postzegel hoeft niet, helpt wel

Download Postzegel hoeft niet, helpt wel

Post on 18-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Overige projecten Naast Chris en Hebron kunt u uiteraard ook actie voeren voor bovengenoemde doelen. We hebben bijvoorbeeld ook projecten voor: • kinderen van verslaafde ouders (De Hoop) • een moeder-kind project op Bonaire (opvang van verslaafde vrouwen met hun kinderen, Krusada) • opvang van dak- en thuislozen, verslaafde mensen in Nederland en/of op de Antillen (Horeb/Krusada/De Ommekeer) • faciliteiten voor kinder- en jeugdpsychiatrie

TRANSCRIPT

 • Leren door te helpen

  Kinderdorp HebronChristelijk opvanghuis voor

  kinderen op Curaa

  Educatieve en preventieve spaarprojecten voor basisscholen

  Kinderdorp Hebron

  Christelijk opvanghuis voor kinderen op Curaao

  ChrisChristelijke kinder-

  en jeugdzorg

  Hebron

  Over Stichting Vrienden van De HoopStichting Vrienden van De Hoop werft fondsen voor De Hoop, het evangelisch centrum voor verslavingszorg en hulpverlening in Dordrecht. Daarnaast werven we fondsen voor Horeb in Beekbergen, Chris in Dordrecht, Stichting De Ommekeer in Maastricht, het Centrum voor Pastorale Counseling in Belgi, Stichting Krusada op Bonaire en Kinderdorp Hebron op Curaao.

  Overige projectenNaast Chris en Hebron kunt u uiteraard ook actie voeren voor bovengenoemde doelen. We hebben bijvoorbeeld ook projecten voor: kinderenvanverslaafdeouders(DeHoop) eenmoeder-kindprojectopBonaire(opvangvanverslaafdevrouwenmethun kinderen,Krusada)

  opvangvandak-enthuislozen,verslaafdemenseninNederlanden/ofopdeAntillen(Horeb/Krusada/DeOmmekeer)

  faciliteitenvoorkinder-enjeugdpsychiatrie

  InformatieVoor meer informatie over Stichting Vrienden van De Hoop kunt u kijken op www.vriendenvandehoop.nl. Of neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

  Stichting Vrienden van De Hoope-mail:info@vriendenvandehoop.nlTelefoon:(078)6111355Giro:38.38.38

  Kin

  derd

  orp

  Heb

  ron

  Ch

  rist

  elijk

  opv

  angh

  uis

  voor

  ki

  nde

  ren

  op C

  ura

  a

  Hebr

  on

  Stic

  htin

  g Vr

  iend

  en v

  an D

  e H

  oop

  Ant

  woo

  rdnu

  mm

  er 8

  8

  3300

  WB

  Dor

  drec

  ht

  Post

  zege

  l hoe

  ft

  niet

  , hel

  pt w

  el

 • Leren door te helpenGraag vragen we uw aandacht voor twee projecten van Stichting Vrienden van De Hoop: Kinderdorp Hebron op Curaao en Chris, christelijke kinder- en jeugdzorg.

  We willen u en uw leerlingen vragen om voor n van deze projecten een spaaractie te houden. Op die manier helpen uw leerlingen andere kinderen en heeft de mogelijkheid om in de lessen een thema te behandelen wat op deze manier heel dichtbij de leerlingen komt; ze leren door te helpen. We willen de scholen die voor Chris en Kinderdorp Hebron actie voeren, graag ondersteu-nen met materialen die de actie zowel eenvoudig als educatief maken.

  EenvoudigOm het voeren van actie voor Chris of Hebron zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden we de volgende mogelijkheden aan: weleverenkortepromotiefilmpjes; handig om in de klas te vertonen, tijdens een startdienst

  aan het begin van het schooljaar of in de kerstbijeenkomst; indeklaskomtiemandeenpresentatie geven over het werk van Chris of over Kinderdorp

  Hebron; iedereleerlingontvangteeninformatiepakket over het bewuste project; vooralleoudershebbenweeenlesbrief, waarin uitleg wordt gegeven over de actie die

  de school voert; weleverengeldthermometers om de opbrengst bij te houden; desgewenstschrijvenweartikelen voor uw schoolkrant of de lokale krant; ukuntmetdeleerlingeneenbezoek brengen aan Chris en De Hoop in Dordrecht.

