projekt ustawa art. 1. -...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

PROJEKT

USTAWA

z dnia .

o Pastwowej Inspekcji Weterynarii i ywnoci

Rozdzia 1

Przepisy oglne

Art. 1. Ustawa okrela:

1) zadania, organizacj, tryb dziaania oraz zasady finansowania Pastwowej Inspekcji Weterynarii

i ywnoci, zwanej dalej "Inspekcj";

2) zasady wsppracy organw Inspekcji z organami centralnymi pastw czonkowskich Unii

Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego

i fitosanitarnego lub organami, ktrym takie kompetencje zostay przekazane (waciw wadz),

oraz Komisj Europejsk w zakresie realizacji zada Inspekcji;

3) zasady ochrony zdrowia publicznego w zakresie bezpieczestwa ywnoci poprzez organizacj

urzdowej kontroli, przestrzegania przepisw bezpieczestwa ywnoci i ywienia, weterynaryjnej

kontroli granicznej, kontroli weterynaryjnej w handlu, produktw pochodzenia zwierzcego,

ochronie zdrowia zwierzt, ochronie rolin oraz zwalczania chorb zakanych zwierzt, ywienia

zwierzt i paszach;

4) organizacj urzdowych kontroli ywnoci, w tym take przeprowadzonych w celu sprawdzenia

zgodnoci z prawem ywnociowym i prawem paszowym oraz reguami dotyczcymi zdrowia

zwierzt i dobrostanu zwierzt;

5) zasady wystawiania wiadectw zdrowia, w tym okrelone w przepisach zawartych w aktach

prawnych wymienionych w zacznikach nr 1 i 2 do ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r.

o kontroli weterynaryjnej w handlu (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 519);

6) zasady nadzoru nad zdrowiem rolin, zapobieganiem zagroeniom zwizanym

z obrotem i stosowaniem rodkw ochrony rolin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, ocen

i obrotem materiaem siewnym, okrelone w ustawie o ochronie rolin z dnia 18 grudnia 2003 r.

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 17 z pn. zm.) oraz ustawie z dnia 09 listopada 2012 r. o

nasiennictwie (Dz. U. 2012. 1512 z pn. zm.).

Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o prawodawstwie ywnociowym, weterynaryjnym

i fitosanitarnym rozumie si przez to przepisy Unii Europejskiej dotyczce zdrowia zwierzt i ich

dobrostanu, zdrowia publicznego lub zdrowia rolin, a take przepisy wdraajce lub wykonujce te

przepisy, w szczeglnoci przepisy o bezpieczestwie ywnoci i ywienia, weterynaryjnej kontroli

granicznej, kontroli weterynaryjnej w handlu, produktach pochodzenia zwierzcego, ochronie

zdrowia zwierzt, zwalczaniu chorb zakanych zwierzt, ywieniu zwierzt i pasz oraz ochronie

rolin.

Art. 3. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierzt oraz bezpieczestwa

ywnoci, nadzoru nad zdrowiem rolin, zapobiegania zagroeniom zwizanym z obrotem

i stosowaniem rodkw ochrony rolin, nadzoru nad wytwarzaniem, ocen i obrotem materiaem

2

siewnym w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Art. 4. W zakresie ochrony zdrowia zwierzt oraz bezpieczestwa ywnoci do zada Inspekcji

naley, w szczeglnoci:

1) zwalczanie chorb zakanych zwierzt, w tym chorb odzwierzcych, upowszechnienie wiedzy

na temat chorb wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. e) Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/429 oraz gotowo na wypadek ich wystpienia;

2) badania kontrolne zakae zwierzt;

3) monitorowanie chorb odzwierzcych i odzwierzcych czynnikw chorobotwrczych oraz

zwizanej z nimi opornoci na rodki przeciwdrobnoustrojowe u zwierzt, w ywnoci i paszach;

4) badanie zwierzt rzenych oraz ywnoci;

5) przeprowadzanie:

a) weterynaryjnej kontroli granicznej,

b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierzt oraz produktw w rozumieniu

przepisw o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz przestrzegania wymogw okrelonych

w przepisach, majcych zastosowanie do zwierzt i towarw wprowadzanych do Unii lub

przeznaczonych do wywozu z Unii,

c) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogw, w zakresie

okrelonym w przepisach o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego, jako

organ kontroli, o ktrym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporzdzenia nr 809/2014

ustanawiajcego zasady stosowania rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzdzania i kontroli, rodkw rozwoju

obszarw wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodnoci w zwizku z art. 38 ustawy

o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1551 j.t.

z pn. zm.),

d) kontroli wyrobw do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,

w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz

zwalczaniu chorb zakanych zwierzt (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z pn. zm.),

zwanych dalej "wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej",

majcej na celu ustalenie, czy wprowadzone do obrotu lub uywania wyroby znajduj si

w wykazie wyrobw do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,

o ktrym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt

oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt,

e) kontroli warunkw produkcji, transportu, przechowywania i sprzeday ywnoci oraz

warunkw ywienia zbiorowego,

f) kontroli warunkw zdrowotnych produkcji i obrotu materiaw i wyrobw przeznaczonych do

kontaktu z ywnoci,

g) kontroli materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci w zakresie

okrelonym w rozporzdzeniu 1935/2004 oraz w rozporzdzeniu 282/2008,

h) kontroli w zakresie dokonania napromieniowania ywnoci promieniowaniem jonizujcym,

i) kontroli w zakresie zapobiegania ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierzt stwarzanemu przez

produkty uboczne pochodzenia zwierzcego i produkty pochodne oraz ograniczaniu takiego

ryzyka,

j) kontroli dobrostanu zwierzt,

k) nadzr w celu wykrywania chorb umieszczonych w wykazie, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1

3

lit. l Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz stosownych nowo

wystpujcych chorb wraz z prowadzeniem odpowiednich planw zwalczania chorb,

l) certyfikacja zdrowia zwierzt, wg zasad okrelonych art. 149 Rozporzdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429,

m) kontroli bezpieczestwa farmakoterapii w zakresie okrelonym art. 128 Rozporzdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2014)558 w sprawie weterynaryjnych produktw

leczniczych.

6) sprawowanie kontroli w zakresie bezpieczestwa ywnoci w odniesieniu do:

a) ywnoci pochodzenia niezwierzcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu,

przywoonej z pastw trzecich oraz wywoonej i powrotnie wywoonej do tych pastw;

b) produktw pochodzenia zwierzcego znajdujcych si w handlu detalicznym;

c) ywnoci zawierajcej jednoczenie rodki spoywcze pochodzenia niezwierzcego

i produkty pochodzenia zwierzcego, o ktrej mowa w art. 1 ust. 2 rozporzdzenia nr 853/2004,

produkowanej i wprowadzanej do obrotu lub wywoonej do pastw trzecich, przywoonej

z tych pastw w zakresie nieobjtym decyzj Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r.

dotyczc wykazu zwierzt i produktw majcych podlega kontroli w punktach kontroli

granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz. Urz. UE L 116 z 4 maja

2007 r., str. 9) oraz powrotnie wywoonej do tych pastw;

d) prawidowoci stosowania zasad systemu HACCP;

e) ywnoci i bezpieczestwa ywnoci na kadym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji

ywnoci, w tym z przepisami majcymi na celu zagwarantowanie uczciwych praktyk

handlowych oraz ochron interesw konsumentw i informacji, a take dotyczcymi

wytwarzania i wykorzystywania materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu

z ywnoci;

f) zamierzonego uwalniania do rodowiska organizmw zmodyfikowanych genetycznie do

celw produkcji ywnoci i paszy;

g) dotyczcymi pasz i bezpieczestwa pasz na ktrymkolwiek etapie produkcji, przetwarzania

i dystrybucji pasz oraz stosowania pasz, w tym z przepisami majcymi na celu zagwarantowanie

uczciwych praktyk handlowych oraz ochron interesw konsumentw i informacji;

7) sprawowanie nadzoru nad:

a) bezpieczestwem i jakoci zdrowotn ywnoci, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi

i ywnociowymi przy ich produkcji, znakowaniu, umieszczaniu na rynku, sprzeday

bezporedniej oraz wymaganiami dla owocw i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeday,

b) produkcj ywnoci ekologicznej oraz produktami tradycyjnymi i regionalnymi,

c) wytwarzaniem, obrotem, stosowaniem pasz w ywieniu zwierzt, organizmw genetycznie

zmodyfikowanych przeznaczonych do uytku paszowego i pasz z materiaw genetycznie

zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmw genetycznie

zmodyfikowanych przeznaczonych do uytku paszowego,

d) zdrowiem zwierzt przeznaczonych do rozrodu oraz jakoci zdrowotn materiau

biologicznego i jaj wylgowych drobiu,

e) obrotem i iloci stosowanych produktw leczniczych weterynaryjnych,

f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

g) przestrzeganiem przepisw o ochronie zwierzt oraz wymogami dotyczcymi zdrowia

zwierzt,

h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierzt oraz przemieszczaniem zwierzt,

4

i) przestrzeganiem wymaga weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujcych zwierzta

gospodarskie,

j) utrzymywaniem, hodowl, prowadzeniem ewidencji zwierzt dowiadczalnych w jednostkach

dowiadczalnych, hodowlanych i u dostawcw;

8) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, niepodanych i niebezpiecznych,

pozostaoci chemicznych, biologicznych, produktw leczniczych i skae promieniotwrczych u

zwierzt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narzdach zwierzt, w ywnoci, w

wodzie przeznaczonej do pojenia zwierzt oraz paszach;

9) monitorowanie produktw wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot dziaajcy na rynku spoywczym:

a) preparaty do pocztkowego ywienia niemowlt oraz rodki spoywcze specjalnego

przeznaczenia ywieniowego, ktre nie nale do grup okrelonych w art. 24 ust. 2 pkt 1-3

Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (tekst jedn. Dz. U. z

2015 r. poz. 594 z pn. zm.),

b) suplementy diety,

c) rodki spoywcze, do ktrych dodawane s witaminy, skadniki mineralne lub substancje, o

ktrych mowa w zaczniku III cz B i C do rozporzdzenia nr 1925/2006,

10) uznanie wd, jako mineralne wody naturalne, wody rdlane i wody stoowe,

11) przyznawanie uprawnie klasyfikatora grzybw,

12) rejestracja oraz zatwierdzanie, warunkowe zatwierdzanie, przeduanie warunkowego

zatwierdzenia, zawieszanie oraz cofanie zatwierdzenia zakadw, ktre:

a) wprowadzaj do obrotu ywno pochodzenia niezwierzcego,

b) wprowadzaj do obrotu produkty pochodzenia zwierzcego,

c) produkuj lub wprowadzaj do obrotu ywno zawierajc jednoczenie rodki spoywcze

pochodzenia niezwierzcego i produkty pochodzenia zwierzcego, o ktrej mowa w art. 1 ust.

