nastavni planovi i programi za predmet informatika

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2016

256 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KANTON SARAJEVO

  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM

  O S N O V N A K O L A

  Predmet: INFORMATIKA

  Sarajevo, avgust 2016. godine

 • Na osnovu lana 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

  (Slubene novine Federacije BiH, broj.35/5), u skladu sa l. 25 i 26. Zakona o osnovnom odgoju

  i obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16)

  i l. 35. i 36. Zakona o srednjem obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/10 i

  1/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je imenovao Komisiju za izmjenu

  nastavnih programa za osnovnu i srednju kolu iz predmeta INFORMATIKA.

  lanovi Komisije za osnovnu kolu:

  1. Prof.dr.Nedad Duki, Prirodno-matematiki fakultet

  2. Edin Smaji, prof., O Mehmed beg Kapetanovi Ljubuak

  3. Daliborka Vili, prof., O Nafija Sarajli

  4. Mr.Sadat Kovaevi, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

  5. Maida Ibrahimkadi, prof., OAvdo Smailovi

  6. Mr.Mirsad Hadibeganovi, O Grbavica II

  7. Adnan ehi, prof., O Skender Kulenovi

 • SADRAJ

  UVOD ...................................................................................................................................................................................... 5

  CILJ .......................................................................................................................................................................................... 5

  Prijedlog nastavnih TEMA po razredima i broju asova za razradu NPiP po razredima ....... 6

  PROGRAMSKA STRUKTURA PREDMETNIH SADRAJA ........................................................................... 10

  I, II i III razred ............................................................................................................................................................. 10

  Nastavni plan i program za I razred - INFORMATIKA ................................................................... 11

  Nastavni plan i program za II razred - INFORMATIKA ................................................................. 15

  Nastavni plan i program za III razred INFORMATIKA ............................................................... 19

  IV razred ........................................................................................................................................................................ 22

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA IV RAZRED - INFORMATIKA .................................................. 24

  V razred ......................................................................................................................................................................... 28

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA V RAZRED - INFORMATIKA ................................................... 30

  VI razred ........................................................................................................................................................................ 33

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA VI RAZRED - INFORMATIKA .................................................. 35

  VII razred ...................................................................................................................................................................... 39

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA VII RAZRED - INFORMATIKA ................................................ 41

  VIII razred .................................................................................................................................................................... 52

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA VIII RAZRED - INFORMATIKA .............................................. 54

  IX razred ........................................................................................................................................................................ 58

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA IX RAZRED - INFORMATIKA .................................................. 60

  DIDAKTIKO- METODIKE NAPOMENE .......................................................................................................... 66

  Korelacija nastavnih sadraja .............................................................................................................................. 66

 • Vrednovanje i ocjenjivanje .................................................................................................................................... 67

  Prilagoavanje programa ...................................................................................................................................... 67

  PROFIL I STRUNA SPREMA NASTAVNIKA INFORMATIKE ................................................................... 68

 • 5

  UVOD

  Predmet Informatika treba omoguiti uenicima sticanje osnovne informatike pismenosti, kao i omoguiti razvoj afiniteta za upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija (ICT) uz sve prednosti koje one donose s ciljem upoznavanja i osposobljavanja za primjenu ovih tehnologija u svom buduem pozivu. Osnovna informatika pismenost je nezaobilazni dio ope pismenosti pojedinca u dananjem vremenu koje je uslovljeno drutvenim i tehnolokim promjenama. Nastavni sadraji iz podruja ICT-a moraju uenicima omoguiti:

  sticanje umijea (vjetina), temeljna znanja, razvijanje kreativnosti i originalnosti, razvijanje sposobnosti praktinog stvaranja za primjenu ICT-a (rjeavanje problema).

  Meusobno proimanje prethodno navedenog dat e uenicima dobru podlogu za budue cjeloivotno uenje. Od I do III razreda nastavu informatike realiziraju nastavnici razredne nastave, po jedan as sedmino, sa cijelim odjeljenjem. Sadraji za taj uzrast realiziraju se pomou pokretne didaktike uionice. Zbog niza specifinosti ovog u odnosu na ostale nastavne predmete u osnovnoj koli i predviene sadraje za uzrast od IV do IX razreda, neophodno je da se odjeljenja dijele u dvije grupe, s tim da svakoj grupi pripada planirani fond asova. Grupe ne treba da imaju vie od 16 uenika. Programske sadraje treba ostvarivati prvenstveno kroz vjebe i praktian rad na raunaru. U cilju to boljeg usvajanja znanja, preporuka je da uenici imaju po jedan as vjebi svake sedmice ili da se realizuje dvoas svake druge sedmice. Takoe, zbog razliitosti u tehnikoj opremljenosti kabineta informatike, nastavnicima se ostavlja mogunost izmjene predloenog NPiP-a ne vie od 20%.

  CILJ

  Cilj nastave predmeta Informatika je da se unapreuje i prati ope informatiko obrazovanje uenika, ali i da se uenici upoznaju i osposobe za primjenu novih ICT u svom buduem pozivu. Jedan od glavnih globalnih ciljeva ovog predmeta je priprema uenika za lako snalaenje u svijetu tehnike, tehnologije i raunarstva kako u svakodnevnom, tako i u daljim procesima uenja. Stoga, nastavni program mora osposobiti uenike:

  da se upoznaju sa strukturom raunara i ovladaju informatikom terminologijom; vjetu upotrebu ulazno-izlaznih ureaja; da se osamostale u rukovanju i koritenju raunara; da se osposobe za koritenje Internet usluga; da znaju odabrati i ocijeniti prikladne alate za rjeavanje raznovrsnih zadataka i problema iz

  stvarnoga ivota; za timski rad pri rjeavanju problema; upotrebljavati primjerene softverske i multimedijske alate kao podrku u uenju i istraivanju; da shvate ulogu ICT-a u savremenom drutvu; da djelotvorno koriste softverska rjeenja za pisanje dokumenata, kreiranje prezentacija,

  tabelarnih prorauna, obradu fotografija, za pristup do udaljenih informacija te za udaljeno komuniciranje i sl;

  spoznaju opasnosti od neumjerenog i nepravilnog koritenja ICT-a, kao i posljedice naruavanja osnovnih naela (pravnih i etikih) legalne upotrebe istih;

  da se upoznaju sa mogunostima softvera, kako bi ga u buduem radu mogli koristiti i usavravati se u njegovoj primjeni praktino radei na raunaru i koristei literaturu;

  da se osposobe za samostalno koritenje ostalih izvora znanja.

 • 6

  PRIJEDLOG NASTAVNIH TEMA PO RAZREDIMA I BROJU ASOVA ZA RAZRADU NPIP PO RAZREDIMA

  Teorijski dio nastave nije planiran. Svi sadraji se realiziraju kroz direktan rad na tabletima ili raunarima (vjebe 100%).

  Teorijski dio nastave nije planiran. Svi sadraji se realiziraju kroz direktan rad na tabletima ili raunarima (vjebe 100%).

  I razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  Upoznavanje radnog okruenja 1 1

  Moj raunar 11 11

  Moj prvi crte 8 8

  Igrajmo se i uimo 7 7

  Piemo na raunaru/tabletu 7 7

  UKUPNO 34 34

  II razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  Uvodni sat 1 1

  Crtamo na raunaru/tabletu 7 7

  Igrajmo se i uimo 9 9

  IKT osnove 1 1

  Moj raunar/tablet 3 3

  Piemo na raunaru/tabletu 9 9

  Internet 5 5

  UKUPNO 35 35

 • 7

  Teorijski dio nastave nije planiran. Svi sadraji se realiziraju kroz direktan rad na tabletima ili raunarima (vjebe 100%).

  III razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  Uvodni sat 1 1

  Crtamo na raunaru/tabletu 7 7

  Igrajmo se i uimo 9 9

  Piemo na raunaru/tabletu 11 11

  Algoritmi i strukture podataka 7 7

  UKUPNO 35 35

  IV razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  IKT osnove 3 0 3

  Komponente raunarskih sistema 2 2 4

  Obrada podataka 2 15 17

  Digitalno drutvo - virtuelni svijet 2 4 6

  Algoritmi i strukture podataka 2 3 5

  UKUPNO 11 24 35

  V razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  IKT osnove 2 1 3

  Komponente raunarskih sistema 6 4 10

  Obrada podataka 2 12 14

  Programiranje kroz igru 2 6 8

  UKUPNO 12 23 35

  Teorijski dio nastave 34,29%, a vjebe 65,71%.

  Teorijski dio nastave 31,43%, a vjebe 68,57%.

 • 8

  Teorijski dio nastave 37,14%, a vjebe 62,86%.

  Teorijski dio nastave 34,29%, a vjebe 65,71%.

  VI razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  IKT osnove 2 1 3

  Raunarske mree 4 5 9

  Obrada podataka 2 8 10

  Osnove programiranja 3 6 9

  Sigurnost i zatita 2 2 4

  UKUPNO 13 22 35

  VII razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  Obrada teksta 2 7 9

  Raunarske mree 4 4 8

  Grafika. Uvod u program za obradu

  fotografije 2 4 6

  Raunarske prezentacije 2 4 6

  Programiranje 2 4 6

  UKUPNO 12 23 35

 • 9

  Teorijski dio nastave 37,14%, a vjebe 62,86%.

  Teorijski dio nastave 41,18%, a vjebe 58,82%.

  VIII razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  Proraunske tablice 2 4 6

  Internet 3 4 7

  Obrada zvuka 1 2 3

  Obrada video zapisa 2 3 5

  Programiranje

  (ciklika algoritamska struktura) 3 6 9

  Brojni sistemi. Dekadni i binarni

  brojni sistem. Binarna aritmetika. 2 3 5

  UKUPNO 13 22 35

  IX razred

  Tema Orijentacioni broj asova

  Oblici nastave Ukupno (asova) Teorijski Vjebe

  Brojni sistemi. Oktalni i

  heksadecimalni brojni sistem 3 4 17

  Programiranje 7 10 7

  Uvod u web dizajn 3 3 6

  Izrada samostalnog projekta 1 3 4

  UKUPNO 14 20 34

 • 10

  PROGRAMSKA STRUKTURA PREDMETNIH SADRAJA

  I, II I III RAZRED

  Za realizaciju programskih sadraja I, II i III razreda preporuuju se kreativne i konstruktivne

  aktivnosti koje razvijaju djeiju radoznalost sa elementima logikog i kritikog miljenja.

  Dinamika realizacije i sadraji programa nisu strogo definirani ve ga nastavnici tematski vezuju u

  logike cjeline koje vode ka realizaciji navedenih ciljeva i zadataka predmeta.

