parity copy

Download Parity   copy

Post on 22-Jun-2015

359 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TRNG I HC NGN HNG TP.HCM Khoa K Ton Kim Ton Nhm Fourteen

2. Chng 3 Quan h ngang bng trong ti chnh quc t Th trng hon ho T gi S Li sut i Gi c p Gi thng b nhiu bi: c quyn Ro cn nhn to Yu t n ca chi ph giao dch 3. Mi quan h gia Gi c & T gi 1. Mc gi chung v lm pht Mc gi chung - R hng: gi v wi - Ch s gi: S thay i mc gi chung: - Lm pht - Phng php tnh 0 01 P PP P ii wpP 4. 2. Quan h ngang bng sc mua (PPP) Gi nh Th trng hon ho & hu hiu Th trng ng ngi mua v ngi bn Khng c chi ph giao dch Khng c ro cn Khng c khong cch gia cc quc gia Chung r hng (g) v c cu (w) Thng tin Min ph D tip cn PPP tuyt i 5. PPP tuyt i Mc gi chung ti mt thi im bt k gia cc nc khc nhau phi ngang bng nhau Gi s: chung r hng T gi ngang bng sc mua (khc vi t gi thng) Quy lut 1 gi - LOP * ii ww *** . . ii ii wpP wpP * P P S PPP * P P S PPP Trong P: gi ng ni t P*: gi ng ngoi t Nu LOP sai => Arbitrage s xy ra v ngc li *** ... PSwpSP ii ** .. PSPwpSwp iiii 6. Gi nh: ging vi PPP tuyt i Tng quan lm pht gia 2 quc gia trong mt thi k phi ngang bng mc thay i t gi trong cng k y Gi s: (1) (2) Lm pht M PPP tng i * .: oooo PSPt * 1111 .: PSPt S S S S SS S P P P P PP P oo o oo o 1 1 11 11 o t t1 * * 111 ooo P P S S P P 1.)1).(1(1 *** PPSSPSP 0. * PS * PPS 7. Gi nh: ging vi PPP tuyt i Tng quan lm pht k vng gia 2 quc gia trong mt thi k d bo phi ngang bng mc thay i k vng t gi trong cng k y Tng t nh PPP tng i, ta c: PPP k vng 11 *ee PSP *ee PPS Nguyn nhn ch yu ca sai lch PPP Tng t LOP R hng khng thun nht Tin t l ti sn ti chnh khng phi hng ha 8. 3. Mt s ng dng PPP Ch s t gi thc (Real ER-RER) + Ch s t gi thc M + Nu PPP tuyt i tn ti, th RER nn bng 1 - Nu RER 1 trong nc gim xut khu Ch s t gi thc trung bnh (Real Effective ER-REER) + REER l ch s t gi thc c iu chnh bng trng s thng mi n: l s quc gia Xi: gi tr xut khu ca quc gia th i X: tng gi tr xut khu P P SRER * PPP SS i W X X P PS REER i n i i 1 * . i w PPP SS PPP SS P P SRER PPP * 9. Arbitrage a phng Arbitrage 3 bn Arbitrage: khai thc s khc bit gia t gi cc ngn hng trong cng 1 quc gia T gi cc ngn hng khng cng 1 quc gia i cc quc gia c s dng t gi k hn i cc quc gia khng s dng t gi k hn CIA UIA 10. L mt phng php kinh doanh chnh lnh gi, trong : vay mt ng tin A => mua hoc bn ng tin B => u t ng tin B vo nhng khon vay => khi ti hn s thc hin mt hp ng forward tr li ng tin A vi mt li sut thp hn ng B => li nhun. V d: i = 0,25%/nm 1 thng vay 1 triu USD 1 USD = 20500 VND mua 20,5 t VND 1 USD = 20600 VND 1 thng mua k hn 1,012561 triu USD i = 21%/nm 1 thng Cho vay 20,5 t VND Tin li kim c: 12.353 USD 11. CIP khng duy tr sinh ra CIA to p lc ti lp Covered Interest Arbitrage Covered c ngha l nh u t lo s t gi trong tng lai sau khi kt thc u t, bn ng tin B mua li ng tin A s thay i theo chiu hng tiu cc => s dng t gi k hn trit tiu bin s ny. nu nh u t khng ngi ri ro, khi kt thc u t mi mua vi gi giao ngay: Uncovered Interest Arbitrage (Kinh doanh chnh lch khng c bo him) 12. L thuyt ngang gi li sut khng phng nga UIP (cn gi l hiu ng Fisher quc t IFE) gii thch mi quan h gia chnh lch li sut v bin ng t gi hi oi. UIP da trn gi nh rng: Chnh lch li st gia cc quc gia c th l kt qu chnh lch trong lm pht L thuyt ngang gi li sut khng phng nga UIP: trong iu