modernizacja i rekonfiguracja komputera osobistego

Download Modernizacja i rekonfiguracja komputera osobistego

Post on 22-Jan-2018

946 views

Category:

Education

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Modu 6 Modernizacja i rekonfiguracja komputera osobistego 1. Czynnoci rekonfiguracyjne i konserwacyjne systemu operacyjnego 2. Opis oprogramowania narzdziowego wchodzcego w skad popular- nych systemw operacyjnych 3. Modernizacja i rekonfiguracja sprztowa komputerw osobistych 4. Harmonogramy przegldw i audytw sprztu i oprogramowania
  2. 2. 2 Modernizacja jest procesem wymiany podzespow systemu komputerowego lub zmia- ny jego parametrw pracy, ktry nie jest spowodowany uszkodzeniem lub awari i ma na celu przywrcenie lub podwyszenie wydajnoci jego pracy. Do podstawowych operacji zwizanych z modernizacj zaliczamy: 1. Konserwacj podzespow i oprogramowania. 2. Monitorowanie i diagnostyk parametrw pracy systemu komputerowego. 3. Konfiguracj lub rekonfiguracj podzespow i programw. Kada z tych operacji skada si z szeregu czynnoci wykonywanych przez uyt- kownika lub administratora systemu, podczas ktrych korzysta si z wielu programw narzdziowych. 1. Czynnoci rekonfiguracyjne i konserwacyjne systemu operacyjnego Wanym elementem dla prawidowej i wydajnej pracy systemu operacyjnego s dziaania dotyczce jego konfiguracji oraz wsppracujcych z nim urzdze w warstwie programowej. Poniewa gwne dziaania konfiguracyjne wykonywane s podczas przygotowania komputera do pracy, w tym module opisane zostan najwaniejsze dzia- ania rekonfiguracyjne, zmieniajce dotychczasowe ustawienia. Czynnoci rekonfiguracyjne prowadzone w celu usprawnienia pracy systemu ope- racyjnego i programw uytkowych lub dla poprawy wydajnoci sprztu poprzez dzia- anie programw narzdziowych mona podzieli na nastpujce grupy: 1. Rekonfiguracja ustawie BIOS-u. 2. Rekonfiguracja plikw systemu operacyjnego. 3. Rekonfiguracja oprogramowania uytkowego (np. przegldarki internetowej). 4. Rekonfiguracja sterownikw urzdze (np. karty graficznej, monitora lub dru- karki). 5. Rekonfiguracja zasad uwierzytelniania i bezpieczestwa. 6. Personalizacja interfejsu uytkownika. 7. Zmiana ustawie pamici wirtualnej. 8. Rekonfiguracja zarzdzaniem energi. 9. Zmiany dotyczce uruchamiania procesw, usug i aplikacji w systemie operacyj- nym. 10. Zmiany dotyczace wykonywania kopii zapasowych i punktw przywracania sys- temu. 11. Zmiany dotyczce pracy w sieci. Prawidowa konfiguracja BIOS-u moe si przyda nie tylko amatorom przetakto- wywania, ale kademu uytkownikowi systemu komputerowego. Gdy s waciwie ustawione, komputer pracuje stabilniej, wydajniej, sprawia mniej problemw, a nawet zuywa mniej prdu i ciszej pracuje. Wikszo producentw oprogramowania niskopo- ziomowego posiada wasn struktur funkcji w programie BIOS-SETUP. Jednak wik- szo opisanych poniej opcji jest powszechnie stosowana, moe by tylko w innym miejscu menu lub posiada inn nazw. Do przykadowych czynnoci konfiguracyjnych BIOS-u, ktre poprawiaj wydaj- no i szybko pracy systemu komputerowego zaliczamy: 1. Okrelenie dostpnoci kanaw do napdw dyskw (grupa Standard CMOS Se- tup). Przestawienie opcji z Auto na None we wszystkich niewykorzystanych ka-