  Programski sadraj informatike za prvi razred sadri teme koje su nuan preduslov za primjenu

  informatike u svrhu kvalitetnog obrazovanja i odgoja, koje omoguava sticanje jezike,

  matematike, umjetnike, kulturne, zdravstvene i informatike pismenosti, neophodne za ivot u

  savremenom drutvu. U okviru 4 teme u prvom razred uenici razvijaju znanja i vjetine koje

  osposobljavaju uenika da uspjeno savlada pravilan odnos prema radnom mjestu i opremi koju

  koristi, prepoznaje osnovne vanjske dijelove raunara i manipulira prozorom programa.

  Posljednje dvije teme u prvom razredu razvijaju kreativnost i motoriku sposobnost kroz

  primjenu osnovnih alata za crtanje, edukativne igrice, te radom sa slikovnim, audio i video

  zapisima, i programom za obradu teksta.

  Programski sadraji informatike za drugi razred usmjeravaju uenike na pravilno i sigurno

  koritenje tehnologije, omoguavaju sticanje osnovnih informatikih znanja rada na raunaru

  putem obrazovnih igri i kvizova, te znanja koja koriste pri samostalnom rjeavanju zadataka, to

  poveava motivaciju za uenje i usvajanje novih informacija. est tema omoguava da nastavni

  programi za prvi i drugi razred budu povezani i meusobno odravaju kontinuitet, uz sloenije i

  raznovrsnije aktivnosti u drugom razredu. Dvije novije teme, u odnosu na prvi razred, su IKT

  osnove i Internet. Navedene teme razvijaju sposobnosti traenja i odabira informacija, te

  upoznavanje njihove primjene. interakcija s e-uenjem na nain da se IKT koristi kao nadopuna

  klasinoj nastavi.

  Programski sadraji informatike za trei razred najpogodnije se realiziraju kroz razliito

  tematsko povezivanje u igri ili funkcionalnoj aktivnosti koja zadovoljava interesovanje i potrebe

  uenika navedenog kolskog uzrasta. Tema Algoritmi i strukture podataka treba da se svede na

  razumljive ivotne situacije. Uenici mogu na modelima robota, koje kreiraju od recikliranog

  materijala (iskoristiti 1 as za kreiranje robota), simulirati odreene radnje koje trai unaprijed

  pripremljeni algoritam. Omoguiti i uenicima da samostalno osmisle igru. Za navedenu temu

  mogu se osmisliti nastavne situacije u kojima e aktivnosti uenika biti raznovrsne (npr. igra

  igrakama koju treba osmisliti tako da se dogovore pravila i pojedine uloge). Tako se modelima

  saobraajnih sredstava moe ostvariti simulacija saobraajnih raskrsnica i regulisanje saobraaja

  kao i drugih ivotnih situacija.

 • ~11~

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA I RAZRED - INFORMATIKA

  R.b.

  asa

  Nastavna

  cjelina Nastavna tema Obrazovna postignua i smjernice za rad Kljuni pojmovi Korelacija

  Broj

  asova/sati

  1. 0. Uvodni

  as/sat

  Upoznavanje radnog okruenja

  i odnos prema istom

  Upoznavanje radnog mjesta i odnosa prema istom,

  upoznavanje s tabletom i nainom rada; upoznavanje

  kabineta informatike

  informatika, raunar Moja okolina: moja kola 1

  2.

  1. Moj

  raunar

  Raunar. Neutralni poloaj

  (ergonomske smjernice)

  Prepoznati i imenovati osnovne dijelove raunara;

  upoznati pravilni poloaj sjedenja za raunarom i

  vjebe istezanja; prepoznati, pokazati i imenovati

  vanjske dijelove raunara

  (na datim slikama prepoznati dijelove raunara i

  raunarske opreme)

  vanjski dijelovi raunara,

  namjena vanjskih dijelova

  BHS jezik, matematika,

  moja okolina, likovna

  kultura: obrazovni

  programi

  Tjelesni i zdravstveni

  odgoj: vjebe istezanja

  11

  3. - 4. Vanjski dijelovi raunara tipka za ukljuivanje (Power

  Button),

  pokaziva mia,

  kontrolni dugmii, naslovna

  traka

  5.- 6. Rad s miem Savladati jednostruki klik miem, kontrolu u radu sa

  miem (npr. http://www.toytheater.com/ - spajanje

  istih objekata)

  7. -8.

  Pokretanje i zatvaranje

  programa Pokrenuti jednostavniji program, upoznati kontrolu

  nad prozorom programa, zatvoriti program

  pokretanje programa

  prozor

  zaustavljanje programa

  Prozor programa

  9. - 12. IKT ureaji i mediji koji se

  koriste u svakodnevnom ivotu

  Upoznavanje/prepoznavanje IKT ureaja i medija

  koji se koriste u svakodnevnom ivotu (mobitel,

  tablet, digitalni fotoaparat, CD, DVD, itd.);

  identifikuje i diskutuje o upotrebi IKT u kui, koli

  i svakodnevnom ivotu; navodi potrebe za IKT-

  om; umetnuti i izvui CD/DVD iz pogona optikog

  diska

  prepoznavanje IKT ureaja i

  medija,

  umetanje i izvlaenje CD/DVD

  diska

 • 12

  13.

  2. Moj prvi

  crte

  Upoznajmo program za crtanje.

  Prozor programa za crtanje Upoznati radno okruenje programa i alate za crtanje

  crte, boja, olovka, kist, sprej,

  kantica, gumica

  Likovna kultura: linija,

  crte, boja, oblici,

  likovno stvaralako

  izraavanje

  Matematika:

  geometrijski likovi,

  Moja okolina: saobraaj,

  saobraajni znaci

  8

  14. Crtamo olovkom, kistom i

  sprejem. Brisanje

  Koristiti osnovne alate pri formiranju crtea (uz

  pomo nastavnika), kontrola rada s miem

  15. - 16. Crtamo gotovim oblicima Nacrtati osnovne geometrijske oblike (kvadrat,

  pravougaonik, trougao, krug), od istih formirati dati

  lik - npr. Snjeko Bijeli

  linija, kvadrat, pravougaonik,

  trougao, krug

  17. Upotreba razliitih boja i linija

  Promijeniti boju linije i unutranjosti

  (po mogunosti kroz

  http://www.toytheater.com/visual-memory.php

  vjebati memorisanje i naziv boja)

  boje, linije (boja i debljina)

  18. Otvaranje datoteke i spremanje

  crtea

  Spremiti crte, otvoriti spremljeni crte (uz pomo

  nastavnika), nacrtati nekoliko osnovnih likova

  razliitih veliina i poloaja

  spremanje i otvaranje

  19. - 20.

  Novi crte (crtanje na zadatu

  temu - npr. crtanje emocija

  (smajlila), semafora, kuice,..)

  Primjena usvojenih znanja - samostalno crtanje crtea

  uz primjenu savladanih alata za crtanje crte

  21.

  3. Igrajmo

  se i uimo

  Bojimo dati crte Npr. http://www.belmikri.com/ColoringGames -

  bojanka ili koritenje Tux Paint-a (open source

  software)

  boje i oblici

  Likovna kultura:

  raspoznavanje boja i

  oblika

  2

  22. Pregledanje slikovnih, audio i

  video zapisa

  Kretanje po albumu slika, zumiranje, rotiranje slike

  (po potrebi);

  Uvjebavanje kontrola pri pregledu audio/video

  zapisa

  slika, audio, video BHS jezik, Moja okolina,

  Muzika kultura

 • 13

  23.

  3. Igrajmo

  se i uimo

  Fotografisanje i pregledanje

  fotografija

  Znaaj fotografije - dokumentiranje stvarnosti;

  slikanje digitalnim fotoaparatom ili mobitelom;

  osnovne smjernice - pozadina, blizina, svjetlo;

  pregledanje i odabir (brisanje slika koje nisu

  odgovarajue); razvijanje interesovanja za drutveno

  koristan rad

  fotografija, kvalitet Vannastavna aktivnost:

  npr. Eko pano

  4

  24.

  Snimanje audio i video zapisa,

  njihovo

  presluavanje/pregledanje

  Snimiti uenike dok pjevaju, recituju i sl. - uvjebati

  manipuliranje audio zapisom; snimanje igrokaza -

  uvjebati manipuliranje video zapisom

  multimedija

  Muzika kultura: Sati

  kuca (ili pjesma po

  izboru)

  BHS jezik: igrokaz

  Zekina kuica (ili iz

  vannastavne aktivnosti)

  25. Brojevi i crtei

  http://www.belmikri.com/Dots - spajanjem brojeva

  do crtea

  http://www.belmikri.com/coloring/color-

  numbers.html - bojanka (boje po brojevima)

  brojevi, linije

  Likovna kultura: linije,

  crte

  Matematika: redni

  brojevi

  26. Velika i mala slova

  http://www.abcya.com/uppercase_lowercase_letter_

  matching.htm - spajanje odgovarajuih velikih i malih

  slova

  velika i mala slova BHS jezik: usvajanje

  tampanih slova latinice

  27. 3. Igrajmo

  se i uimo Sloi rije ili Pronai slovo

  Na osnovu datih slova uenik slae rije (magnet za

  friider)

  http://www.npted.org/schools/sandfieldsComp/gam

  es/Pages/Fridge-Magnets.aspx

  II varijanta: igra eki - uenik pronalazi dato slovo na

  poetku, u sredini ili na kraju rijei)

  rije

  BHS jezik: perceptivno

  prepoznavanje slova u

  strukturi rijei;

  uoavanje pozicije glasa

  u strukturi rijei, na

  poetku, u sredini i na

  kraju rijei

  1

 • 14

  28.

  4. Piemo

  na

  raunaru

  Upoznajmo program za pisanje

  Upoznati radno okruenje tekst procesora (npr. MS

  Word), napisati ime (promjeniti mu font, veliinu i

  boju); otvaranje datoteke i spremanje dokumenta

  prozor programa za pisanje,

  podruje pisanja

  BHS jezik: glasovno

  analitiko-sintetika

  analiza, pravopis

  Matematika: osnovne

  raunske radnje sa

  brojevima od 1 do 10

  7

  29. Tastatura Veliko slovo, brojevi, prelazak u novi red, tipka za

  brisanje i tipke za kretanje po tekstu (,, i ) tipke, slova, brojevi, znakovi

  30. Upotreba numerikog dijela

  tastature Brojevi, specijalni znaci: +, -, *, /; rad sa kalkulatorom numeriki dio, kalkulator

  31. Slovo po slovo Pravilna upotreba tipki, pisanje rijei rije

  32. itam i piem Na osnovu datog teksta uenik pie odgovore

  (npr. tema: Ljeto) tekst

  33.

  Moja pria Na osnovu datih slika napisati priu (ispod slike u

  predvieni prostor upisati po jednu reenicu) slika, reenica, pria

  34.

