pec modificat 2014

Download Pec modificat 2014

Post on 03-Jun-2015

263 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CEIP PUIG DEN VALLS. PEC. 0 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP Puig den Valls Modificaci realitzada en Juny de 2014.

2. CEIP PUIG DEN VALLS. PEC. 1 NDEX 1.- INTRODUCCI 2 2.- MARC NORMATIU 2 3.- ANPALISI DEL CONTEXT DEL CENTRE 2 4.-EL CENTRE: COMPOSICI, DESCRIPCI I INSTALLACIONS 3 5.- PRINCIPIS DIDENTITAT, OBJECTIUS I PLANTEJAMENT METODOLGIC 4 6.- TRACTAMENT DE LES CCBB, CONTRIBUCI DE LES REES I PROJECTES 9 7.- CARACTERSTIQUES QUE DETERMINEN LA TIPOLOGIA DEL CENTRE 11 8.- ESTRUCTURA ORGNITZATIVA DEL CENTRE 12 9.- COORDINACI AMB ELS SERVEIS I ALTRES INSTITUCIONS 15 10.- CONCRECI CURRICULAR 15 11.- PROJECTES, PROGRAMES I DOCUMENTS DEL CENTRE 16 12.-AVALUACI I SEGUIMENT DEL OCUMENTSPEC I ALTRES 18 3. CEIP PUIG DEN VALLS. PEC. 2 INTRODUCCI El PEC es va elaborar amb la implicaci de tota la comunitat educativa, es va aprovar en juny de 1995 i des de llavors s el document marc que regula tota lactivitat del centre. En ell es basen tots els altres documents que el desenvolupen: PCC, Pla datenci a la diversitat, PL, PAT, Pla de Convivncia. El PEC sha dadaptar a la nova normativa i levoluci del centre, aquesta s la justificaci de la nova redacci. Versi Revisi Descripci de la modificaci Aprovaci 1 29-06-1995 Creaci del PEC Consell Escolar 2 30 juny 2006 Ampliiaci en el principi de coeducaci afegir cultural i religiosa Consell Escolar 3 30 juny 2014 Adaptar-lo a la nova normativa i evoluci del centre Consell Escolar Aquest PEC s linstrument per a la gesti que registra i defineix els trets didentitat del Centre, formula els objectius que es pretn assolir i expressa lestructura organitzativa i de funcionament del centre. 2.- Marc normatiu. Llei orgnica 2/2006 de 3 de maig , LOE. Llei orgnica 8/2013 de 9 de desembre, LOMCE. Llei orgnica 1/2007 de 28 de febrer, Estatut dAutonomia de les Illes Balears. Llei 3/1986 de 29 dabril , de Normalitzaci Lingstica. Decret 92/1997 de 4 de juliol que regula ls de i en llengua catalana. Decret 15/2013 de 19 dabril, que regula el Tractament integral de les llenges. Decret llei 5/2013 de 6 de setembre, instruccions sobre laplicaci del TIL. Ordre de la Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinants aspectes del tractament integrat de les llenges als centres docents no universitaris de les Ikkes Balears. 3.- Anlisi del context del centre. Puig den Valls s un poble dormitori ja que la gran majoria dels seus habitants treballen en altres municipis, sobretot a Eivissa que est a dos km. 4. CEIP PUIG DEN VALLS. PEC. 3 Tamb hem de reconixer que la histria de la creaci del poble de Puig den Valls est molt lligada a la construcci daquesta escola. Hi ha dos escoles properes, la de SOlivera que pertany tamb al municipi se Sta. Eulria des Riu oberta fa qutre cursos escolars, molt necessria per descongestionar el nostre centre; tamb nhi ha una altra de propera que pertany a un altre municipi, el CEIP Blanca Dona, i linstitut al que esta adscrits el centre juntament amb els dos centres dels voltants i s lIES Sa Blanca Dona. Al barri tamb hi ha centre metge, oficines municipals, pistes esportives i una gran aportaci, un centre cultural i un auditori ideal per fer celebracions i actes acadmics. Caracterstiques de les famlies. Al centre hi ha una matrcula de 435 alumnes i un cens de 380 famlies. De lenquesta realitzades sextreu la segent informaci: les famlies tenen un nivells sociocultural i econmic mitj, hi ha un elevat percentatge de pares que pertanyen a lAPIMA ( un 81%) i quasi un 70% revisa; sn famlies que estan molt dacord amb la lnia del centre, que a ms comparteixen la forma de abordar la convivncia per part del centre i que reben a prou informaci del desenvolupament del seu fill o filla. Com a dada negativa s que ls del catal segueix sent minoritrari ja que noms un 35% dels pare si un 31% dels fills el parlen o lutilitzen habitualment . 4.- El centre: composici, descripci, installacions. Caracterstiques del professorat. El claustre de professors est format per 30 professors/es i un compartit de religi, organitzats per etapes i cicles: Etapa dEducaci Infantil integrada per 8 professors/es, 1 especialista de MU, 3 especialistes dangls, 2 especialistes dEF, una professora PT, un professora dAD, una especialista dAL , 13 professors dEP i 1 professora de religi durant tres dies. A cada cicle se lassigna un professor especialista dangls i un membre de lequip de suport. El personal no docent. El personal de serveis del collegi est format per 4 persones: dos persones de neteja a horari complet i una a mitja jornada a lescola i un de manteniment. Serveis del centre:. Lnia de transport escolar prpia del centre. Des del curs 2010-11. Servei de menjador i custdia escolar des del curs 2013-14. Escola matinera des del curs 2006-07. Programa de reutilitzaci de llibres des del curs 2008-09. Pgina web http://c07005091.eduwebs.caib.es/. 