2 rozporzdzenia nr 853/2004, z zastrzeeniem art. 73 ust. 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z pn. zm.),

d) dziaaj na rynku materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci, w tym

zakadw prowadzonych przez podmioty zajmujce si recyklingiem

- w trybie i na zasadach okrelonych w rozporzdzeniu nr 852/2004 i rozporzdzeniu nr

COM(2013)265

13) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemw wymiany informacji, o ktrych mowa w

przepisach Unii Europejskiej;

14) kierowanie systemu RASFF, o ktrym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o

bezpieczestwie ywnoci i ywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z pn. zm.), w tym

przyjmowanie informacji od organw Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach

ywnociowych i paszach ocena ryzyka i stopnia zagroenia spowodowanego niebezpiecznym

produktem ywnociowym lub pasz,

15) zapewnienie przeprowadzenia postpowania dotyczcego wstpnej oceny naukowej oraz

sporzdzenie wstpnego sprawozdania odnonie do nowej ywnoci wprowadzanej do obrotu

w zakresie okrelonym przepisami rozporzdzenia nr 258/97 oraz do przyjmowania od Komisji

Europejskiej wstpnych sprawozda przygotowanych w innych pastwach czonkowskich Unii

Europejskiej, a take do zgaszania uwag i uzasadnionych sprzeciww do takich sprawozda,

16) wykonywanie czynnoci dotyczcych ywnoci genetycznie zmodyfikowanej oraz organizmw

genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do wykorzystania jako ywno w zakresie

5

okrelonym w rozporzdzeniu nr 1829/2003, rozporzdzeniu nr 1830/2003 oraz rozporzdzeniu nr

1946/2003.

Art. 5. 1. W zakresie nadzoru nad zdrowiem rolin, do zada Inspekcji naley, w szczeglnoci:

1) kontrola fitosanitarna rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, podoy i gleby oraz

rodkw transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ocena stanu zagroenia rolin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych

organizmw;

3) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmw szkodliwych;

4) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminw zwalczania organizmw szkodliwych, a take

zapobieganie ich rozprzestrzenianiu si;

5) wydawanie wiadectw fitosanitarnych, paszportw rolin i zawiadcze oraz nadzr nad

jednostkami upowanionymi do wypeniania formularzy paszportw rolin;

6) kontrola zabiegw oczyszczania, odkaania i przerobu rolin, produktw rolinnych lub

przedmiotw;

7) zawiadamianie organizacji ochrony rolin pastwa, z ktrego pochodz roliny, produkty

rolinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu;

8) nadzr nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem

organizmw kwarantannowych, rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw poraonych

przez organizmy kwarantannowe lub niespeniajcych wymaga specjalnych oraz rolin,

produktw rolinnych lub przedmiotw, ktrych wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;

9) prowadzenie rejestru przedsibiorcw wykonujcych dziaalno w zakresie

konfekcjonowania lub obrotu rodkami ochrony rolin oraz prowadzenie szkole w zakresie

ochrony rolin;

10) wydawanie certyfikatw dla producentw stosujcych integrowan produkcj rolin;

11) badania laboratoryjne rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw;

12) wydawanie decyzji w sprawie postpowania z rolinami, produktami rolinnymi lub

przedmiotami podlegajcymi granicznej kontroli fitosanitarnej,

13) kontrola stosowania rodkw ochronnych przeciwko agrofagom rolin;

2. W zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem rodkw ochrony rolin, do zada Inspekcji

nale, w szczeglnoci:

1) kontrola rodkw ochrony rolin dopuszczonych do obrotu;

2) kontrola prawidowoci stosowania rodkw ochrony rolin, oraz zrwnowaonego

stosowania pestycydw, z wyjtkiem sprztu do aplikacji pestycydw;

3) upowanianie jednostek organizacyjnych do wykonywania bada sprztu do stosowania

rodkw ochrony rolin oraz nadzr nad wykonywaniem tych bada i stanem technicznym tego

sprztu;

4) upowanianie jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkole i nadzr nad

przeprowadzaniem tych szkole;

5) nadzr nad jednostkami upowanionymi do przeprowadzania bada skutecznoci rodkw

ochrony rolin;

6) kontrola produkcji ekologicznej i etykietowania produktw ekologicznych;

7) monitorowanie zuycia rodkw ochrony rolin;

8) w odniesieniu do stosowania i oznakowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych

6

oznacze geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalnoci.

3. W zakresie nadzoru nad wytwarzaniem, ocen i obrotem materiaem siewnym, o ktrym mowa

w przepisach o nasiennictwie, do zada Inspekcji nale, w szczeglnoci:

1) ocena polowa, laboratoryjna i cech zewntrznych materiau siewnego;

2) kontrola i ocena tosamoci odmianowej materiau siewnego;

3) kontrola przestrzegania zasad i obowizujcych wymaga w zakresie wytwarzania,

przechowywania i obrotu materiaem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie;

4) wydawanie akredytacji w zakresie pobierania prbek i oceny materiau siewnego oraz

kontrola warunkw ich przestrzegania;

5) wydawanie urzdowych etykiet i plomb oraz nadzr nad jednostkami upowanionymi do

wypeniania etykiet;

6) kontrola materiau siewnego wwoonego z pastw trzecich oraz ustalanie stopni kwalifikacji

tego materiau;

7) dokonywanie oceny materiau siewnego w przypadku zoenia odwoania od oceny

wykonanej przez akredytowane podmioty.

Art. 6. 1. W zakresie nadzoru nad jakoci handlow artykuw rolno spoywczych, do zada

Inspekcji nale, w szczeglnoci:

1) kontrola jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych w produkcji i obrocie, w tym

wywoonych za granic;

2) kontrola jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych przywoonych spoza pastw

czonkowskich Unii Europejskiej oraz spoza pastw czonkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykuw;

3) dokonywanie oceny i wydawanie wiadectw w zakresie jakoci handlowej artykuw rolno-

spoywczych;

4) kontrola artykuw rolno-spoywczych posiadajcych zarejestrowane na podstawie przepisw

o rejestracji i ochronie nazw i oznacze produktw rolnych i rodkw spoywczych oraz

o produktach tradycyjnych chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne

albo bdcych gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnociami oraz wsppraca z jednostkami

sprawujcymi tak kontrol w innych pastwach;

5) kontrola wyrobw winiarskich posiadajcych zarejestrowane na podstawie przepisw

o wyrobie i rozlewie wyrobw winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

chronione nazwy pochodzenia albo chronione oznaczenia geograficzne oraz wsppraca

z jednostkami sprawujcymi kontrol w innych pastwach;

6) kontrola i nadzr nad jednostkami certyfikujcymi w rolnictwie ekologicznym;

7) nadzr nad jednostkami certyfikujcymi w procesie produkcji produktw rolnych i rodkw

spoywczych posiadajcych chronion nazw pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne

lub bdcych gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnociami;

8) kontrola warunkw skadowania i transportu artykuw rolno-spoywczych;

9) nadzr nad rynkiem owocw i warzyw;

10) certyfikacja chmielu i produktw chmielowych.

2. Inspekcja wsppracuje z organizacjami midzynarodowymi zajmujcymi si jakoci handlow

artykuw rolno-spoywczych oraz ich obrotem midzynarodowym lub uczestniczy w pracach tych

organizacji, jak te wsppracuje z urzdowymi jednostkami kontrolnymi w innych pastwach

7

w zakresie kontroli jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych, w tym wymianie informacji

lub prbek artykuw rolno-spoywczych.

3. Inspekcja udziela informacji i szkolenia w zakresie przepisw i wymaga dotyczcych jakoci

handlowej lub ustalania klas jakoci handlowej oraz metod i bada artykuw rolno-spoywczych.

4. Inspekcja sprawuje nadzr w zakresie jakoci handlowej okrelonej przepisami Unii Europejskiej

odnoszcymi si do:

1) misa drobiowego;

2) jaj;

3) tusz wieprzowych;

4) tusz woowych;

5) tusz innych zwierzt;

6) misa pochodzcego z byda w wieku do 12 miesicy.

5. Nadzr nad jakoci handlow artykuw rolno-spoywczych w obrocie detalicznym sprawuje

Inspekcja Handlowa.

Art. 7. 1. Inspekcja sprawuje nadzr nad wprowadzaniem do obrotu nawozw, nawozw

oznaczonych znakiem "NAWZ WE" i rodkw wspomagajcych upraw rolin.

2. Inspekcja przeprowadza kontrol przestrzegania przepisw dotyczcych warunkw przewozu,

stosowania i przechowywania nawozw, nawozw oznaczonych znakiem NAWZ WE oraz

rodkw wspomagajcych upraw rolin.

3. Inspekcja przeprowadza kontrol w zakresie speniania przez nawozy oraz rodki wspomagajce

upraw rolin wytworzone z produktw ubocznych pochodzenia zwierzcego, o ktrych mowa

w rozporzdzeniu nr 1069/2009 lub zawierajce te produkty.

Art. 8. 1. Inspekcja kontroluje zbieranie, transportowanie, przechowywanie, operowanie,

przetwarzanie oraz wykorzystywanie lub usuwanie produktw ubocznych pochodzenia zwierzcego

nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi oraz produktw z nich pozyskanych celem

zabezpieczenia tych materiaw przed stwarzaniem zagroenia dla zdrowia zwierzt lub ludzi,

w tym take w zakresie wykorzystania tych produktw, jako nawozw, polepszaczy gleby lub do

produkcji pasz.

2. Inspekcja sprawuje nadzr nad wprowadzeniem na rynek oraz eksportem i tranzytem ubocznych

produktw pochodzenia zwierzcego nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi, a take

produktw z nich pozyskanych.

3. Inspekcja sprawuje nadzr nad produkcj, obrotem i stosowaniem w ywieniu mczki misno-

kostnych.

Art. 9. 1. Inspekcja wykonuje zadania okrelone w przepisach odrbnych

2. Zadania Inspekcji w stosunku do jednostek organizacyjnych podlegych i nadzorowanych przez

Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych przebywajcych na tych terenach

Rzeczpospolitej Polskiej wykonuje Inspektor Weterynarii i ywnoci Wojska Polskiego.

3. Inspektor Weterynarii i ywnoci Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy

Wojskowej Inspekcji Weterynarii i ywnoci.

4. Inspektor Weterynarii i ywnoci Wojska Polskiego lub osoba przez niego upowaniona moe

uczestniczy w prowadzonej przez organy Inspekcji:

1) weterynaryjnej i fitosanitarnej kontroli granicznej rodkw transportu, w tym okrtw

8

i statkw powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierzt lub produktw pochodzenia

zwierzcego lub rolinnego na potrzeby Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk

obcych;

2) kontroli zakadw zaopatrujcych lub ubiegajcych si o zaopatrywanie Si Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w produkty pochodzenia zwierzcego lub

rolinnego.

5. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, organizacj oraz szczegowe warunki i tryb

wykonywania zada przez Wojskow Inspekcj Weterynarii i ywnoci, uwzgldniajc rodzaj

i charakter zada, kompetencje i wymagania niezbdne do sprawowania nadzoru oraz moliwo

skutecznego wykonywania tych zada.