 • 15

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA II RAZRED - INFORMATIKA

  R. b. asa

  Nastavna cjelina

  Nastavna tema Obrazovna postignua i smjernice za rad Kljuni pojmovi Korelacija Broj

  asova/sati

  1. 0. Uvodni

  as/sat

  Ponavljanje gradiva prvog

  razreda

  Ponoviti odnos prema radnom mjestu, pravilni

  poloaj sjedenja za raunarom, vjebe istezanja,

  imenovanje osnovnih i drugih vanjskih dijelova

  raunara, imenovati program za crtanje i program za

  obradu teksta koje su koristili u prvom razredu,

  upoznavanje s udbenikom i radnom sveskom

  informatika, raunar

  BHS jezik, matematika, moja okolina, likovna kultura, tjel. i zdr. odgoj:

  (kroz kratku vjebu u programu za rad sa tekstom ili crteom)

  1

  2.

  1. Crtamo

  na

  raunaru

  Predmeti oblika valjka, lopte i

  kupe

  Koritenje osnovnih geometrijskih oblika pri

  formiranju geom. tijela geometrijska tijela

  Matematika, likovna kultura: Predmeti oblika valjka, lopte i kupe

  7

  3. - 4. Moj ljubimac Formiranje crtea pomou osnovnih geometrijskih

  oblika boja, geom. oblici Moja okolina, likovna

  kultura: Kuni ljubimci

  5. - 6. Godinja doba Upotreba alata za crtanje, spremanje crtea,

  postavljanje datog crtea kao podloge na Desktop-u alati za crtanje, podloga Moja okolina, likovna

  kultura: Godinja doba

  7. - 8. Tema po slobodnom izboru Obiljeavanje dijela crtea, kopiranje i premjetanje

  obiljeenog dijela crtea

  selektiranje, premjetanje,

  kopiranje

  po izboru

  nastavnika/uenika

 • 16

  9.

  2. Igrajmo

  se i uimo

  Igre zapaanja (rije-slika; rije

  - rije)

  Pronalaenje slike i odgovarajue rijei (npr. kroz igru

  memori), vjebanje koncentracije i pamenja klik

  Moja okolina: Kuanski aparati i namjetaj

  3 10. Matematiki kviz Kroz igru utvrditi sabiranje i oduzimanje brojeva u

  drugoj desetici, vjebati koritenje numerikog dijela

  tastature, opcionalno kalkulatora

  brojevi, numeriki dio Matematika: Sabiranje

  i oduzimanje brojeva u drugoj desetici

  11. Pronai rije

  Slobodan izbor nastavnika za alat kojim e realizirati

  ovu temu (npr. kreirati tabelu sa slovima u programu

  za obradu teksta), uenici meu razbacanim slovima

  uoavaju niz slova koji ini rije (precrtavaju rije i

  boje polja u tabeli)

  tabela, elija tabele, boja ispune BHS jezik: Jezine igre - igre rasutim slovima

  12.

  2. Igrajmo

  se i uimo

  Napravi model lica

  Slobodan izbor nastavnika za alat kojim e realizirati

  ovu temu (npr.

  http://www.abc.net.au/abcforkids/sites/playschool/

  games/gamebox/?game=2961398), uenici kroz

  kreativni rad razvijaju matu

  model, alati Likovna kultura: lik za igrokaz (model maske)

  6 13. Manje ili vee

  Kroz pripremljeni materijal ili na linku

  http://www.softschools.com/math/greater_than_less

  _than/alligator_greater_than_game/ uvjebavaju

  uporeivanje brojeva

  znak Matematika:

  Uporeivanje brojeva iz prve stotice

  14. - 15. Moja pria Kreiranje crtea i odgovarajueg teksta (npr.

  http://www.abcya.com/story_maker.htm) crte, tekst

  BHS jezik, likovna kultura: Pria predstavljena nizom slika

  16. - 17. Edukativne igrice po izboru uitelja/ce, prema nastavnim sadrajima

  predmeta koje se obrauju -

  Svi nastavni predmeti

  18. 3. IKT

  osnove

  Podatak i informacija. Vrste

  podataka

  Razlikuju podatak i informaciju, vrste podataka

  (tekstualni, slikovni, numeriki); podatak, informacija

  BHS jezik: Rijei i reenice

  Matemetika: Brojevi i izrazi

  1

 • 17

  19.

  4. Moj

  raunar

  Radna povrina (desktop). Promjena izgleda radne

  povrine

  Prepoznati i imenovati osnovne dijelove radne povrine

  radna povrina, ikone, podloga, traka sa zadacima

  Moja okolina: organizacija kole (rad

  sa folderima i fajlovima)

  3

  20. - 21. Folderi (mape) i fajlovi (datoteke)

  Prepoznavanje foldera, kreiranje novog foldera na radnoj povrini, otvaranje dokumenta i crtea u

  kreiranom folderu, rad sa dva foldera, premjetanje iz jednog u drugi folder metodom Drag and Drop

  Napomena: ne definirati i ne traiti od uenika da definiraju ta je folder, a ta file; akcenat staviti na

  njihovu ulogu

  folder, file

  22.

  5. Piemo

  na

  raunaru

  Piemo rijei Uvjebavanje koritenja tastature

  (veliko i malo slovo) slova, Shift

  BHS jezik: Pisanje vlastitih imena

  6

  23. - 24. Reenice Prepisivanje niza reenica - teksta uz koritenje

  znakova interpunkcije, uvjebavanje brzine rada na tastaturi

  specijalni znakovi (, . ! ?)

  BHS jezik: Znaci interpunkcije na kraju reenice; Prepisivanje reenica napisanih pisanim slovima

  Moja okolina: Domae i divlje ivotinje (tekst)

  25. Dopuni reenicu Kroz rad sa datim tekstom (korelacija sa odabranim predmetom) uvjebati ispravan rad sa tastaturom

  tasteri, numeriki dio Matematika: Jedinice

  za masu, tenost, vrijeme i novac

  26. Piemo pismo/estitku razvoj kulture pismenog izraavanja, upoznati

  osnovne elemente pisma/estitke zaglavlje, gotovi oblici

  BHS jezik: Pisanje pisma, estitke

  27. Rimski brojevi od I do XX

  Povezivanje brojeva zapisanih rimskim ciframa sa odgovarajuim brojevima zapisanim arapskim

  ciframa tehnikom povuci i ispusti ili koritenjem linija, testiranje znanja kroz posebno kreiran test ili na

  http://www.inet.hr/~ifalak/kviz/kviz-2/mat-2/red-rim-c.htm

  linije, strelice Matematika: Rimski

  brojevi od I do XX

 • 18

  28. 5. Piemo

  na

  raunaru

  Jednostavni geom. oblici (krug,

  pravougaonik, kvadrat i

  trougao)

  Upoznati nain crtanja jednostavnih geometrijskih

  oblika u okviru programa za obradu teksta; po

  mogunosti omoguiti uenicima rad na sajtovima

  poput

  http://decijisnovi.com/oblici

  http://skrivenipredmeti.com/prona%C4%91i-

  skrivene-predmete/skriveni-geometrijski-oblici

  gotovi oblici

  Matematika: Pravougaonik, kvadrat i trougao kao zatvorene (proste) izlomljene linije 3

  29.- 30. Slike i tekst

  Preuzimanje slike sa interneta; manipuliranje sa

  slikom (pomjeranje, promjena dimenzija slike),

  podeavanje odnosa teksta i slike

  slika, veliina (size) Moja okolina: U

  prirodi se sve kree ili Mladunad ivotinja

  31.

  6. Internet

  Raunarske mree

  Prepoznaju i opisuju oblike komunikacije; kroz igru

  dodavanja klupka i upuivanja lijepih rijei osobi kojoj

  dodaju kupko shvataju smisao raunarskih mrea i

  ue se lijepom ponaanju; razlikuju ureaje koji mogu

  i koji ne mogu pristupiti Internetu

  komunikacija, mree

  Muzika kultura: himna BiH (audio zapis),

  BHS jezik: prikaz animiranog filma (npr. Lisica i roda ili Basne i bajke iz nae lektire - video zapis),

  Likovna kultura: roendan (crte) 5

  32. -33. Internetski pregednici;

  Pretraivanje web stranica

  Prepoznaju internet preglednike i koriste ih u radu,

  shvataju njihovu funkciju; pretrauju sadraje na datu

  temu (tekst, slike, audio i video zapise)

  preglednik, pretraiva

  34. - 35.

  Internet bonton;

  Opasnosti koje prijete na

  internetu

  Ue da je virtuelni svijet = stvarni svijet, potivanju

  linosti drugih, da cijene razliitosti, upoznaju se sa

  opasnostima koje prijete na internetu (drutvene

  mree dijeljenje linih podataka, tajnih, lozinki, i sl.)

  pravila lijepog ponaanja,

  opasnosti

  Muzika kultura: himna BiH (audio zapis),

  BHS jezik: prikaz animiranog filma (npr. Lisica i roda ili Basne i bajke iz nae lektire - video zapis),

  Likovna kultura: roendan (crte)

 • 19

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA III RAZRED INFORMATIKA

  R. b. asa

  Nastavna

  cjelina Nastavna tema Obrazovna postignua i smjernice za rad Kljuni pojmovi Korelacija

  Broj

  asova/sati

  1. 0. Uvodni

  as/sat

  Ponavljanje gradiva drugog

  razreda

  Ponoviti odnos prema radnom mjestu, pravilni

  poloaj sjedenja za raunarom, vjebe istezanja,

  imenovanje osnovnih i drugih vanjskih dijelova

  raunara, imenovati program za crtanje i program za

  obradu teksta koje su koristili u drugom razredu,

  upoznavanje s udbenikom i radnom sveskom

  informatika, raunar

  BHS jezik,

  matematika, moja

  okolina, likovna

  kultura, tjel. i zdr.

  odgoj:

  (kroz kratku vjebu u

  programu za rad sa

  tekstom ili crteom)

  1

  2.

  1. Crtamo

  na

  raunaru

  Crtanje i bojenje pravih i krivih

  linija, zatvorenih i otvorenih Koritenje olovke, etke, linije (prave, krive) boja, geom. oblici, podloga

  Matematika, likovna

  kultura: prava i kriva

  linija, otvorena,

  zatvorena, ravan, du,

  poluprava

  7 3. - 4.

  Crtanje violinskog kljua, nota i

  mog omiljenog instrumenta

  (Moja prva kompozicija za

  omiljeni Instrument)

  Formiranje crtea pomou osnovnih geometrijskih

  oblika boja, geom. oblici

  Muzika kultura (note,

  violinski klju, muzii

  instrument),

  matematika, likovna

  kultura: prava i kriva

  linija, otvorena,

  zatvorena, ravan, du,

  poluprava

  5. - 6. Slobodno crtanje (Ilustracija

  prie koju sam proitao/la) Prezentiranje steenih znanja alati za crtanje, podloga BHS jezik, likovna

  kultura

  7.- 8. Slobodno crtanje (Moj zaviaj) Prezentiranje steenih znanja alati za crtanje, podloga Moja okolina, likovna

  kultura

 • 20

  9. - 10.

