helpt dit it frysk foarút?

Download Helpt dit it Frysk foarút?

If you can't read please download the document

Post on 19-Mar-2016

52 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Helpt dit it Frysk foarút?. In kritysk each op de plannen foar in standertwurdlist en in staveringswiziging. De skrik. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Helpt dit it Frysk foart?In kritysk each op de plannen foar in standertwurdlist en in staveringswiziging.

 • De skrikAdvys regeloanpassing Frysk: "Om't de nije standert oan oerheidspersoniel yn Frysln foarskreaun wurdt ..." "Bten it offisjele ferkear en it nderwiis hat elk it frij om fan 'e standert f te wiken." Fststeld troch PS op 24 april 2013.

 • De fragen

  Wrom wist ik dit net?Helpt dit it Frysk foart?

 • Helpt dit it Frysk foart?

 • Helpt dit it Frysk foart?

 • Helpt dit it Frysk foart?

 • Helpt dit it Frysk foart?

 • Wat is it Groene Boekje? Ynlieding Woordenlijst:

  "De Woordenlijst spreekt zich alleen uit over de vorm van de woorden en, als het om zelfstandige naamwoorden gaat, over het woordgeslacht. De opname van een woord mag derhalve niet beschouwd worden als een officile goedkeuring van het woord, en het ontbreken van een woord betekent geen afkeuring."

 • Wat ha de Steaten fststeld?

  Ferplichte standerdisaasjeStaveringswiziging

 • Helpt dit it Frysk foart?Ferplichte standerdisaasje:

  ik gong/gie/gyngaanst/aansen do/d hjitte/hiteromte/rmtelulk/lilk ik bin kaam/kommen/komd sneon/saterdeibaarne/brne kastke/kastjehzen/huzenlearzen/learzens ierpel/earpel hjerringen/hjerrings

 • Helpt dit it Frysk foart?Ferplichte standerdisaasje:

  ik gong/gie/gyngaanst/aansen do/d hjitte/hiteromte/rmtelulk/lilk ik bin kaam/kommen/komd sneon/saterdeibaarne/brne kastke/kastjehzen/huzenlearzen/learzens ierpel/earpel hjerringen/hjerrings

 • Helpt dit it Frysk foart?Staveringswiziging:- wy droegen, wy hawwe droegen- ieu > iuw - bloeske, blske? boesgroen, bsgroen? doezelje, dzelich? koese, kse? broes, brs? telefyzje? fyzje? fisy?

 • Helpt dit it Frysk foart?Staveringswiziging:

 • Helpt dit it Frysk foart?Staveringswiziging:

 • Mar ...poes/ps?

 • Wat helpt it Frysk foart?

  ***

Recommended

View more >