  3. 3. 3 naach pozwoli na niewielkie przypieszenie uruchamiania komputera, poniewa BIOS nie bdzie traci czasu na wyszukiwanie napdw na kadym kanale. 2. Opcja Quick Boot wycza szczegowe testy sprztowe podczas startu kompute- ra (grupa Advanced BIOS Setup). Jeeli nie zmienia si czsto rda bootowania systemu, powinna by uaktywniona. W celu podniesienia bezpieczestwa syste- mu naley wyczy pierwszestwo bootowania z pyty CD/DVD i USB. 3. Opcja Graphics Aperture Size pozwala przydzieli okrelon ilo pamici RAM na potrzeby zintegrowanego z pyt gwn ukadu graficznego. Jeeli mamy nadmiar pamici operacyjnej, a obraz podczas pracy si zacina, warto t naley zwikszy. Jeeli natomiast komputer suy tylko do prac biurowych, a pamici operacyjnej jest niewiele ponad wymagania samego systemu operacyjnego, war- to t mona zmniejszy do minimum. 4. Grupa Power Management Setup grupuje opcje uatwiajce oszczdzanie energii. Aktywowanie ich pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na moc, co odciy zasilacz komputerowy i moe przynie oszczdnoci finansowe. 5. Opcje zebrane w grupie PC Health Status odpowiadaj za kontrol napi i temperatury najwaniejszych komponentw oraz umoliwiaj sterowanie pod- czonymi do pyty wentylatorami. Za ich pomoc okrela si wartoci graniczne temperatury oraz sposb pracy wentylatorw. Tutaj mona rwnie zapozna si z odczytami czujnikw wbudowanych w pyt. Szczeglnie wany jest miernik temperatury procesora, ktry informuje uytkownika o tym, czy ukad pracuje w bezpiecznych ustawieniach. Powtarzajce si przegrzewanie procesora lub in- nych podzespow pracujcych w jednostce centralnej, powoduje szybsze ich zu- ywanie i w konsekwencji moe skoczy si awari. 6. Opcje Set Supervisor Password i Set User Password pozwalaj na ustalenie hasa dostpu do BIOS-u oraz podania hasa przed zaadowaniem systemu operacyjne- go. Moe to zwikszy bezpieczestwo caego systemu komputerowego, a na pewno nie pozwoli na ingerencj w ustawienia BIOS-u nieupowanionym uyt- kownikom. Aby okreli aktualn przydatno rwnie innych opcji programu BIOS-SETUP, naley zapozna si z ich dokadnym opisem w instrukcji zaczonej do pyty gwnej. Ustawienia plikw systemowych wymagaj dokadnej znajomoci struktury i roli kadego z nich. W systemie typu Windows ustawienia konfiguracyjne znajduj si w rejestrze systemowym oraz w plikach: win.ini, system.ini, boot.ini. Mona je konfigu- rowa bezporednio z poziomu edytora lub za pomoc programw narzdziowych. W celu podwyszenia bezpieczestwa i zwikszenia szybkoci dziaania stosuje si konfiguracje programw uytkowych. Najczciej dotyczy to przegldarek interneto- wych, programw obsugi poczty i programw antywirusowych. Popraw bezpieczestwa systemu mog przynie czynnoci rekonfiguracyjne do- tyczce zasad uwierzytelniania, hase lub kontroli rodzicielskiej. Natomiast ustawienia programw typu firewall czy kreator kopii zapasowych moe niejednokrotnie przypie- szy dziaanie systemu operacyjnego. Bardzo wan czynnoci, ktra uatwia zarzdzanie oraz poprawia bezpiecze- stwo systemu i danych jest odpowiednie skonfigurowanie uprawnie poszczeglnych uytkownikw oraz zablokowanie moliwoci instalacji aplikacji i obsugi nonikw pamici (optycznych i USB). Dokonuje si tego w komputerach, ktrych zasoby powinny by szczeglnie chronione. Czsto spotykanymi dziaaniami rekonfiguracyjnymi s zmiany parametrw ste- rownikw urzdze wsppracujcych z systemem np. drukarki, karty graficznej czy
