primeri anketa

Download Primeri anketa

Post on 11-Jan-2016

21 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kako napisati anketu

TRANSCRIPT

 • Fakultet politikih nauka Univerzitet u Beogradu

  A N K E T N I U P I T N I K

  Pol: 1. muki; 2. enski

  Uspeh u koli: a) odlian; b) vrlo dobar; c) dobar; d) dovoljan

  Mesena primanja u tvom domainstvu su: a) manja od 50.000 dinara; b) izmeu 50.000 i 100.000

  dinara; c) vea od 100.000 dinara

  Tvoji roditelji su zaposleni u: a) javnom sektoru; b) u privatnom sektoru; c) u privatnom i javnom; d)

  nezaposleni; e) penzioneri.

  Da li si do sada bio lan akog parlamenta ili predsednik odeljenske zajednice: a) da; b) ne.

  1. Koliko esto prati politika deavanja?

  a) Vrlo esto;

  b) esto;

  c) Retko;

  d) Vrlo retko;

  e) Uopte ne pratim.

  2. Kada eli da se informie o politikim deavanjima, tvoj glavni izvor informacija je:

  a) Televizija;

  b) Radio;

  c) Novine;

  d) Internet novine;

  e) Internet portali;

  f) Drutvene mree (Fejsbuk - Tviter).

  3. Koliko esto prati vesti o politici (na televiziji, novinama, internetu)? a) Svaki dan;

  b) Nekoliko puta nedeljno;

  c) Jednom ili dva puta nedeljno;

  d) Veoma retko

  e) Gotovo nikada.

  4. O politici i politikim deavanjima gradi stav na osnovu:

  a) Linog razmiljanja.

  b) Miljenja i stavova tvoje porodice.

  c) Miljenja i stavova tvojih prijatelja.

  d) Onoga to si nauio u koli.

  e) Miljenja i stavova politiara.

  f) Informacija koje dobija iz medija.

 • Fakultet politikih nauka Univerzitet u Beogradu

  5. Politiko stanje u Srbiji je po tvom miljenju:

  a) Veoma dobro;

  b) Dobro;

  c) Ni dobri, ni loe;

  e) Loe;

  e) Veoma loe.

  6. Da bi ovek u Srbiji napredovao u karijeri potrebno mu je:

  a) Znanje i obrazovanje:

  b) lanstvo u politikoj partiji;

  c) Rodbinska veza;

  d) Nemam stav o ovom pitanju.

  7. Da li razmilja o tome da se ulani u neku politiku partiju?

  a) Da;

  b) Ne;

  c) Ve sam lan politike partije.

  8. Da li je neko od tvojih roditelja lan politike partije?

  a) Da;

  b) Ne;

  c) Ne znam.

  9. Oceni koliko su ljudi u tvom okruenju zainteresovani za politiku upisujui X u jedno od

  ponuenih polja:

  Veoma su

  zainteresovani

  Zainteresovani

  su

  I jesu i nisu Nisu

  zainteresovani

  Uopte nisu zainteresovani

  Roditelji

  Drugovi u koli

  Drugovi van kole

  10. Da li ima poverenje u politiare u Srbiji?

  a) Da;

  b) Ne;

  c) Nemam stav.

  11. Da li e glasati na predstojeim izborima?

  a) Da:

  b) Ne;

  c) Ne znam jo uvek.

 • Fakultet politikih nauka Univerzitet u Beogradu

  12. Za koga e glasati na izborima 16.marta? (ukoliko planira da ne glasa moe prei na sledee pitanje)

  a) Koalicija oko SNS b) Koalicija oko DS c) Koalicija SPS-PUPS-JS d) Koalicija oko Borisa Tadia e) LDP f) URS

  g) DSS h) Dveri i) Koalicija SRS-OBRAZ-NAI j) "Dosta je bilo - Saa Radulovi" k) "Trea Srbija - Za sve vredne ljude" l) "Beli listii"

  13. Da li bi glasao za politiku partiju sa ijim stavovima se ne slae kako bi neko iz tvoje porodice dobio

  posao?

  a) Da; b) Ne; c) Ne znam.

  14. Da li bi glasao za partiju sa ijim stavovima se ne slae ukoliko bi ti ponudila posao ili 1.000 evra?

  a) Da; b) Ne; c) Ne znam.

  15. ta bi presudno uticalo na tebe da se ulani u neku politiku partiju: a) Program; b) Lider; c) To to su lanovi moji roditelji;

  d) To to su lanovi moji bliski prijatelji; e) ansa da aktivno uestvujem u promenama; f) Zato to je to jedini put za napredovanje i posao

  16. Oceni koliko si zainteresovan za sledee nivoe politike upisujui X u jedno od ponuenih polja:

  Veoma sam

  zainteresovan

  Zainteresovan

  sam

  I jesam i

  nisam

  Nisam

  zainteresovan

  Uopte nisam zainteresovan

  Gradsku politiku

  Dravnu politiku

  Politiku Evropske unije

  Meunarodnu politiku

  17. Da li bi uestvovao u nekoj od sledeih aktivnosti: Zaokrui odgovor

  1) Okaio bih post politikog sadraja na svoj Fejsbuk ili Tviter profil Da Ne

  2) Pozvao bih prijatelje na Fejsbuku da lajkuju odreenu stranicu politikog sadraja

  Da Ne

  3) Nosio bih majcu ili bed koji sadri politiku poruku Da Ne

  4) Prisustvovao bih politikom skupu neke partije Da Ne

  5) Pozvao bih prijatelje da uestvuju u nekom politikom dogaaju Da Ne

  6) Uestvovao bih u politikim demonstracijama Da Ne

  7) Pomagao bih nekoj partiji kao politiki aktivista Da Ne

  8) Radio bih kampanju od vrata do vrata za neku politiku partiju Da Ne

  9) Zvao bih politiku emisiju da ostavim svoj komentar Da Ne

 • Fakultet politikih nauka 2014. Univerzitet u Beogradu

  A N K E T N I U P I T N I K

  Pol: a) muki; b) enski.

