povezani ugovori o kreditu

Download POVEZANI UGOVORI O KREDITU

Post on 31-Dec-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1E. MIENI, Povezani ugovori o kredituZb. Prav. fak. Rij. (1991) v. 32, br. 1, 155-189 (2011)

  POVEZANI UGOVORI O KREDITU

  Dr. sc. Emilia Mieni, znanstveni suradnik UDK: 336.77:330.567.22Pravni fakultet Sveuilita u Rijeci Pr.: 6. rujna 2010. Ur.: 15. sijenja 2011. Izvorni znanstveni rad

  Saetak

  Potroa na tritu nerijetko ulazi u poslovne transakcije u kojima radi financiranja kupnje odreenih proizvoda ili usluga, sklapa ugovor o kreditu koji mu je ponuen na temelju prethodnog sporazuma prodavatelja robe ili pruatelja usluge i davatelja kredita. Pritom se izlae riziku da prodavatelj robe, odnosno pruatelj usluge ne ispuni ili neuredno ispuni svoju ugovornu obvezu. Prema opim pravilima o ugovornoj odgovornosti potroa bi morao otplaivati kredit iako mu ugovor radi kojeg je sklopio ugovor o kreditu nije uredno ili nije uope ispunjen. Preuzimanjem odredbe l. 11. Direktive 87/102/EEZ u Zakon o zatiti potroaa u hrvatsko je pravo uveden za potroaa izrazito vaan institut povezanih ugovora o kreditu, koji mu daje prava koja mu nisu dostupna prema opim pravilima o ugovornoj odgovornosti. U sluaju neuspjenog ostvarivanja prava naspram prodavatelja ili pruatelja usluge, potroa svoja prava moe ostvarivati naspram davatelja kredita. Iako je l. 83. Zakona o zatiti potroaa u mnogoemu izaao izvan minimalnog stupnja zatite potroaa kojeg je u pogledu povezanih ugovora o kreditu propisivao l. 11. Direktive 87/102/EEZ, isto se nije ponovilo prilikom usklaivanja s lankom 15. njezine nasljednice Direktive 2008/48/EZ. Suprotno naelu maksimalne harmonizacije na kojem se Direktiva 2008/48/EZ temelji, hrvatski zakonodavac u Zakonu o potroakom kreditiranju nedostatno preuzima spomenutu odredbu potpuno izmijenivi njezin sadraj i znaenje. Stoga autorica u radu ukazuje na potrebu hitne izmjene l. 15. Zakona o potroakom kreditiranju o povezanim ugovorima o kreditu s ciljem usklaivanja s odredbama Direktive 2008/48/EZ i povienjem stupnja zatite potroaa. I konano autorica na primjeru njemake sudske prakse i prakse Europskog suda pravde ukazuje na vanost odredaba o povezanim ugovorima o kreditu i na uestale probleme koji se javljaju u praksi.

  Kljune rijei: povezani ugovori o kreditu, Zakon o potroakom kreditiranju, Zakon o zatiti potroaa, Direktive 87/102/EEZ, Direktiva 2008/48/EZ, potroaki kredit, potroaki zajam, zatita potroaa.

  Zbornik v32 br1.indd 155 24.3.2011 9:56:11

 • 1E. MIENI, Povezani ugovori o kreditu

  Zb. Prav. fak. Rij. (1991) v. 32, br. 1, 155-189 (2011)

