prezentace unesco

Download Prezentace unesco

Post on 04-Aug-2015

232 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Pamtky UNESCO v RPamtky UNESCO v Raneb prvodce po eskch pamtkchaneb prvodce po eskch pamtkchAndrea Kroulkov 2NDAndrea Kroulkov 2ND 2. Nae pamtky zaazen do UNESCONae pamtky zaazen do UNESCOZmek Litomylestn sloupNejsvtjTrojiceVilaTugendhatZmek TelHrad a zmek esk KrumlovZmek KromChrm sv. BarboryHistorick centrum PrahyObec HolaoviceKostel sv. Jana NepomuckhoBazilika sv. ProkopaZmek Lednice 3. Historick centrum Prahy 4. Historick centrum Prahy na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsno v rocena Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsno v roce19921992 Praha je nejvznamnj mstskou pamtkovou rezervac u nsPraha je nejvznamnj mstskou pamtkovou rezervac u ns historick jdro o rozloze 866 hektar zahrnuje uniktn urbanistickhistorick jdro o rozloze 866 hektar zahrnuje uniktn urbanistickcelek Praskho hradu a Hradan, Mal Strany vetn Karlovacelek Praskho hradu a Hradan, Mal Strany vetn Karlovamostu, Starho Msta s Josefovem (dochovan st bvalhomostu, Starho Msta s Josefovem (dochovan st bvalhoidovskho Msta), Novho Msta, Vyehradu i jejich jednotlividovskho Msta), Novho Msta, Vyehradu i jejich jednotlivpamtkypamtky Praha i jej dominanta, Prask hrad, jsou svm stavebnPraha i jej dominanta, Prask hrad, jsou svm stavebnhistorickm a umlecko architektonickm vvojem azeny mezihistorickm a umlecko architektonickm vvojem azeny mezinejvznamnj pamtky Evropy, tvo uniktn soubor nejrznjchnejvznamnj pamtky Evropy, tvo uniktn soubor nejrznjchstavebnch slohstavebnch sloh rozshle zaloen Nov Msto v nvaznosti na pozdj pestavbyrozshle zaloen Nov Msto v nvaznosti na pozdj pestavbyv novch stavebnch slozch svd o umlecko-spoleenskm av novch stavebnch slozch svd o umlecko-spoleenskm akulturnm vlivu Prahy od stedovku do souasnostikulturnm vlivu Prahy od stedovku do souasnosti 5. Fotografie z PrahyFotografie z Prahy 6. Hrad a zmek esk Krumlov 7. Hrad a zmek esk Krumlov na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsn v rocena Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsn v roce19921992 esk Krumlov je mimodnm architektonickm skvostemesk Krumlov je mimodnm architektonickm skvostem nad meandry eky Vltavy se vyvinul jedinen soubor mstsknad meandry eky Vltavy se vyvinul jedinen soubor mstskzstavby, pedevm ze 16. stolet, spolu s rozshlm arelemzstavby, pedevm ze 16. stolet, spolu s rozshlm arelemhradu a zmku, kter je po Praskm hradu druhm nejvtmhradu a zmku, kter je po Praskm hradu druhm nejvtmzmeckm komplexem esk republikyzmeckm komplexem esk republiky historick sdlo rodu Romberk zahrnuje adu zmeckch budov,historick sdlo rodu Romberk zahrnuje adu zmeckch budov,slavn makarn sl, uniktn, nedvno zpstupnn baroknslavn makarn sl, uniktn, nedvno zpstupnn barokndivadlo, zmeckou zahradu s rokokovou fontnou a letohrdekdivadlo, zmeckou zahradu s rokokovou fontnou a letohrdekBellarie s otivm hleditm - djit sezonnch divadelnchBellarie s otivm hleditm - djit sezonnch divadelnchpedstavenpedstaven vraznou dominantou msta je chrm sv. Vta, cenn dlo jihoeskvraznou dominantou msta je chrm sv. Vta, cenn dlo jihoeskgotikygotiky 8. Fotografie z eskho KrumlovaFotografie z eskho Krumlova 9. Chrm sv. Barbory 10. Chrm sv. Barbory v Kutn Hoe a katedrlaNanebevzet Panny Marie v Sedlci na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsny v roce1995 historick jdro Kutn Hory s pozdn gotickm chrmem svathistorick jdro Kutn Hory s pozdn gotickm chrmem svatBarbory a kostelem Nanebevzet Panny Marie v Sedlci pedstavujeBarbory a kostelem Nanebevzet Panny Marie v Sedlci pedstavujejedinen dochovanou stedovkou urbanistickou strukturu s adoujedinen dochovanou stedovkou urbanistickou strukturu s adougotickch, renesannch a baroknch domgotickch, renesannch a baroknch dom k dalm vznamnm pamtkm pat tak Vlask dvr, pozdnk dalm vznamnm pamtkm pat tak Vlask dvr, pozdngotick mansk Kamenn dm, kostel sv. Jakuba, Jezuitskgotick mansk Kamenn dm, kostel sv. Jakuba, Jezuitskkolej nebo klter du sv. Vorilykolej nebo klter du sv. Vorily dky patriotismu mstnch oban a tak v dsledku zpisudky patriotismu mstnch oban a tak v dsledku zpisunkterch st msta do kulturnho a prodnho ddictv UNESCOnkterch st msta do kulturnho a prodnho ddictv UNESCObylo v uplynulch deseti letech opraveno mnoho dom historickhobylo v uplynulch deseti letech opraveno mnoho dom historickhojdra, byla zahjena celkov rekonstrukce chrmu sv. Barbory ajdra, byla zahjena celkov rekonstrukce chrmu sv. Barbory akomplexn rekonstrukc prochz i katedrla Nanebevzet Pannykomplexn rekonstrukc prochz i katedrla Nanebevzet PannyMarie v Sedlci stejn jako arel Jezuitsk kolejeMarie v Sedlci stejn jako arel Jezuitsk koleje 11. Fotografie z Kutn HoryFotografie z Kutn Hory 12. Obec Holaovice 13. Obec Holaovice na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsny v roce 1998na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsny v roce 1998 vesnice le asi 16 km zpadn od eskch Budjovic, na Seznamvesnice le asi 16 km zpadn od eskch Budjovic, na SeznamUNESCO byl zapsn tm zcela dochovan stedovk systm obytnchUNESCO byl zapsn tm zcela dochovan stedovk systm obytnchdom a spekdom a spek ty jsou propojeny ohradnmi zdmi s brankami a klenutmi vjezdy do prostoruty jsou propojeny ohradnmi zdmi s brankami a klenutmi vjezdy do prostorunvsi, co spolu s dochovanm tukovm dekorem (tzv. lidov nebo selsknvsi, co spolu s dochovanm tukovm dekorem (tzv. lidov nebo selskbaroko) na vtin prel dv celmu sdlu neopakovatelnou atmosfru abaroko) na vtin prel dv celmu sdlu neopakovatelnou atmosfru avrazvraz komplex uveden v Seznamu t 23 pamtkov chrnnch usedlost skomplex uveden v Seznamu t 23 pamtkov chrnnch usedlost scelkem 120 budovamicelkem 120 budovami najdeme zde nejen vstavn statky se pchary, stodolami, matalemi anajdeme zde nejen vstavn statky se pchary, stodolami, matalemi avmnky, ale tak kovrnu, hostinec a kaplikuvmnky, ale tak kovrnu, hostinec a kapliku usedlosti jsou rozloeny po obvodu rozlehl obdlnkov nvsi (210x70 m)usedlosti jsou rozloeny po obvodu rozlehl obdlnkov nvsi (210x70 m) k uniktnm pat napklad studny s devnou pstovou pumpou nebok uniktnm pat napklad studny s devnou pstovou pumpou neboSelsk dvr . p. 6, kter je rodinnm selskm sdlem ji od roku 1530Selsk dvr . p. 6, kter je rodinnm selskm sdlem ji od roku 1530 14. Fotografie z HolaovicFotografie z Holaovic 15. Zmek Lednice 16. Zmek Lednice na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsn v roce 1996na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsn v roce 1996 souasnou podobu dala zmku novogotick pestavba ve stylu tudorsksouasnou podobu dala zmku novogotick pestavba ve stylu tudorskgotiky z let 1846-1858, jejm autorem byl Ji Wingelmllergotiky z let 1846-1858, jejm autorem byl Ji Wingelmller romantick