5. CEIP PUIG DEN VALLS. PEC. 4 Descripci del centre::. El CEIP Puig den Valls est situat al C/ Ciutat Jard 4 del poble de Puig den Valls. T una superfcie del solar de 11.500 m2 i dedifici de 2.347 m2. Lescola com a CP Puig den Valls va ser creada el 25 de setembre de lany 1966, les aules es trobaven a diferents llocs del poble, en lactualitat est formada per dos edificis, ambds situats dins del mateix recinte. Ledifici A, inaugurat el 1977 i ledifici B, una ampliaci de quatre unitats destinades a educaci infantil, realitzada els cursos 97-98 i 99-00. El collegi compta amb: 6 aules dEducaci Infantil, 12 aules de primria, una aula de psicomotricitat, un laborator/taller de plsticai, aula de msica, dues aules didiomes, aula dinformtica, sala dusos mltiples/menjador, biblioteca, sala de professors, secretaria, direcci, sala de material i sala de lAPiMA. A lexterior hi ha un hivernacle, dues pistes poliesportives, una pista de terra i un pati per a E. Infantil. El centre t amplis espais a lexterior i zones de jard i prou arbres que donen al centre un aspecte relaxant i cmode. Ledifici actual va ser construt en 1977 per aquesta ra s necessari realitzar algunes obres dadequaci. Totes les aules de Primria, les de 5 anys i les especfiques de msica i angls tenen pissarra digital. 5.- Principis didentitat del centre, objectius i plantejaments metodolgics. PRINCIPIS DIDENTITAT LLENGUA : Lescola est totalment arrelada al context histric i cultural propi de les Illes Balears. La llengua vehicular i de relaci amb lentorn s la catalana. Lescola dna molta importncia al coneixement de les llenges i per aquest motiu desenvolupar el projecte Lingstic i el Pla Plurilinge adaptat a la normativa vigent. PLURALISME I VALORS DEMOCRTICS: Leducaci i la convivncia es desenvoluparan en un marc de tolerncia i respecte a la llibertat, conviccions i personalitat de cadasc. Sestimularan en lalumnat els valors duna societat democrtica: solidaritat, respecte als altres i una actitud de dileg. CONFESSIONALITAT: Lescola s i vol ser ideolgicament pluralista la qual cosa implica respecte cap a totes les ideologies, creences i formes de pensar. Es donaran a lalumnat les informacions el ms objectives possible de manera que, progressivament, vagi formant el seu propi criteri i, analitzada la realitat, pugui prendre decisions responsables. COEDUCACI: Coeducar, promovent la igualtat efectiva de drets entre sexes i leleiminaci de mites, tabs i discriminacions entre lhome i la dona. IGUALDAT I DIVERSITAT: Respectar totes les cultures i tot tipus de persona i rebutjar qualsevol tipus de discriminaci. Lescola parteix de la realitat pluralista de la societat i est convenuda que la diversitat fsica, cultural, social i etnica s un fet enriquidor. s per tant contraria al racisme i la xenofbia. 6. CEIP PUIG DEN VALLS. PEC. 5 SOSTENIBILITAT: Potenciar una tica de vida sostenible per arribar a una societat ambientalment ms justa i solidria. Actuar en la selecci, el reciclatge, la reducci i la reutilitzaci dels residus, lestalvi energtic, estalvi daigua, conservaci i cura de la natura, el treball a lhort ecolgic escolar, leducaci viria,m la reducci de la contaminaci acstica i lumnica, ... Participar en el programa Centre Ecoambiental i en Agenda 21 escolar. Implicar a totes les famlies en el Pla de reutilitzaci de llibres. PARTICIPACI: Fomentar els hbits participatius de tota la comunitat educativa en tots aquells mbits que siguin propicis a la participaci, promovent lintercanvi didees i considerant ms enriquidores les decisions collectives que les individuals. LA QUALITAT EN EL PROCS DENSENYAMENT-APRENENTATGE: La qualitat s la filosofia dactuaci de lescola i sidentifica amb lautoavaluaci, el treball ben fet i la millora contnua de lactivitat acadmica i organitzativa. Implantar un ensenyament de qualitat i prestar un servei educatiu que dongui respposta a les necessitats, interessos, expectatives i aspiracions de lalumnat i de les famlies. Potenciar la innovaci en totes les accions que es realitzin en el centre i en tots els projectes del centre. Afavorir ls de les TIC en laprenentatge i el coneixement. ATENCI A LA DIVERSITAT: Ser prioritaria en tot el procs densenyament_aprenentatge. PROMOCI DE LESCOLA PBLICA: Donar suport a lescola i participar activament en la seua promoci. RELACI AMB LENTORN: Promocionar la relaci amb lentorn social, econmic, cultural i professional. PROGRAMES EUROPEUS: Impulsar els intercanvis amb altres pasos i laprenentage de llenges estrangeres participant en programes internacionals com i Erasmus k1 i k2 OBJECTIUS OBJECTIUS DMBIT PEDAGGIC 1-METODOLOGIA 1.- Elaborar una lnea comuna per a tot el Centre que impliqui la necessitat dadquirir uns continguts i incidir, al mateix temps, en les actituds, les conductes i la creativitat de lalumne/a. 2- Organitzar adequadament els espais, els temps i els recursos humans i materials establint criteris metodolgics que permetin latenci a la diversitat. 3.- Utilitzar les noves tecnologies com mitj en el procs densenyament i aprenentatge. 7. CEIP PUIG DEN VALLS. PEC. 6 4.-