  2. Igrajmo

  se i uimo

  Imenice i glagoli

  Kroz pripremljeni kviz utvruju znanje o imenicama i

  glagolima,

  znaju pravilan poloaj ruka za tastaturom i miem

  tastatura, mi BHS jezik:Imenice i

  glagoli

  9

  11. Matematika bitka

  Kroz igru utvrditi sabiranje i oduzimanje brojeva do

  100, vjebati koritenje numerikog dijela tastature

  kroz npr.

  http://www.888igrice.com/Edukativne/Matematicka

  -bitka-2084.html

  brojevi, numeriki dio Matematika: Sabiranje

  i oduzimanje brojeva do 100

  12. Uimo engleski jezik Slobodan izbor nastavnika za alat kojim e realizirati

  ovu temu (npr. http://chillola.com/ ili

  http://www.bunnyschool.co.rs/game_7.php)

  alfanumeriki dio Engleski jezik: Brojevi, boje, ivotinje i sl.

  13. Pronai razliku

  Slobodan izbor nastavnika za alat kojim e realizirati

  ovu temu (npr.

  http://www.888igrice.com/Edukativne/Pronadji-

  razliku-2823.html), uenici kroz kreativni rad

  razvijaju koncentraciju i mo zapaanja

  oblici, alati Likovna kultura: dijelovi crtea

  14. - 15. Zbrinjavanje informatikog

  otpada

  Izrada razliitih ukrasnih I dr. predmeta od starih CD i

  DVD. Uenici kroz kreativni rad razvijaju matu I u

  isto vrijeme postaju ekoloki osvijeeni

  Informatiki otpad Moja okolina: Zatita

  okoline, likovna kultura

  16. - 17. Medijska kultura: Igrani film Gledanje kratkog filma uz uoavanje izraajnih

  sredstava filmske umjetnosti film BHS jezik: filmska

  umjetnost

  18. 3. Piemo

  na

  raunaru

  Piem ti o mom zaviaja Uvjebavanje koritenja tastature alfanumeriki dio, numeriki dio,

  specijalni znakovi

  BHS jezik: Pisanje vlastitih imena, imena ulica, gradova, planina, Rijeka, itd.

  Moja okolina: Naselja u uem i irem zaviaju

  3

  19. - 20. Pravilno - nepravilno Prepoznaje gramatiki ispravnu od gramatiki

  neispravne reenice; neispravne reenice kriaju ili

  boje markerom odreene boje

  marker, linija preko teksta

  BHS jezik: Gramatiki ispravne reenice

  Moja okolina: Moja domovina BiH

  http://chillola.com/

 • 21

  21.

  3. Piemo

  na

  raunaru

  Mnoimo i dijelimo na

  raunaru

  Kroz date primjere utvrditi tablicu mnoenja i

  dijeljenja brojeva do 10, vjebati koritenje

  numerikog dijela tastature, po mogunosti i kroz igru

  ponoviti tablicu mnoenja (npr.

  http://www.multiplication.com/games/play/car-

  wash)

  Brojevi, numeriki dio Matematika: Tablica

  mnoenja i dijeljenja do 10

  8 22. - 23.

  Slobodno pisanje (Opis

  omiljenog lika iz prie)

  Oblikovanje teksta (isticanje naslova, centriranje

  teksta/ravnanje sa obje strane, uvlaenje pasusa i sl.)

  ravnanje teksta, tipka za

  uvlaenje Tab, pisanje navodnika BHS jezik: Opisivanje

  24. - 25. Moj prvi strip Umetanje slike i teksta uz pisanje dijaloga iz teksta s

  novim obrtima odnos slike i teksta

  BHS jezik: strip

  26. Scenario za moj prvi film

  Pisanje niza reenica - teksta uz koritenje znakova

  interpunkcije, uvjebavanje brzine rada na tastaturi oblikovanje teksta BHS jezik: filmska

  umjetnost 27.- 28.

  29.

  4.

  Algoritmi i

  strukture

  podataka

  Algoritam. Algoritmi u

  svakodnevnom ivotu

  Opisuje ta je algoritam; prepoznaje algoritme koje

  koristi u svakodnevnom ivotu; navodi primjere

  algoritama

  algoritam

  Svi nastavni predmeti: modeli problema za rjeenje

  7 30. -33. Elementarni tipovi podataka

  Prepoznaje elementarne tipove podataka (znakovni i

  numeriki) znakovni, numeriki

  34. - 35. Rjeavanje problema korak po

  korak

  Opisuje postupak za rjeavanje nekog problema

  metodom korak po korak kroz igranje uloge robota opis algoritma

 • ~22~

  IV RAZRED

  UVOD: Programski sadraj informatike za etvrti razred sadri teme koje su nuan slijed na

  obraeno gradivo iz prethodnih razreda. U prvom dijelu uenici upoznaju informatiku kao nauku i

  njenim mjestom u savremenom drutvu. Druga tema omoguava da upoznaju pojmove hardver i

  softver. U treoj temi nastavljaju rad u nekom od softvera za obradu teksta, kao i u softveru za

  crtanje, kroz malo konkretnije primjere. Kroz etvrtu temu ponavljaju ergonomske smjernice za

  rad, upoznaju ergonomsku opremu i diskutuju o sigurnosti i zatiti. U okviru pete teme ue se

  razlaganju zadatka na korake, pronalaze algoritamsko rjeenje.

  Nastavni sadraj informatike za etvrti razred osnovne kole koncipiran je u 5 nastavnih

  tema:

  1. TEMA IKT OSNOVE

  Pojam informatike kao nauke

  Potreba za raunarskom tehnologijom u istoriji razvoja pojedinih ljudskih djelatnosti i drutva u cjelini

  Osnovni pojmovi: podatak, informacija, znanje, informatika

  Naini prenoenja i obrade podataka kroz historiju, razvoj raunara

  2. TEMA KOMPONENTE RAUNARSKIH SISTEMA

  Raunarski sistem (hardver i softver)

  Osnovni dijelovi raunara (monitor, tastatura, mi,...)

  Operativni sistem - upoznavanje radnog okruenja operativnog sistema

  3. TEMA OBRADA PODATAKA

  Tekstualni procesori programi za obradu teksta

  Osnovne naredbe softvera za obradu teksta

  Programi za crtanje osnovni alati (kist, brisa, izrei, kopiraj, visina, irina, ...)

 • 23

  4. TEMA DIGITALNO DRUTVO - VIRTUELNI SVIJET

  Prikupljanje informacija putem interneta

  Koritenje digitalnih tehnologija za uenje

  Poloaj tijela prilikom rada za raunarom

  Sigurnost i zatita

  5. TEMA ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA

  Algoritam. Algoritmi u svakodnevnom ivotu

  Elementarni tipovi podataka

  Rjeavanje problema korak po korak

 • ~24~

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA IV RAZRED - INFORMATIKA

  SADRAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI, STAVOVI,

  PONAANJE

  AKTIVNOST

  UENIKA

  AKTIVNOST

  NASTAVNIKA

  1. IKT OSNOVE

  Pojam informatike kao nauke Potreba za raunarskom

  tehnologijom u istoriji razvoja pojedinih ljudskih djelatnosti i drutva u cjelini.

  Osnovni pojmovi: podatak, informacija, znanje, informatika

  Naini prenoenja i obrade podataka kroz historiju, razvoj raunara

  Definicija pojma informatike.

  Spoznaja o ulozi i

  razumijevanje znaaja

  raunarske opreme kao

  neophodnog sredstva u

  razvoju svih oblasti ljudskog

  djelovanja i drutva u cjelosti.

  Sposobnost zakljuivanja na osnovu dobijenih informacija.

  Pravilan stav prema raunarskoj tehnologiji i njeno koritenje u svim moguim situacijama.

  Aktivno sluanje i ukljuivanje u raspravu o razvoju raunarske tehnike i tehnologije. Uee u demonstraciji raunarske opreme.

  Prezentacija nastavnih sadraja. Organizovanje i voenje rasprave o razvoju IKT-a. Demonstracija raspoloive raunarske opreme. Zakljuivanje rasprave. Upute za dalji rad.

  2. KOMPONENTE RAUNARSKIH SISTEMA

  Raunarski sistem (hardver i softver)

  Osnovni dijelovi raunara (monitor, tastatura, mi,...)

  Operativni sistem - upoznavanje radnog okruenja

  operativnog sistema

  Razumije pojam hardvera i softvera i razliku izmeu njih. Zna nabrojati osnovne dijelove raunara i razumije njihove uloge.

  Upoznati radno okruenje operativnog sistema sa osnovnim terminima, radna povrina, dijelovi radne povrine, uvodni ekran, prozor, pokaziva mia, ikone, ...

  Zna pravilno ukljuiti i iskljuiti raunar, minimizirati, maksimizirati i zatvoriti prozor programa.

  Kreirati direktorij sa odreenim imenom.

  Pravilan stav prema raunarskoj tehnologiji i njeno koritenje u svim moguim situacijama.

  Aktivno prati izlaganje nastavnika.

  Izvrava uputstva i instrukcije.

  Priprema i izlae nastavno gradivo. Demonstrira opremu i postupke rada. Priprema tekstualna uputstva za postupanje i rad uenika. Istie znaaj pravilnog koritenja i posljedice nepravilne upotrebe opreme.

 • 25

  3. OBRADA PODATAKA

  Tekstualni procesori programi za obradu teksta

  Osnovne naredbe softvera za obradu teksta

  Programi za crtanje osnovni alati (kist, brisa, izrei, kopiraj, visina, irina, ...)

  Tekstprocesori, njihova uloga i znaaj. Primjeri tekstprocesora. Upoznati neke od programa za crtanje i neke njihove mogunosti.

  Koristi program za pisanje teksta pomou raunara. Zna kako se pokree i zatvara tekst procesor. Unos, izmjene i brisanje teksta u dokumentu, oznaavanje teksta, ponitavanje izmjena, premjetanje i kopiranje teksta. Formatiranje teksta (vrsta fonta, veliina, boja, stilovi, podebljano, podvueno...). Poravnanje teksta, lijevo, desno, obostrano... Podeavanje izgleda stranice, zaglavlje i podnoje, margine, orjentacija. Ubacivanje slika, crtea i ukrasnih slova. Spaavanje dokumenta na odreenu lokaciju, novi dokument, otvaranje ve postojeeg.

  Povezati naueno o obradi

  teksta s uenjem sadraja iz

  Bosanskog, hrvatskog i srpskog

  jezika, te sa sadrajima

  Engleskog jezika i drugih

  nastavnih predmeta.

  Koritenje znanja o obradi

  teksta u uenju.

  Aktivno

  uestvovanje u

  nastavnom

  procesu.

  Komunicira sa

  drugim uenicima

  i doprinosi

  lijepom ambijentu.

