anketa 2008. godina

Download Anketa 2008. godina

Post on 28-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jedinstvena Sveučilišna anketa

TRANSCRIPT

 • ,1iii:tty w

  Sveudili5te Josipa Jurj a Strossmayera u O sij eku

  ^;, &.

  --nJfu re m",

  rtuDfMWtu*.,,ANKETA

  veljaia 2008.

  akademska godina 20Al n008.

  Anketa u brojkama

  Jedinstvena sveuiili5na studentska anketa na SveutiliStuJosipa Jurja Strossmayera provedena je u akademskoj2OO7 / 2008. godini tuekom prosinca 2007. i sijeinja 2008.godine. U anketi su sudjelovali studentidruge itreiegodine studua (tzv Bolonjci), a evaluirali su predmete,nastavnike i asistente / suradnike koje su sluiali uprethodnoj akademskoj godini. Sliina anketa inicijal no jeprovedena 2006. godine, ali u znatno manjem opsegu jersu tada studenti vrednovali samo nastavu, nastavnike iasistente / suradnike prvog semestra studija.Ove godine anketa je prvi puta provedena uelektronskom obliku na 13 najveiih znanstveno- nastavnih sastavnica Sveuiili ita dok su na dvijesastavnice studenti ispunjaval i papi rnate anketne listite.Organizaciju provedbe ankete zajedno su vodili Centarza osiguranje i unaprjedenje kvalitete na Sveuiili5tu itim s Elektrotehniikog fakulteta Sveuiili ita, a djelatniciEl ektroteh n iikog fa ku lteta softwerski su pod rZa I iprovedbu i analizu rezultata ankete.

  U anketije sudjelovao 2051 student ito tini 41,93o/oodukupno 4892 studenta koji su mogli pristupiti anketi.Postotak ispunjavanja ankete po pojedinim fakultetimakre(e se od 1 5,34 o/o do 79,49 o/o. Evaluirano je tak 876predmeta,628 nastavnika i 406 asistenata / suradnikas prve i druge godine svih studijskih programa koji seizvode na SveuiiliStu, a ukupno su studenti ispunili26007 anketa. Studenti su nastavnike i asistenteocjenjivali ocjenama od jedan (najloSija ocjena) do pet(najbolja ocjena). Postignuta prosjeina ocjena na razinicijelog SveuiiliSta za nastavnike je 3,61 a zaasistente / suradnike 3,79.Detaljniji podacio anketi mogu se naii na web straniciSveutiliSta (www.unios.hr) kao i pri svakoj pojedinojzna nstveno - nastavnoj sastavnici.

  Utisci s provedbe ankete u prosincu2OO7. i sijeinju 2008.

  STROJARSKI FAKULTETU SLAVONSKOM BRODU

  ODJELZA MATEMATIKU% f w

  Anketu proveli i obradili:Centar za osiguranje i unaprjedenje kvalitete

  Sveuiiliita Josipa Jurja Strossmayera u 0sijekuElektrotehnitki fakultet 0sijek

  Podatke o anketi moZete pronad nawww.unios.hr/kvaliteta

  rs

  MTOLICKI BOGOSLOVNI FAKULTET U OAKOVU

 • " i .

  Analiza rezultata ankete po pitanjima (1)'w

  Analiza rezultata ankete po pitanjima (2)PITANJA

  Koliko iestoste pohadalipredavanja /vjeibe na ovompredmetu

  ODGOVORI

  Preko 50%

  Rietko

  NASTAVNIK ASISTENT / SURADNIK

  88 %o

  59%

  8Vo

  Vo

  OCJENA NASTAVNIKA / ocjene se kretu od | (najloiija oc.iena) do 5 (najbolia ocjena)1. Predavanja su bilajednostavna za pra(enje. .. . .. . .. . 3.68

  3 6 %26"421 t/o11 a/o6 %

  140/o

  9o/o 2. Nastavnik pobutluje interes za predmet.

