drumski saobracaj rjecnik

Download drumski saobracaj rjecnik

Post on 06-Aug-2015

157 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rjecnik englesko srpski

TRANSCRIPT

RENIK DRUMSKOG SAOBRAAJAENGLISH SERBIAN DICTIONARY OF ROAD TRAFFIC ENGINEERING Above-ground garage/surface garage Abrasion (Rd) Abrasion (Rd) Abrasion (Rd) Abrasion (Rd) Abrasion coefficient Abrasion resistance Abrasion test Abrasion test Absolute traffic capacity (TE) Abstracting (Rd) Abutment (Rd) Abutment (Rd) Abutment wall Accelerate (v) Accelerate(v) Acceleration (v) Acceleration lane Acceleration lane(Rd) Acceleration rate Acceleration splay (Rd) Accelerator (Br) Accelerator (Vh) Accelerator (Vh) Accelerograph Accelerometer Accelerometer Acceptable pollution level Acceptable vehicular gap (TE) Acceptance (rd) Access Access Access aisle Access point (Rd) Access point (Rd) Access road (Rd) Access road (Rd) Access road (Rd) Access time (IP) Accessibility Accessibility Accessibility of transport Accessibility of transport Accident (Sf) Accident (Sf) Accident black spot (ABS) Accident coded sheet Accident costs Accident experience Accident frequency Accident investigation Accident involvement Nadzemna parking garaa Habanje Otiranje Bruenje Abrazija Koeficijent habanja Otpornost na habanje Opit habanja Opit trenja Maksimalno mogu kapacitet Izrada predmeta po pozicijama radova Obalni stub mosta Oporac nadvonjaka Potporni zid Ubrzati Ubrzavati Ubrzanje Saobraajna traka za ubrzanje Saobraajna traka za ubrzanje Ubrzanje Traka za ubrzanje saobraaja na raskrsnicama u nivou Pedala za gas Akcelerator Ubrzava Akcelerometar sa pisaem Akcelerometar Mera ubrzanja Prihvatljiv nivo zagaenja Prihvatljiv interval sleenja, interval sleenja u saobraajnom toku koji voza(sa poprenog pravca) procenjuje bezbednim za ulivanje u saobraajni tok

Tehniki prijem izvrenih radova Pristup Prilaz Pristupni (prilazni) parking-prolaz Taka pristupa Mesto pristupa Prilazni put Prikljuni put Pristupni put Vreme pristupa (vremenski interval izmeu iniciranja prenosa podataka umemoriji ili iz memorije I zavretka te operacije)

Pristupanost Dostupnost Dostupnost sredstvima prevoza Pristupanost (zonama, objektima, sistemima prevoza, I sl.) Saobraajna nezgoda Saobraajna nesrea Crna taka saobraajnih nezgoda Formular za registrovanje saobraajnih nezgoda Trokovi nastali zbog saobraajnih nezgoda Registrovani broj saobraajnih nezgoda Uestalost saobraajnih nezgoda Uviaj saobraajne nezgode Broj uesnika u saobraajnoj nezgodi

Accident involvement rate Accident liability Accident proneness Accident rate Accident reconstruction Accident record Accident record Accident repeater Accident report Accident risk factor Accident risk rate Accident severity Accident spot map (Sf) Accident statistics Accident toll Accommodate Accommodate Accommodate Accommodation Accommodation Accommodation road (Rd) Achieved availability (Vh) Acoustic Barrier (Rd); noise barrier Actuated controller assembly (Sg) Actuation (Sg) Actuation (Sg) Actuation (Sg) Adaptability Adaptability of transport Address (IP) Addressing (IP) Adequate pedestrian gap (TE) Adhesion Adhesion Adhesion coefficient Adhesive (Rd) Adhesive force Adjacent properties (Rd) Admissible rate Advanced green / leading green Advanced Ignition Adverse grade / unfavourable grade Aerated concrete Aerial tramway aerodynamic link Aerotrain Air cleaner (Vh) Air cooling (Vh)2