6. Rada Ministrw w drodze rozporzdzenia, okreli formy wsppracy organw Inspekcji

z Wojskow Inspekcj Weterynarii i ywnoci, uwzgldniajc:

1) sposb i tryb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o ktrym mowa w art. 4

pkt 1 5;

2) zakres tej wsppracy przy zwalczaniu chorb zakanych zwierzt;

3) warunki i sposb organizacji, uczestnictwa i prowadzenia wsplnych szkole Inspekcji

i Wojskowej Inspekcji Weterynarii i ywnoci.

Art. 10. 1. Organy Inspekcji, przy wykonywaniu swoich zada, wsppracuj z waciwymi

organami administracji rzdowej, jednostkami samorzdu terytorialnego, pastwowymi

jednostkami organizacyjnymi realizujcymi polityk roln pastwa oraz jednostkami

organizacyjnymi penicymi funkcj agencji patniczych w zakresie realizacji Wsplnej Polityki

Rolnej.

Art. 11. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i sposb wsppracy organw

Inspekcji z organami celnymi, w tym przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych

zwierzt domowych towarzyszcych podrnym, majc na wzgldzie zapewnienie sprawnej

kontroli przeprowadzanej przez te organy ochrony zdrowia publicznego.

Rozdzia 2

Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji

Art. 12. 1. Organami Inspekcji s:

1) Gwny Inspektor Weterynarii i ywoci, zwany dalej Gwnym Inspektorem;

2) wojewdzki inspektor weterynarii i ywnoci, zwany dalej wojewdzkim inspektorem, jako

kierownik wojewdzkiej inspekcji weterynarii i ywnoci wchodzcej w skad niezespolonej

administracji rzdowej w wojewdztwie;

3) powiatowy inspektor weterynarii i ywnoci, zwany dalej powiatowym inspektorem, jako

kierownik powiatowej inspekcji weterynarii i ywnoci wchodzcej w skad niezespolonej

administracji rzdowej;

4) graniczny inspektor weterynarii i ywnoci, zwany dalej granicznym inspektorem, jako

kierownik granicznej inspekcji weterynarii i ywnoci wchodzcej w skad niezespolonej

administracji rzdowej;

2. Zadania organw Inspekcji wykonuj:

1) osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania

9

okrelonych czynnoci;

2) osoby niebdce lekarzami weterynarii wyznaczone do wykonywania okrelonych czynnoci

o charakterze pomocniczym;

3. Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania okrelonych czynnoci oraz osoby, o ktrych

mowa w ust. 2 pkt 2, wykonuj powierzone czynnoci pod nadzorem i w imieniu organw

Inspekcji.

4. Lekarze weterynarii, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, s urzdowymi lekarzami weterynarii.

5. Zadania-czynnoci zatwierdzonego lekarza weterynarii okrelone w przepisach Unii Europejskiej

wykonuje urzdowy lekarz weterynarii.

Art. 13. 1. Inspekcj kieruje Gwny Inspektor, bdcy centralnym organem administracji

rzdowej.

2. Prezes Rady Ministrw sprawuje nadzr nad dziaalnoci Gwnego Inspektora.

3. Prezes Rady Ministrw powouje Gwnego Inspektora spord osb wyonionych w drodze

otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrw odwouje Gwnego Inspektora.

Gwny Inspektor peni obowizki do dnia powoania jego nastpcy.

4. Stanowisko Gwnego Inspektora moe zajmowa osoba, ktra:

1) jest lekarzem weterynarii posiadajcym prawo wykonywania zawodu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z peni praw publicznych;

4) nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne lub umylne

przestpstwo skarbowe;

5) nie bya karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzdach organw wadzy

publicznej lub penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi;

6) posiada kompetencje kierownicze;

7) posiada co najmniej 7-letni sta pracy w administracji publicznej w zakresie objtym

przedmiotem dziaalnoci Inspekcji, w tym co najmniej 3-letni sta pracy na stanowisku

kierowniczym;

8) posiada tytu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub prewencji

weterynaryjnej i higieny pasz lub higieny zwierzt rzenych i ywnoci pochodzenia

zwierzcego.

5. Informacj o naborze na stanowisko Gwnego Inspektora ogasza si przez umieszczenie

ogoszenia w miejscu powszechnie dostpnym w siedzibie urzdu oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej urzdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.

Ogoszenie powinno zawiera:

1) nazw i adres urzdu;

2) okrelenie stanowiska;

3) wymagania zwizane ze stanowiskiem wynikajce z przepisw prawa;

4) zakres zada wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentw;

6) termin i miejsce skadania dokumentw;

7) informacj o zasadach naboru.

6. Termin, o ktrym mowa w ust. 5 pkt 6 , nie moe by krtszy ni 10 dni od dnia opublikowania

ogoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.

10

7. Nabr na stanowisko Gwnego Inspektora przeprowadza zesp, powoany przez Szefa

Kancelarii Prezesa Rady Ministrw z upowanienia Prezesa Rady Ministrw, liczcy 5 osb, w tym

Przedstawiciel Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz bdcy obserwatorem Przedstawiciel

Szefa Suby Cywilnej, ktrych wiedza i dowiadczenie daj rkojmi wyonienia najlepszych

kandydatw. W toku naboru ocenia si dowiadczenie zawodowe kandydata, wiedz niezbdn do

wykonywania zada na stanowisku, na ktre jest przeprowadzany nabr oraz kompetencje

kierownicze.

8. Czonkowie zespou zobowizani s zachowa w tajemnicy informacje dotyczce osb

ubiegajcych si o stanowisko, uzyskane w trakcie naboru.

9. W toku naboru zesp wyania nie wicej ni 3 kandydatw, ktrych przedstawia Szefowi

Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.

10. Z przeprowadzonego naboru zesp sporzdza protok zawierajcy:

1) nazw i adres urzdu;

2) okrelenie stanowiska, na ktre by prowadzony nabr, oraz liczb kandydatw;

3) imiona, nazwiska i adresy kandydatw uszeregowanych wedug poziomu speniania przez

nich wymaga okrelonych w ogoszeniu o naborze;

4) informacj o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyonienia kandydata;

6) skad zespou.

11. Wynik naboru ogasza si niezwocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji

Publicznej urzdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw.

Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw i adres urzdu;

2) okrelenie stanowiska, na ktre by prowadzony nabr;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatw oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu

przepisw Kodeksu cywilnego albo informacj o niewyonieniu kandydata.

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw

ogoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpatne.

13. Prezes Rady Ministrw powouje Zastpcw Gwnego Inspektora, w liczbie 4, spord osb

wyonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Gwnego Inspektora.

Prezes Rady Ministrw, na wniosek Gwnego Inspektora moe odwoa Zastpcw Gwnego

Inspektora.

14. Zesp przeprowadzajcy nabr na stanowiska, o ktrych mowa w ust. 13 powouje Gwny

Inspektor.

15. Stanowisko Zastpcy Gwnego Inspektora moe zajmowa osoba, ktra:

1) jest lekarzem weterynarii posiadajcym prawo wykonywania zawodu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej lub posiada tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z peni praw publicznych;

4) nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne

przestpstwo skarbowe;

5) nie bya karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzdach organw wadzy

publicznej lub penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi;

6) posiada kompetencje kierownicze;

7) posiada co najmniej 5-letni sta pracy w administracji publicznej w zakresie objtym

11

przedmiotem dziaalnoci Inspekcji, w tym co najmniej 2-letni sta pracy na stanowisku

kierowniczym;

16. Co najmniej jeden Zastpca Gwnego Inspektora musi by lekarzem weterynarii posiadajcym

prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej speniajcym kryteria

okrelone w ust. 16;

17. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o ktrych mowa w ust. 13 stosuje si

odpowiednio ust. 5 12;

18. Gwny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Pastwowego Inspektoratu

Weterynarii i ywnoci, zwanego dalej Pastwowym Inspektoratem.

19. Organizacj Pastwowego Inspektoratu okrela statut nadany, w drodze zarzdzenia, przez

Prezesa Rady Ministrw.

20. Organizacj wewntrzn i szczegowy zakres zada Pastwowego Inspektoratu Weterynarii

i ywnoci okrela Gwny Inspektor w regulaminie organizacyjnym.

Art. 14. 1. Gwny Inspektor, w szczeglnoci:

1) ustala oglne kierunki dziaania Inspekcji oraz wydaje instrukcje i wytyczne okrelajce

sposb jej postpowania w zakresie realizacji zada Inspekcji, w tym w zakresie stosowania

przepisw Unii Europejskiej lub sposobu realizacji celw w nich wyraonych;

2) koordynuje, nadzoruje i kontroluje wykonywanie zada Inspekcji przez wojewdzkich,

powiatowych i granicznych inspektorw;

3) wydaje zarzdzenia i decyzje lub wystpuje do innych organw o ich wydanie;

4) moe wydawa wojewdzkim, powiatowym i granicznym inspektorom wice wytyczne

i polecenia dotyczce podjcia okrelonych czynnoci oraz da informacji z zakresu

wykonywanych przez nich zada;

5) wydaje wic instrukcj w sprawie postpowania powiatowych inspektorw przy

wyznaczaniu na czas okrelony lekarzy weterynarii i innych osb, o ktrych mowa w art. 12

ust. 2, do wykonywania okrelonych czynnoci, majc na wzgldzie ujednolicenie trybu

postpowania, zapewnienie transparentnoci wyznaczenia oraz odpowiedni poziom i jako

wykonywanych czynnoci, jak te oglny dostp do informacji o prowadzonym naborze oraz

moe da informacji, co do sposobu jej wykonywania.

6) dokonuje analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej, bezpieczestwa ywnoci i pasz oraz

wymaga przy ich produkcji;

7) koordynuje i nadzoruje urzdowe kontrole przeprowadzane przez organy Inspekcji w zakresie

powiadamiania o niebezpiecznej ywnoci, w tym ywnoci pochodzenia zwierzcego oraz

paszach okrelonych w przepisach o paszach oraz o materiaach i wyrobach przeznaczonych do

kontaktu z ywnoci, w ramach sieci systemu RASFF;

8) kieruje sieci systemu RASFF, prowadzi krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF i jest

odpowiedzialny za jego funkcjonowanie oraz powiadamia Komisj Europejsk o stwierdzonych

przypadkach niebezpiecznej ywnoci oraz pasz;

9) koordynuje, nadzoruje i kontroluje zbieranie informacji w ramach systemu identyfikacji

i rejestracji zwierzt,

10) utrzymuje rezerw szczepionek, biopreparatw i produktw biobjczych oraz innych

rodkw niezbdnych do diagnozowania i zwalczania organizmw kwarantannowych oraz

chorb zakanych zwierzt, w tym chorb odzwierzcych, oraz monitorowania chorb

odzwierzcych i odzwierzcych czynnikw chorobotwrczych, a take zwizanej z nimi

12

opornoci na rodki przeciwdrobnoustrojowe u zwierzt, w ywnoci i paszach;

11) dokonuje oceny stanu zagroenia upraw na terytorium kraju przez organizmy

kwarantannowe oraz prowadzi ewidencj wystpowania tych organizmw;

12) zarzdza systemem wymiany informacji, o ktrym mowa w art. 64 ust. 1;

13) sprawuje nadzr nad prawidowym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego,

o ktrym mowa w art. 51 ust. 1, w ramach ktrego w szczeglnoci:

a) ma prawo do bezporedniego dostpu do danych zawartych w centralnej bazie danych,

o ktrej mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1,

b) przeprowadza kontrol w zakresie prawidowego funkcjonowania systemu

teleinformatycznego, o ktrym mowa w art. 51 ust. 1, w tym kontroluje wprowadzanie przez

upowanione podmioty danych dotyczcych wynikw przeprowadzonych bada

laboratoryjnych, w zakresie okrelonym w art. 45, do centralnej bazy danych, o ktrej mowa

w art. 51 ust. 1 pkt 1;

14) prowadzi Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu ywnociowego FAO/WHO oraz koordynuje

udzia w pracach Komisji Kodeksu ywnociowego FAO/WHO;

15) inicjuje i organizuje szkolenia dla urzdowych lekarzy weterynarii oraz doskonalenia

zawodowe dla pracownikw Inspekcji w zakresie objtym zadaniami Inspekcji;

16) moe inicjowa, organizowa i prowadzi dziaalno informacyjn dla podmiotw

podlegajcych nadzorowi Inspekcji oraz prowadzi szkolenia z zakresu realizacji zada

Inspekcji.