  Dragi studenti i i lanovi osjetke akademske zajednice,dragi titatelji,pred vama je prikaz rezultata velike studentske anketeprovedene na svim znanstveno - nastavnim sastavnicamaSveuiiliSta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u prosincu2OO7.i sijeinju 2008. godine. U anketi su evaluiranipredmeti, nastavnici i asistenti prvih dviju godinastudija, a planiramo anketu postupno proiirivati kakobi obuhvatila sve godine preddiplomskog idiplomskogstudija. Anketiranje studenata na sveuiiliSnoj raziniinicirali smo 2006. godine, a ove godine smo prviputa krenuli s digitaliziranom pripremom, podr5kom,provedbom i obradom rezultata ankete.

  Anketu provodimo zato 5to je upravi SveuiiliSta isvim ilanovima akademske zajednice vaZno aktivnosudjelovanje studenata u nastavnom procesu,va2no namje pratiti i podrZavati dobar rad naiihnastavnika, ali i na vr'rjeme uotavati probleme i kriti inetotke te, kroz rezultate i analizu ankete, transparentnopredstaviti miSljenje studenata o studiju i nastavnicima.Svi imamo isti cilj - utiniti SveutiliSte Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku poZeljnim mjestom za studiranje !

  Vaia rektorica-r'

  -. /'r/ f.-*r;./r,

  *

  Prof. dr. sc. dr. hc. Gordana Kralik

  Glavni motivpohatfanja pre-davanla /vjeibibio mije:

  Koliko su iestopredavanja/vjeibe iz ovogpredmeta bileotkazivan bez

  :T::1Koliko su iesto0tkazana pre-davanja / vjeibenadoknadene?

  0Davezn0

  Zbog pripremeza ispit

  Jednom ili dva puta

  Viie od dva puta

  (esto

  Nikada

  5 33Vo

  4 250/r3 1 8 %2 104i 6 %

  3. Nastavnik vodi raiuna o tome shvataju li studenti prezentirane sadriaje..5 3 9 %

  4 2343 21 1/o2 13ak1 104/0

  4 240k3 2 1 o k2 1 1 %1 8 %

  4 2803 1 9 %2 9"/o1 60k

  4 25ok3 20a/o2 1 1 %1 8 %

  4. Naiin ocjenjivanjajejasan i objektivan.5 4 3 %4 23%3 1 6 %2 1041 8 %

  5. Nastavnikje5 44ak4 2103 170k2 10"/"1 8 %

  Postignuta prosjeinaocienanarazinici jelogsveuii l i i tazanastavnikeje... . , . . . . . . . . . . . . . .3.61

  ocJENA ASISTENTA / SURADNIKA / ociene se kreau od 1 (najlosija ocjena) do 5 (najbota ocjena)

  1. Vjeibe su bilejednostavne za pratenje... 3.785 3 8 %

  2. Asistent /suradnik pobuduje interes za predmet.5 3 6 %

  3.72

  otvoren i pristupaian . .. . .. . .. 3.69

  Na sveNa koliko stekolokvija iz Na neke0v0g nasravn0gpredmeta Niti najedanPristuPili? Ne postoje korokviji 340k

  Da

  Jeste li poloiiliispit iz ovogpredmeta?

  Teiina gndiva U potpunosriizloiena na pre-davanjima /vjeibama bilajeprimjerena mompredznanju.

  Dijelom

  Nie bila primjerena

  wq

  Pristupio/la sam, alinisam poloiio/la

  Nisam pristupio/la

  3. Asistent/suradnikv0di raiuna otomeshva(aju li studenti prezentiranesadriaje.. . .. . .. . .. 3.805 410t

  4. Asistent /suradnikie otvoren i pristupaian5 494/04 2 2 %3 150k2 80k

  3.95

  1 6 % -

  Post ignutaprosje inaocjenanarazin ic i je logSveut i l i i tazaasistente/suradnikeje. . . . . . . . . . . .3.79Prikazani postotak oznadava udio pojedine ocjene u ukupnom brolu ispunjenih anketnih obrazaca

  l,'