prezentace metodika

Download Prezentace metodika

Post on 27-Jun-2015

1.045 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018

TRANSCRIPT

  • 1. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018. j.: MSMT-18917/2012-27/2Metodika Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovyR pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu narealizaci aktivit v oblasti primrn prevence rizikovhochovn v obdob 2013-2018 Semin pro adatelePraha, 20121/30

2. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 Zhodnocen dotanho obdob 2010-2012 a) Transformace dotan politiky po roce 2010 b) Statistika projekt - 2012 Semin pro adatelePraha, 20122/30 3. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Celkem bylo dorueno 388 dost a pouze 6 (co in 1.5%)z nich bylo vyazeno z formlnch dvod. Vloni bylo dorueno416 dost a formln bylo vyazeno 114 projekt chybovost na stran adatel tedy inila 27%).Semin pro adatelePraha, 2012 3/30 4. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018do 30. ervna 2012 realizace semin proadatele po jednotlivch krajchdo 30. ervna 2012 - vyhlen dotanho zen narok 2013, zveejnn Metodiky MMT proposkytovn dotac na realizaci aktivit v oblastiprevence rizikovho chovnz 2012 semine k podvn dost proadatele o dotace na rok 2013do 30. z 2012 konen termn pro podvndost o finann prostedky na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn4/30 5. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018jen 2012 formln hodnocen plnosti asprvnost dost o dotacelistopad 2012 odborn (vcn) hodnocendost odbornmi hodnotitelilistopad 2012 zveejnn podmnek vytovndotac MMT za rok 2012prosinec 2012 jednn dotan komise MMTprosinec 2012 jednn MMT o udlen dotacna rok 20135/30 6. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-201815. nor 2013 konen termn pro zaslnvytovn a finann vypodn a zv. zprv zarok 2012nor 2013 kontrola vytovn a finannhovypodn za rok 2012do 31. bezna 2013 vydn rozhodnut avyplacen dotac spnm adatelm6/30 7. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018adresa pjemce dost: Nrodn institut dt a mldee, Smova 3,101 00 Praha 10Kontaktn osoba Mgr. Jaroslava Novkov+420 246 088 239 Email: jarka.novakova@nidm.cz Semin pro adatelePraha, 2012 7/30 8. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Podmnkou podvn novch projekt , kterjsou realizovny organizacemi poskytujcmi sluby jinm organizacm , je jejich pedjednn na odboru 27 MMT R. Semin pro adatelePraha, 20128/30 9. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Oprvnn program a oprvnn adatel2.Dotace me bt poskytnuta pouze na podporunsledujcch typ program v oblasti prevencerizikovho chovn:a) Certifikovan programy dlouhodob veobecnprimrn prevence uvn drog, zvlt zamen naprevenci uvn leglnch drog - alkoholu, tabkovchvrobk vyjma kol a kolskch zazen. Semin pro adatelePraha, 20129/30 10. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 Oprvnn program a oprvnn adatel b) Programy nepodlhajc certifikaci:- programy dlouhodob veobecn primrn prevence rizikovho chovn) - projekty evaluace potebnosti, dostupnosti a efektivnosti slueb, projekty zamen na poskytovn odbornch a ovench informac odborn i laick veejnosti. Semin pro adatelePraha, 2012 10/30 11. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 Subjekt me dat o dotaci na vcelet projekt na obdob 2013 2018 s tm,e dotace bude vdy poskytovna na pslun kalendn rok. Semin pro adatelePraha, 2012 11/30 12. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018O dotaci me dat nsledujc prvnick osoba:a) prvnick osoba vykonvajc innost kolynebo kolskho zazen,b) obansk sdruen podle zkona . 83/1990Sb., o sdruovn oban, ve znn pozdjchpedpis,c) prvnick osoba podle zkona . 3/2002 Sb., osvobod nboenskho vyznn a postaven crkva nboenskch spolenost a o zmn nkterchzkon (zkon o crkvch a nboenskchspolenostech), ve znn pozdjch pedpis,Semin pro adatelePraha, 201212/30 13. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 O dotaci me dat nsledujc prvnick osoba: d) obecn prospn spolenost podle zkona . 248/1995 Sb., o obecn prospnch spolenostech a o zmn a doplnn nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis, e) jin organizace nebo fyzick osoba (ve vjimench a odvodnnch ppadech po konzultaci s odborem 27 MMT R) Semin pro adatelePraha, 2012 13/30 14. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 adatel mus dle splovat tyto podmnky: a) mt sdlo na zem esk republiky b) realizovat programy, pop. jin podporovan aktivity v oblasti prevence rizikovho chovn na zem esk republiky, c) vst podvojn etnictv, d) vst vkaznictv o klientech a slubch v rozsahu stanovenm v zvren zprv o realizaci projektu vyjma kol a kolskch zazen. Semin pro adatelePraha, 201214/30 15. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Dotaci lze poskytnout jen tm adatelm, kte nemajevidovan dluhy vi orgnm sttn sprvy (oblastnsprv socilnho zabezpeen a mstn pslunmufinannmu adu) a zdravotnm pojiovnm.Pi podn dosti mus bt tato skutenostposkytovatelem sluby deklarovna formou estnhoprohlen, kter uvd a stvrzuje osoba jednajcjmnem organizace v dosti. Semin pro adatelePraha, 2012 15/30 16. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 Dotace je poskytovna v maximln vi 350 000,-K na 1 dost vem subjektm, kter poskytuj programyprimrn prevence jinm organizacm. Maximln mon ve dotace 80 000,-K na 1 dostse poskytuje v ppad subjekt (zejmna kol nebo kolskch zazen), kter neposkytuj sluby jinmorganizacm, ale daj pouze na svj vlastn preventivnprogram. Semin pro adatelePraha, 2012 16/30 17. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018K rozpotu dleit !!! !do rozpotu nesm bt zakalkulovn zisk! ! maximln poadavek na mzdov nklady do ve 250 000,-K! Semin pro adatelePraha, 2012 17/30 18. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Ostatn limity sluby max. 40 % celkovho rozpotu dosti (musmt pmou vazbu na realizaci projektu)materil - max. 25% celkovho rozpotu dosti (musmt pmou vazbu na realizaci projektu)Semin pro adatele Praha, 201218/30 19. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Z poskytnut dotace se nesm hradit(tzv. neuznateln nklady):a) odpisy majetku,b) nklady na reprezentaci (tj. na oberstven,pohotn, dary a obdobn plnn),c) mzdy funkcion a odmny len statutrnchorgn prvnickch osob,d) proveden etnho auditu,e) tvorba kapitlovho jmn (zisku),f) jednorzov akce (pednky, besedy s veejninnmi osobnostmi), multimediln akce, 19/30 20. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 Z poskytnut dotace se nesm hradit (tzv. neuznateln nklady): g) sportovn, kulturn a volnoasov aktivity, ztov a zitkov vjezdy (jednorzov aktivity bez vazby na dal kontinuln prci s clovou skupinou), h) testovn ptomnosti drog u k a student ve kolch a kolskch zazench, i) rekondin a rekrean pobyty a vybaven na n, j) potraviny, k) DPH, o jej vrcen je mon prvoplatn dat, 20/30 21. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Z poskytnut dotace se nesm hradit(tzv. neuznateln nklady):l) dan, pokuty a sankce,m) hrada nklad na zdravotn pi o klientyprojektu, pokud je hrazena podle zkona . 48/1997Sb., o veejnm zdravotnm pojitn; nen-li na tutopi uzavena smlouvu s veejnou zdravotnpojiovnou, je adatel povinen tuto skutenostuvst a zdvodnit,n) investice,o) nespecifikovan vdaje 21/30 22. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Vjimen me pjemce dotace v prbhu realizace projektuzmnit limit osobnch a provoznch nklad za pedpokladu,e zmna struktury nklad neovlivn negativn realizaciprojektu a nepekro 5 % limitu uvedenho v dosti oelovou dotaci.Jakkoliv zmny, ne ve uveden, je adatel povinenrealizovat a pot, co mu MMT na zklad dosti tytozmny schvl a vystav dodatek k Rozhodnut s tmitozmnami (zmny se pedkldaj nejpozdji k 15.11. danhoroku).Semin pro adatelePraha, 201222/30 23. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Dotace jsou poskytovny na zkladRozhodnuto poskytnut neinvestindotacezesttnhorozpotueskrepubliky na pslun rozpotov rok, vektermMMT R stanovpsemnpodmnky poskytnut dotace.Semin pro adatele Praha, 201223/30 24. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018 Pr praktickch rad na zvr, aneb poume se z minulch chyb . 24/30 25. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit voblasti prevence rizikovho chovn v obdob 2013-2018Co se osvdilo co zlepujemeElektronick systm - SAMOSTATN PROPREVENCIHelpdesk bude i nadle namsto telefonickchkonzultac3) Semine po jednotlivch krajch v zjet Praha a BrnoSemin pro adatele Praha, 201225/30 26. Metodika MMT pro poskytovn dotac ze sttnho rozpotu na realizaci aktivit