Stopa uea u saobraajnoj nezgodi Izloenost saobraajnim nezgodama Sklonost ka saobraajnim nezgodama Stopa saobraajnih nezgoda (broj saobraajnih nezgoda u odnosu na brojvoznih kilometara ili na broj vozila koja prolaze kroz odreenu deonicu puta, odnosno mesto)

Rekonstrukcija saobraajne nezgode Izvetaj o saobraajnoj nezgodi Registrovanje saobraajnih nezgoda Recidivista (uesnik koji vie puta prouzrokuje saobraajnu nezgodu) Izvetaj o saobraajnoj nezgodi Faktor rizika od saobraajnih nezgoda Stepen rizika od saobraajnih nezgoda Teina saobraajne nezgode (veliina posledica od saobraajne nezgode) Situacioni plan podruja (zone) sa naznaenim mestima saobraajnih nezgoda (koje mogu biti klasifikovane prema teini i sl.) Statistika saobraajnih nezgoda Broj rtava u saobraajnim nezgodama Smestiti Primiti Opsluiti Smetaj usluga Put sa posebnom namenom Dostignuta (postignuta) gotovost Barijera za zatitu od buke Kontroler (upravljaki ureaj signala) iji rad zavisi od trenutne saobraajne situacije Pobuivanje detektora Iniciranje na detektoru Najava na detektoru Prilagodljivost Prilagodljivost transporta (razliitim zahtevima korisnika) Adresa (Izraz (obino numeriki) koji oznaava neku poziciju u memoriji ili odreeni deo sistema) Adresiranje Interval sleenja izmeu dva vozila koji peak procenjuje bezbednim za prelazak kolovoza Prianjanje (pneumatika I kolovoza, veziva I agregata I sl.) Adhezija (pneumatika I kolovoza, veziva I agregata I sl.) Koeficijent prianjanja Vezivo (bitumensko) Sila prianjanja Okolno zemljite Dozvoljena greka 1.pretpaljenje signala 2.seena faza na poetku, davanje zelenog svetla pojedinim tokovima vozila na poetku faze Ranije paljenje, pretpaljenje Uspon (puta) Laki beton, aerizovani beton, penasti beton iara Upravljaka spona, poduna spona Aerovoz (voz na vazdunom jastuku) Preista vazduha Vazduno hlaenje

Air filter (Vh) Air limousine (PT) (Am) Air lock (Vh) Air pollution emission Air pressure brake(Vh) Air pressure Brake Air pressure brake (Vh) Aisle (Pr) Alcohol screening device (ASD) Alight Alighting accident Align (Rd) Alignment (Rd) (Br) Alinement (Am) Alignment chart (Rd) Alley (Rd) Alleyway (Rd) All-in aggregate Allocable costs All-or-nothing Assignment Allowable gap (Sg) Allowable load (Rd) Allowance for damage Allowance for risk Alphanumeric display Amber (Sg) Amber time Amenities Amenities American standard code for information interchange Amortization Amplifier (IP) Amplifier oscillator Amplitude modulation (AM) Analyser (TE) Analysis (pl-ses) Angle Angle Collision Angle of approach (Vh) Angledozer (Rd) Angular acceleration Annual average hourly flow (AAHF) Annual mileage Anti-dazzle light (Vh)/ Shortrange light Antifreeze (Vh) Anti-pollutant device Anti-pollution equipment Anti-roll bar (Vh) (Br) Anti-vibration mounting Anvil (Vh) Appraisal Appraisal of damage

