje kroz odredjeni putni presek predstavlja protok

  (Q)

  Q= G*V [voz/h];

  G- gustina saobracajnog toka [voz/km];

  V-brzina saobracajnog toka [km/h]

  Ova zakonitost vazi za uslove da je saobracajni tok

  homogen, odnosno da se ponasa kao fluid.

  Posto nije tako, moramo definisati sledece parametre

 • Srednje vremensko odstojanje vozila u saobracajnom

  toku:

  t=3600/Q [sec]

  Srednje odstojanje vozila u jednom vremenskom

  periodu:

  Ssr=1000/G [m]

  Odatle sledi da je Q=1000*V/Ssr. Ako kazemo da je V=const. onda mozemo reci da je

  virtuelna duzina vozila lv=aV2+bV+c [m]

  (a, b, c faktori vrste vozila, kocenja, uslova puta, vozaca...).

  Prema tome dobijamo da je protok u funkciji brzine

  jednak

  Q=(1000*V)/( aV2+bV+c)

  11.Odnos gustine, brzine i protoka saobracajnog

  toka

  Makroskopski - preko analogije sa fluidima.

  Q= G*V ako poznajemo zavisnost brzine od gustine

  V=f(g); Q=f(g); V=f(q)

  N-propusna mo Granine teorijske vrednosti pri idealnim uslovima saobraajnih toka na jednoj saobraajnoj traci N=Qmax 2400-2800 (PA/h);

  Vkrit=50-60 (km/h);

  G krit=40-45 (PA/km);

  Ssr=22-25(m);

 • tsr=1.4-1.5 (sec) Mikroskopski - razmatra se kretanje svakog vozila u

  saobracajnom toku. Uz posmatranje parametara

  ponasanja vozaca, uticaja drugih vozila.

  Un+1=(a*Vm

  n+1/S')* V[m/s2]

  Un+1- ubrzanje ili usporenje vozila n+1 u

  vremenskom presekut+T;

  a-parametar osetljivosti vozila na promene u kretanju

  vodeeg vozila; Vn+1-brzina vozila n+1 u vremenskom preseku t+T;

  S- odstojanje vozila S=Xn-Xn-1 u vremenskom preseku t;

  V- razlika brzina, V=Vn-Vn-1 u vremenskom preseku t.

  m,l parametri modela

 • 12.Odnos brzine i protoka saobracajnog toka

  13.Odnos gustine i protoka saobracajnog toka

  Porastom gustine saobracajnog toka raste i protok sve

  sve dok se ne postigne Gkrit, dalji porast izaziva pad

  protoka sve dok se ne dostigne gustina pri zagusenju i

  prestaje kretanje vozila Gmax.

  Kako je Q=V*G dobijamo da je brzina tangens ugla

  koji zaklapa radijus vektor povucen iz koord. pocetka

  i usmeren ka nekoj tacki na dijagramu G-Q.

  G0 Q0 VVmax; Gmax Q0 V0; GGkrit QQmax VVkrit

 • Poslednji uslov je znacajan jer je tu Qmax=N i tu su

  saobracajni zahtevi jednaki mogucnostima puta.

  14.Propusna moc kao ekspolatacioni pokazatelj.

  Propusna moc N [voz/h] je maksimalan broj vozila

  koji kroz odredjeni putni presek moze proci u jedinici

  vremena.

  Idealni uslovi u teoriji ne mogu se uvek prakticno

  primeniti.Pod prakticnom propusnom moci

  saobracajne deonice podrazimjeva maksimalni protok

  vozila u jedinici vremena sa tehnicko eksploataciono

  najnepovoljnim karakteristikama saobracajnog toka.

  Kada se posmatra putna mreza tada pojedini djelovi

  putne mreze, deonice puta sadrze rampe raskrsnice,

  semafore stoga je veoma vazno posebno za tranzitne

 • putne deonice da se proracuna propusna moc ili

  kapacitet saobracajnice.

  Prakticni obrasci za proracun N za autoputeve.

  N=Qmax=2,000*N*Pc*Tc*Bc(voz/h po smeru).

  N-propusna moc po smeru;

  n-broj sobtracajnih traka po smeru;

  Pc- korekcioni faktor koji odrazava zbirni uticaj

  sirine saobracajne trake i udaljenost bocne smetnje za

  t3,75 i udaljenost bocne smetnje >1,90m Pc=1