kin th trng hiu qu th t gi i oi gia ng ni t v ngoi t s thay i 1 gi tr gn bng chnh lch li sut danh ngha gia 2 ng tin duy tr trng thi cn bng (ngang gi li sut khng bo him) trn th trng. 13. Li sut i: li sut trong nc i*: li sut nc ngoi T gi S: t gi giao ngay F: t gi k hn Gii thch cc i lng trong cng thc: 14. Li nhun:Li nhun: Hng ni: ngoi -> ni i > i* Hng ngoi: ni -> ngoi i < i* Vay ngoi t, ls i* Bn ngoi t theo t gi S u t ni t, ls i Mua ngoi t theo t gi F Vay ni t, ls i Mua ngoi t theo t gi S u t ngoi t, ls i* Bn ngoi t theo t gi F 15. Ti sao ni CIA gip ti lp trng thi cn bng CIP? Vay ngoi t, ls i* Bn ngoi t theo t gi S u t ni t, ls i Mua ngoi t theo t gi F Vay ni t, ls i Mua ngoi t theo t gi S u t ngoi t, ls i* Bn ngoi t theo t gi F cu ni t i S i* F Cu ngoi t i* S i F CIP tr li trng thi cn bng Hng ni: ngoi -> ni i > i* Hng ngoi: ni -> ngoi i < i* 16. Quan h gia li sut v t gi: IRP - IRP c xc lp khi khng c c hi kinh doanh chnh lch gi trn th trng ti chnh. - IRP bao gm 2 mu: Mu c bo him (CIP) Mu khng c bo him (UIP) - Bo him = bo him ri ro t gi 17. L thuyt ngang bng li sut (IRP) Nn tng c bn: - Dng vn dch chuyn gia hai quc gia l s chnh lch li sut gia hai nc . - Quy m chnh lch l yu t cc k quan trng dn n quy m chnh lch gia t gi giao ngay vi t gi k hn gia hai ng tin. - Phn b k hn c mi lin h cht ch vi s chnh lch li sut gia cc nc Nh u t c th u t trong nc hoc nc ngoi: i ng ni t ra ngoi t theo t gi giao ngay = > u t ng ngoi t vo cc cng c th trng tin t nc ngoi => i tr li ng tin ni t theo t gi k hn ca th trng. 18. iu kin ngang bng li sut (IRP): Chnh lch li sut CIA Cu ngoi t hin ti Cu ngoi t k hn T gi giao ngay T gi k hn Chnh lch li sut c b tr 19. Kim nghim IRP: o Sai lch so vi IRP l do: Chi ph giao dch Ro cn dng vn quc t Ri ro chnh tr Nh u t mun m rng bin li nhun nhm lm gim ri ro o Cc bng chng thc nghim h tr: Cc giao dch th trng tin t euro Sai lch so vi IRP ch yu l do kim sot vn , thu v cc ro cn chuyn giao vn khc v chi ph giao dch 20. H qu: C s xc nh t gi k hn Lu : - K hn ca Ft, it , it * phi nh nhau - Nu k hn khc nhau, phi quy i Khi CIP tn ti, nu li sut hin hnh trong nc tng ln so vi li sut hin hnh nc ngoi, Ft phi tng ln b p mc chnh lch li sut hin hnh, ngha l ngoi t phi ln gi so vi ni t. 21. ngha ca CPI: Gi thit CIP m t mi quan h gia t gi giao ngay, t gi k hn vi li sut. CIP l kt qu vn dng LOP vo th trng ti chnh CIP c xem l thc o v tnh linh ng ca dng vn CIP ng s phn b ngun lc ti u trong nn kinh t CIP c ngha trong cc quyt nh u t v ti tr 22. Nhng nhn t lm CIP b sai lch so vi thc t: Hnh vi kinh doanh chnh lch li sut l do CIP c duy tr, do vy yu t lm sai lch CIP trong thc t cng l yu t nh hng n kinh doanh chnh lch li sut. Cc yu t: - Chi ph giao dch - Can thip ca chnh ph - Tnh khng hon ho ca th trng vn - Tnh khng ng nht ca ti sn trn th trng 23. Chi ph giao dch - Chi ph cho mua v bn ngoi t - Chi ph cho mua v bn chng khon - Chi ph chuyn tin - Chi ph x l thng tin Can thip ca chnh ph - n nh mc li sut ni a - p dng cc bin php kim sot ngoi hi 24. Tr ngi ti chnh v s khng hon ho ca th trng vn - Tham gia vo th trng k hn phi k qu lm tng chi ph - Ngun cn khng c sn - S c quyn - Thiu thng tin - Th trng nh Tnh khng ng nht v ti sn - Thanh khon khng ng nht - Mc ri ro khc nhau 25. Cc quan h ngang bng trong mi trng Th Trng Hu Hiu A.Hiu ng Fisher (FE) B.Hiu ng