poslovna znanja

of 8 /8
Unapredite vaše poslovanje kroz kontinuirano učenje virtuelna esnafska zajednica Savremena poslovna edukacija i konsalting

Upload: miodrag-kostic

Post on 24-Apr-2015

744 views

Category:

Education


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslovna edukacija

TRANSCRIPT

Page 1: Poslovna znanja

Unapredite vaše poslovanje kroz kontinuirano učenje

vir

tueln

a e

snafs

ka

zaje

dnic

a

Savremena poslovna edukacija i konsalting

Page 2: Poslovna znanja

MisijaNaša misija je da primenom savremenih metoda poslovne edukacije i konsaltinga pomognemo svojim klijentima da povećaju intelektualni kapital, performanse kao i profitabilnost svog poslovanja.

VizijaNaša vizija je da postanemo vodeća kompanija na polju savremene poslovne edukacije i konsaltinga u Srbiji, na prostoru Balkana i šire.

U radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju.

www.poslovnaznanja.com

Page 3: Poslovna znanja

Konsalting

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši konsultanti će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji će u vašoj firmi doprineti povećanju vrednosti.

F-Secure d.o.o., BeogradRazvoj poslovne strategije. Planiranje i izvođenje PR aktivnosti i reklamne kampanje. Evaluacija i unapređenje marketinške i prodajne strategije.

Pogodak d.o.o., BeogradKampanja pozicioniranja novog lokalizovanog pretraživača u Srbiji. Razvoj poslovne strategije. Planiranje i izvođenje PR aktivnosti i inicijalne reklamne kampanje. Evaluacija i unapređenje marketinške i PR strategije.

www.veza.biz/konsalting

Page 4: Poslovna znanja

U toku procesa konsaltinga ćemo:

Ustanoviti vaše poslovne potrebe prikupljanjem informacija baziranih na istraživanju.

Pripremiti detaljan izveštaj trenutnog stanja, kao i konkretnih predloga razvojnih strategija.

U odnosu na dogovorenu strategiju, pripremiti efektan i jasno definisan akcioni plan.

Pomoći u realizaciji akcionog plana učestvovanjem u izvođenju konkretnih akcija.

Po sprovođenju plana, pripremiti detaljnu evaluaciju uspešnosti izvedenih akcija.

konsa

ltin

g

Naš osnovni cilj je da osposobimo vaše zaposlene da samostalno rešavaju tekuće probleme u oblastima poslovanja za koje nas angažujete.

Page 5: Poslovna znanja

Edukacija

Koristimo model aktivnog učenja.Učite kroz predavanja, vežbe i studije slučajeva koje vam prenose menadžeri uspešnih kompanija.

JKP “Čistoća” Novi SadDvodnevni interaktivni trening u oblasti motivacije zaposlenih, organizacije, timskog rada, poštovanja procedura, komunikacije.

www.veza.biz/edukacija

Nove informacije + studije slučaja + praktičan rad = Kompetencija + poslovni rezultati

Page 6: Poslovna znanja

Ustanoviti vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika i anketa.

U odnosu na te potrebe, predložiti konkretan edukacioni program. Okupiti vrhunski tim edukatora, eksperata-praktičara u

odgovarajućim oblastima. Organizovati potrebna predavanja, praktični treninga, ili

interaktivne radionice. Po završetku edukacionog programa, izvršiti istraživanje

uspešnosti izvedene edukacije.

eduka

cija

U toku procesa edukacije ćemo:

"Sposobnost organizacije da kontinuirano stiče nova znanja, i brzo prevede stečena znanja u akciju, predstavlja njenu vrhunsku poslovnu konkurentnu prednost."-- Jack Welch, GE

Page 7: Poslovna znanja

NOVO - Obuke po meri klijenta

www.poslovnaznanja.com

motivacija

komunikacija

pregovaranje

timski rad

organizacija

procedure

prezentacija

promene

inoviranje

e-poslovanje

poslovni rizik

odnosi sa kupcem

marketing

Interaktivne obuke i treninzi mogu se kreirati prema potrebama i zahtevima klijenata. Plan i program treninga priprema se po izvršenoj analizi potreba, a izvodi kao interaktivna radionica obučavanjem polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata.

Trening se izvodi modularno, pokrivajući tražene oblasti kroz jedan ili više modula (od 1.5 sati). Način izvođenja je korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz prikaze i analize studija slučajeva, formulare, ankete i igre.

Page 8: Poslovna znanja

Kontaktirajte nas:

www.poslovnaznanja.com

VEZA d.o.o.Ljubice Ivošević 2311136 BeogradTel/fax: 011 23 99 467E-mail: [email protected]

KonsaltingMiodrag Kostić DirektorE-mail: [email protected]: 064 22 90 640

EdukacijaProf. dr Milan KukrikaDirektor sektora edukacijeE-mail: [email protected]: 064 12 83 675