pensij¥² fondo sampo pensija 50 i. bendrosios nuostatos ³...¢  1...

Download PENSIJ¥² FONDO SAMPO pensija 50 I. BENDROSIOS NUOSTATOS ³...¢  1 PENSIJ¥² FONDO SAMPO pensija 50 2007

Post on 12-Oct-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50

  2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo “SAMPO pensija 50”, Nr. PF –V01-P003-026.

  2. Duomenys apie valdymo įmonę: 2.1. UAB SAMPO pensijų fondų valdymas, įmon÷s kodas – 300542356; 2.2. buvein÷ (adresas) - Geležinio Vilko 18A, Vilnius;

  2.3. telefono numeris +370 5 210 93 90, fakso numeris +370 5 210 93 80, pensiju.fondai@sampo.lt, interneto svetain÷s adresas www.sampo.lt;

  2.4. veiklos licencijos numeris VĮP-003; 2.5. pensijų fondo investicijų portfelio valdytojas – SAMPO Baltic Asset Management AS, įmon÷s kodas - 10240194, asmenys atsakingi už investicinių sprendimų pri÷mimą – Märten Kress, fondų valdytojas, Aari Stalde, fondų valdytojas.

  3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 3.1. Už ataskaitą atsakingi:

  Generalin÷ direktor÷ Aist÷ Rudžinskyt÷, tel.+370 5 210 93 89, aiste.rudzinskyte@sampo.lt;

  Vyr.finansinink÷ Donalda Ražinskien÷, tel.+370 5 210 93 83, donalda.razinskiene@sampo.lt;

  Adm. specialist÷ Daiva Grigusevičiūt÷, tel.+370 5 210 93 83, daiva.griguseviciute@sampo.lt.

  3.2. Konsultantai:

  SAMPO Baltic Asset Management AS, įmon÷s kodas 110240194, Narva mnt.11, Tallinn 15015, Estija, leidimas veiklai – F-4007, išduotas 2002 04 03 Estijoje; atstovas Silja Saar, generalin÷ direktor÷. Konsultantų rengti duomenys panaudoti 6, 12, 13, 17 ir 18 dalyse. Konsultantai vadovaujasi Pensijų fondo investicijų portfelio valdymo sutartimi, pasirašyta 2006 m. liepos 15 d., ir atsako už sutartyje nustatytų įsipareigojimų laikymąsi bei teisingą informacijos pateikimą.

  4. Depozitoriumas - AB bankas „Hansabankas“, įmon÷s kodas 112029651, Savanorių pr.19, 2009 Vilnius, telefono nr. +370 5 268 4444 ir fakso nr. +370 5 213 2431

  5. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: 2007 01 01 – 2007 06 30.

 • 2

  II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTöS POKYČIAI

  6. Pensijų fondo grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vert÷s pokyčiai

  Ataskaitinio laikotarpio

  pradžioje (2007 01 01)

  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

  (2007 06 30)

  Prieš metus (2006 06 30)

  Prieš dvejus metus (2005 06

  30)

  Grynųjų aktyvų vert÷ (GAV), Lt 5.350.272,19 7.168.618,28 3.582.919,36 1.586.695,83

  Apskaitos vieneto vert÷, Lt

  1,2547 1,3267 1,1407 1,1217

  Apskaitos vienetų skaičius

  4.264.341,7008 5.403.491,1578 3.140.984,6408 1.414.535,3071

  7. Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos:

  Apskaitos vienetų

  skaičius Vert÷, Lt

  Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines l÷šas į apskaitos vienetus)

  1.287.001,44 1.660.073,87

  Vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines l÷šas)

  -147.851,99 -190.516,12

  III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO

  8. Atskaitymai iš pensijų turto:

  Atskaitymai

  Taisykl÷se numatyti

  maksimalūs dydžiai

  Faktiškai taikomi

  atskaitymų dydžiai

  Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt

  Per ataskaitinį laikotarpį sumok÷tų atskaitymų suma, Lt

  Nuo įmokų 10% 7% 124.241,83 124.241,83

  Nuo turto vert÷s 1% 1% 29.169,28 28.794,96

  Keitimo mokesčiai: Fondo keitimas toje pačioje bendrov÷je daugiau kaip kartą per metus

  0,2% 0,2% 0,00 0,00

  Pensijų kaupimo bendrov÷s keitimas kartą per metus

  0,2% 0,2% 239,02 239,02

  Pensijų kaupimo bendrov÷s keitimas daugiau kaip kartą per metus

  4% 4% 0,00 0,00

  Iš viso 153.650,13 153.275,81 BAR (bendrasis atskaitymų rodiklis) (nurodomas tik VPK skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje)

  -

  Sąlyginis BIK ir arba Tik÷tinas sąlyginis BIK (bendrasis išlaidų koeficientas) - PAR (portfelio apyvartumo rodiklis) (nurodomas tik VPK skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje) -

 • 3

  9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumok÷tas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažym÷ti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone.

  2007m. I pusmetį sumok÷tos sumos:

  1) Pensijų fondo investicijų portfelio valdytojui SAMPO Baltic Asset Management AS už investavimo paslaugas – 6.341,15 Lt. SAMPO Baltic Asset Management AS, kaip ir UAB SAMPO pensijų fondų valdymas, priklauso tai pačiai Danske Bank grupei.

