raport z wizyty studyjnej - sse. z wizyty... · raport z wizyty studyjnej odbytej w ramach projektu

Download RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ - sse. z wizyty... · RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ odbytej w ramach projektu

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ odbytej w ramach projektu SMART_KOM. Krakw w sieci inteligentnych miast

Wiede, 18-23 maja 2014 r.

Opracowanie raportu: Urszula Madej

Celem wizyty studyjnej byo zapoznanie si z przykadami dobrych praktyk z zakresu rozwiza smart

city w obszarach: gospodarka, transport i komunikacja, rodowisko, ludzie, jako ycia, inteligentne

zarzdzanie, a take udzia w konferencji REAL CORP 2014 dotyczcej tematyki smart city.

Poniszy raport przedstawia przebieg wizyty pod wzgldem przeprowadzonych spotka i wizyt

w miejscach wiadczcych o spenianiu przez miasto zaoe smart city.

Uczestnicy wizyty: Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego Lidera Projektu:

1. Krzysztof Jan Klczar, Czonek Zarzdu KPT

2. Wojciech Przybylski, Dyrektor Dziau Rozwoju KPT

3. Urszula Madej, Specjalista ds. sieciowania projektu SMART_KOM

Przedstawiciele Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego Partnera Projektu:

4. Stanisaw Sorys, Czonek Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego

5. Joanna Domaska, p.o. Zastpcy Dyrektora Wydziau Rozwoju Gospodarczego UMWM

6. Jerzy Czajer, Kierownik Zespou Polityki Przestrzennej w Departamencie Polityki Regionalnej

UMWM

7. Beata Badura, Inspektor w Zespole ds. Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego,

Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM

8. Micha Kokoszka, Podinspektor w Zespole ds. Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego,

Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM

Przedstawiciele Urzdu Miasta Krakowa Partnera Merytorycznego Projektu:

9. Elbieta Koterba, Zastpca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

10. Rafa Kulczycki, Dyrektor Wydziau Rozwoju Miasta UMK

Wizyta studyjna w Wiedniu zostaa zrealizowana w ramach projektu SMART_KOM. Krakw w sieci

inteligentnych miast, realizowanego w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013.

2

Przebieg wizyty:

Poniedziaek, 19.05 godz. 9.30

Urzd Miasta Wiednia

Spotkanie wprowadzajce w tematyk wizyty studyjnej prowadzone przez Rudolfa Giffingera.

Zdjcie 1: Rudolf Giffinger, ekspert zagraniczny projektu SMART_KOM (mat. wasne)

Miasto Wiede podzielone jest na 23 dzielnice zamieszkane przez ponad 1,74 mln osb, z czego

prawie 35% to ludno napywowa. W latach 2002-2012 przyrost liczby ludnoci w Wiedniu wynis

10,2%. Fakt ten znaczco wpywa na polityk rozwojow miasta, ktre musi sprosta dynamicznemu

wzrostowi liczby ludnoci.

Przez Wiede przepywa rzeka Dunaj. Jej obecne koryto przebiega na pnoc od centrum miasta

bieg rzeki zosta sztucznie wyregulowany, eby zapobiec potencjalnym skutkom powodzi. Rwnie

w tym celu na rzece zbudowano 23-kilometrow wysp (Donauinsel), a przez centrum miasta

przebiega kana ulgi (Donaukanal), akcentujc historyczn tras rzeki.

Zdjcie 2: Dunaj i wyspa na Dunaju (http://www.skyscrapercity.com/)

http://www.skyscrapercity.com/

3

Zdjcie 3: Kana Dunaju w Wiedniu (http://www.aeiou.at/)

A co u nas?

Krakowskie starorzecze Wisy zostao zagospodarowane jako ulica Dietla i Starowilna. Wzdu

ul. Dietla utworzono tzw. planty dietlowskie, tworzc jeden z wikszych cigw zieleni w cisym

centrum miasta.

Poniedziaek, 18.05 godz. 10.00

Urzd Miasta Wiednia

Spotkanie z Dyrektorem ds. Rozwoju Miasta, Thomasem Madreiterem

SMART CITY WIEN, or there is no smart city without smart citizen czyli inteligentne miasto nie

moe istnie bez inteligentnych mieszkacw. Smart city to problematyka spoeczna i polityczna, nie

chodzi tylko o rozwizania technologiczne takich firm jak IBM i Google.

Jednym z gwnych obszarw dziaalnoci Wiednia w kierunku smart city jest transport celem na

rok 2025 jest osignicia 80-procentowego udziau tzw. ekomobilnoci w transporcie (cznie

transport rowerowy, zbiorowy i pieszy). W 2012 r. udzia ten wynosi 73%.

http://www.aeiou.at/

4

Zdjcie 4: Fragment prezentacji Thomasa Madreitera

Zmierzanie do tego celu wspomagane jest przez uycie aplikacji opartych na otwartych danych. We

wsppracy trzech landw zostaa stworzona aplikacja multimodalna pozwalajca na obserwacj

ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, co pozwala na ocen, kiedy faktycznie przyjedzie dany

rodek transportu. Aplikacja pozwala stwierdzi ile czasu faktycznie zajmuje przejazd w dane miejsce

danym rodkiem transportu, dziki czemu decyzja o rezygnacji z samochodu jest prostsza.

Mieszkacy korzystaj z aplikacji opartych na otwartych danych rwnie w innych dziedzinach, np.

porwnujc dzienne zuycie energii swojego gospodarstwa domowego z innymi.

A co u nas?

