poslovna znanja

Click here to load reader

Download Poslovna znanja

Post on 24-Apr-2015

740 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslovna edukacija

TRANSCRIPT

 • 1. Unapredite va e poslovanje kroz kontinuirano uenje virtuelna esnafska zajednica Savremena poslovna edukacija i konsalting
 • 2. Misija Naa misija je da primenom savremenih metoda poslovne edukacije i konsaltinga pomognemo svojim klijentima da poveaju intelektualni kapital, performanse kao i profitabilnost svog poslovanja. Vizija Naa vizija je da postanemo vodea kompanija na polju savremene poslovne edukacije i konsaltinga u Srbiji, na prostoru Balkana i ire. U radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraivanju. www.poslovnaznanja.com
 • 3. K onsalting U odnosu na vae specifine potrebe, nai konsultanti e zajedno sa vaim menadment timom, raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji e u vaoj firmi doprineti poveanju vrednosti. F-Secure d.o.o., Beograd Razvoj poslovne strategije. Planiranje i izvoenje PR aktivnosti i reklamne kampanje. Evaluacija i unapreenje marketinke i prodajne strategije. Pogodak d.o.o., Beograd Kampanja pozicioniranja novog lokalizovanog pretraivaa u Srbiji. Razvoj poslovne strategije. Planiranje i izvoenje PR aktivnosti i inicijalne reklamne kampanje. Evaluacija i unapreenje marketinke i PR strategije. www.veza.biz/konsalting
 • 4. U toku procesa konsaltinga emo:
  • Ustanoviti vae poslovne potrebe prikupljanjem informacija baziranih na istraivanju.
  • Pripremiti detaljan izvetaj trenutnog stanja, kao i konkretnih predloga razvojnih strategija.
  • U odnosu na dogovorenu strategiju, pripremiti efektan i jasno definisan akcioni plan.
  • Pomoi u realizaciji akcionog plana uestvovanjem u izvoenju konkretnih akcija.
  • Po sprovoenju plana, pripremiti detaljnu evaluaciju uspenosti izvedenih akcija.
  konsalting Na osnovni cilj je da osposobimo vae zaposlene da samostalno reavaju tekue probleme u oblastima poslovanja za koje nas angaujete.
 • 5. E dukacija Koristimo model aktivnog uenja. Uite kroz predavanja, vebe i studije sluajeva koje vam prenose menaderi uspenih kompanija. JKP istoa Novi Sad Dvodnevni interaktivni trening u oblasti motivacije zaposlenih, organizacije, timskog rada, potovanja procedura, komunikacije. www.veza.biz/edukacija Nove informacije + studije sluaja + praktian rad = Kompetencija + poslovni rezultati
 • 6.
  • Ustanoviti vae edukacione potrebe sprovoenjem odgovarajuih upitnika i anketa.
  • U odnosu na te potrebe, predloiti konkretan edukacioni program .
  • Okupiti vrhunski tim edukatora, eksperata-praktiara u odgovarajuim oblastima.
  • Organizovati potrebna predavanja, praktini treninga, ili interaktivne radionice.
  • Po zavretku edukacionog programa, izvriti istraivanje uspenosti izvedene edukacije.
  edukacija U toku procesa edukacije emo: "Sposobnost organizacije da kontinuirano stie nova znanja, i brzo prevede steena znanja u akciju, predstavlja njenu vrhunsku poslovnu konkurentnu prednost." -- Jack Welch, GE
 • 7. NOVO - Obuke po meri klijenta www.poslovnaznanja.com
  • motivacija
  • komunikacija
  • pregovaranje
  • timski rad
  • organizacija
  • procedure
  • prezentacija
  • promene
  • inoviranje
  • e-poslovanje
  • poslovni rizik
  • odnosi sa kupcem
  • marketing
  Interaktivne obuke i treninzi mogu se kreirati prema potrebama i zahtevima klijenata. Plan i program treninga priprema se po izvrenoj analizi potreba, a izvodi kao interaktivna radionica obuavanjem polaznika u korienju praktinih poslovnih alata. Trening se izvodi modularno, pokrivajui traene oblasti kroz jedan ili vie modula (od 1.5 sati). Nain izvoenja je korienjem metoda aktivnog uenja, kroz prikaze i analize studija sluajeva, formulare, ankete i igre.
 • 8. Kontaktirajte nas : www.poslovnaznanja.com VEZA d.o.o. Ljubice Ivoevi 23 11136 Beograd Tel/fax: 011 23 99 467 E-mail: info@veza.biz www.veza.biz Konsalting Miodrag Kosti Direktor E-mail: mkostic@veza.biz Mob: 064 22 90 640 Edukacija Prof. dr Milan Kukrika Direktor sektora edukacije E-mail: mkukrika@veza.biz Mob: 064 12 83 675