  Nastavno gradivo izlae na popularan nain tako da uenici sa motivacijom i zadovoljstvom prate nastavu. Priprema odgovarajue vjebe. Nadzire aktivnost uenika. Aktivno je ukljuen u rad uenika i njihovo obavljanje vjebi. Stalno je u toku ta uenici rade i usmjerava njihove aktivnosti. Prati individualno napredovanje uenika.

  Omoguuje uenicima da steknu samopouzdanje pri izvravanju postavljenih zadataka.

 • 26

  tampanje dokumenta. Primjenjuje alate programa za crtanje (kist, brisa, izrei, kopiraj, zalijepi, zakreni, visina, irina,...) Kombinuje crtee iz dvije datoteke

  4. DIGITALNO DRUTVO - VIRTUELNI SVIJET

  Prikupljanje informacija

  putem interneta

  Koritenje digitalnih

  tehnologija za uenje

  Poloaj tijela prilikom rada

  za raunarom

  Sigurnost i zatita

  Programi za pregledanje web

  stranica, web preglednici.

  Nabrojati najkoritenije

  programe.

  Navodi prednosti i nedostatke

  koritenja digitalnih

  tehnologija u uenju.

  Zna posljedice nepravilnog

  poloaja tijela prilikom rada

  za raunarom.

  Objanjava ergonomski

  hardver i softver

  Prepoznavanje i koritenje web preglednika u radu. Pretraivanje razliitih oblika (tekst, slike...) sadraja na datu temu, spaavanje na odreenu lokaciju. Koristi digitalne tehnologije za uenje koje su primjerene njegovoj dobi. Postupa u skladu sa uputama za koritenje raunarske opreme (tastatura, mi, monitor, kuite,...). Primjenjuje predviene procedure.

  Navika pretraivanja i prikupljanja informacija elektronskim putem, putem Interneta;

  Ima naviku potovanja

  predvienih postupaka

  (procedura).

  Ukazuje na pravilno postupanje i drugima

  Aktivno prati nastavu. Na vrijeme izvrava zadatke i pomae drugim uenicima koji zaostaju. Stavlja se na raspolaganje nastavniku da se nastavni proces uspjenije realizuje. Aktivno uestvuje u demonstraciji pravilnih postupaka. ita i tumai proizvoake deklaracije, upute i drugi tampani i grafiki materijal.

  Priprema

  odgovarajue vjebe.

  Nadzire aktivnost uenika. Aktivno je ukljuen u rad uenika i njihovo obavljanje vjebi. Usmjerava aktivnosti uenika. Istie znaaj pravilnog koritenja i posljedice nepravilne upotrebe opreme.

 • 27

  5. ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA

  Algoritam. Algoritmi u svakodnevnom ivotu

  Elementarni tipovi podataka

  Rjeavanje problema korak po korak

  Opisuje ta je algoritam;

  prepoznaje algoritme koje

  koristi u svakodnevnom

  ivotu; navodi primjere

  algoritama

  Prepoznaje elementarne

  tipove podataka (znakovni i

  numeriki)

  Opisuje postupak za

  rjeavanje nekog

  problema metodom

  korak po korak kroz

  igranje uloge robota

  Pravilan stav prema raunarskoj tehnologiji i njeno koritenje u svim situacijama.

  Aktivno prati

  nastavu.

  Izvrava uputstva

  i instrukcije.

  Nastavno gradivo izlae na nain kojim e kod uenika izazvati panju i podstai interesovanje.

 • ~28~

  V RAZRED

  UVOD: Programski sadraj informatike za peti razred sadri teme koje su nuan slijed na obraeno

  gradivo iz prethodnih razreda. U prvom dijelu uenici proiruju ve steena znanja o ulozi i znaaju

  raunarske opreme kao neophodnog sredstva u razvoju svih oblasti ljudskog ivota i rada. Druga

  tema omoguava da proire znanja o osnovnim dijelovima raunara kroz upoznavanje njihove

  uloge i znaaja, te ulogom sistemskog i aplikativnog softvera. U treoj temi upoznaju se

  multimedijalnim prezentacijama, njihovom namjenom, osnovnim pravilima pri kreiranju i

  osnovnim elementima. Kroz etvrtu temu upoznaju se sa udesnim svijetom programiranja pomou

  nekog od jednostavnijih programskih jezika. Kroz igru ue osnovne korake programiranja.

  Nastavni sadraj informatike za peti razred osnovne kole koncipiran je u 4 nastavne teme:

  1. TEMA IKT OSNOVE

  Upotreba IKT ureaja i medija u svakodnevnom ivotu

  Prednosti koritenje IKT- a u savremenom komuniciranju (wifi, lan, internet, smartphone ...)

  Podaci i vrste podataka (tekstualni, slikovni, numeriki...)

  2. TEMA KOMPONENTE RAUNARSKOG SISTEMA

  Osnovni hardverski dijelovi raunara, ulazni ureaji, izlazni ureaji, procesor, memorija...

  Sistemski i aplikativni softver

  Operativni sistemi podeavanje i koritenje radnog okruenja

  Osnovni zadaci operativnog sistema

  Najznaajniji operativni sistemi

  Operacije sa direktorijima i datotekama (kreiranje,kopiranje, premjetanje, brisanje, mjenjanje imena...)

  Osnovni formati tekstualnih i slikovnih podataka

 • 29

  3. TEMA OBRADA PODATAKA

  Multimedijalne prezentacije

  Kreiranje prezentacije i rad sa jednostavnim programom za izradu prezentacije.

  Multimedija, od ega se sastoji (tekst, zvuk, video, animacija,...

  Slides, slajdovi, dijelovi prezentacije, vrste, ureivanje

  Ubacivanje razliitih vrste medija na slajdove

  Tranzicija slajdova, automatizacija

  Pokretanje prezentacije, Slide Show

  Spaavanje i otvaranje ve postojee prezentacije

  4. TEMA PROGRAMIRANJE KROZ IGRU

  Osnovne naredbe jednostavnih programskih jezika za rjeavanje jednostavnih zadataka

 • ~30~

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA V RAZRED - INFORMATIKA

  SADRAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI, STAVOVI,

  PONAANJE

  AKTIVNOST

  UENIKA

  AKTIVNOST

  NASTAVNIKA

  1. IKT OSNOVE

  Upotreba IKT ureaja i medija u svakodnevnom ivotu

  Prednosti koritenje IKT- a u savremenom komuniciranju (wifi, lan, internet, smartphone, ...)

  Podaci i vrste podataka (tekstualni, slikovni, numeriki...)

  Upotreba IKT ureaja i medija

  u svakodnevnom ivotu

  (mobitel, digitalni aparat,

  tablet,...) Uoava prednosti

  koritenja IKT-a u

  savremenom komuniciranju.

  Pravilna upotreba

  IKT ureaja i medija u

  svakodnevnom ivotu

  (mobitel, digitalni

  aparat, tablet,...)

  Ispravan stav prema IKT

  opremi. Ima naviku potovanja

  predvienih postupaka

  (procedura).

  Ukazuje na pravilno

  postupanje i drugima. Obavezno koristi proizvoake deklaracije i tampane kataloge sa uputama.

  Aktivno prati

  nastavu.

  Izvrava uputstva

  i instrukcije.

  Nastavno gradivo izlae na nain kojim e kod uenika izazvati panju i podstai interesovanje.

  2. KOMPONENTE RAUNARSKIH SISTEMA

  Osnovni hardverski dijelovi raunara, ulazni ureaji, izlazni ureaji, procesor, memorija...

  Sistemski i aplikativni softver Operativni sistemi podeavanje

  i koritenje radnog okruenja Osnovni zadaci operativnog

  sistema

  Zna prepoznati unutranje

  hardverske dijelove (ulazne,

  izlazne jedinice, procesor,

  radna memorija, matina

  ploa itd.) i objasniti njihove

  uloge.

  Razlika izmeu sistemskog i

  aplikativnog softvera.

  Uenik je sposoban

  raditi osnovne

  operacije sa

  direktorijima i

  datotekama.

  Ispravan stav prema IKT

  opremi.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i prema

  uputstvima

  nastavnika izvode

  vjebe.

  Priprema

  odgovarajue vjebe.

  Posveuje panju pri

  samostalnom radu

  uenika svakom

  ueniku i usmjerava u

  daljem radu.

 • 31

  Najznaajniji operativni sistemi Operacije sa direktorijima i

  datotekama (kreiranje,kopiranje, premjetanje, brisanje, mjenjanje imena...)

  Osnovni formati tekstualnih i slikovnih podataka

  Zna nabrojati najznaajnije

  operativne sisteme i osnovne

  zadatke. Pojam direktorija i

  datoteke. Prepoznaje osnovne

  formate tekstualnih i

  slikovnih datoteka.

  Uenik je sposoban

  raditi osnovne

  operacije sa

  direktorijima i

  datotekama

  (kreiranje,kopiranje,

  premjetanje,

  brisanje, mjenjanje

  imena...)

  Ispravan stav prema IKT

  opremi.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i prema

  uputstvima

  nastavnika izvode

  vjebe.

  Istie znaaj

  pravilnog koritenja i

  posljedice nepravilne

  upotrebe opreme.

  3. OBRADA PODATAKA

  Multimedijalne prezentacije Kreiranje prezentacije i rad sa

  jednostavnim programom za izradu prezentacije.

  Multimedija (tekst, zvuk, video, animacija,...)

  Slajdovi, dijelovi prezentacije, vrste, ureivanje

  Ubacivanje razliitih vrste medija na slajdove

  Tranzicija slajdova, automatizacija

  Pokretanje prezentacije, Slide Show

  Spaavanje i otvaranje ve postojee prezentacije

  Multimedijalne prezentacije

  Multimedija, od ega se sastoji (tekst, zvuk, video, animacija,...

  Slajdovi (slides), dijelovi prezentacije, predloci (templates)

  Kreiranje

  prezentacije

  Ubacivanje,

  ureivanje slajdova,

  koritenje gotovih

  predloaka .

  Ubacivanje razliitih

  vrste medija na

  slajdove.

  Tranzicija slajdova,

  automatizacija

  Pokretanje

  prezentacije.

  Spaavanje i

  otvaranje ve

  postojee

  prezentacije

  Koristi steena znanja za

  kreiranje prezentacija iz drugih

  predmeta.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i prema

  uputstvima

  nastavnika izvode

  vjebe.

  Pripremaju se da

  znanja koja steknu

  koriste pri

  pripremi sadraja

  iz drugih

  nastavnih

  predmeta.

  Iznose svoja

  iskustva i

  spoznaje.

  Predstavlja

  jednostavne forme

  kreiranja

  prezentacije,

  pohranjivanja,

  prikazivanja i

  zatvaranja.

  Istie znaaj

  prezentacija.

  Provjerava

  postignua uenika i

  vri evidenciju.

