raport z wizyty studyjnej w reggio emilia - włoskie działania z zakresu csr

Download Raport z wizyty studyjnej w Reggio Emilia - włoskie działania z zakresu CSR

Post on 29-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W dniach 23-27 września 2012 roku, jako ETTA byliśmy jednym z 15 uczestników wyprawy studyjnej do Włoch, której celem było poznanie realiów funkcjonowania włoskich organizacji oraz wymiana doświadczeń z zakresu CSR. Wizyta ta miała miejsce w ramach programu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, którego organizatorami są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firma prywatna Heapmail Internet Solutions sp. z o.o., a sam projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności).

TRANSCRIPT

 • Wizyta studyjna we Woszech

  Reggio Emilia miasto stworzone przez ludzi i dla ludzi

  SPIS TRECI

  Wstp 2

  Informacje oglne o projekcie 2

  Woski partner - IFOA 3

  Dzie 1 Dziaalno IFOA oraz lokalnych organizacji wolontariackich Dziaalno IFOA oraz lokalnych

  organizacji wolontariackich

  4

  Dzie 2 Wsppraca midzysektorowa na terenie Reggio Emilia

  9

  Dzie 3 Dziaania Urzdu Miasta i wizyta w spdzielni socjalnej

  11

  Podsumowanie 13

 • Wizyta studyjna w Reggio Emilia

  etta Doradztwo i Treningi dla Biznesu info@ettaconsult.pl www.ettaconsult.pl

  Stro

  na2

  Wstp

  W dniach 23-27 wrzenia 2012 roku, jako ETTA bylimy jednym z 15 uczestnikw wyprawy

  studyjnej do Woch, ktrej celem byo poznanie realiw funkcjonowania woskich

  organizacji oraz wymiana dowiadcze z zakresu CSR. Wizyta ta miaa miejsce w ramach

  programu Wsppraca midzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu,

  ktrego organizatorami s: Dolnolska Federacja Organizacji Pozarzdowych, Fundacja

  Krzyowa dla Porozumienia Europejskiego oraz firma prywatna Heapmail Internet

  Solutions sp. z o.o., a sam projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw

  Europejskiego Funduszu Spoecznego (Program Kapita Ludzki Narodowa Strategia

  Spjnoci).

  Informacje oglne o projekcie

  Uczestnicy przez pi dni poznawali specyfik dziaa

  jednostek NGO, podmiotw biznesowych oraz spdzielni

  dziaajcych na terenie obszaru Emilia Romania. Jest to

  region pnocno-wschodnich Woch, ktrej stolic jest

  Bolonia. Tradycje CSR sigaj tam czasw zamierzchych,

  bowiem prawie od zawsze ten obszar Woch szczyci si

  szeroko rozumian kooperacj oraz wspodpowiedzialnoci

  za poziom ycia wszystkich jego mieszkacw. Ekonomia tego

  obszaru Woch od dawna opieraa si na rolnictwie. Produkty

  wytwarzane wanie tu ciesz si uznaniem smakoszy na

  caym wiecie wymieni tu mona ser Parmigiano-Reggiano,

  wino Lambrusco, szynk parmesk czy te ocet balsamiczny. Oprcz dorobku kulinarnego

  Emilia-Romania poszczyci si moe rwnie szybkim rozwojem maych i rednich

  przedsibiorstw, szczeglnie w sektorze zautomatyzowanego rolnictwa, mechatroniki,

  technologii informatycznych oraz motoryzacji.

  Od ponad stu lat popularnoci cieszy si tu ekonomia spoeczna, gdzie kluczow zasad

  jest nie maksymalizacja zyskw, lecz dziaania na rzecz ludzi. Dla jednostek dziaajcych

  wedug tych zasad istotne znaczenie ma obok celu gospodarczego misja spoeczna. ywe

  s tu takie wartoci jak: solidarno, partycypacja, samorzdno oraz rozwj spoecznej

  lokalnoci. Zasoby ludzkie wykorzystywane s w sposb komplementarny - zarwno dla

  sektora prywatnego, jak i publicznego. Dziaanie te zapobiegaj wykluczeniu spoecznemu

  oraz agodz napicia spoeczne, dziki bliszym relacjom pomidzy mieszkacami danej

  spoecznoci. Jest to niezbdny element budowania spoeczestwa obywatelskiego, ktre

  we Woszech ma wielowiekow tradycj.