Popularna w Polsce aplikacja jakdojade.pl korzysta z danych wykupionych od MPK S.A. i nie

aktualizuje danych na bieco. Obejmuje jedynie transport autobusowy i tramwajowy w granicach

miast. W Krakowie popularne s rwnie aplikacje pokazujce stan powietrza w miecie, pobierajc

dane z kilku stacji kontroli powietrza.

Thomas Madreiter w swojej prezentacji wielokrotnie podkrela, e smart city jest projektem

spoecznym przede wszystkim naley zmieni zachowania i przyzwyczajenia ludzi. Jest to cigy

proces wdraania innowacji nie tylko technologicznych.

Innowacyjny musi by przede wszystkim system zarzdzania miastem w przypadku Wiednia

odbywa si to z wykorzystaniem narzdzi project management w 13 obszarach kluczowych, tzw.

hot spots rozwoju miasta.. Kontakt mieszkaniec administracja miejska powinna odbywa si

w jednym, okrelonym miejscu to urzd ma si zintegrowa i skomunikowa tak, eby pomc mu

jak najlepiej i jak najszybciej.

Jednym z priorytetw miasta jest te integracja miasta z okolicznymi miejscowociami, poniewa

obecnie Wiede rozwija si duo szybciej ni jego okolice.

5

Gwne zasady planistyczne miasta Wiednia - kompaktowe planowanie miasta

- rozwj przebiegajcy wzdu gwnych osi transportu publicznego

- priorytet odnowy miasta nad jego ekspansj

- utrzymanie gstej sieci transportu publicznego

- zabezpieczenie i poprawa dostpu do terenw zielonych

- zrwnowaone usugi komunalne i zarzdzanie odpadami

Rewitalizacja

Proces rewitalizacji przebiega ju od lat 80. Najpierw potrzebna jest rozmowa z mieszkacami danego

obszaru, eby dobrze zrozumie ich priorytety. Rewitalizacja musi przebiega w zgodzie z nimi, tak,

eby nadal byo ich sta na mieszkanie w danym miejscu, eby nie musieli si przesiedla. Strategia

rozwoju powinna by budowana wsplnie z kluczowymi interesariuszami, organizacjami

pozarzdowymi, naukowcami, przedsibiorcami, administracj.

Przykady smart rozwiza technologicznych:

- aplikacja umoliwiajca monitorowanie zuycia wody i energii elektrycznej w gospodarstwie

domowym

- aplikacja pokazujca aktualny stan natenia ruchu w miecie, pozwalajca na optymalny wybr

rodka transportu (dane aktualizowane s w czasie rzeczywistym, a nie tak jak w przypadku polskiego

jak dojad wedug publikowanych przez MPK rozkadw jazdy).

- SMILE multimodalny system informacji o komunikacji miejskiej, midzymiastowej

i midzypastwowej (poza autobusami i tramwajami obejmujcy kolej i linie lotnicze)

Transformation Agenda of Low Carbon Cities

http://urbantransform.eu/

Agenda TRANSFORM zajmuje si moliwociami redukcji emisji CO2 w miastach w celu zrealizowania

lokalnych i unijnych celw 20-20-20:

- 20% mniejsza emisja dwutlenku wgla do atmosfery - 20% energii ze rde odnawialnych - 20% wzrost efektywnoci energetycznej. Agenda ma na celu znalezienie barier w osiganiu powyszych celw oraz pomoc miastom

w transformacji w kierunku niszej emisyjnoci. Jest to konsorcjum europejskich miast (Amsterdam,

Kopenhaga, Genua, Hamburg, Wiede, Lyon) oraz przedsibiorstw i innych partnerw jakociowo

i ilociowo wspierajcych miasta we wdraaniu lepszych strategii energetycznych.

http://urbantransform.eu/

6

Zielona energia Wiednia wspfinansowana przez jego mieszkacw

70% energii w Austrii pochodzi z elektrowni wodnych i z gazu. W kraju istnieje jedna elektrownia

wglowa, jednak Wiede w ogle z niej nie korzysta jedynym konwencjonalnym rdem energii dla

Wiednia jest gaz.

Mieszkacy Wiednia wspfinansuj funkcjonujce w miecie elektrownie soneczne ludzie chc

by czci zmiany i mie udzia w produkowaniu zasobw. Model jest atrakcyjny finansowo zarwno

dla spki energetycznej jak i dla mieszkacw wykupuj cz elektrowni, a nastpnie wynajmuj

j miastu zarabiajc przy tym 3,5% i uzyskujc zwrot z inwestycji po 20 latach. Produkujc energi w

ten sposb, mieszkacy pac mniej za energi. Mieszkacy mog kupi 1-10 paneli, 10 pokrywa

zapotrzebowanie redniego gospodarstwa. Koszt jednego panelu to jednorazowo 950 euro.

Zdjcie 5: Panele soneczne przy cmentarzu Zentralfriedhof (mat. wasne)

W Wiedniu dziaa poza tym najwiksze osiedle budynkw pasywnych w Europie Eurogate (1700

mieszka, 100 tys. m2).

Poniedziaek, 19.05 godz. 11.00

Urzd Miasta Wiednia

Spotkanie z Dyrektorem agencji Smart City Wien, Dominikiem Weissem

Agencja Smart City Wien zaoona zostaa w 1995 kiedy Austria doczya do Unii Europejskiej.

Pocztkowo, finansowana przez UE i miasto, zaja si strategi mobilnoci dla miasta. Teraz,

w obliczu nowych wyzwa, agencja staa si czci odrbnej jednostki Tina Vienna Urban

Technologies a

Recommended

View more >