 • 32

  4. PROGRAMIRANJE KROZ IGRU

  Osnovne naredbe jednostavnih programskih jezika (npr. LOGO, KODU) za rjeavanje jednostavnih zadataka (kretanje lika, crtanje itd. )

  Upoznati radno okruenje.

  Savladati manipulaciju sa

  osnovnim alatima.

  Upotrebljavati naredbe u

  programskom jeziku u

  rjeavanju jednostavnijih

  zadataka

  Pravilan stav prema

  raunarskoj

  tehnologiji i njeno

  koritenje u svim

  situacijama. Shvataju

  znaaj programiranja

  sa aspekta rjeavanja

  mnogih problema.

  Koristi steena znanja za

  kreiranje igrice sa

  edukativnom podlogom.

  Prati uputstva nastavnika.

  Uestvuje u

  nastavnom

  procesu i prema

  uputstvima

  nastavnika izvodi

  vjebe.

  Koristi

  najpogodnije

  metode i oblike

  rada.

  Prezentuje gradivo na

  savremen nain.

  Prezentira ve

  kreirane programe i

  pribliava uenicima

  idejna rjeenja

 • ~33~

  VI RAZRED

  UVOD: Programski sadraj informatike za esti razred sadri teme koje prestavljaju nadogradnju na ve steeno znanje u V razredu. U prvoj temi uenici treba da upoznaju i shvate nain prezentiranja podataka u raunaru, te osnovne jedinice za kapacitet memorije. U drugoj temi proiruju se znanja o komunikacionom procesu, nainima prijenosa podataka i uvodi se pojam raunarske mree, uz poseban osvrt na Internet. U treoj temi upoznaju se sa softverom za tabline proraune. i osnovna formatiranja u okviru istih. U okviru etvrte teme daje se teorijski osvrt na pojam i vrst eprogramskih jezika, uenici je upoznaju sa programskim jezikom u kojem razvijaju aplikacije linijske strukture. Posljednja tema obuhvata pravila ponaanja u digitalnom svijetu i daje osvrt na mogue opasnosti i nain postupanja u sluaju istih.

  Nastavni sadraj informatike za esti razred osnovne kole koncipiran je u 5 nastavnih tema:

  1. TEMA IKT OSNOVE

  Pojam bita i bajta, predstavljanje podataka u raunaru, mjerne jedinice

  Brojni sistemi kao vrste podataka

  2. TEMA RAUNARSKE MREE

  Vrste i uloga raunarskih mrea

  Prednosti povezivanja raunara u mree

  Naini povezivanja (iani i beini pristup)

  Hardverske komponente potrebne za povezivanje raunara u mree

  Osnovni internet servisi (www, e-mail, chat, ...)

  Pojam i struktura web adrese (url) i e-mail adrese

  3. TEMA OBRADA PODATAKA

  Softver za tabelarnu obradu podataka, tabelarne proraune

  Unos i obrada podataka u radnoj knjizi

  Formatiranje elija, redova i kolona

  Iscrtavanje linija tabele

 • 34

  Autoformatiranje

  Sortiranje u tablicama

  tampanje tabela (selection, aktivna stranica, po elji...)

  4. TEMA OSNOVE PROGRAMIRANJA

  Pojam programiranja, proces nastanka softvera

  Programski jezik

  Vrste i generacije programskih jezika

  Osnovne naredbe programskog jezika (unos, ispis, pridruivanje, komentar...)

  Pisanje jednostavnih programa, kalkulator i sl.

  5. TEMA SIGURNOST I ZATITA

  Autorska prava

  Privatnost, lini podaci

  Pravila ponaanja u virtuelnom svijetu

  Naini zatite od neprimjerenih oblika ponaanja

 • ~35~

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA VI RAZRED - INFORMATIKA

  SADRAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI, STAVOVI,

  PONAANJE

  AKTIVNOST

  UENIKA

  AKTIVNOST

  NASTAVNIKA

  1. IKT OSNOVE

  Pojam bita i bajta,

  predstavljanje podataka u

  raunaru, mjerne jedinice

  Brojni sistemi kao vrste

  podataka

  Upoznati pojam bita.

  Razumijevanje pojmova:

  podatak, bit, vrijednost bita,

  mogua stanja.

  Poimanje predstavljanja

  podataka u raunaru.

  Bajt kao osnovna jedinica za

  mjerenje kapaciteta

  memorije. Vee jedinice:

  kilobajt, megabajt, gigabajt,

  terabajt...

  Nabrojati brojne sisteme kao

  vrste podataka.

  Sposobnost

  zakljuivanja na

  osnovu dobijenih

  informacija.

  Ispravan stav prema raunarskoj tehnologiji i njeno koritenje u svim situacijama.

  Prat izlaganje

  nastavnika.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i

  aktivnostima koje

  organizira

  nastavnik.

  Prezentuje gradivo na

  savremen nain.

  Koristi najpogodnije

  metode i oblike rada.

 • 36

  2. RAUNARSKE MREE

  Vrste i uloga raunarskih

  mrea

  Prednosti povezivanja

  raunara u mree

  Naini povezivanja (iani i

  beini pristup)

  Hardverske komponente

  potrebne za povezivanje

  raunara u mree

  Osnovni internet servisi

  (www, e-mail, chat, ...)

  Pojam i struktura web adrese

  (URL) i e-mail adrese

  Zna nabrojati vrste mrea

  obzirom na veliinu i nain

  povezivanja. Navesti

  prednosti povezivanja

  raunara u mree. Nabrojati

  hardverske komponente

  potrebne za povezivanje

  raunara u mree. Nabrojati

  osnovne internet servise,

  znaaj i ulogu. Nauiti pojam i

  strukture web i e-mail adrese.

  Sposobni su pristupiti

  podacima raunara u

  mrei., kopirati

  podatke sa jednog na

  drugi umreeni

  raunar.

  Samostalno

  koritenje web

  preglednika.

  Prepoznavanje i

  koritenje osnovnih

  internet servisa

  (www, slanje i

  primanje e-mail

  poruka, chat,...)

  Razvijanje svijesti o

  prednostima umreavanja.

  Razvijanje kreativnost, interesa

  i stvaralake sposobnosti.

  Podsticanje mjera opreza pri

  radu u virtuelnom okruenju.

  Svjesni su ogromnog znaaja

  interneta u savremenom ivotu

  ljudi.

  Imaju znanje da steeno

  teorijsko i praktino znanje

  primijene svakodnevno.

  Podsticanje navike koritenja

  interneta kao izvora znanja.

  Uspjeno se slue servisima

  interneta, posebno WWW-om i

  E-mail-om.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i

  aktivnostima koje

  organizira

  nastavnik.

  Uoavaju

  primjenu

  raunarskih

  mrea u raznim

  sferama ljudskog

  ivota i rada.

  Primijenjuju

  steeno znanje u

  svakodnevnom

  ivotu.

  Demonstrira

  neophodnu opremu

  (putem prezentacije

  ili direktno na

  kolskoj mrei).

  Osmiljava vjebe

  kojima se demostrira

  prednost

  umreavanja.

  Organizuje vjebe i

  kontrolie

  izvravanje zadataka.

  Podstie uenike na

  dalje istraivanje.

 • ~37~

  3. OBRADA PODATAKA

  Softver za tabelarnu obradu podataka, tabelarne proraune

  Unos i obrada podataka u radnoj knjizi

  Formatiranje elija, redova i kolona

  Iscrtavanje linija tabele Autoformatiranje Sortiranje u tablicama tampanje tabela

  (selection, aktivna stranica, po elji...)

  Uloga i znaaj softvera

  za tabelarne

  proraune. Nabrojati

  najpoznatije

  programe. Pojam

  elije, reda, kolone.

  Adresa elije. Vrste

  podataka u elijama.

  Unos i obrada podataka u radnoj knjizi

  Ureivanje i oblikovanje radnih stranica.

  Ubacivane novih radnih stranica i promjena imena, brisanje

  Formatiranje elija, redova i kolona

  Vrste podataka u elijama

  Iscrtavanje linija tabele

  Autoformatiranje

  Sortiranje u tablicama

  Podeavanje izgleda stranice

  tampanje tabela (selection, aktivna stranica, po elji...)

  Softver za tabelarnu obradu podataka, tabelarne proraune

  Unos i obrada podataka u radnoj knjizi

  Formatiranje elija, redova i kolona

  Iscrtavanje linija tabele

  Autoformatiranje

  Sortiranje u tablicama

  tampanje tabela (selection, aktivna stranica, po elji...)

  Uspjeno navode

  primjere iz ivota

  pogodne za primjenu

  proraunskih tablica.

  Pokazuje spremnost za

  saradnju i zajedniki

  rad.

  Unaprijed se priprema

  za nastavu.

  Koristi steena znanja

  u nastavi drugih

  predmeta.

  Prenosi znanje na

  druge uenike.

  Prezentuje nastavno

  gradivo: razvoj softvera za

  tabelarne proraune, naine

  unosa podataka, ureivanje i

  oblikovanje radnih listova,

  formatiranje elija, redova i

  kolona, daje instrukcije za

  rad. Priprema odgovarajue

  vjebe.

  Nadzire aktivnost uenika.

 • 38

  4. OSNOVE PROGRAMIRANJA

  Pojam programiranja, proces nastanka softvera

  Programski jezik Vrste i generacije

  programskih jezika Osnovne naredbe

  programskog jezika (unos, ispis, pridruivanje, komentar...)

  Naredbe za crtanje (taka, linija, krunica, ...)

  Pisanje jednostavnih programa, kalkulator i sl.

  Proces nastanka softvera.

  Usvojiti pojmove

  programiranja,

  programskog jezika, vrste

  programskih jezika.

  Najznaajniji programski

  jezici. Nauiti osnovne

  naredbe za unos, ispis,

  pridruivanje, komentar,

  naredbe za crtanje,...

  Koristiti osnovne

  naredbe programskog

  jezika.

  Pisanje jednostavnih

  programa, osnovne

  raunske operacije i sl.

  Shvataju znaaj

  programiranja sa aspekta

  rjeavanja mnogih

  problema.

  Uestvuju u nastavnom

  procesu i aktivnostima

  koje organizira

  nastavnik.

  Izlae nastavno gradivo na

  savremen nain.

  Koristi najpogodnije metode

  i oblike rada.

  5. SIGURNOST I ZATITA

  Autorska prava Privatnost, lini podaci Pravila ponaanja u

  virtuelnom svijetu Naini zatite od

  neprimjerenih oblika ponaanja

  Pojam autorskog prava,

  pojam privatnosti i linih

  podataka u digitalnom

  svijetu. Neeljeni oblici

  ponaanja

  Prepoznavanje

  neprimjerenih oblika

  ponaanja u digitalnom

  svijetu i naina zatite od

  istih.

  Razvijanje svijesti o

  rasprostranjenosti

  raunarskih mrea.

  Podsticanje mjera opreza

  pri radu u virtuelnom

  okruenju.