 • Wizyta studyjna w Reggio Emilia

  etta Doradztwo i Treningi dla Biznesu info@ettaconsult.pl www.ettaconsult.pl

  Stro

  na3

  Woski partner projektu - IFOA

  We Woszech do trzeciego sektora zaliczane s wszystkie te jednostki prawne, ktrym

  przywieca jedna misja: ich celem nie jest osiganie zysku. Wymieni tu mona:

  stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, organizacje wolontariatu, komitety,

  spdzielnie socjalne oraz suby spoeczne. Wikszo z nich prowadzi dziaalno

  gospodarcz, jednak nie przynale one do sektora publicznego, a ich nastawienie nie jest

  ukierunkowane na zysk. S one nastawione na wytwarzanie oraz wymian dbr i usug

  uytecznoci spoecznej, realizujc przy tym cele o interesie oglnym.

  Jednostk koordynujc projekt ze strony woskiej bya IFOA Instytut

  Szkoleniowy Podmiotw Biznesowych. Jest to unikalny twr, dziaa

  bowiem we wsppracy z Izb Handlow, jednak funkcjonuje zarwno na

  zasadach przedsibiorstwa, jak i NGO. Jego misj jest rozpowszechnianie

  uytecznej wiedzy sapere utile, poprzez realizacj projektw z zakresu

  doskonalenia jakoci usug w obszarze szkole oraz rozwoju pracownikw.

  IFOA ma zasig krajowy, jednak jej centrum znajduje si wanie w Reggio Emilia, nie bez

  powodu obszar ten ma bogat histori kultywowania zasad ekonomii spoecznej. Coraz

  wicej firm jest zainteresowanych wdraaniem rozwiza z zakresu CSR, jest to naturalny

  etap rozwoju kadego z przedsibiorstw. Wykonuj one dziki temu swoj powinno

  wobec lokalnej spoecznoci. eby mwi o CSR trzeba bra pod uwag wszystkie

  uwarunkowania kulturowe, regionalne oraz historyczne regionu. Wane s przesze

  dowiadczenia przedsibiorstw - czsto s to firmy z wielowiekow tradycj, gboko

  zakorzenione w historii danej spoecznoci. O tych uwarunkowaniach opowiadaa Ornella

  Trombino, przybliajc uczestnikom lokalny kontekst spoeczno-gospodarczy, ktry

  uwarunkowa tak silne dla regionu dziaania z obszaru CSR.

  IFOA opiera swoje szkolenia na zasadzie natychmiastowego wdroenia zdobytych

  umiejtnoci i kompetencji na rynek pracy. Dlatego te gwnym obszarem s szkolenia

  zawodowe. Dyrektor IFOA, Umberto Lonardoni opowiada o tym, e zapotrzebowanie na

  okrelone kompetencje jest znane dziki nieustajcemu procesowi wsppracy z biznesem

  prowadzone s cykliczne badania, konsultacje oraz rozmowy z przedstawicielami lokalnego

  biznesu. Dlatego te szkolenia oferowane przez IFOA to natychmiastowa odpowied na

  faktyczne zapotrzebowanie rynku. S uyteczne zarwno dla tych, ktrzy ju s aktywni

  zawodowo, jak i dla modych ludzi, ktrzy dopiero rozpoczynaj karier i maja styczno

  z innowacyjnymi technologiami oraz procesami. Dlatego te tak istotna dla IFOA jest

  moliwo wsppracy z pastwowymi Izbami Handlowymi, ktre s idealnym partnerem do

  dyskusji w zakresie faktycznych potrzeb rynku pracy. Najwaniejsz dziaalnoci IFOA jest

  ksztacenie ludzi i rozwijanie ich potencjau jeeli chodzi o funkcjonowanie zawodowe.