17) wykonuje zadania okrelone w przepisach odrbnych.

2. Gwny Inspektor, w zakresie realizacji zada Inspekcji, wsppracuje z:

1) organami pastw czonkowskich Unii Europejskiej,

2) waciwymi organami innych pastw na podstawie zawartych umw i porozumie,

3) Komisj Europejsk,

4) organizacjami midzynarodowymi.

3. Gwny Inspektor w zakresie realizacji zadania, o ktrym mowa w ust. 2, dziaa z urzdu lub na

wniosek waciwych organw, o ktrych mowa w ust. 2, organizacji midzynarodowych lub

Komisji Europejskiej.

4. Gwny Inspektor, realizujc zadanie, o ktrym mowa w ust. 2, przekazuje informacje uzyskane

przez organy Inspekcji przy wykonywaniu czynnoci okrelonych w ustawie.

5. Gwny Inspektor moe odmwi przekazania informacji organom, o ktrych mowa w ust. 2,

organizacjom midzynarodowym oraz Komisji Europejskiej, lub podjcia dziaa, o ktrych mowa

w ust. 2, jeeli mogoby to stanowi zagroenie dla bezpieczestwa pastwa.

6. Do informacji, o ktrych mowa w ust. 4, stosuje si przepisy o ochronie informacji niejawnych.

7. Informacje, o ktrych mowa w ust. 4, dotyczce dziaa:

1) naruszajcych lub mogcych narusza prawodawstwo weterynaryjne, fitosanitarne oraz

zwizane z bezpieczestwem ywnoci w stopniu zagraajcym zdrowiu publicznemu lub

2) majcych szczeglne znaczenie dla Unii Europejskiej lub powodujcych konsekwencje dla

poszczeglnych pastw czonkowskich - Gwny Inspektor, w porozumieniu z Komisj

Europejsk i organami, o ktrych mowa w ust. 2 oraz zainteresowanych pastw czonkowskich,

w przypadku braku innych rodkw zapobiegawczych, podaje informacje, o ktrych mowa

w ust. 7 do publicznej wiadomoci w rodkach masowego przekazu.

8. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, zakres i tryb wsppracy Gwnego

Inspektora z organami Unii Europejskiej i pastw trzecich, Komisj Europejsk oraz innymi

13

organizacjami midzynarodowymi, ktrych Rzeczpospolita Polska jest czonkiem, biorc pod

uwag:

1) prawidowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego, fitosanitarnego oraz zwizanego

z bezpieczestwem ywnoci i pasz;

2) wykrywanie narusze prawodawstwa, o ktrym mowa w pkt 1 i zapobieganie im;

3) konieczno informowania o zawieranych z pastwami trzecimi umowach lub

porozumieniach w zakresie weterynarii, bezpieczestwa ywnoci i pasz oraz ochrony rolin.

9. Gwny Inspektor moe wystpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe

dla wykonania zada Inspekcji i jest odpowiedzialny za prawidowe wydatkowanie przyznanych

rodkw.

10. Gwny Inspektor skada Prezesowi Rady Ministrw corocznie, do dnia 30 kwietnia,

sprawozdanie z realizacji zada Inspekcji w roku ubiegym.

Art. 15. 1. Wojewdzki inspektor podlega, w zakresie realizacji zada Inspekcji na obszarze swojej

waciwoci, Gwnemu Inspektorowi.

2. Graniczny inspektor podlega Gwnemu Inspektorowi.

3. Powiatowy inspektor podlega wojewdzkiemu inspektorowi.

4. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, terytorialny zakres dziaania powiatowych

i granicznych inspektorw oraz ich siedziby, biorc pod uwag:

1) zasadniczy podzia terytorialny pastwa, z tym e zakres dziaania powiatowego inspektora

moe obejmowa kilka powiatw;

2) moliwoci finansowe i organizacyjne Inspekcji;

3) potrzeb zapewnienia realizacji zada Inspekcji na obszarze caego kraju.

Art. 16. 1. Wojewdzkim, powiatowym i granicznym inspektorem moe by osoba, ktra:

1) jest lekarzem weterynarii posiadajcym prawo wykonywania zawodu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z peni praw publicznych;

4) nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne lub umylne

przestpstwo skarbowe;

5) nie bya karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzdach organw wadzy

publicznej lub penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi;

6) posiada kompetencje kierownicze;

7) posiada co najmniej:

a) 5-letni sta pracy w administracji publicznej w zakresie objtym przedmiotem dziaalnoci

Inspekcji - w przypadku wojewdzkiego Inspektora,

b) 3-letni sta pracy w administracji publicznej w zakresie objtym przedmiotem dziaalnoci

Inspekcji - w przypadku powiatowego i granicznego Inspektora,

c) posiada tytu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub prewencji

weterynaryjnej i higieny pasz lub higieny zwierzt rzenych i ywnoci pochodzenia

zwierzcego.

2. Zastpc wojewdzkiego, granicznego i powiatowego inspektora moe by osoba, ktra:

1) jest lekarzem weterynarii posiadajcym prawo wykonywania zawodu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej lub posiada tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny;

14

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z peni praw publicznych;

4) nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne lub umylne

przestpstwo skarbowe;

5) nie bya karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzdach organw wadzy

publicznej lub penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi;

6) posiada kompetencje kierownicze;

7) posiada co najmniej:

a) 5-letni sta pracy w administracji publicznej w zakresie objtym przedmiotem dziaalnoci

Inspekcji - w przypadku zastpcy wojewdzkiego inspektora,

b) 3-letni sta pracy w administracji publicznej w zakresie objtym przedmiotem dziaalnoci

Inspekcji w przypadku powiatowego i granicznego inspektora;

c) posiada tytu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub prewencji

weterynaryjnej i higieny pasz lub higieny zwierzt rzenych i ywnoci pochodzenia

zwierzcego w odniesieniu do zastpcw wojewdzkiego, granicznego i powiatowego

inspektora bdcych lekarzami weterynarii.

d) ukoczya studia wysze na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub kierunku pokrewnym albo

posiada dyplom uzyskany w szkoach wyszych za granic uznany zgodnie z odrbnymi

przepisami za rwnowany z dyplomem uzyskiwanym w kraju lub jest lekarzem i uzyskaa,

w trybie przewidzianym w odrbnych przepisach, specjalizacj przewidzian w wykazie

specjalizacji okrelonym na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 1985r.

o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 j.t.) lub posiada tytu zawodowy

magistra i uzyskaa dodatkowe kwalifikacje majce zastosowanie w realizacji zada Inspekcji

okrelone na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pastwowej

Inspekcji Sanitarnej.

3. Co najmniej jeden z zastpcw odpowiednio wojewdzkiego, granicznego oraz powiatowego

inspektora musi by lekarzem weterynarii.

4. Czynnoci wynikajce ze stosunku pracy wobec:

1) wojewdzkiego inspektora oraz jego zastpcy - wykonuje Gwny Inspektor;

2) powiatowego inspektora oraz jego zastpcy - wykonuje wojewdzki inspektor;

3) granicznego inspektora oraz jego zastpcy - wykonuje Gwny Inspektor.

Art. 17. 1. Gwny Inspektor moe zawiesi w wykonywaniu obowizkw wojewdzkiego,

powiatowego lub granicznego inspektora lub jego zastpc, jeeli jego dziaalno lub dziaalno

kierowanego przez niego inspektoratu moe zagrozi prawidowemu wykonywaniu zada

Inspekcji. Podejmujc decyzj o zawieszeniu, Gwny Inspektor wyznacza osob penic

obowizki zawieszonego organu.

2. Okres zawieszenia, o ktrym mowa w ust. 1, trwa do czasu zakoczenia postpowania

wyjaniajcego lub dyscyplinarnego w rozumieniu przepisw o subie cywilnej.

3. W stosunku do powiatowego inspektora i jego zastpcy kompetencje, o ktrych mowa w ust. 1,

przysuguj wojewdzkiemu inspektorowi.

Art. 18. 1. Wojewdzki inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewdzkiego

inspektoratu weterynarii i ywnoci, ktrego jest Kierownikiem.

2. Powiatowy inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu

15

weterynarii i ywnoci, ktrego jest Kierownikiem.

3. Graniczny inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego inspektoratu weterynarii

i ywnoci, ktrego jest Kierownikiem.

4. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, organizacj wojewdzkich, powiatowych i

granicznych inspektoratw weterynarii i ywnoci, majc na wzgldzie prawidowo realizacji

zada Inspekcji.

Art. 19. 1. Wojewdzki inspektor, w szczeglnoci:

1) koordynuje i nadzoruje realizacje ustawowych zada Inspekcji na terenie wojewdztwa;

2) reprezentuje wojewdzki inspektorat na zewntrz, skada owiadczenia woli w sprawach

majtkowych i przyjmuje inne zobowizania w granicach posiadanych penomocnictw;

3) ustala kierunki dziaania, wydaje instrukcje okrelajce sposb postpowania powiatowych

inspektorw na obszarze wojewdztwa oraz kontroluje sposb wykonywania przez nich zada

Inspekcji;

4) moe wydawa powiatowym inspektorom polecenia dotyczce podjcia okrelonych

czynnoci oraz da od nich informacji z zakresu ich dziaania;

5) udziela upowanie pracownikom Inspekcji do wykonywania zada w imieniu Powiatowego

Wojewdzkiego inspektora;

6) organizuje szkolenia dla lekarzy weterynarii oraz doskonalenia zawodowe dla pracownikw

Inspekcji w zakresie objtym zadaniami Inspekcji;

7) moe inicjowa, organizowa i prowadzi dziaalno informacyjn dla podmiotw

podlegajcych nadzorowi Inspekcji oraz prowadzi szkolenia z zakresu realizacji zada

Inspekcji;

8) nadzoruje na obszarze wojewdztwa dziaanie systemw informatycznych utworzonych

i uytkowanych przez Inspekcj;

9) wydaje decyzje administracyjne w sprawach nalecych do zakresu dziaania i kompetencji

Inspekcji;

10) wydaje regulaminy, instrukcje i zarzdzenia wewntrzne;

11) prowadzi rejestr podmiotw przedsibiorcw oraz inne okrelone zadaniami Inspekcji;

12) wykonuje inne zadania zlecone przez Gwnego Inspektora lub okrelone w przepisach

odrbnych.