novogotick vzhled zskaly tak interiry s vynikajcmi ukzkamiromantick novogotick vzhled zskaly tak interiry s vynikajcmi ukzkamibohat ezbsk vzdobybohat ezbsk vzdoby nepravideln tvar zem Lednicko-valtickho arelu o rozloze bezmla 300nepravideln tvar zem Lednicko-valtickho arelu o rozloze bezmla 300km2 hrani na jihu s Rakouskem, na zpad s oblast Plava, na severu akm2 hrani na jihu s Rakouskem, na zpad s oblast Plava, na severu ana vchod tvo volnou hranici arelu eka Dyjena vchod tvo volnou hranici arelu eka Dyje pravy arelu vychzely ze zvyklost uplatovanch v anglickch parcch,pravy arelu vychzely ze zvyklost uplatovanch v anglickch parcch,proto se tu potkv barokn architektura s novogoticky upravenou budovouproto se tu potkv barokn architektura s novogoticky upravenou budovouzmku a drobnmi stavbami v romantickm stylu (Sklenk, Loveckzmku a drobnmi stavbami v romantickm stylu (Sklenk, Loveckzmeek, Minaret, Apollonv chrm, Rybnin zmeek, Nov dvr,zmeek, Minaret, Apollonv chrm, Rybnin zmeek, Nov dvr,Hranin zmeek, Chrm T Grci, Janv hrad, Obelisk a Rendes-vous)Hranin zmeek, Chrm T Grci, Janv hrad, Obelisk a Rendes-vous) 17. Fotografie lednicko-valtickho arelu 18. Zmek Tel 19. Zmek Tel na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsno v roce 1992na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsno v roce 1992 historick jdro msta, uzaven rybnky a branami, si udrelo po celhistorick jdro msta, uzaven rybnky a branami, si udrelo po celstalet svou osobitou tv z as Zacharie z Hradcestalet svou osobitou tv z as Zacharie z Hradce pedn je to pvodn krlovsk vodn tvrz z 13. stolet, zaloen napedn je to pvodn krlovsk vodn tvrz z 13. stolet, zaloen nakiovatce obchodnch cest, kter zskala, spolu s historickm jdremkiovatce obchodnch cest, kter zskala, spolu s historickm jdremmsta, svou dnen podobu dky pestavb ze 16. stoletmsta, svou dnen podobu dky pestavb ze 16. stolet rozshl renesann zmeck komplex pochz z dlny architekta B.rozshl renesann zmeck komplex pochz z dlny architekta B.Maggiho z ArognaMaggiho z Arogna k zmku jet pilh zajmav dispozin een zahrada s parkemk zmku jet pilh zajmav dispozin een zahrada s parkem uvnit zmku jist kadho zaujmou honosn interiry s jedinenouuvnit zmku jist kadho zaujmou honosn interiry s jedinenouvzdobou, dobovm zazenm a cennmi sbrkamivzdobou, dobovm zazenm a cennmi sbrkami krom zmku pat mezi nejvznanj telsk pamtky tak nmst skrom zmku pat mezi nejvznanj telsk pamtky tak nmst suniktnm nenaruenm komplexem historickch dom v renesannm auniktnm nenaruenm komplexem historickch dom v renesannm abaroknm stylu, podloub a prel tchto dom byla v drtiv vtin stavnabaroknm stylu, podloub a prel tchto dom byla v drtiv vtin stavnapodle jednotnho plnupodle jednotnho plnu 20. Fotografie z TeleFotografie z Tele 21. Zmek Litomyl 22. Zmek Litomyl na Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsny v rocena Seznam svtovho kulturnho ddictv UNESCO zapsny v roce19991999 renesann zmek z druh poloviny 16. stolet je vznamnmrenesann zmek z druh poloviny 16. stolet je vznamnmdokladem arkdovho zmku italskho typu, pes pravy interiru,dokladem arkdovho zmku italskho typu, pes pravy interiru,pedevm na konci 18. stolet, si stle uchoval tm nedotenpedevm na konci 18. stolet, si stle uchoval tm nedotenvzhled z dob renesance, vetn uniktn sgrafitov vzdoby fasd avzhled z dob renesance, vetn uniktn sgrafitov vzdoby fasd atttt dochovaly se tak mnoh hospods