  2) Pensijų fondo turto depozitoriumui AB bankui “Hansabankui“ – 3.651,49 Lt. AB bankas “Hansabankas“ su valdymo įmone nesusijęs.

  10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus d÷l mokesčių pasidalijimo, taip pat apie pasl÷ptuosius komisinius (jų teik÷jas, vert÷, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).

  N÷ra.

  11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje).

  Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama.

 • 4

  IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ

  12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sud÷tis.

  Kodas Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas

  Šalis ISIN kodas / Priemon÷s pavadinimas

  Kiekis, vnt. Bendra nominali vert÷, Lt.

  Bendra įsigijimo vert÷, Lt.

  Bendra rinkos vert÷,

  Lt.

  Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert÷ (tinklalapio

  adresas)

  Balsų dalis emitente,

  %

  Dalis GA, %

  1 Nuosavyb÷s vertybiniai popieriai

  1.1. įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą

  1 APRANGA LTU LT0000102337 1.000 1.000,00 2.587,50 17.100,00 www.lt.omxgroup.com 0,01% 0,24%

  2 TEO LT AB LTU LT0000123911 12.000 12.000,00 29.924,82 28.080,00 www.lt.omxgroup.com 0,00% 0,39%

  3 AB City Service LTU LT0000127375 1.320 13.200,00 17.094,00 19.866,00 www.lt.omxgroup.com 0,28%

  Iš viso: 14.320 26.200,00 49.606,32 65.046,00 0,91%

  1.2. įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą

  Iš viso:

  1.3. kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose,

  Iš viso:

  1.4. kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

  1 Raiffeisen Bank AUT AT0000606306 100 1.000,00 11.221,60 40.639,46 www.wienerboerse.at 0,00% 0,57%

  2 OMV AG AUT AT0000743059 151 1.510,00 24.527,46 25.802,74 www.wienerboerse.at 0,00% 0,36%

  3 Tallink Grupp LA EST EE3100004466 14.968 149.680,00 68.124,14 74.419,97 www.ee.omxgroup.com 1,04%

  4 Tallinna Vesi EST EE3100026436 300 3.000,00 9.581,34 13.724,62 www.ee.omxgroup.com 0,00% 0,19%

  5 Olympic Entertainment Group EST EE3100084021 1.372 27.440,00 22.101,42 56.845,83 www.ee.omxgroup.com 0,00% 0,79%

  6 Polska Grupa Farmaceutyczna POL PLMEDCS00015 245 490,00 11.455,45 25.531,09 www.gpw.com.pl 0,00% 0,36%

  7 Bank Pekao S.A.ORD POL PLPEKAO00016 156 156,00 24.115,03 36.776,84 www.gpw.com.pl 0,00% 0,51%

  8 NORILSK NICKEL GDR RUS US46626D1081 72 7.200,00 9.474,43 40.986,17 www.londonstockexchange.com 0,00% 0,57%

  9 LUKOIL ADR RUS US6778621044 160 1.600,00 11.826,81 31.262,73 www.londonstockexchange.com 0,00% 0,44%

  10 Polyus Gold ADR RUS US6781291074 64 64,00 0,00 6.850,36 www.boerse-berln-bremen.de 0,00% 0,10%

  Iš viso: 17.588 192.140,00 192.427,70 352.839,80 4,91%

  1.5. išleidžiami nauji

  Iš viso:

  Iš viso nuosavyb÷s vertybinių popierių: 31.908 218.340,00 242.034,01 417.885,80 5,82%

  2 Skolos vertybiniai popieriai

  2.1. įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą

  Iš viso:

  2.2. įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą

  1 Nord/LB Lietuva AB 4.30% 02/07/08 LTU LT0000401374 1.250 125.000,00 124.875,00 126.807,80 1,77%

 • 5

  2 Lithuanian Republic 4.70% 01/24/08 LTU LT0000605081 1.140 114.000,00 118.795,26 116.419,73 www.lt.omxgroup.com 1,62%

  Iš viso: 2.390 239.000,00 243.670,26 243.227,52 3,39%

  2.3. kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

  1 Belgium Kingdom 8.5% 10/01/07 BEL BE0000257635 2.300.000 23.000,00 94.655,49 85.234,25 www.euronext.com 1,19%

  2 Belgium (T-Bill) 9/13/2007 BEL BE0312623896 13.500.000 135.000,00 460.777,04 462.422,28 www.mtsbelgium.com 6,44%

  3 Germany (T-Bill) 8/15/2007 GER DE0001115012 7.500.000 75.000,00 254.952,28 257.736,41 3,59%

  4 Republic of Turkey 8.125% 10/22/07 TUR DE0001955250 2.800.000 28.000,00 108.567,71 103.153,50 www.exchange.de 1,44%

  5 Landesbank Berlin 3.25% 7/10/2008 GER DE0006218043 21 21.000,00 72.477,81 73.857,87 www.boerse-berln-bremen.de 1,03%

  6 Kesko OY (LTL) 09/28/2007 FIN EE4300089315 18 180.000,00 176.217,16 178.109,08 2,48%

  7 Republic of Finland 3% 07/04/2008 FIN FI0001005522 45 45.000,00 154.802,22 157.856,43 www.exchange.de 2,20%

  8 Franc

Recommended

View more >