2. Wojewdzki oraz graniczny inspektor corocznie, do dnia 30 marca, a na danie Gwnego

Inspektora w kadym czasie, przekazuj Gwnemu Inspektorowi informacje o realizacji zada

Inspekcji odpowiednio na obszarze wojewdztwa albo w terytorialnym zakresie dziaania

granicznego inspektora.

3. Powiatowy inspektor corocznie, do dnia 28 lutego, a na danie wojewdzkiego inspektora

w kadym czasie, przekazuje wojewdzkiemu inspektorowi informacje o realizacji zada Inspekcji

w terytorialnym zakresie dziaania powiatowego inspektora.

Art. 20. 1. W rozumieniu Kodeksu postpowania administracyjnego, w sprawach zwizanych

z wykonywaniem zada Inspekcji, organem pierwszej instancji jest powiatowy inspektor, chyba e

przepisy odrbne stanowi inaczej.

2. W rozumieniu Kodeksu postpowania administracyjnego w postpowaniu administracyjnym

organem wyszego stopnia, w stosunku do:

1) powiatowego inspektora - jest wojewdzki inspektor;

16

2) wojewdzkiego i granicznego inspektora - jest Gwny Inspektor.

3. Organ wyszego stopnia moe podejmowa wszelkie czynnoci nalece do zakresu dziaania

organu niszego stopnia, jeeli jest to uzasadnione szczegln wag lub zawioci sprawy. W tych

przypadkach organ wyszego stopnia staje si organem pierwszej instancji.

4. O podjciu czynnoci, o ktrych mowa w ust. 3, organ wyszego stopnia powiadamia organ

pierwszej instancji.

5. Gwny Inspektor moe podejmowa wszelkie czynnoci nalece do zakresu dziaania

Inspekcji, w celu przeciwdziaania zagroeniom, o ktrych mowa w art. 26 ust. 1. W tych

przypadkach Gwny Inspektor staje si organem pierwszej instancji. O podjciu czynnoci Gwny

Inspektor zawiadamia wojewdzkiego, powiatowego lub granicznego inspektora.

Art. 21. 1. Koszty dziaalnoci Inspekcji i wykonywania zada okrelonych w przepisach niniejszej

ustawy pokrywane s z budetu pastwa.

2. Pastwowy Inspektorat, wojewdzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii

i ywnoci s pastwowymi jednostkami budetowymi.

3. Gwny Inspektor jest dysponentem pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia budetu pastwa.

4. Wojewdzki inspektor jest dysponentem drugiego i trzeciego stopnia budetu pastwa.

5. Powiatowy i graniczny inspektor jest dysponentem trzeciego stopnia budetu pastwa.

6. W budecie Gwnego Inspektora wyodrbnia si rodki przeznaczone na:

1) zwalczanie chorb zakanych zwierzt i chorb odzwierzcych podlegajcych obowizkowi

zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikajce z planw

gotowoci zwalczania chorb zakanych zwierzt;

2) badania kontrolne zakae zwierzt;

3) monitorowanie chorb odzwierzcych i odzwierzcych czynnikw chorobotwrczych

podlegajcych obowizkowi monitorowania oraz zwizanej z nimi opornoci na rodki

przeciwdrobnoustrojowe u zwierzt, w ywnoci i paszach;

4) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, niepodanych i niebezpiecznych,

pozostaoci chemicznych, biologicznych, produktw leczniczych i skae promieniotwrczych

u zwierzt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narzdach zwierzt, w ywnoci,

w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierzt oraz paszach;

5) realizacj rocznych planw urzdowej kontroli pasz i pasz leczniczych;

6) nadzr nad obrotem i iloci stosowanych produktw leczniczych weterynaryjnych;

7) nadzr nad ubojem zwierzt rzenych, w tym badaniem przedubojowym i poubojowym,

ocen misa i nadzr nad przestrzeganiem przepisw o ochronie zwierzt w trakcie uboju;

8) nadzr nad pozyskiwaniem i przetwrstwem rodkw spoywczych, nadzr nad

skadowaniem, transportem i obrotem rodkami spoywczymi;

9) nadzr nad badaniem misa zwierzt ownych;

10) badanie laboratoryjne misa na obecno woni;

11) nadzr nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz leczniczych;

12) nadzr nad przestrzeganiem przepisw o ochronie zwierzt;

13) zwalczanie chorb zakanych rolin oraz innych dziaa, zwizanych ze stwierdzeniem

organizmw kwarantannowych;

14) kontrol fitosanitarn rolin lub przedmiotw, podoy i gleby oraz rodkw transportu

w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

15) ocen stanu zagroenia rolin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych

17

organizmw;

16) nadzr nad obrotem i stosowaniem rodkw ochrony rolin;

17) nadzr nad obrotem, ocen i kontrol materiau siewnego.

2. Lekarzom weterynarii i innym osobom, o ktrych mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, wyznaczonym do

wykonywania czynnoci, o ktrych mowa w art. 22, przysuguje wynagrodzenie w wysokoci

okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 9.

Art. 22. 1. Powiatowy inspektor do wykonywania czynnoci urzdowych, moe:

1) wyznacza na czas okrelony lekarzy weterynarii niebdcych pracownikami Inspekcji do:

a) szczepie ochronnych lub bada rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzeday zwierzt,

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierzt,

c) badania zwierzt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania

wiadectw zdrowia,

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierzt rzenych, w tym badania przedubojowego

i poubojowego, oceny misa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisw o ochronie zwierzt

w trakcie uboju,

e) badania misa zwierzt ownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwrstwem lub przechowywaniem misa

i produktw misnych oraz wystawiania wymaganych wiadectw zdrowia,

g) sprawowania nadzoru nad pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz punktami odbioru

mleka, przetwrstwem oraz przechowywaniem produktw wytworzonych z wykorzystaniem

mleka i wystawiania wymaganych wiadectw zdrowia

h) sprawowania nadzoru nad wyadowywaniem ze statkw rybackich i statkw przetwrni

produktw rybowstwa, nad obrbk, przetwrstwem lub przechowywaniem tych produktw

oraz limakw i ab oraz wystawiania wymaganych wiadectw zdrowia,

i) sprawowania nadzoru nad przetwrstwem, konfekcjonowaniem i przechowywaniem jaj

konsumpcyjnych i produktw jajecznych oraz wystawiania wymaganych wiadectw zdrowia,

j) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, w tym take

stosowaniem pasz na uytek wasny,

k) pobierania prbek do bada,

l) sprawowania nadzoru nad sprzeda bezporedni,

) badania laboratoryjnego misa na obecno woni,

m) sprawowania nadzoru nad produkcj marginaln, lokaln i ograniczon,

n) kontroli administracyjnych, w tym kontroli na miejscu przestrzegania wymogw, w zakresie

okrelonym w przepisach o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego, jako

organ kontroli, o ktrym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporzdzenia nr 809/2014

ustanawiajcego zasady stosowania rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzdzania i kontroli, rodkw rozwoju

obszarw wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodnoci (w zwizku z art. 38 ustawy

o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego Dz.U. z 2015 r. poz. 1551 j.t.

z pn. zm.)

2) wyznacza na czas okrelony lekarzy weterynarii niebdcych pracownikami Inspekcji,

wiadczcych usugi weterynaryjne w ramach zakadu leczniczego dla zwierzt do wykonywania

zada wskazanych w pkt 1;

18

3) wyznacza na czas okrelony osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje do:

a) przeprowadzania kontroli, w tym pobierania prbek, oceny i badan laboratoryjnych rolin,

produktw rolinnych lub przedmiotw,

b) przeprowadzania kontroli warunkw wykonywania zabiegw zapobiegajcych

rozprzestrzenianiu si organizmw szkodliwych, wymaganych w przepisach innych pastw,

c) przeprowadzania kontroli jednostek upowanionych do prowadzenia bada sprawnoci

technicznej opryskiwaczy,

d) przeprowadzania kontroli jednostek upowanionych do bada skutecznoci dziaania

rodkw ochrony rolin, prowadzonych w ramach dopuszczania do ich obrotu,

e) zaopatrywania rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw bd dokumentw im

towarzyszcych w oznakowania wymagane w przepisach innych pastw,

f) wydawania certyfikatw dla producentw stosujcych integrowan produkcj,

g) wykonania innych okrelonych czynnoci o charakterze pomocniczym.

2. Wyznaczenie do wykonania czynnoci, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje w drodze decyzji

administracyjnej powiatowego inspektora, okrelajcej rodzaj i zakres czynnoci przekazanych do

wykonania.

3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, wyznaczenie lekarza weterynarii nastpuje po

uzyskaniu zgody kierownika zakadu leczniczego dla zwierzt, w ramach ktrego lekarz ten

wiadczy usugi weterynaryjne.

4. Wykonywanie czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1, nastpuje po zawarciu przez powiatowego

inspektora umowy z:

1) osobami, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,

2) podmiotem prowadzcym zakad leczniczy dla zwierzt - w przypadku, o ktrym mowa

w ust. 1 pkt 2,

- okrelajcej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynnoci, wysoko wynagrodzenia za

ich wykonanie oraz termin patnoci, a w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowo

imi i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii wiadczcego usugi weterynaryjne w ramach

zakadu leczniczego dla zwierzt.

5. Powiatowy inspektor przekazuje kierownikowi zakadu higieny weterynaryjnej wchodzcego

w skad wojewdzkiego inspektoratu, zwanego dalej "zakadem higieny weterynaryjnej", kopi

decyzji administracyjnej w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnoci okrelonej w ust. 1

pkt 1 lit. oraz kopi umowy, o ktrej mowa w ust. 4. pkt. 1, o wykonywanie tej czynnoci.

6. Powiatowy inspektor prowadzi list osb wyznaczonych do wykonywania czynnoci, o ktrych

mowa w ust. 1.

7. Uchylenie decyzji, o ktrej mowa w ust. 2 i rozwizanie umowy ze skutkiem natychmiastowym

moe nastpi w przypadku:

1) gdy wykonywanie czynnoci przez wyznaczony podmiot moe spowodowa zagroenie dla

zdrowia publicznego lub zwierzt;

2) niewywizywania si wyznaczonego podmiotu z powierzonych mu do wykonania czynnoci,

w szczeglnoci przez niewykonywanie ich terminowo;

3) stwierdzenia zaniedba w dokumentowaniu wykonywanych czynnoci;

4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;

5) zoenia wniosku przez osob wyznaczon, a take po zoeniu wniosku przez:

a) kierownika zakadu higieny weterynaryjnej - w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1

lit. ,

19

b) kierownika zakadu leczniczego dla zwierzt - w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2.