Fisher Quc t (IFE), Quan h UIP v Gi thuyt UEH C.Tng hp cc quan h Ngang bng 26. A.Hiu ng Fisher (FE) Hiu ng Fisher (FE Fisher Effect) - Theo Irving Fisher, li sut danh ngha ni a phn nh li sut thc (r) v lm pht k vng trong k tng ng. (1+i) = (1+r)*(1+ Pe ) Vi i = li sut danh ngha, r = li sut thc, Pe = lm pht k vng trong k - PE dng gn ng: e Pri hoc e Pir Khi PE tn ti trn bnh din quc t: - Trong nc: - Nc ngoi: e Pir e Pir 27. Li sut thc cc quc gia lun ngang bng nhau: B. Hiu ng Fisher Quc t (IFE) Trong mi trng gi nh PCM - Mi trng PCM (Perfect Capital Mobility Dng vn nng ng hon ho) = vn t do lu chuyn trn th trng hi nhp quc t hon ho. rr Mi trng PCM Th trng ti chnh hon ho Khng c ro cn hoc kim sot lu chuyn vn Thng tin minh bch, y , min ph v t do tip cn 28. Dng vn p n ni c li sut thc cao nht Hot ng Arbitrage Duy tr LOP trn th trng tng th ton cu TI SAO ? 29. B. Hiu ng Fisher Quc t (IFE) Ngang bng Li sut Thc (RIP Real Interest rate Parity) - Li sut thc cc quc gia lun bng nhau: Hiu ng Fisher Quc t (IFE) - Chnh lch li sut phn nh chnh lch lm pht k vng (IFE) - Chnh lch li sut tng ng vi mc thay i k vng ca t gi (UIP) - T gi k hn l d bo khch quan ca t gi k vng (UEH) rr )()( ee PPii eee Sii )()( e t Siif )( e PPP CIP 30. B. Hiu ng Fisher Quc t (IFE) H qu: - Trong mi trng PCM, IFE hoc RIP ng u t vo quc gia no c li sut cao ch mang li li ch tng ng nh u t vo quc gia c li sut thp hn, do b tr tng quan lm pht gia cc nc. + Thc t: PCM qu l tng thc t c gii thch bi Thuyt th trng phn lp (Segmented Market Hypothesis) hoc ICM (Imperfect Capital Mobility). - Quan h UIP (Uncovered Interest Parity) + UIP gip nh u t c lng li sut u t quc t khi tch hp tc thay i k vng ca t gi + UIP l c s tham kho cho quyt nh u t quc t + Mu chnh xc quan h UIP: e Sii )1()1()1( e Sii 31. UIP gip nh u t c lng li sut u t quc t khi tch hp tc thay i k vng ca t gi: e Sii VD: VN i = 20% MY i = 80% e MY S = 42% Ta c: e MYMYVN Sii 20% 80% - 42% 38% Nh u t VN nn u t vo Myanma 32. B. Hiu ng Fisher Quc t (IFE) H qu: - Gi thuyt k vng khch quan (UEH Unbiased Expectation Hypothesis) + Tn gi khc: Forward rate as Unbiased Predictor (FAUP) + UEH gi s dng t gi k hn ( ) nh mt d bo khch quan v mc t gi k vng trong tng lai Vi = sai s d bo, c tnh cht l s ln d bo UEH l c s tham kho cho quyt nh u c tin t trn th trng hi oi. t F t e t e tte t FS S SS S SF Sf 0 0 0 0 )()(CIP n n j |0 33. C. Tng hp cc quan h Ngang bng Trng thi cn bng ca th trng tng th : - Cc quan h Parity to s kt ni cht ch gia cc th trng thng qua cc lin kt ton ng b tng th )]([][])[()( )]([])[()( )()()( eeee tt eeee ee PPSSffiirr PPSSiirr PPiirr 34. Khi mt nhn t th trng c th thay i Ph v trng thi cn bng hin ti Lm LOP sai lch Kch hot c ch Arbitrage S thay i ng lot trn tt c cc nhn t ca cc th trng khc To lp v duy tr mt trng thi cn bng tng th mi 35. Gi c, li sut v t gi trng thi cn bng th trng T gi nn phn nh sc mua tng ng gia cc quc gia ( ) S thay i t gi (k vng) phn nh chnh lch lm pht (k vng) gia cc quc gia Purchasing Power Parity (PPP) Trong mi trng PCM, cc c hi u t c cng mc ri ro gia cc nc khc nhau u mang li thu nhp u t ngang nhau Convered Interest Parity (CIP) Trong mi trng PCM v nh u t bng quan vi ri ro, mc thay i k vng phn nh tng quan li sut gia cc quc gia Unconvered Interest Parity (UIP) ppp S 36. Gi c, li sut v t gi trng thi cn bng th