  I. UVOD

  Na tritu su este situacije u kojima se potroai u nedostatku novanih sredstava odluuju na kupnju odreene robe ili usluge tako da im u tu svrhu kredit odobri upravo sam prodavatelj robe ili pruatelj usluge ili tako to cijenu predmeta ugovora financira banka ili neka druga kreditna institucija kao trea strana. Ova potonja konstrukcija u kojoj se potroa nalazi u ugovornom odnosu naspram prodavatelja robe ili pruatelja usluge s jedne strane i davatelja kredita s druge moe biti osobito pogubna za njega. Naime kupnja odreene robe ili usluge nerijetko je financirana od tree osobe-kreditora, koja usko surauje s prodavateljem. Poslovna suradnja izmeu tih osoba i veza izmeu ugovora koje one sklapaju s potroaem moe biti toliko jaka da jasno ukazuje na postojanje jedinstvenog gospodarskog pothvata. Podjela takvog jedinstvenog gospodarskog pothvata na dva samostalna ugovora dovodi do znaajnog povienja rizika i s time povezanom opasnosti za potroaa, da e primjerice u sluaju kada ima pravo isticati prigovore naspram prodavatelja ili pruatelja usluge jer roba nije dostavljena ili ima materijalne nedostatke ili usluga nije pruena i sl. morati otplatiti itav iznos u tu svrhu odobrenog mu kredita. Sudstvo i zakonodavci nekih drava lanica Europske unije (dalje u tekstu: EU) i ire vrlo su rano primijetili ovaj problem i na razliite su naine pokuavali rijeiti ovakvo umjetno razdvajanje gospodarski povezanih ugovora.1 Usklaivanje relevantnih propisa na razini EU-a po prvi se je puta provelo propisivanjem odredbe o povezanim ugovorima u l. 11. Direktive 87/102/EEZ o potroakom kreditu2 (dalje u tekstu: Direktiva 87/102/EEZ).3 Ova odredba koja

  1 Njemaki sudovi su tako primjerice poetno primjenjivali naelo dobre vjere iz 242. Brgerliches Gesetzbuch od 2.1.2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909, 2003 I S. 738) posljednji put izmijenjen Zakonom od 24.7.2010 (BGBl. I S. 977) m.W.v. 30.7.2010 (dalje u tekstu: BGB). Vidi presudu njemakog Saveznog Vrhovnog suda BGH-a, BGHZ, str. 37., 94. Vidi i englesku sudsku praksu u Davidson, F. P., The Missing Linked Transaction, The Law Quarterly Review, br. 96./1980., str. 343. Mogunost isticanja prigovora naspram davatelja kredita u veini je drava prvotno razvijena sudskom praksom da bi takvo pravo poetkom 70-ih godina prologa stoljea ulo u njihove zakonske odredbe o kupoprodaji s obronom otplatom cijene. Npr. engleski Consumer Credit Act od 31.7.1974. (Section 75.), talijanski Legge di 15.9.1964., no 755 (l. 1.), luksemburki Loi du 19.5.1961. (l. 2.), vedski Konsumentkplag od 1.1.1974. ( 16.). Vidi Oehmen, K., Die Harmonisierung der Rechtsvorschriften ber Verbraucherkredit in den Mitgliedstaaten der EG, Hohe Rechtswissenschaftliche Fakultt der Universitt zu Kln, 1979., str. 68. et seq.

  2 Direktiva 87/102/EEZ Vijea od 22.12.1986. o usklaivanju zakona, uredbi i upravnih propisa drava lanica koji se odnose na potroake kredite, Sl. l. L 42/48 od 12.2.1987., izmijenjena i dopunjena Direktivom 90/88/EEZ Vijea od 22.2.1990., Sl. l. L 61/14 od 10.3.1990. i Direktivom 98/7/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 16.2.1998., Sl. l. L 101/17.

  3 Treba napomenuti kako i neke druge potroake direktive sadre ture odredbe o povezanim ugovorima, npr. Direktiva 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 20.5.1997. o zatiti potroaa s obzirom na ugovore na daljinu (Sl. l. 1997 L 144) izmijenjena Direktivom 2002/65/EZ, Direktivom 2005/29/EZ i Direktivom 2007/64/EZ i Direktiva 94/47/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 26.10.1994. o zatiti stjecatelja glede odreenih aspekata ugovora o stjecanju prava koritenja nekretnina na temelju timesharinga (Sl. l. 1994 L 280, 83) ukinuta Direktivom 2008/122/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 14.1.2009. o zatiti potroaa glede