8. O dokonaniu zmian w zakresie wyznaczenia do wykonywania czynnoci, o ktrej mowa w ust. 1

pkt 1 lit. , powiatowy inspektor powiadamia kierownika zakadu higieny weterynaryjnej.

9. Rada Ministrw po zasigniciu opinii Gwnego Inspektora oraz Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) zakres czynnoci pomocniczych wykonywanych przez osoby, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3,

oraz kwalifikacje osb wyznaczonych do wykonywania czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1,

2) warunki i wysoko wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1, -

majc na wzgldzie rodzaj czynnoci, stopie jej skomplikowania, czas przeznaczony na jej

dokonanie oraz nakad pracy niezbdny do jej wykonania, zapewniajcy odpowiedni poziom

i jako wykonywanych czynnoci oraz obowizek waloryzacji wysokoci wynagrodzenia

zwizany ze wzrostem przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

w poprzednim roku, ogaszanego do celw emerytalnych w Dzienniku Urzdowym

Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego.

10. Wykonywanie czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu

przepisw Kodeksu pracy.

Art. 23. 1. Organem doradczo-opiniodawczym Gwnego Inspektora w zakresie, o ktrym mowa

w art. 4, jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, zwana dalej "Rad".

2. Rada liczy 7 czonkw.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Czonkw Rady powouje i odwouje Prezes Rady Ministrw, na wniosek Gwnego Inspektora,

spord osb wyrniajcych si wiedz oraz dowiadczeniem zawodowym w dziedzinie sanitarno-

epidemiologicznej.

5. Czonkowie Rady wybieraj ze skadu Rady przewodniczcego i sekretarza.

6. Przewodniczcy Rady moe zaprasza na jej posiedzenia osoby niebdce czonkami Rady,

posiadajce wiedz lub dowiadczenie zawodowe w dziedzinie sanitarno-epidemiologicznej.

7. Rada dziaa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin Rady zatwierdza

Gwny Inspektor.

8. Czonkom Rady przysuguje zwrot kosztw przejazdu i zakwaterowania oraz diety na warunkach

stosowanych przy podrach subowych pracownikw zatrudnionych w pastwowej lub

samorzdowej jednostce sfery budetowej i okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art.

77(5) 2 Kodeksu pracy.

9. Koszty obsugi administracyjno-biurowej Rady oraz zwrot kosztw i diet, o ktrych mowa

w ust. 8, s pokrywane z budetu pastwa ze rodkw bdcych w dyspozycji Gwnego

Inspektora.

Art. 24. 1. Organem doradczo-opiniodawczym Gwnego Inspektora w zakresie funkcjonowania

laboratoriw dla celw kontroli urzdowych okrelonych w rozporzdzeniu (WE) nr

COM(2013)265 projekt w fazie kocowej legislacji zwanym dalej "rozporzdzeniem COM (2013)

265", jest Rada do spraw Laboratoriw.

2. Rada do spraw Laboratoriw liczy 7 czonkw.

3. Kadencja Rady do spraw Laboratoriw trwa 4 lata.

4. Czonkw Rady do spraw Laboratoriw powouje i odwouje Prezes Rady Ministrw, na wniosek

Gwnego Inspektora, spord osb wyrniajcych si wiedz oraz dowiadczeniem zawodowym

20

w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

5. Czonkowie Rady do spraw Laboratoriw wybieraj z jej skadu przewodniczcego i sekretarza.

6. Przewodniczcy Rady do spraw Laboratoriw moe zaprasza na jej posiedzenia osoby

niebdce czonkami tej Rady, posiadajce wiedz lub dowiadczenie zawodowe w dziedzinie

diagnostyki laboratoryjnej.

7. Rada do spraw Laboratoriw dziaa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Regulamin Rady do spraw Laboratoriw zatwierdza Gwny Inspektor.

8. Czonkom Rady do spraw Laboratoriw przysuguje zwrot kosztw przejazdu i zakwaterowania

oraz diety na warunkach stosowanych przy podrach subowych pracownikw zatrudnionych

w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej i okrelonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 77(5) 2 Kodeksu pracy.

9. Koszty obsugi administracyjno-biurowej Rady do spraw Laboratoriw oraz zwrot kosztw i diet,

o ktrych mowa w ust. 8, s pokrywane z budetu pastwa ze rodkw bdcych w dyspozycji

Gwnego Inspektora.

Rozdzia 3

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Art. 25. 1. Organ Inspekcji, w przypadku stwierdzenia zagroenia epidemiologicznego lub

zagroenia bezpieczestwa ywnoci oraz zagroenia przez organizmy kwarantannowe lub

w przypadku wystpienia organizmu szkodliwego, ktry moe spowodowa znaczne lub czciowe

zniszczenie rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, a take w przypadku, gdy jest to

niezbdne ze wzgldu na ochron zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki

narodowej przed powanymi stratami, nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, lekarzowi

weterynarii lub podmiotowi, o ktrym mowa w art. 22, wykonywanie czynnoci koniecznych do

likwidacji tego zagroenia.

2. Nakaz, o ktrym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) osb, ktre nabyy prawa emerytalne;

2) kobiet w ciy lub wychowujcych dzieci w wieku do 16 lat;

3) osb niepenosprawnych.

3. Decyzj, o ktrej mowa w ust. 1, na obszarze powiatu, w ktrym lekarz weterynarii lub podmiot,

o ktrym mowa w art. 22, mieszka, jest zatrudniony lub ma siedzib, wydaje powiatowy inspektor,

a w przypadku skierowania do wykonania czynnoci na obszarze innego powiatu - wojewdzki

inspektor.

4. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach, lekarz weterynarii lub podmiot, o ktrym mowa w

art. 22, moe by skierowany do wykonywania okrelonych czynnoci na terenie innego

wojewdztwa ni to, w ktrym zamieszkuje lub jest zatrudniony lub ma siedzib.

5. Decyzj, o ktrej mowa w ust. 4 wydaje Gwny Inspektor.

6. Wniesienie odwoania od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

7. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 1, stwarza obowizek wykonywania czynnoci na okres do 3

miesicy w miejscu okrelonym w decyzji.

8. Osobie skierowanej do wykonywania czynnoci pracodawca jest obowizany udzieli urlopu

bezpatnego na czas okrelony w decyzji, o ktrej mowa w ust. 3 i 4. Okres urlopu bezpatnego

zalicza si do okresu pracy, od ktrego zale uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

9. Osobie, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje zwrot kosztw przejazdu, zakwaterowania

21

i wyywienia na zasadach okrelonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokoci nalenoci

przysugujcej pracownikom zatrudnionym w pastwowych lub samorzdowych jednostkach sfery

budetowej i okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77(5) 2 Kodeksu pracy.

Zwrot kosztw z tytuu zakwaterowania lub wyywienia nie przysuguje w przypadku zapewnienia

w miejscu wykonywania czynnoci bezpatnego zakwaterowania lub wyywienia.

10. Przez czas okrelony w decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, z osob skierowan do wykonania

czynnoci nie moe by rozwizany dotychczasowy stosunek pracy oraz nie moe by dokonane

wypowiedzenie umowy o prac, chyba e istnieje podstawa do rozwizania umowy o prac bez

wypowiedzenia z winy pracownika.

11. Wynagrodzenie osb, o ktrych mowa w ust. 1, ustala si wedug przepisw wydanych na

podstawie art. 22 ust. 9 pkt 2.

Art. 26. Szczegowy tryb przeprowadzania obserwacji i kontroli rolin, produktw rolinnych lub

przedmiotw w celu zapewnienia waciwej ochrony rolin przed organizmami szkodliwymi,

kontrola jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych oraz kontrola w zakresie stosowania

nawozw i rodkw wspomagajcych upraw rolin okrelone zostay w przepisach odrbnych.

Art. 27. 1. Kontrola wyrobw do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o

ktrej mowa w art. 4 pkt 5 lit. d, jest prowadzona przez Gwnego Inspektora i wojewdzkich

inspektorw.

2. Na wniosek Gwnego Inspektora Pastwowy Instytut Weterynaryjny - Pastwowy Instytut

Badawczy wsppracuje przy przeprowadzaniu kontroli wyrobw do diagnostyki in vitro

stosowanych w medycynie weterynaryjnej, w tym przekazuje informacje dotyczce testw do

diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej uywanych w laboratoriach, o

ktrych mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1.

Art. 28. 1. Pracownicy Inspekcji, osoby wyznaczone na podstawie art. 22 i 25 s obowizani przed

przystpieniem do czynnoci kontrolnych okaza odznak identyfikacyjn.

2. Czynnoci kontrolne podejmowane s po okazaniu legitymacji subowej oraz upowanienia do

przeprowadzenia kontroli.

3. Upowanienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawiera:

1) oznaczenie organu wystawiajcego upowanienie;

2) imi i nazwisko osoby upowanionej;

3) numer odznaki identyfikacyjnej;

4) stanowisko i numer legitymacji subowej pracownika Inspekcji;

5) numer dowodu osobistego osoby wyznaczonej w imieniu Inspekcji;

6) okres wanoci upowanienia;

7) miejsce lub obszar wykonywania czynnoci;

8) podpis osoby wystawiajcej upowanienie.

4. Przed podjciem pierwszej czynnoci kontrolnej, osoba upowaniona do wykonania kontroli ma

obowizek poinformowa kontrolowanego o jego prawach i obowizkach w trakcie kontroli.

5. Do kontroli spraw, przy ktrych zachodzi konieczno zapoznania si z informacjami

niejawnymi, kontrolujcy powinni posiada powiadczenie bezpieczestwa upowaniajce do

dostpu do informacji niejawnych, uzyskane na podstawie przepisw o ochronie informacji

niejawnych.

22

6. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory upowanienia i odznaki

identyfikacyjnej, majc na wzgldzie potrzeb zapewnienia identyfikacji osb uprawnionych do

przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji oraz wzr legitymacji subowej pracownikw

Inspekcji, a take tryb jej wydawania i wymiany, uwzgldniajc zakres zada Inspekcji i sposb ich

realizacji.