  Svjesni su koraka koje

  moraju poduzeti u

  situacijama uznemiravanja

  na web-u.

  Pratiizlaganjenastavni

  ka.

  Uestvuju u nastavnom

  procesu i aktivnostima

  koje organizira

  nastavnik.

  Prezentujegradivonasavrem

  ennain.

  Koristinajpogodnijemetodei

  oblikerada.

 • ~39~

  VII RAZRED

  UVOD: Programski sadraj informatike za sedmi razred koncipiran je kao logian

  nastavak nastave informatike iz druge trijade, utvruje i proiruje do sada steena znanja i

  vjetine. U prvom dijelu uenici se upoznaju sa naprednijim opcijama MS Word-a i iste

  primjenjuju na konkretnim vjebama. U drugoj temi proiruju se znanja o komunikacionom

  procesu, nainima prijenosa podataka i uvodi se pojam raunarske mree, uz poseban osvrt na

  Internet. U treoj temi uvodi se pojam raunarske grafike, uenici se upoznaju sa vrstama

  grafike, te njihovim prednostima i nedostacima i osposobljavaju se za njihove primjene kroz

  konkretne vjebe. etvrta tema je nastavak nadogradnje obraene teme u V razredu

  upoznavanjem sa dodatnim mogunostima u kreiranju prezentacija (kreiranje vlastitog dizajna

  prezentacije, te preuzimanje uzoraka sa interneta i sl; dodavanje novih elemenata: obraenih

  slika, veza izmeu slajdova ili drugim fajlova, muzike, videa i sl.). U petoj temi uenici se

  upoznaju sa osnovnim algoritamskim strukturama.

  Nastavni sadraj informatike za sedmi razred osnovne kole koncipiran je u pet

  nastavnih tema:

  1. TEMA OBRADA TEKSTA (MS Word ili OpenOffice Writer)- VII NIVO

  Oblikovanje dokumenta

  Organizacija dokumenta

  Elementi dokumenta

  Podeavanje postavki izgleda stranice

  tampanje dokumenta

  2. TEMA RAUNARSKE MREE

  Internet (kratki historijat razvoja, pristup internetu, internet adresa, organizacija i servisi

  interneta - osnovni, javni, posebni)

  Pravila ponaanja na Internet-u (Netiquette). Sigurnost u virtuelnom okruenju

  Rad sa pretraivaima

 • 40

  3. TEMA GRAFIKA. UVOD U PROGRAM ZA OBRADU FOTOGRAFIJE

  Uvod u raunarsku grafiku

  Podjela raunarske grafike

  Manipuliranje elementima slike (kroz upoznavanje sa programom za obradu fotografije -

  licenciran Photoshop, neki od besplatnih programa GIMP, Photoscape, Pixia ili rad pomou

  online alata Befunky, Pixlr, Picmonkey, Ribbet i sl.)

  4. TEMA RAUNARSKE PREZENTACIJE

  Znaaj dizajna (biranje, prilagoavanje i kreiranje teme) i strukture prezentacije

  Povezivanje informacija i dodavanje multimedijalnih sadraja

  Podeavanje tranzicije slajda i dodavanje animacija (uz dodatna podeavanja)

  Upravljanje prezentacijom

  5. TEMA PROGRAMIRANJE

  Osnovne algoritamske strukture

  Razgranata algoritamska struktura

  Naredbe granjanja

 • ~41~

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA VII RAZRED - INFORMATIKA

  SADRAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI, STAVOVI,

  PONAANJE

  AKTIVNOST

  UENIKA AKTIVNOST NASTAVNIKA

  1. OBRADA TEKSTA (MS Word ili OpenOffice Writer)

  Oblikovanje dokumenta

  Upotrijebiti slijedee efekte na

  tekst: precrtano, indeks,

  eksponent, tekst efekat,

  kapitalizacija slova

  Oblikovanje odlomka

  Primjena mogunosti obruba i

  sjenenja teksta ili odlomka

  Primjena stilova teksta (uz

  povezanost sa tabelom indeksa i

  sadraja)

  Primjena izmjena opcija

  postojee galerije za dizajn

  teksta (WordArt)

  Sposobni su da vre izmjene

  nad tekstom i odlomkom.

  Uoavaju povezanost

  automatskog oblikovanja

  teksta sa tabelom indeksa i

  sadraja, te iste znaju

  izmjeniti i aurirati.

  Sposobni su oblikovati

  tabele, organizacijske

  dijagrame, slike/crtee na

  osnovu postavljenih

  zahtjeva.

  Razvijanje svijesti o

  irokim mogunostima

  primjene tekst

  procesora.

  Podsticanje primjene

  vie opcija pri rjeavanju

  datog zadatka.

  Razvijanje kreativnosti i

  organizacijskih

  sposobnosti.

  Uestvuju u nastavnom procesu i prema uputstvima nastavnika izvode vjebe. Pripremaju se da znanja koja steknu iz oblasti rada sa tekst procesorima koriste pri pripremi sadraja iz drugih nastavnih predmeta. Iznose svoja iskustva i spoznaje.

  Demonstrira nain rada pri

  upotrebi odreenih opcija uz

  pojanjenje primjera mogue

  primjene.

  Priprema materijale koji e

  biti u koreaciji sa drugim

  nastavnim predmetima, a

  posluit e kao uzorak za

  vjebe.

  Posveuje panju pri

  samostalnom radu uenika

  svakom ueniku i usmjerava u

  daljem radu. Onima koji

  zaostaju prua neophodnu

  pomo i daje dodatna

  uputstva.

  Prati i evidentira

  napredovanje uenika, Istie i

  pohvaljuje napredne, a

  ostalim uenicima skree

  panju na elemente gdje su

  grijeili.

 • 42

  Organizacija dokumenta

  Fusnote/endnote (dodavanje,

  izmjena, brisanje)

  Sigurnost (dodati/ukloniti ifru

  na dokument)

  Shvataju smisao fusnota i

  endnota i uoavaju njihovu

  funkcionalnost.

  Znaju postaviti password na

  dokument.

  Razvijanje svijesti o

  irokim mogunostima

  primjene tekst

  procesora.

  Podsticanje primjene

  vie opcija pri rjeavanju

  datog zadatka.

  Razvijanje kreativnosti i

  organizacijskih

  sposobnosti.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i prema

  uputstvima

  nastavnika izvode

  vjebe.

  Pripremaju se da

  znanja koja steknu

  iz oblasti rada sa

  tekst procesorima

  koriste pri

  pripremi sadraja

  iz drugih

  nastavnih

  predmeta.

  Iznose svoja

  iskustva i

  spoznaje.

  Demonstrira nain rada pri

  upotrebi odreenih opcija

  uz pojanjenje primjera

  mogue primjene.

  Priprema materijale koji e

  biti u koreaciji sa drugim

  nastavnim predmetima, a

  posluit e kao uzorak za

  vjebe.

  Posveuje panju pri

  samostalnom radu uenika

  svakom ueniku i usmjerava

  u daljem radu. Onima koji

  zaostaju prua neophodnu

  pomo i daje dodatna

  uputstva.

  Prati i evidentira

  napredovanje uenika, Istie

  i pohvaljuje napredne, a

  ostalim uenicima skree

  panju na elemente gdje su

  grijeili.

  Provjerava nivo usvojenosti

  znanja i evidentira uspjeh

  uenika.

  Elementi dokumenta

  Tabele (spajanje/podjela elija,

  tekst oblikovan tabulatorima

  pretvoriti u tabelu, sortiranje

  podataka)

  Tekstualni okvir

  (umetanje/brisanje, ureivanje,

  premjetanje, promjena veliine,

  obruba i sjenenja)

  Organizacijski dijagram

  (umetanje, izmjena,

  dodavanje/brisanje elemenata,

  izmjena stila)

  Crtei (kreirati jednostavan crte

  pomou alata za crtanje,

  upotrijebiti mogunosti gotovih

  oblika, smjestiti gotove oblike iza

  ili ispred teksta,

  grupisati/degrupisati gotove

  oblike/crtee)

  Sposobni su oblikovati

  tabele, organizacijske

  dijagrame, slike/crtee na

  osnovu postavljenih

  zahtjeva.

  Uoavaju da dokumenti

  pripremljeni pomou ovih

  elementa

  sadravajuinformacije koje

  su smisleno organizirane

  i pregledno predstavljene.

 • 43

  tampanje dokumenta

  Priprema za tampu

  (podeavanje tampanja samo

  parnih/neparnih stranica,

  oznaenog dijela dokumenta, u

  odreenom rasponu, zadani broj

  stanica na listu dokumenta)

  Sposobni su da izvre

  pregled dokumenta prije

  tampe

  Sposobni su da izvre

  tampanje dijela dokumenta

  ili itavog u vie kopija i sl.

  Razvijanje svijesti o

  irokim mogunostima

  primjene tekst

  procesora.

  Podsticanje primjene

  vie opcija pri rjeavanju

  datog zadatka.

  Razvijanje kreativnosti i

  organizacijskih

  sposobnosti.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i prema

  uputstvima

  nastavnika izvode

  vjebe.

  Pripremaju se da

  znanja koja steknu

  iz oblasti rada sa

  tekst procesorima

  koriste pri

  pripremi sadraja

  iz drugih

  nastavnih

  predmeta.

  Iznose svoja

  iskustva i

  spoznaje.

  Demonstrira nain rada pri

  upotrebi odreenih opcija

  uz pojanjenje primjera

  mogue primjene.

  Priprema materijale koji e

  biti u koreaciji sa drugim

  nastavnim predmetima, a

  posluit e kao uzorak za

  vjebe.

  Posveuje panju pri

  samostalnom radu uenika

  svakom ueniku i usmjerava

  u daljem radu. Onima koji

  zaostaju prua neophodnu

  pomo i daje dodatna

  uputstva.

  Prati i evidentira

  napredovanje uenika, Istie

  i pohvaljuje napredne, a

  ostalim uenicima skree

  panju na elemente gdje su

  grijeili.

  Provjerava nivo usvojenosti

  znanja i evidentira uspjeh

  uenika.

 • 44

  2. INTERNET

  Internet (kratki

  historijat

  razvoja, pristup

  internetu,

  internet adresa,

  organizacija i

  servisi interneta

  Razvoj Internet-a ( od Arpanet-

  a do danas)

  Prednosti Internet-a

  Naini za pristup Internet-u

  Jedinstvena adresa raunara -

  IP adresa

  Simbolika adresa - domain

  name

  Decentralizirana mrea

  Karakteristike: javan,

  besplatan, meunarodni,...

  ISP (Internet Service Provider)

  Servisi (usluge): e-mail, WWW,

  Webmail, FTP, IRC (Internet

  Relay Chat), ...

  Znaju historijske bitne

  injenice razvoja Internet-a.

  Sposobni su da procijene

  prednosti i nedostake ove

  vrste mree.

  Razumiju nain

  identifikacije raunara i

  sadraja na web-u.