Preista vazduha Vozilo manjeg kapaciteta od autobusa (kombi vozilo, minibus I sl.) koje slui za javni prevoz putnika od aerodroma do odredine take u gradu Vazduni ep (u hidraulinoj instalaciji) Emisija zagaivaa vazduha Pneumatski koni sistem Vazduna konica, pneumatski koni sistem Vazduna konica Prolaz (na parkiralitu) Ureaj za lako I brzo otkrivanje alkoholisanosti vozaa Iskrcati se Saobraajna nezgoda koja nastaje prilikom izlaska putnika iz vozila Trasirati Geometrijsko pruanje trase Nomogram Intrazonska saobraajnica za prilaz objektima Prolaz Prirodna meavina agregata Stvarni trokovi Tehnika raspodele putovanja sve ili nita Interval najave, meuzeleni interval, vreme izmeu dve konfliktne faze rada svetlosnih signala Dozvoljeno optereenje (kolovoza, graevinskih objekata i sl.) Naknada tete Naknada za rizik Alfanumerik, skup slovnih numerikih I specijalnih znakova za predstavljanje podataka uto svetlo uto vreme Objekti Pogodnosti ASCII kod Amortizacija Pojaava, elektronski detektor Pojaava oscilator Amplitudska modulacija Analizator analiza Ugao Sudar pod uglom Prilazni ugao (odnosi se na prohodnost vozila) Buldoer sa mogunou zakoenja noa Ugaono ubrzanje Proseni godinji asovni protok Godinji preeni put u miljama, broj milja koje vozilo pree u toku jedne godine Kratko svetlo Antifriz Ureaj protiv zagaivanja (ivotne sredine) Oprema protiv zagaenja (ivotne sredine) Stabilizator, stabilizaciona poluga (protiv ljuljanja vozila) Elastian oslonac Nakovanj prekidaa Procena Procena tete

3

Appraisal report (Rd) Approach (Rd) Approach intersection leg Approach intersection leg (Am) Approach junction leg (Br) Approach ramp Approaching unstable flow Arch (Rd) Arch definition of degree of curve Arched Culvert (Rd) Area Area traffic Control (ATC)

Procena vrednosti eksproprisanog zemljita, procena promene vrednosti okolnog zemljita Prilaz, pristup Prilazni krak raskrsnice Prilazni krak raskrsnice

Pristupna rampa Granica nestabilnog toka Luk, svod Centralni ugao koji odgovara duini luka od 100 stopa Zasvedeni Propust Povrina, podruje, zona Zonsko upravljanje saobraajem, upravljanje saobraajem u zoni pomou svetlosnih signala Area traffic control (ATC) (Sg) Zonska kontrola saobraaja, upravljanje saobraajem u zoni Area wide signal control (Sg) pomou svetlosnih signala Areawide signal control (Sg) Zonsko upravljanje saobraajem, upravljanje saobraajem u zoni pomou svetlosnih signala Arithmetic mean Aritmetika sredina, srednja vrednost Arm Ruka, ruka, rukunica, konzola, grana, deo, krilo (svetlosnog signala) Array (IP) Matrica Arrow (Sg) Strelica (na znaku ili kolovozu) Arrow pavement marking Strelica na kolovozu Arrow pavement markings Strelice na kolovozu Arterial Vaan, glavni,primarni, magistralni Arterial highway (Am), Trunk road Magistralni put Arterial intersection Glavna raskrsnica Arterial intersection control (Sg) Linijska koordinacija rada svetlosnih signala, progresivni sistem koordinacije rada svetlosnih signala du primarne saobraajnice Arterial street Glavna gradska saobraajnica Articulated (Vh) Zglobni Articulated bus (AB) Zglobni autobus Articulated lorry Zglobni kamion articulated rail vehicle Zglobno insko vozilo Articulated trolleybus (ATB) Zglobni trolejbus Articulated vehicle (ARTIC) Zglobno vozilo Artificial aggregate Vetaki agregat Artificial aggregate Zgura klinker Asphalt (Rd) Asfalt Asphalt carpet Asfaltni sloj (tanak, habajui sloj od 3 3,5 cm) Asphalt cement Asfaltno vezivo, ugljovodonino vezivo Asphalt concrete Asfalt-beton Asphalt plant Asfaltna baza Asphalt shingle Filc natopljen bitumenom Asphalt slurry Bitumenski mulj Assembler (IP) Asembler, simboliki jezik, nii jezik programiranja; Prevodilac, sistemski program za prevoenje programa Assembly Ureaj, skup, sklop, komplet Assembly Language Simboliki jezik Assignment (Pl) Raspodela putovanja po mrei, razlivanje saobraaja po mrei Assignment technique Te