przygotowanie podzespo‚³w do monta¼u komputera osobistego

Download Przygotowanie podzespo‚³w do monta¼u komputera osobistego

Post on 16-Apr-2017

240 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Modu 1

  Przygotowanie podzespow do montau komputera osobistego 1. Podstawowe parametry techniczne podzespow komputerowych 1.1. Jednostki miary stosowane w informatyce 1.2. Parametry techniczne podzespow komputera osobistego 1.3. Parametry uytkowe 2. Oznaczenia katalogowe (handlowe) podzespow komputerowych 3. Oznaczenia i symbole podzespow komputerowych stosowane w dokumentacji technicznej i tabliczkach znamionowych urzdze 4. Kompatybilno urzdze i podzespow komputerowych przygotowanych do montau 5. Dodatkowe informacje umieszczane na podzespoach komputerowych

 • 2

  1. Podstawowe parametry techniczne podzespow komputerowych Do opisania, rozpoznawania i porwnania podzespow zestawu komputerowego

  su parametry techniczne. Parametry techniczne charakteryzuj element za pomoc okrelonych wartoci podanych w jednostkach miary waciwej dla danej cechy lub oznacze producenta mwicych o modelu, serii czy standardzie technicznym urz-dzenia.

  1.1. Jednostki miary stosowane w informatyce

  Dziki jednostkom miary mona precyzyjnie i jednoznacznie okrela proporcje pomidzy wieloma rnymi wartociami danej wielkoci lub cechy. W informatyce sto-sowane s najczciej nastpujce jednostki miary:

  a) Bit [b] podstawowa jednostka pamici. Jest to najmniejsza ilo informacji po-trzebna do okrelenia, ktry z dwch rwnie prawdopodobnych stanw przyj ukad. Bit przyjmuje warto 1 lub 0. Fizycznie ukady cyfrowe realizuj bity za pomoc dwch stanw, zwykle za pomoc dwch rnych napi. W urzdzeniach techniki kompute-rowej wystpuje przy okreleniu takich parametrw jak pojemno (wielko) pamici, szybko (przepustowo) transmisji oraz szerokoci szyn magistral (liczba rwnolegle przesyanych bitw). Szybko transmisji danych okrela si w bitach na sekund [b/s]. Bit jest jednak za ma jednostk, aby wyznacza pojemno wspczesnych pamici masowych. Dlatego posugujemy si tzw. sowem bitowym, zwanym bajtem. Bajt [B] zawiera 8 bitw. Do opisywania wikszych wartoci, np. pamici, stosuje si mnoniki. Od 1998 roku stosowane s mnoniki dziesitne i binarne. W tabeli 1.1 pokazano zale-noci midzy tymi mnonikami. W parametrach technicznych w handlu jednak czciej spotyka si mnoniki dziesitne. Dlatego te okazuje si, e zakupiony dysk twardy, w systemie komputerowym, rozpoznawany jest jako nieznacznie mniejszy.

  Tabela 1.1 Porwnanie mnonikw dziesitnych i binarnych. Mnonik dziesit-

  ny Mnonik binarny Nazwa dziesitna Nazwa binarna

  1000 Bajtw 1024 Bajty Kilobajt [KB] Kibibajt [KiB] 1000 KB 1024 KiB Megabajt [MB] Mebibajt [MiB] 1000 MB 1024 MiB Gigabajt [GB] Gibibajt [GiB] 1000 GB 1024 GiB Terabajt [TB] Tebibajt [TiB] rdo wasne.

  b) Wolt [V] jednostka napicia. Charakteryzuje warto napicia w urzdzeniach techniki komputerowej. W zasilaczach awaryjnych wystpuje jako jednostka mocy po-zornej amperowolt [VA].

  c) Wat [W] jednostka mocy rzeczywistej stosowana w opisie zasilaczy kompute-rowych i awaryjnych (UPS).

  d) Herc [Hz] jednostka czstotliwoci. Popularnie przyjmowana jako jednostka szybkoci lub wydajnoci elementw takich jak mikroprocesor czy magistrala. Jednostka ta okrela jak szybko dane mog by przesyane przez cieki magistrali. Najczciej ko-rzysta si z krotnoci tej jednostki (MHz megaherc, GHz gigaherc).

  e) Prdko obrotowa mierzona w obrotach na minut [obr./min.]. Jednostka uywana do opisu parametrw dyskw twardych.

  f) Czas dostpu do danych mierzony jest w nanosekundach [ns]. Okrela redni czas potrzebny komputerowi do odnalezienia informacji zapisanych na noniku danych.