7. Pracownicy Inspekcji, osoby wyznaczone na podstawie art. 22 i 25 w zakresie wykonywania

czynnoci, maj prawo w kadym czasie do:

1) przeprowadzania kontroli w miejscu przebywania zwierzt;

2) kontrolowania przestrzegania wymaga okrelonych w prawodawstwie fitosanitarnym

i weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierzt;

3) pobierania nieodpatnie prbek w iloci niezbdnej do wykonania bada:

a) zwierzt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,

b) produktw przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub

transportowanych,

c) rolin, produktw rolinnych lub przedmiotw, rodkw ochrony rolin lub materiau

siewnego,

4) kontroli dokumentw, otrzymania pisemnych lub ustnych informacji, wyjanie oraz dostpu

do wszelkich danych, w tym rwnie prowadzonych w formie elektronicznej, w zakresie

objtym przedmiotem kontroli, w tym do sporzdzania niezbdnych kopii, potwierdzonych przez

kierownika podmiotu kontrolowanego lub osob przez ni upowanion;

5) wstpu na wszystkie grunty, w tym lene oraz do wszelkich pomieszcze, rodkw transportu

i obiektw, w tym w szczeglnoci pomieszcze gdzie s lub byy uprawiane, wytwarzane,

przewoone lub przechowywane roliny, produkty rolinne lub przedmioty, a take rodki

ochrony rolin, materia siewny i opryskiwacze, w celu przeprowadzenia kontroli wynikajcych

z przepisw ustawy, w tym do dokonania ogldzin rolin, produktw rolinnych lub

przedmiotw, materiau siewnego, rodkw ochrony rolin, opryskiwaczy i innych rzeczy,

w zakresie objtym kontrol;

6) legitymacji osoby w celu stwierdzenia jej tosamoci, jeeli jest to niezbdne na potrzeby

postpowania kontrolnego;

7) przesuchania osoby w charakterze strony lub wiadka, jeeli jest to niezbdne do wyjanienia

okolicznoci sprawy;

8) zasignicia opinii biegych, jeeli jest to niezbdne na potrzeby postpowania kontrolnego;

8. Przy wykonywaniu czynnoci, o ktrych mowa w ust. 7, podmioty kontrolowane s obowizane

zapewni pracownikom Inspekcji oraz osobom wyznaczonym na podstawie art. 22 i 25 pomoc

niezbdn do wykonywania ich obowizkw.

9. Osoby wskazane w ust. 1 przeprowadzajce czynnoci kontrolne nie maj obowizku

uzyskiwania przepustek przewidzianych w regulaminie wewntrznym podmiotu kontrolowanego

oraz nie podlegaj rewizji osobistej.

10. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczce w szczeglnoci

stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mog by przekazywane oraz ujawniane innym

organom, chyba e stanowi dowd popenienia czynu zabronionego przez ustaw.

11. Powiatowy albo wojewdzki inspektor moe wystpi do waciwego miejscowo komendanta

Policji z wnioskiem o pomoc, jeeli jest to niezbdne do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcj.

Na wniosek powiatowego albo wojewdzkiego inspektora waciwy miejscowo komendant Policji

zapewnia pomoc przy przeprowadzaniu kontroli.

23

Art. 29. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego i porwnanie go ze

stanem podanym, okrelonym w prawodawstwie weterynaryjnym i fitosanitarnym, oraz

dokonanie oceny i podjcie dziaa wynikajcych z ustale kontroli.

Art. 30. 1. Powiatowy i wojewdzki inspektor przeprowadzaj kontrol, z urzdu lub na polecenie

Gwnego Inspektora, w zakresie przez niego okrelonym.

2. Powiatowy inspektor przeprowadza kontrol rwnie na polecenie wojewdzkiego inspektora,

w zakresie przez niego okrelonym.

Art. 31. 1. Czynnoci kontrolne przeprowadza si w miejscach i w czasie wykonywania

dziaalnoci lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego w obecnoci kierownika podmiotu

kontrolowanego albo osoby przez niego upowanionej.

2. Czynnoci kontrolne mog by przeprowadzane take w siedzibie organw Inspekcji, jeeli jest

to niezbdne do waciwego prowadzenia i wyjanienia sprawy.

3. Czynnoci kontrolne przeprowadza si w sposb jak najmniej zakcajcy funkcjonowanie

podmiotu kontrolowanego.

Art. 32. 1. Kontrolujcy dokonuje ustale stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku

kontroli dowodw.

2. Dowodami s w szczeglnoci dokumenty, ogldziny, zeznania wiadkw, opinie biegych oraz

wyjanienia i owiadczenia.

Art. 33. W toku postpowania kontrolnego pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na

podstawie art. 22 i 25 mog:

1) zabezpiecza dowody;

2) naoy, w celu uniemoliwienia zmiany tosamoci lub zdrowotnoci rolin, produktw

rolinnych lub zwierzcych, przedmiotw lub zmiany tosamoci rodkw ochrony rolin,

plomby ze znakiem Inspekcji na:

a) pomieszczenia lub obiekty, w ktrych s przechowywane lub magazynowane roliny,

produkty rolinne lub zwierzce, przedmioty lub rodki ochrony rolin,

b) rodki transportu, w ktrych s przemieszczane roliny lub zwierzta, produkty rolinne lub

zwierzce, przedmioty lub rodki ochrony rolin,

c) opakowania, w ktrych s przechowywane, magazynowane lub przemieszczane roliny,

produkty rolinne lub zwierzce, przedmioty lub rodki ochrony rolin,

Art. 34. 1. Zabezpieczenie dowodw na czas niezbdny do przeprowadzenia czynnoci kontrolnych

nastpuje na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu.

2. Na postanowienie o zabezpieczeniu przysuguje zaalenie do organu wyszej instancji

w rozumieniu ustawy i Kodeksu postpowania administracyjnego.

3. Do postanowienia o zabezpieczeniu stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania

administracyjnego.

Art. 35. 1. Zabezpieczenie dowodw, o ktrym mowa w art. 34 ust. 1, nastpuje przez dokonanie

jednej z nastpujcych czynnoci:

24

1) oddanie dowodw na przechowanie przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamknitym

i opiecztowanym lub zaplombowanym pomieszczeniu,

2) opiecztowanie dowodw i oddanie ich za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi

kontrolowanemu,

3) zabranie dowodw za pokwitowaniem do przechowania przez organ Inspekcji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ywnoci ulegajcej szybkim zmianom biochemicznym.

Art. 36. Plomby, o ktrych mowa w art. 33 pkt 2:

1) udostpnia Gwny Inspektor;

2) s zdejmowane przez:

a) powiatowego inspektora,

b) organy celne lub inne uprawnione organy,

c) odbiorc rolin, produktw rolinnych lub zwierzcych, przedmiotw lub rodkw ochrony

rolin po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia,

d) inne osoby, za zgod powiatowego inspektora.

Art. 37. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzdza si protok kontroli wedug przepisw art. 68

kodeksu postpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

2. Do akt kontroli wcza si:

1) notatki subowe z czynnoci majcych znaczenie dla ustale kontroli sporzdzone przez

kontrolujcego, dane prowadzone w formie elektronicznej oraz inne dowody, oceny, wnioski lub

zalecenia;

2) informacje i dokumenty oraz powiadczone za zgodno z oryginaem kopie decyzji

i powiadomie;

3) kopie dokumentw, powiadczone za zgodno z oryginaem, lub dokumenty sporzdzone

przez kontrolujcego, powiadczone za zgodno z dokumentacj rdow.

3. Protok kontroli sporzdza si w dwch jednobrzmicych egzemplarzach.

4. Protok naley przedstawi do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie jego

nieobecnoci zastpcy kierownika lub innej osobie upowanionej do zastpowania kierownika,

a w razie nieobecnoci tych osb osobie uczestniczcej w przeprowadzeniu kontroli.

5. Jeden egzemplarz protokou kontroli przekazuje si podmiotowi kontrolowanemu za

pokwitowaniem, drugi wcza si do akt kontroli.

Art. 38. 1. Podmiotowi kontrolowanemu przysuguje, przed podpisaniem protokou kontroli, prawo

zgoszenia zastrzee do ustale zawartych w protokole kontroli.

2. Zastrzeenie zgasza si na pimie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokou kontroli.

3. W przypadku uznania zgoszonych zastrzee wprowadza si odpowiednio zmiany w protokole

kontroli poprzez dokonanie skrele lub omwienie poszczeglnych kwestii.

4. Podmiot kontrolowany moe odmwi podpisania protokou kontroli, skadajc w terminie 7 dni

od dnia jego otrzymania wyjanienie przyczyn odmowy podpisania.

5. W przypadku zgoszenia zastrzee do protokou kontroli, termin odmowy podpisania protokou

wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia dorczenia podmiotowi kontrolowanemu stanowiska

kontrolujcego wobec zastrzee.

6. Odmowa podpisania protokou kontroli lub zgoszenie zastrzee nie stanowi przeszkody do

podpisania go przez kontrolujcego i realizacji ustale kontroli.

25

Art. 39. Ustalenia ujte w protokole kontroli stanowi podstaw do podjcia dalszych czynnoci,

w tym dokonania ocen, sporzdzenia wnioskw, zalece pokontrolnych, wydania decyzji

i sporzdzenia informacji dla jednostek nadrzdnych oraz do powiadomienia waciwego organu

w przypadku popenienia przestpstwa lub wykroczenia.

Art. 40. Podmiot kontrolowany jest obowizany poinformowa organ Inspekcji o sposobie

wykonania zalece pokontrolnych w terminie wskazanym w protokole kontroli.

Art. 41. Kontrole na miejscu, o ktrych mowa w art. 4 pkt 5 lit. c, przeprowadza si w zakresie,

w trybie i na zasadach okrelonych w przepisach o patnociach w ramach systemw wsparcia

bezporedniego.

Art. 42. 1. Uprawnienia, o ktrych mowa w art. 28 ust. 7, przysuguj przedstawicielom sub

weterynaryjnych Unii Europejskiej oraz innych pastw czonkowskich, przeprowadzajcych

kontrole weterynaryjne i audyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kontrole i audyty, o ktrych mowa w ust. 1, przeprowadza si w obecnoci waciwego organu

Inspekcji.

Art. 43. Podmioty prowadzce dziaalno w obiektach nadzorowanych przez Inspekcj,

w przypadku koniecznoci staego wykonywania czynnoci przez pracownikw Inspekcji lub osoby

wyznaczone na podstawie art. 22 i 25 s obowizane do nieodpatnego:

1) udostpniania pomieszcze biurowych, laboratoryjnych, socjalnych i magazynowych;

2) odpowiedniego zabezpieczenia i wyposaenia stanowisk pracy dla przeprowadzajcych

kontrol.

Art. 44. Pracownicy Inspekcji oraz osoby, o ktrych mowa w art. 22, 25 i 42 ust. 1, w zakresie

wykonywania czynnoci okrelonych w ustawie podlegaj ochronie prawnej przewidzianej dla

funkcjonariuszy publicznych.

Rozdzia 4

Laboratoria

Art. 45. 1. Stwierdzenie albo wykluczenie choroby zakanej zwierzt lub rolin, w tym choroby

odzwierzcej, wydanie oceny misa, oceny zdrowotnej jakoci ywnoci, niejadalnych produktw

pochodzenia zwierzcego, produktw ubocznych pochodzenia zwierzcego oraz pasz lub innych

produktw, ktrych produkcja, przechowywanie czy transport jest objte nadzorem Inspekcji, moe

by poprzedzone przeprowadzeniem bada w laboratorium urzdowym.

2. Badaniami laboratoryjnymi, w tym przeprowadzanymi w ramach monitorowania i bada

kontrolnych, s objte rwnie szkodliwe dla ludzi i zwierzt czynniki biologiczne, chemiczne,

fizyczne, odzwierzce czynniki chorobotwrcze oraz zwizana z nimi oporno na rodki

przeciwdrobnoustrojowe, okrelone w prawodawstwie weterynaryjnym i fitosanitarnym, a take

w przepisach dotyczcych pasz oraz bezpieczestwa ywnoci i ywienia.