  EducatiefVerderop in deze folder kunt u meer lezen over de beide projecten, Chris en Kinderdorp Hebron. Dat onze projecten leerzaam zijn, mag duidelijk zijn; actievoeren voor Hebron is een mooie aanleidingomindeklasaandachtteschenkenaandeNederlandseAntillen.Enkeleideen:DerelatietussenNederlandendeAntillen,deAntilliaans-Nederlandsegeschiedenis,deAntilliaansetaal, cultuur en andere zaken die belangrijk zijn om te weten in onze multiculturele samenleving.

  ActievoerenvoorChris maakt de leerlingen bewust van de gevolgen van pesten en biedt een goedeopeningomditonderwerpbespreekbaartemaken.Andereonderwerpendieindit kader behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld misbruik of omgaan met verdriet (rouwverwerkingofproblemenrondomdeechtscheidingvanouders). Helpt uw school mee?

  Over Hebron

  In kinderdorp Hebron wonen kinderen die niet thuis kunnen wonen. Sommigen zijn emotioneel of lichamelijk verwaarloosd omdat hunoudersverslaafdzijn.Anderekinderenzijnmoeilijkopvoedbaarenweer anderen zijn wees. Hebron komt op voor deze kinderen, door hen

  op te vangen in het kinderdorp en door liefdevol voor hen te zorgen.

  Op dit moment wonen er in het kinderdorp negen kinderen. Hebron wil graag veel meer kinderenopvangen.Erzijnconcreteplannenomhetkinderdorpuittebreiden,wantde

  nood op Curaao is erg groot.

  WetenuwleerlingenalwaardeAntillenliggen?EnwaaromdeAntillenbijhetKoninkrijkderNederlandenhoren?MaakuwschoolactiesnogleerzamerdooreenactievoorKinderdorp

  Hebron op Curaao!

  MeerinformatieoverHebron?Kijkopwww.hebron.nl.

  Over Chris

  Iedere school heeft te maken met kinderen die problemen hebben. Misschien maakt u dit

  van dichtbij mee. Of hoort u ervan in gesprekken met ouders of collegas. Maar veel van de problemen van

  kinderen krijgt u wellicht nooit te horen; kinderen dragen soms grote geheimen met zich mee.

  Schokkende feiten:iederjaarzien70.000kinderenhunoudersuitelkaargaannopdezevenmeisjeswordtmisbruikt.Ennopdetwintigjongens300.000kinderenentienerswordendagelijksgepest

  Chris biedt hulp aan deze en andere kinderen en tieners door middel van onder andere een telefonischehulplijn,e-mailhulpverlening,eenchatboxenhulpverleningsgesprekken.

  Voor meer informatie over Chris zie www.chris.nl

  Chrisissindsseptember2007eenonderdeelvanStichtingDeHoopenwordt ondersteund door Stichting Vrienden van De Hoop.

  Ja, onze school gaat actie voeren! We kiezen voor het project:

  Kinderdorp Hebron Chris eenanderproject(zieachterzijdefolder)

  We gaan actie voeren door*:

  aandachtaanditprojecttebestedenineenstartbijeenkomst/kerstbijeenkomst/ andersoortige bijeenkomst

  (zendings)geldoptehalenvoorditproject een sponsorloop te organiseren een markt te organiseren anders, namelijk: ____________________________________________________ onze actie is gekoppeld aan een thema, namelijk: ___________________________

  Voor dit project ontvangen wij graag*:

  iemand die een presentatie komt geven over een project of iemand die de opbrengst van de actie in ontvangst neemt folders/infomateriaalvoorkinderen folders/infomateriaalvoordocenten eenpromotie-dvd kartonnen spaarpotjes lesbrieven voor ouders geldthermometers artikelenvoordeschoolkrant/lokalekrant anders, namelijk ____________________________________________________

  Uw gegevens

  Naam school __________________________________________________________

  Contactpersoon ________________________________________________________

  Functie ______________________________________________________________

  Adres ________________________________________________________________

  Postcode ______________Woonplaats ______________________________________

  Telefoonnummer _______________________________________________________

  E-mail _______________________________________________________________

  *meerdere opties mogelijk