 • 3

  A dokadniej mwic, czas midzy wysaniem dania a otrzymaniem odpowiedzi w po-staci danych.

  1.2. Parametry techniczne podzespow komputera osobistego

  Gwnym etapem prac przygotowujcych do montau jest dobr odpowiednich podzespow zgodnych z zaplanowan specyfikacj zestawu komputerowego. Aby po-prawnie rozpozna i wybra odpowiednie podzespoy, naley umiejtnie czyta ich opi-sy parametrw technicznych. Pozwoli to na waciwe przygotowanie montau z zacho-waniem penej kompatybilnoci elementw.

  Pyta gwna. Parametry charakteryzujce pyt gwn to:

  - model i nazwa producenta, - format i pyty gwnej, - rodzaj chipsetu, - architektura pyty i rodzaje zcz I/O.

  Format pyty gwnej okrela jej wielko, rozmieszczenie poszczeglnych elemen-tw, gniazd i otworw montaowych. Od formatu pyty zaley rodzaj zastosowanej obu-dowy czy zasilacza. Do podstawowych formatw zaliczamy: AT, ATX, ITX, DTX, BTX oraz ich odmiany.

  Architektura pyty gwnej okrela moliwoci montaowe i modernizacyjne da-nego zestawu komputerowego. Decyduje o tym ilo i rodzaje slotw na karty rozsze-rze, ilo i rodzaje kontrolerw pamici masowej, wewntrzne piny kontrolerw USB czy typ gniazda pod mikroprocesor.

  Zcza I/O ustalaj moliwoci podczenia urzdze zewntrznych do pyty gw-nej. Pozwalaj rwnie rozpozna, jakie moduy s zintegrowane z pyt gwn. Najcz-ciej na pytach gwnych umieszczane s zcza:

  - USB, - RJ-45 (do sieci Lan), - Mikro jack (wejcia/wyjcia karty dwikowej), - SpDIF (optyczne), - PS/2 (do klawiatury i myszy), - IEEE 1394, - HDMI lub VGA, - COM, - LPT.

  Istotnym elementem architektury pyty gwnej jest gniazdo procesora. Do wy-miany informacji midzy pamici operacyjn i chipsetem su procesorowi wyprowa-dzenia w postaci nek lub pinw. Kady typ obudowy procesora wymaga zastosowania odpowiedniego gniazda. Powstao kilka odmian gniazd w zalenoci od ksztatu obudo-wy i iloci pinw mikroprocesora. Wszystkie obecnie uywane gniazda s konstrukcji ZIF. Oznacza to, e monta i wymiana procesora nie wymaga uycia duej siy. Wrd odmian gniazd procesora najczciej uywane s gniazda typu Socket AM2, AM3 dla procesorw AMD oraz LGA 1155, 1156, 1366, 1567, BGA1288, PGA988 dla wielordze-niowych procesorw firmy Intel.

 • 4

  Rysunek 1.1 Architektura przykadowej pyty gwnej.

  rdo: http://zsp5.krosno.pl/konkurswww/2011/kwolekd/podstrony/plytaglowna3.html

  Chipset, jako najistotniejszy element pyty gwnej, ma gwny wpyw na jej archi-tektur i moliwoci. Wrd producentw chipsetw wyrniamy firmy: Intel, AMD, Nvidia, VIA i SIS. Do najczciej stosowanych zaliczaj si chipsety Intela. W tabeli 1.1 przedstawiono opis przykadowych chipsetw tej firmy. Wybr pyty gwnej z okrelo-nym chipsetem decyduje np. o wsppracy z okrelonym procesorem oraz o moliwo-ciach architektury pyty.

  Tabela 1.2 Chipsety firmy Intel.

  Oznaczenie Ukady Interfejs Funkcje 845 82845MCH

  ICH2 HI8 (266 MB/s) Ultra Ata 100, AGP4, Pami SDRAM,

  PCI, USB 1.1, Fast Ethernet. 975X 82975X MCH

  ICH7R DMI (2GB/s) PCI-E16, DDR2 SDRAM 2 kanay, PCI,

  PCI-E1, USB 2.0, SATA RAID, HD au-dio, 1Gb Ethernet.