3. Wymaga dotyczcych bada laboratoryjnych okrelonych w ustawie nie stosuje si do badania

trichinoskopowego na obecno woni misa przeznaczonego na uytek wasny.

26

Art. 46. Do postpowania w sprawach:

1) o ktrych mowa w art. 52,

2) dotyczcych uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewanoci decyzji wydanej na podstawie

art. 52 oraz w sprawach wznowienia postpowania zakoczonego wydaniem takiej decyzji - nie

stosuje si przepisw art. 11 ust. 3 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci

gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 584 z pn. zm.)

Art. 47. 1. Aby zapewni jednolity sposb przeprowadzania bada laboratoryjnych dla celw

kontroli urzdowych okrelonych w rozporzdzeniu nr COM (2013) 265, zwizanych z realizacj

zada Inspekcji, tworzy si system laboratoriw urzdowych, obejmujcy laboratoria posiadajce

wdroony system zarzdzania i akredytowane metody badawcze.

2. W ramach systemu, o ktrym mowa w ust. 1, dziaaj:

1) laboratoria urzdowe w rozumieniu art. 12 rozporzdzenia nr COM (2013) 265, obejmujce:

a) zakady higieny weterynaryjnej, w tym pracownie badania misa na obecno woni,

b) laboratoria pastwowych instytutw badawczych,

c) laboratoria weterynaryjne wchodzce w skad innych ni wymienione w lit. a jednostek

organizacyjnych Inspekcji,

d) inne laboratoria zatwierdzone przez Gwnego Inspektora;

2) krajowe laboratoria referencyjne w rozumieniu art. 33 rozporzdzenia nr COM (2013) 265

3. Gwny Inspektor wyznacza laboratoria urzdowe, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-c, do

przeprowadzenia bada laboratoryjnych w zakresie okrelonym w ust. 1.

4. Gwny Inspektor, wyznaczajc laboratorium urzdowe, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, do

przeprowadzenia bada laboratoryjnych misa na obecno woni, wskazuje pracowni badania

misa na obecno woni, na podstawie informacji przekazanych przez powiatowego inspektora za

porednictwem wojewdzkiego inspektora.

5. Jeeli brak jest laboratorium urzdowego, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-c, do

przeprowadzenia wymaganych bada laboratoryjnych, Gwny Inspektor moe wyznaczy do

przeprowadzenia tych bada krajowe laboratorium referencyjne.

6. Jeeli brak jest krajowego laboratorium referencyjnego, ktre mona wyznaczy do

przeprowadzenia wymaganych bada laboratoryjnych, Gwny Inspektor, po zasigniciu opinii

Rady do spraw Laboratoriw, wyznacza do przeprowadzenia tych bada znajdujce si na

terytorium innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, zwanego dalej "pastwem czonkowskim EFTA", krajowe albo wsplnotowe

laboratorium referencyjne.

7. Co najmniej raz na 2 lata lub jeeli krajowe laboratorium referencyjne postanowi inaczej,

laboratoria urzdowe s poddawane regularnym badaniu biegoci w zakresie stosowanych metod

badawczych, przeprowadzanym przez krajowe laboratorium referencyjne waciwe dla danego

kierunku badania, jako uznanego organizatora programw bada PT, a gdy brak jest takiej

moliwoci - przez krajowe lub wsplnotowe laboratorium referencyjne znajdujce si na

terytorium innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego EFTA.

8. Gwny Inspektor sporzdza, w sposb okrelony przez Komisj Europejsk, wykaz krajowych

laboratoriw referencyjnych oraz innych laboratoriw, ktrych obowizek publikowania wynika z

przepisw Unii Europejskiej, aktualizuje go i umieszcza na stronie internetowej administrowanej

27

przez Inspekcj.

Art. 48. 1. Kierownik laboratorium, o ktrym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 lit. d, ubiegajcego si

o status laboratorium urzdowego zatwierdzonego do przeprowadzania bada laboratoryjnych

w danym kierunku dla celw kontroli urzdowych, skada na pimie wniosek o nadanie takiego

statusu do Gwnego Inspektora.

2. Do wniosku docza si:

1) powiadczone urzdowo kopie:

a) certyfikatu akredytacji,

b) zakresu akredytacji, zgodnego z kierunkiem bada okrelonym we wniosku;

2) opini waciwego dla kierunku bada krajowego laboratorium referencyjnego albo

krajowego lub wsplnotowego laboratorium referencyjnego znajdujcego si na terytorium

innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego EFTA,

w przypadku gdy brak jest krajowego laboratorium referencyjnego, o:

a) kwalifikacjach osb przeprowadzajcych badania,

b) spenianiu warunkw niezbdnych do przeprowadzania bada,

c) stosowanych metodach badawczych, do ktrej docza si kopi oryginau raportu z bada

biegoci okrelonych metod badawczych przeprowadzonych przez krajowe laboratorium

referencyjne, krajowe laboratorium referencyjne znajdujce si na terytorium innego pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego EFTA lub wsplnotowe

laboratorium referencyjne.

3. Gwny Inspektor wydaje decyzj administracyjn w sprawie zatwierdzenia laboratorium

ubiegajcego si o status laboratorium urzdowego zatwierdzonego do przeprowadzania bada

laboratoryjnych, po przeprowadzeniu w nim bada biegoci okrelonych metod badawczych przez

krajowe laboratorium referencyjne lub, w przypadku braku takiego laboratorium, przez krajowe lub

wsplnotowe laboratorium referencyjne znajdujce si na terytorium innego pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego EFTA i uzyskaniu zgodnego

wyniku takich bada.

4. Gwny Inspektor w drodze decyzji administracyjnej, cofa laboratorium zatwierdzenie, jeeli:

1) przestao ono spenia warunki zatwierdzenia lub uzyskao negatywne wyniki w dwch

nastpujcych po sobie badaniach biegoci, o ktrych mowa w ust. 3 i w cigu trzech miesicy

od dorczenia ostatniego raportu nie podjto dziaa naprawczych, lub

2) nie poddao si badaniom, o ktrych mowa w pkt 1, lub

3) uywa ono wyrobw do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,

ktre nie znajduj si w wykazie wyrobw do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie

weterynaryjnej, o ktrym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie

zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt, lub

4) nie poinformowao o wyniku dodatnim organu Inspekcji.

5. Jeeli laboratorium urzdowe, o ktrym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 lit. a c, z przyczyn

finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie przeprowadzi bada laboratoryjnych w zakresie

okrelonym w art. 49 ust 1, Gwny Inspektor moe wyznaczy, na czas okrelony, do

przeprowadzania tych bada laboratorium urzdowe, o ktrym mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1 lit. d.

6. Gwny Inspektor, dokonujc wyznaczenia, o ktrym mowa w ust. 5, okrela:

1) zakres bada laboratoryjnych przeprowadzanych przez wyznaczone laboratorium;

2) sposb pozyskiwania przez wyznaczone laboratorium materiau do bada laboratoryjnych;

28

3) zasady gromadzenia i przekazywania danych o wynikach przeprowadzanych bada

laboratoryjnych;

4) wysoko opat za badania laboratoryjne przeprowadzane przez wyznaczone laboratorium.

Art. 49. 1. Krajowe laboratoria referencyjne:

1) wykonuj zadania:

a) Inspekcji, o ktrych mowa w art. 4, w zakresie referencyjnoci,

b) okrelone w art. 33 rozporzdzenia nr COM (2013) 265;

2) prowadz centraln baz danych, o ktrej mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, oraz gromadz

i przetwarzaj dane dotyczce wynikw bada laboratoryjnych przeprowadzanych w ramach

systemu, o ktrym mowa w art. 47 ust. 1.

2. Krajowe laboratorium referencyjne waciwe dla danego kierunku bada sprawuje nadzr nad

laboratoriami urzdowymi, w zakresie prawidowoci wykonywania przez nie bada,

przeprowadzajc kontrol, w szczeglnoci kwalifikacji osb przeprowadzajcych badania,

posiadanego wyposaenia i odczynnikw stosowanych do tych bada, a take bada biegoci oraz

wyboru metod do akredytacji.

3. Krajowe laboratoria referencyjne corocznie, do dnia 15 stycznia, przekazuj Gwnemu

Inspektorowi informacje o przeprowadzonych kontrolach.

4. Zadania krajowych laboratoriw referencyjnych s finansowane z budetu pastwa z czci,

ktrej dysponentem jest Gwny Inspektor.

5. Wydatki inwestycyjne zwizane z prowadzeniem centralnej bazy danych, o ktrej mowa w art.

51 ust. 1 pkt 1 mog by finansowane z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest Gwny

Inspektor, w wysokoci do 100 % planowanej wartoci kosztorysowej inwestycji.

6. Gwny Inspektor:

1) okreli, jakie krajowe laboratoria referencyjne s krajowymi laboratoriami referencyjnymi,

o ktrych mowa w art. 33 ust. 1 rozporzdzenia nr COM (2013) 265, a w przypadku gdy dla

kadego ze wsplnotowych laboratoriw referencyjnych zostanie okrelone wicej ni jedno

krajowe laboratorium referencyjne - take sposb wsppracy tych laboratoriw, majc na

wzgldzie wykonywane przez te laboratoria zadania, a take zapewnienie efektywnej

wsppracy tych laboratoriw oraz koordynacj ich zada i wsppracy z innymi krajowymi

laboratoriami referencyjnymi i wsplnotowymi laboratoriami referencyjnymi;

2) moe okreli dodatkowe wymagania, jakie powinny spenia krajowe laboratoria

referencyjne, uwzgldniajc ich specyfik wynikajc z rodzaju przeprowadzanych przez nie

bada.

Art. 50. 1. Krajowe laboratoria referencyjne przekazuj Gwnemu Inspektorowi corocznie, do

dnia 31 stycznia:

1) informacje o uzyskanych przez laboratoria urzdowe i krajowe laboratoria referencyjne

wynikach przeprowadzonych bada biegoci;

2) szczegowy zakres rzeczowy realizacji zada krajowych laboratoriw referencyjnych,

z uwzgldnieniem potrzeb laboratoriw urzdowych.

2. Gwny Inspektor przekazuje corocznie, do dnia 31 grudnia, Prezesowi Rady Ministrw

szczegowy zakres rzeczowy realizacji zada krajowych laboratoriw referencyjnych

w nastpnym roku budetowym.

29

Art. 51. 1. Dane dotyczce wynikw przeprowadzonych bada laboratoryjnych w zakresie

okrelonym w art. 45 s gromadzone i przetwarzane przy uyciu systemu teleinformatycznego

obejmujcego:

1) centraln baz danych prowadzon przez krajowe laboratoria referencyjne;

2) lokalne bazy danych prowadzone w zakadach higieny weterynaryjnej i laboratoriach

zatwierdzonych przez Gwnego Inspektora, przeprowadzajcych badania laboratoryjne dla

celw kontroli urzdowych.

2. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki i tryb gromadzenia,

przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczcych wynikw przeprowadzonych bada

laboratoryjnych,