  Zbornik v32 br1.indd 156 24.3.2011 9:56:11

 • 1E. MIENI, Povezani ugovori o kredituZb. Prav. fak. Rij. (1991) v. 32, br. 1, 155-189 (2011)

  je u zakonodavnom postupku usvajanja Direktive 87/102/EEZ bila predmetom unih rasprava4 ula je u hrvatski Zakon o zatiti potroaa (dalje u tekstu: ZZP) kao posljedica obveze Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH) na usklaivanje zakonodavstva i prilagoavanje zatite potroaa u Hrvatskoj, zatiti koja je na snazi u EU.5 U prvome ZZP-u iz 2003. godine6 povezani ugovori o kreditu bili su ureeni lankom 68. odgovornost zajmodavca za prodavatelja, da bi ih novi ZZP iz 2007. g.7 bitno neizmijenjeno uredio u l. 83. pod nazivom odgovornost zajmodavca za trgovca. No valja napomenuti kako je hrvatsko pravo i prije preuzimanja odredaba Direktive 87/102/EEZ ureivalo povezanost ugovora o kupoprodaji i ugovora o zajmu kao podvrste potroakog kredita pravilima o kupoprodaji s obronom otplatom cijene u Zakonu o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO).8 Novi ZOO iz 2005. godine9 preuzima spomenuto ureenje u l. 472., iji st. 1. propisuje kako pravila o kupoprodaji s obronom otplatom cijene vrijede i u sluaju drugih pogodbi koje imaju istu bit, a prema st. 2. ona e se primjenjivati i na zajam dan kupcu i namijenjen kupnji odreenih stvari, ako su se zajmodavac i prodavatelj sporazumjeli da kupac za stvar, koju mu je prodavatelj prodao, otplauje zajmodavcu cijenu u obrocima, prema ugovoru sklopljenom izmeu kupca i prodavatelja.10 Iako preteu

  odreenih aspekata ugovora o timeshareu, o dugoronim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i razmjeni (Sl. l. 2009 L 033, 10). Te direktive propisuju kako u sluaju raskida ugovora o kreditu koji je posljedica raskida ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora o timeshareu, trgovac ili trea osoba koja je potroau odobrila kredit na temelju sporazuma s trgovcem nema pravo zaraunati potroau nikakve trokove, kamate ili kaznu.

  4 Odredba je predstavljala jednu od najspornijih toaka prilikom izrade nacrta prijedloga Direktive i sastavljena je uglavnom prema uzoru na engleski Consumer Credit Act 1974 (Section 75). Vidi Httebruker, A., Die Entstehung der EGRichtlinien ber den Verbraucherkredit, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn, 2000., str. 142. et seq; Howells, G./Wilhelmsson, T., EC Consumer Law, Ashgate, Aldershot (et al.), 1997., str. 208.; Oehmen, K., op. cit., str. 274.

  5 Prema opoj obvezi usklaivanja prava iz l. 69. st. 1. Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju (dalje u tekstu: SSP) Hrvatska e nastojati osigurati postupno usklaivanje postojeih zakona i buduega zakonodavstva s pravnom steevinom EU (acquis). Posebna obveza usklaivanja na podruju prava zatite potroaa propisana je l. 74. SSP. Vidi Zakon o potvrivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju izmeu Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih drava lanica, NN MU br. 14/01.

  6 Glava 8., (l. 56. 71.) Zakona o zatiti potroaa, NN br. 96/03.7 Glava IX. (l. 71.86.) Zakona o zatiti potroaa, NN br. 79/07., 125/07., 79/09., 89/09.,

  133/09.8 l. 550. Zakona o obveznim odnosima, NN 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 107/95., 7/96.,

  91/96., 112/99., 88/01. O tome detaljno Petri, S., Zatita potroaa u bankarskim kreditnim poslovima u hrvatskom pravu u odnosu na pravo Europske unije, ZPFS, br. 11/2002., str. 126. et seq.

  9 Zakon o obveznim odnosima, NN br. 5/05., 41/08.10 Tako Slakoper ugovoru o kreditu pripisuje svojstva potroakog kredita uvijek kad je njegova

  bit identina biti ugovora o prodaji s obronim otplatama cijene, kao i kad se banka i prodavatelj sporazumiju da kupac cijenu kupljene