  X58 X58 IOH ICH10R

  DMI (2GB/s) PCI-E16 2.0, DDR3 SDRAM 3 kanay, USB 2.0, PCI-E1, SATA, HD audio, 1Gb Ethernet,

  Z68 Intel Core Pro-cesor Z68 Express Chipset

  DMI (20GB/s) FDI

  PCI-E16 2.0, DDR3 SDRAM, PCI-E1 2.0, USB 2.0 Dual EHCI, zintegrowana karta graficzna, HDMI, DVI, SATA. eSATA, HD audio.

  rdo: Monta i eksploatacja komputerw osobistych oraz urzdze peryferyjnych.

 • 5

  Procesor. Parametrami opisujcymi procesor s: - model, nazwa katalogowa, - szybko, czyli czstotliwo pracy zegara, - rodzaj architektury mikroprocesora, - typ obudowy, - ilo pinw lub stykw czcych z gniazdem lub typ gniazda, - wielko pamici Cache, - ilo rdzeni, - napicie rdzenia i I/O, - zakres temperatur pracy, - dodatkowe technologie, - szeroko magistrali danych i rejestrw procesora, - liczba tranzystorw.

  W tabeli 1.3 przedstawiono zestawienie parametrw technicznych procesora Intel Core i5-520M Processor. Tabela 1.3 Parametry procesora Intel Core i5-520M Processor

  Nazwa parametru Warto Nazwa parametru Warto Numer procesora i5-520M Zestaw instrukcji 64-bit Liczba rdzeni 2 Rozszerzony zestaw

  instrukcji SSE4.1, SSE4.2

  Liczba wtkw 4 Typ obudowy rPGA, BGA Szybko zegara 2.4 GHz Rozmiar pytki p-

  przewodnikowej 81 mm2

  Maks. czstotliwo turbo 2.933 GHz Liczba tranzystorw pytki pprzewod-nikowej

  382 miliony

  Pami Cache 3 MB Obsugiwane gniaz-da

  BGA1288, PGA988

  rdo: http://ark.intel.com/pl/products/47341/Intel-Core-i5-520M-Processor-3M-Cache-2_40-GHz Dysk twardy. Do parametrw dyskw zaliczamy:

  - Pojemno, czyli ilo przechowywanych danych. Obecnie dyski twarde maj po-jemno od 120 GB do 2 TB.

  - Prdko przesyu danych, czyli miara okrelajca prdko, z jak dane s prze-syane z talerza do elektroniki dysku. Strefowa budowa okrgego talerza i staa prdko obrotowa wpywaj na fakt, e dane ze cieki wewntrznej s wolniej odczytywane, ni ze cieek znajdujcych si na obrzeu. Najlepsz metod jest podanie redniej z pomiarw wewntrznych i zewntrznych cieek. Dobry dysk uzyskuje wewntrzn redni prdko przesyu rzdu 90 MB/s. Sami moemy oceni, jak to si ma do moliwoci na przykad interfejsu SATA II pozwalajcego na transfer z prdkoci 300 MB/s.

  - redni czas dostpu do danych w nanosekundach. - Prdko obrotowa dysku. Wszystkie dyski twarde maj sta prdko obroto-

  w. Obecnie spotka moemy dyski o prdkoci obrotowej 3600, 4200, 5400, 7200, 10 000, 15 000 obr./min. Zwikszanie prdkoci obrotowej jest najszybsz metod poprawy wydajnoci napdu, poniewa im szybciej obracaj si talerze pod gowic, tym szybciej mog by odczytywane dane z powierzchni.

 • 6

  - Wielko bufora pamici. Bufor jest to szybka pami DRAM (cache), ktra prze-chowuje najczciej odczytywane dane z dysku i dziki temu wpywa na zwik-szenie prdkoci zewntrznego przesyu danych. Wielko bufora we wspcze-snych dyskach twardych wynosi od 1 do 32 MB.

  - Rodzaj interfejsu jest cznikiem midzy pyt a dyskiem twardym. Obecnie uywane s interfejsy typu: ATA, SCSI oraz SATA.

  Napdy optyczne. Przy napdach optycznych musimy zwrci uwag na nastpujce parametry:

  - Prdko obrotowa w obr./min. - Prdko przesyu okrelajca czas, w jakim

View more >