pretcas’61 · pretcas’61 เจาะลึกข อสอบ วิเคราะห...

of 2/2
PRETCAS’61 เจาะลึกขอสอบ วิเคราะหโอกาสติด พิชิตทุกสนาม ผลการจำลองการทดสอบ PRETCAS ปการศึกษา 2561 1. ขอมูลผูสมัคร ชื่อ-สกุล : สุดา ตั้งใจเรียน เลขที่นั่งสอบ : เลขบัตรประชาชน : โรงเรียน : จังหวัด : 2. คะแนนสอบ รหัส วิชา คะแนน เต็ม คะแนน มาตราฐาน (T-Score) คะแนน ที่ได คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับ โรงเรียน จังหวัด ภาค ประเทศ ชื่อวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป ตอน 1 150.00 105.00 89.90 56.43 56.32 55.10 50.43 85 GAT ความถนัดทั่วไป ตอน 2 150.00 69.00 62.61 56.43 56.32 55.10 50.43 85 GAT ความถนัดทั่วไป รวม 2 ตอน 300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.43 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร PAT4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุPAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี วิชาเฉพาะแพทย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร 1 วิชาฟสิกส วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร 2 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.43 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 00 09 19 29 39 49 59 69 89 99 300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.43 300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ออกให ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หนา 1/2 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43 100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

Post on 29-Dec-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRETCAS’61เจาะลึกขอสอบ วิเคราะห โอกาสติด พิชิตทุกสนาม

  ผลการจำลองการทดสอบ PRETCAS ปการศึกษา 2561

  1. ขอมูลผูสมัคร

  ชื่อ-สกุล : สุดา ตั้งใจเรียน เลขที่นั่งสอบ : เลขบัตรประชาชน :

  โรงเรียน : จังหวัด :

  2. คะแนนสอบ

  รหัส วิชา

  คะแนนเต็ม

  คะแนนมาตราฐาน(T-Score)

  คะแนนที่ได

  คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับ

  โรงเรียน จังหวัด ภาค ประเทศชื่อวิชา

  85 GAT ความถนัดทั่วไป ตอน 1 150.00 105.00 89.90 56.43 56.32 55.10 50.43

  85 GAT ความถนัดทั่วไป ตอน 2 150.00 69.00 62.61 56.43 56.32 55.10 50.43

  85 GAT ความถนัดทั่วไป รวม 2 ตอน 300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.43

  PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร

  PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร

  PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

  PAT4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร

  PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

  PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

  PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

  PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

  PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน

  PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

  PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

  PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

  วิชาเฉพาะแพทย

  วิชาภาษาไทย

  วิชาสังคมศึกษา

  วิชาภาษาอังกฤษ

  วิชาคณิตศาสตร 1

  วิชาฟสิกส

  วิชาเคมี

  วิชาชีววิทยา

  วิชาคณิตศาสตร 2

  วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน

  300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.4371

  72

  73

  74

  75

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  82

  00

  09

  19

  29

  39

  49

  59

  69

  89

  99

  300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.43

  300.00 171.00 98.65 139.43 138.32 135.10 138.43

  - - - - - - -

  - - - - - - -

  - - - - - - -

  - - - - - - -

  - - - - - - -- - - - - - -

  - - - - - - -

  - - - - - - -

  - - - - - - -

  ออกให ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560หนา 1/2

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

  100.00 71.00 58.65 79.43 78.32 75.10 78.43

 • PRETCAS’61เจาะลึกขอสอบ วิเคราะห โอกาสติด พิชิตทุกสนาม

  ผลการจำลองการทดสอบ PRETCAS ปการศึกษา 2561

  1. ขอมูลผูสมัคร

  ชื่อ-สกุล : สุดา ตั้งใจเรียน เลขที่นั่งสอบ : เลขบัตรประชาชน :

  โรงเรียน : จังหวัด :

  3. กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน จังหวัด ภาพ และประเทศ

  ออกให ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

  หนา 2/2

  รหัส 85 วิชา GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  รหัส 85 วิชา GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  รหัส 85 วิชา GAT ความถนัดทั่วไป (รวมทั้ง 2 ตอน)

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  รหัส 71 วิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  รหัส 72 วิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  รหัส 73 วิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  รหัส 74 วิชา PAT4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  รหัส 75 วิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

  โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ

  คะแนนของคุณ

  คะแนนเฉลี่ย

  คะแนนมาตรฐาน

  คะแนนเต็ม