  4. 4. 4 urzdze USB. Innym przykadem popularnych dziaa jest zmiana rozmiaru pamici wirtualnej, ktra moe zdecydowanie poprawi wydajno systemu plikw i przypieszy dziaanie aplikacji. Przykadem dziaa rekonfiguracyjnych dotyczcych sterownikw urzdze pery- feryjnych moe by dostosowanie parametrw drukowania w celu zwikszenia wydaj- noci tego procesu i przypieszenia pracy sterownika urzdzenia. Podczas drukowania informacje s zazwyczaj zapisywane w pliku na dysku twardym przed wysaniem do drukarki. Ten proces zwany jest buforowaniem wydruku. Korzystajc z niego, mona kontynuowa prac z programami podczas drukowania dokumentu. Buforowanie wy- druku jest zazwyczaj szybsze ni drukowanie bezporednio do drukarki. W przypadku ograniczonej iloci miejsca na dysku wyczenie buforowania wydruku moe przyczyni si do zwikszenia szybkoci drukowania. Ustawienia te mona wprowadzi w oknie waciwoci drukarki w zakadce zaawansowane (rys. 6.1). Rys. 6.1 Konfiguracja parametrw pracy drukarki. rdo wasne (MS Windows 7). Innym przykadem moe by rekonfiguracja tak zwanej pamici wirtualnej. Ma to znaczenie szczeglne w sytuacjach, gdy odczuwa si niedobr zasobw pamici opera- cyjnej. System moe przej cz funkcji pamici operacyjnej, rezerwujc fragment pa- mici dysku twardego do tworzenia pliku stronicowania. Zwikszenie rozmiaru cako- witego pliku stronicowania moe spowodowa przyspieszenie dziaania systemu i apli-
  5. 5. 5 kacji uytkowych. Na rys. 6.2 przedstawiono okno konfiguracji pliku stronicowania dla systemu Windows 7. Rys. 6.2. Okno konfiguracji pamici wirtualnej. rdo wasne (Windows 7). Podczas pracy na komputerze osobistym, uytkownicy czsto zmieniaj konfiguracj ustawie dotyczcych personalizacji interfejsu systemu operacyjnego. Zmiana tapety czy dodanie gadetw to w wikszoci przypadkw pierwsza czynno pracownika lub ucznia. Zbyteczne obcianie systemu trjwymiarowymi wygaszaczami lub du iloci gadetw, dziaajcych w tle, moe powodowa spowolnienie dziaania innych aplikacji czy problemy z wydajnoci karty graficznej, szczeglnie w komputerach o minimalnych parametrach konfiguracyjnych. W komputerach speniajcych rol serwerw czsto zupenie rezygnuje si z interfejsu graficznego systemu operacyjnego, co znaczco poprawia kwestie bezpie- czestwa i wydajno. Oprcz dziaa doranych lub okresowych, podczas pracy systemu operacyjnego naley podj dziaania permanentne, polegajce na monitorowaniu zdarze lub proce- sw aktualnie wykonywanych w systemie. Pomoe to unikn niepotrzebnego urucha- miania programw w tle i reagowa na powstawanie biecych awarii i problemw w systemie.
  6. 6. 6 Rys. 6.3. Okno narzdzia konfiguracji systemu Windows. rdo wasne (Microsoft Windows 7). Konserwacja systemu operacyjnego to zesp dziaa cyklicznych, realizowanych wedug zaoonego harmonogramu. Powinna ona realizowa elementy polityki bezpie- czestwa, BHP oraz zapobiegania powstawaniu przyczyn prowadzcych do awarii i utraty wydajnoci systemu operacyjnego. Dziaania dotyczce konserwacji systemu operacyjnego skupiaj si gwnie wok nastpujcych czynnoci: instalacja aktualizacji systemowych, aktualizacja BIOS-u, instalacja aktualizacji oprogramowania uytkowego, instalacja baz wirusw programu antywirusowego, skanowanie zasobw dyskowych programem antywirusowym, defragmentacja dyskw, czyszczenie dyskw, sprawdzanie spjnoci danych (w bazach danych), sprawdzanie partycji dyskowych, odinstalowanie niepotrzebnego oprogramowania i dodatkw. Aktualizacja BIOS-u moe na przykad umoliwi obsug nowszych mikroproce- sorw lub innych komponentw pyty gwnej, nieobsugiwanych przez wczeniejsz wersj. Aktualizacja systemu operacyjnego moe poprawi obsug urzdze, i

Recommended

View more >