  Uspeh u srednjoj koli: a) dovoljan; b) dobar; c) vrlo dobar; d) odlian.

  Tip kole: a) gimnazija; b) tehnike kola; c) ekonomske kole; d) medicinske kole; e) ostalo.

  Koliko si zadovoljan svojom trenutnom materijalnom situacijom: a) nisam zadovoljan; b) relativno

  sam zadovoljan; c) veoma sam zadovoljan.

  Status na fakultetu: a) budet; b) samofinasiranje.

  Smer: a) Politikoloki; b) Meunarodni; c) Socijalna politika i socijalni rad; d) Novinarski.

  1. Na skali od 1 do 5, gde 1 znai ne slaem se uopte, a 5 slaem se u potpunosti, vrednuj sledee stavove:

  1. Javna preduzea i velike nacionalne kompanije treba da ostanu u

  dravnom vlasnitvu. 1 2 3 4 5

  2. Dunost vlade je da obezbedi posao za sve koji ele da rade. 1 2 3 4 5

  3. Slobodnije trite, slobodniji ljudi. 1 2 3 4 5

  4. Pozorita i muzeji koji ne mogu da opstanu od sopstvenih prihoda treba da

  budu finansirana od strane drave. 1 2 3 4 5

  5. Drava ne treba da subvencionie privatne kompanije i poljoprivredna

  gazdinstva. 1 2 3 4 5

  6. Progresivnim oporezivanjem bogatih, drava treba da stvori bolje uslove

  za siromane. 1 2 3 4 5

  7. Pre bih radio u privatnoj kompaniji, nego u kompaniji u dravnom

  vlasnitvu. 1 2 3 4 5

  8. Dravna regulacija u privredi usporava privredni rast. 1 2 3 4 5

  9. Drava treba da svim studentima obezbedi finansiranje iz budeta, bez

  obzira na postignute rezultate u toku studija. 1 2 3 4 5

  10. Multinacionalne kompanije ostvaruju profit neetiki. 1 2 3 4 5

 • Fakultet politikih nauka 2014. Univerzitet u Beogradu

  2. Na skali od 1 do 5, gde 1 znai ne slaem se uopte, a 5 slaem se u potpunosti, vrednuj sledee

  stavove:

  1. Drava ima pravo da ukida graanske slobode kada se osea

  ugroenom. 1 2 3 4 5

  2. Abortus treba da bude dozvoljen. 1 2 3 4 5

  3. Gej brakovi treba da budu pravno regulisani/legalizovani. 1 2 3 4 5

  4. Iako ljudi ne biraju dravu u kojoj e se roditi, treba da budu ponosni

  na nju. 1 2 3 4 5

  5. U poreenju sa drugim nacijama, moja nacija je superiornija. 1 2 3 4 5

  6. Posedovanje marihuane za linu upotrebu treba da bude legalno. 1 2 3 4 5

  7. Smrtna kazna ne treba da bude opcija u sluaju najteih krivinih dela. 1 2 3 4 5

  8. Bez obzira na karijeru, najvanija uloga ene je briga o domainstvu. 1 2 3 4 5

  9. Ukoliko zakon nije pravedan, ne treba mu se povinovati. 1 2 3 4 5

  10. ovek ne moe da bude moralan ukoliko nije religiozan. 1 2 3 4 5

  3. Koliko se u Srbiji osea slobodnim da ivi svoj ivot onako kako ti eli?

  Ne oseam slobodnim Oseam se slobodnim

  4. Kada je re o drutvenim pitanjima, sebe smatra:

  a) Konzervativnom osobom,

  b) Liberalnom osobom.

  5. Kada je re o ekonomskim pitanjima, tvoji stavovi su vie:

  a) Socijal-demokratski,

  b) Trino-liberalni.

 • Tema ovog istraivanja jeste politika komunikacija u Srbiji. Istraivanje se sprovodi u

  naune svrhe u okviru rada na master tezi na Fakultetu organizacionih nauka.

  Anketa je anonimna.

  Hvala Vam na izdvojenom vremenu.

  1. Pol:

  1. Muki

  2. enski

  2. Koliko imate godina: __________

  3. Koje je Vae mesto prebivalita: 1) Severna Srbija; 2) Beograd; 3) Centralna Srbija; 4)

  Zapadna Srbija; 5) Istona Srbija; 6) Juna Srbija

  4. Koji je Va stepen obrazovanja?

  1. Osnovna kola

  2. Srednja kola

  3. Via kola

  4. Visoka kola

  5. Koji je Va trenutni radni status?

  1. Zaposlen u javnom sektoru

  2. Zaposlen u privatnom sektoru

  3. Nezaposlen

  4. Student

  5. Penzioner

  6. Kolika su Vaa lina mesena primanja u ovom trenutku?

  1. Do 20.000 dinara