 • Wizyta studyjna w Reggio Emilia

  etta Doradztwo i Treningi dla Biznesu info@ettaconsult.pl www.ettaconsult.pl

  Stro

  na4

  DZIE 1 Dziaalno IFOA oraz lokalnych organizacji wolontariackich

  Pierwszy dzie wizyty studyjnej powicony by wanie organizacjom z sektora

  pozarzdowego, ktre s liderem dziaa z obszaru spoecznej odpowiedzialnoci

  w regionie oraz aktywnie wsppracuj z sektorem prywatnym i publicznym. Omwione

  zostay wsplne projekty i inicjatywy, obszary oraz metody wsppracy. Spotkanie rozpoczo

  si od powitania ze strony lokalnej Izby Handlowej, ktra podlega nadrzdnej jednostce

  pastwowej - Krajowej Izbie Handlowej. Zrzesza ona przedsibiorcw oraz lokalne firmy,

  przynaleno do niej jest obligatoryjna. Przedstawiciele Lokalnej Izby Handlowej

  opowiedzieli o tym, jak sektor pastwowy wsppracuje z sektorem pozarzdowym oraz

  biznesem szczeglnie jakie s moliwoci oraz rda finansowania. Szczeglnie istotnym

  zagadnieniem byo przyblienie uczestnikom projektu specyfiki wsppracy Izby Handlowej

  oraz IFOA.

  Punktem wyjcia byo omwienie historii organizacji, jej misji oraz kodeksu etycznego.

  IFOA narodzia si 40 lat temu, jako odpowied na potrzeby firm z tego terytorium. Powstaa

  jako agenda specjalna, instytucja z ramienia Izb Handlowych, stworzona do rozwijania

  ksztacenia zawodowego. Pierwsza nazwa to Centrum Dystrybucji i Doskonalenia Rynku.

  Jednak lokalny rynek si rozwija i wymaga nowych rk do pracy, pokazyway si

  supermarkety i hipermarkety, wic trzeba byo wyksztaci nowe kadry, ktrych wczeniej

  we Woszech nie byo. Organizacja rozrastaa si wic z upywem lat, a osigna terytorium

  krajowe, a nastpnie - midzynarodowe. Stali si tak silni, e ich bilans finansowy by

  wikszy ni Izb Handlowych. Dlatego te IFOA staa si organem w peni autonomicznym.

  Obecnie s tak rozbudowani, e to Izby Handlowe s ich czonkami. Warto jednak pamita

  o tym, e jest to wsppraca na zasadach symbiozy obie te jednostki nieustannie ze sob

  wsppracuj, a ich celem jest pomoc lokalnej spoecznoci w rozwoju zawodowym.

  Ich misj jest stworzenie idealnego

  trjkta, w ktrym znajduj si ludzie,

  przedsibiorstwa oraz instytucje.

  Wzajemne wpywy powinny by

  wzajemnie zbalansowane. IFOA ze swojej

  strony stara si odpowiedzie na potrzeby

  kadego ze swoich partnerw/odbiorcw.

  Wypadkow dziaa IFOA jest badanie

  rynku pracy i analiza faktycznych potrzeb

  pracownikw, jest to bowiem podstawa

  do projektowania i oferowania szkole.

  IFOA

  Osoby fizyczne Instytucje

  Przedsibiorstwa

 • Wizyta studyjna w Reggio Emilia

  etta Doradztwo i Treningi dla Biznesu info@ettaconsult.pl www.ettaconsult.pl

  Stro

  na5

  To oni kreuj i uzmysawiaj organizacjom obszary szkoleniowe, ktre zaspokajayby ich

  faktyczne potrzeby. Jest to swego rodzaju continuum, ktre zapewnia IFOA przewag

  konkurencyjn. Swoje wyniki bada przekazuj instytucjom pastwowym oraz prywatnym,

  eby uzmysowi im stan rynku oraz jego realny

  stan. Dziki temu s wiarygodni dla partnerw

  biznesowych, organizacji pozarzdowych oraz

  zwykych obywateli. IFOA ma dugofalowy plan

  dystrybuowania pozyskanych rodkw na

  szkolenia oraz rozwj wybranych sektorw.

  IFOA szuka zarwno luk kompetencyjnych, jak

  i rde finansowania dla wsppracujcych

  z ni firm. S to rodki lokalne/samorzdowe

  oraz pochodzce z UE. Zazwyczaj jest tak, e

  30% finansowania pochodzi z zewnt