  Razumiju organizaciju

  Internet-a i nain

  funkcioniranja.

  Znaju osnovne internet

  servise uz njihove

  mogunosti.

  Svjesni su ogromnog

  znaaja interneta u

  savremenom ivotu ljudi.

  Imaju znanje da steeno

  teorijsko i praktino

  znanje primijene

  svakodnevno.

  Podsticanje navike

  koritenja interneta kao

  izvora znanja.

  Uspjeno se slue

  servisima interneta,

  posebno WWW-om i E-

  mail-om.

  Rjeavaju zadatke

  koje postavlja

  nastavnik u vezi

  sa internetom i

  njegovim

  servisima WWW-

  om i E-mail-om

  (po mogunosti i

  jo nekim internet

  servisom).

  Uestvuju u

  diskusijama.

  Kreiraju razne

  materijale na datu

  temu (panoe,

  kvizove,

  asocijacije,

  krialjke,

  prezentacije,...)

  Priprema neophodne

  nastavne materijale za ovu

  temu.

  Osposobljava uenike za

  slanje mail-ova pojedicu,

  grupi, skrivene kopije,

  dodavanje priloga, odgovora

  na poruke i proslijeivanje

  poruke. Posebno istai

  strukturu poruke.

  Razvija postupnost i

  sistematinost pri upotrebi

  Internet-a u edukativne

  svrhe.

  Provjerava nivo usvojenosti

  znanja i evidentira uspjeh

  uenika.

 • 45

  Pravila

  ponaanja na

  Internet-u

  (Netiquette).

  Sigurnost u

  virtuelnom

  okruenju

  Opte prihvaene norme,

  pravila i preporuke ponaanja

  Potivanje osnovnih etikih

  principa u cyber svijetu

  Net kultura

  Opasnosti na web-u

  Drutvene mree i raunarske

  igrice - ZA ili PROTIV?

  Preporuke zatite privatnosti

  Razumiju da virtuelni svijet

  zahtijeva da budemo

  kulturan i pristojan

  graanin i korisnik

  Interneta, kao i stavrni

  svijet.

  Uviaju da njihovo

  ponaanje nesvjesno moe

  izazvati tetu drugim

  osobama.

  Znaju osnovna pravila kojih

  se moraju pridravati pri

  objavi informacija na

  Internet-u.

  Svjesni su opasnosti

  virtuelnog svijeta.

  Znaju primjeniti preporuke

  za podeavanje privatnosti.

  Razvijanje svijesti o

  neophodnosti potivanja

  optih normi ponaanja

  na web-u, uz uvaavanje

  i potovanje linosti

  svakog pojedinca.

  Podsticanje mjera opreza

  pri radu u virtuelnom

  okruenju.

  Svjesni su koraka koje

  moraju poduzeti u

  situacijama

  uznemiravanja na

  Internet-u.

  Izrada kolskog

  panoa sa internet

  bontonom.

  Sprovoenje

  ankete meu

  vrnjacima o

  sigurnosti u

  virtuelnom

  okruenju. Obrada

  rezultata ankete.

  Primjena mjera

  sigurnosti u toku

  rada.

  Naglaava sve sigurnosne

  poglede i probleme s kojima

  se susreemo na internetu

  te kroz razgovor s uenicima

  otkriva potekoe s kojima

  se susreu.

  Priprema materijale sa

  primjerima online

  uznemiravanja.

  Pomae uenicima u izradi

  online ankete.

  Demonstrira podeavanje

  postavki privatnosti.

  Rad sa

  pretraivaima

  Web pretraivai (Search

  Engines)

  Osnovno pretraivanje

  Napredno pretraivanje

  Sposobni su primjeniti

  indeksne pretraivae kao i

  pretraivake operatore za

  pronalaenje sadraja na

  internetu.

  Uspjeno koriste olakice

  pri pronalaenju odreenih

  informacija na web-u,

  Znaju da samostalno odvoje

  sutinske dijelove.

  Izgradili su naviku

  koritenja pretraivakih

  operatora za suavanje

  rezultata pretrage.

  Stekli su znanja za

  pretragu sadraja i slika

  uz dodatne uslove.

  Uspjeno se slue

  razliitim

  pretraivaima.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i izvode

  vjebe.

  Pripremaju se da

  znanja koja steknu

  iz ove oblasti

  koriste pri

  prikupljanju

  sadraja iz drugih

  nastavnih

  predmeta.

  Poduava uenike

  uspjenijim i konkretnijim

  nainima pretrage.

  Upoznaje uenike sa

  vrstama datoteka na web-u.

  Uoava spretnosti u

  koritenju nauenog.

 • 46

  3. GRAFIKA. UVOD U PROGRAM ZA OBRADU FOTOGRAFIJE

  Uvod u

  raunarsku

  grafiku

  Osnovne definicije

  Hardverska i softverska

  struktura grafikog sistema

  Primjeri primjene

  Sposobni su definirati

  pojam grafike, raunarske

  grafike, pixel-a, rezolucije,

  osnovni formati, RGB i sl.

  Svjesni su da raunarska

  grafika mora imati

  hardversku i softversku

  strukturu.

  Znaju navesti primjere

  primjene u oblasti ljudskog

  ivota i rada (korisniki

  interfejs, stono izdavatvo,

  projektovanje unutranjosti

  prostorija, arhitektura,

  umjetnost, raunarske

  igrice, filmovi,..), te

  imenovati zanimanja usko

  vezana za rad sa

  raunarskom grafikom.

  Znaju ta je DTP i ta proces

  DTP-a obuhvata.Mogu

  nabrojati poznate DTP

  programe.

  Stekli su znanja i

  uvjerenja da je

  raunarska grafika

  najprirodniji nain

  komunikacije ovjeka sa

  raunarom.

  Imaju izgraen stav da je

  potrebno stei (usvojiti)

  elementarna znanja o

  raunarskoj grafici i

  mogunostima njene

  primjene.

  Stekli su uvjerenja i

  zauzeli stav da bez

  poznavanja strukture

  grafikih sistema nema

  uspjene primjene.

  Aktivni su na asu,

  uestvuju u

  raspravi koja se

  vodi na temu

  raunarske

  grafike. Daju

  primjere

  primjene.

  Istiu prednosti

  primjene

  raunarske

  grafike.

  Vri prezentaciju nastavnog

  gradiva.

  Bira najpovoljnije nastavne

  metode i oblike rada prema

  uslovima u kojima nastavu

  izvodi.

  Podstie uenike da uvide

  znaaj i ulogu raunarske

  grafike.

  Izgrauje kod uenika

  individualni interes i

  motivaciju.

 • 47

  Podjela

  raunarske

  grafike

  Podjela raunarske grafike

  Grafiki programi

  Uspjeno navode podjele

  grafike: prema broju

  dimenzija slike, nainu

  stvara slike i interakciji.

  Sposobni su da klasifikuju

  programe na programe za

  slikanje i programe za

  crtanje.

  Pravilno tumae i shvatili su ulogu raunarske grafike u raznim sferama ivota i rada.

  Znaju razlike izmeu koncepta rasterskog i vektorskog grafikog sistema.

  Sposobni su navesti podjelu raunarske grafike i najpoznatije grafike programe, uz njihovu namjenu i mogunosti.

  Pripremaju se da

  znanja koja steknu

  iz oblasti

  raunarske grafike

  koriste pri uenju

  sadraja iz drugih

  nastavnih

  premeta.

  Ukljuuju se u

  raspravu o

  grafikim

  paketima, iznose

  svoja iskustva i

  spoznaje.

  Na popularan nain izlae

  nastavno gradivo i trudi se

  da kod uenika razvije

  radoznalost i pobudi

  znatielju.

  Prati aktivnosti uenika i

  podstie njihov rad.

  Razvija volju za sticanje

  novih znanja.

  Razvija nivo aktivnog uea

  uenika u radu, uz

  uvaavanje njihovih razlika

  u sposobnostima.

  Manipuliranje

  elementima

  slike

  Osnovne operacije sa grafikim objektima

  Korekcije slike (tehnike poboljanja slike)

  Izdvajanje dijela i uklanjanje neeljenih dijelova slike

  Specijalni efekti i filtriranje

  Sposobni su da izvode nad

  elementima slike, npr.

  fotografijama (grafikim

  objektima) slijedee

  operacije: korekcije (boja,

  osvetljenja, kontrasta,

  zasienosti boja...),

  filtriranje, izotravanje i

  specijalne efekte.

  Mogu da urade

  jednostavniju restauraciju,

  retuiranje i fotomontau.

  Znaju da ovi programi imaju

  iroku primjenu.

  Stekli su uvjerenja i

  zauzeli stav da bez

  poznavanja strukture

  grafikih sistema i

  manipuliranja

  elementima slike nije

  mogue uspjeno

  koristiti bogate

  mogunosti raunarske

  grafike.

  Za pripremu sadraja iz

  drugih nastavnih

  predmeta koriste

  grafike programe za

  obradu slika.

  Paljivo prate

  izlaganje

  nastavnika.

  Uestvuju u fazi

  ponavljanja,

  vjebanja i

  utvrivanja

  gradiva.

  Uestvuju u

  nastavnom

  procesu i prema

  uputstvima

  nastavnika izvode

  vjebe.

  Koristi nastavne metode

  demonstracije i primjenjuje

  efikasne oblike rada.

  Vodi rauna o dostupnosti

  softverskog alata ueniku (i

  leganosti njegove upotrebe).

  Organizuje vjebe te

  obezbjeuje da uenici

  ispune planirane obaveze i

  rijee postavljene zadatke.

  Provjerava nivo usvojenosti

  znanja i evidentira uspjeh

  uenika.

 • 48

  4. RAUNARSKE PREZENTACIJE(MS PowerPoint ili Open Office Impress)

  Znaaj dizajna i

  strukture

  prezentacije

  Dizajn prezentacije (biranje,

  prilagoavanje i kreiranje

  teme)

  Struktura prezentacije

  Znaju kako brojnost dizajna

  i okruenje publike, veliina

  prostorije, osvjetljenost

  prostorije utie na

  planiranje prezentacije.

  Shvataju da je potrebno

  uskladiti kontrast izmeu

  pozadine i podataka

  radiitljivosti.

  Razumiju vanost

  ograniavanja broja detaljau

  grafikim i

  tekstualniminformacijama i

  upotrebi usklaene eme

  radi poboljanja jasnosti.

  Shvataju vanost koncepta

  planiranjai

  dizajnainformacija koje se

  eleprenijeti prezentacijom.

  Stekli su naviku da

  informacije na

  slajdovima piu u formi

  podsjetinka.

  Primjenjuju gotove

  dizajne uz

  prilagoavanje.

  Stekli su znanja da

  pronau gotovu temu na

  web-u i istu primjene u

  prezentaciji.

  Formirali su stav da je

  plan strukture

  prezentacije neophodan.

  Iskustva pravilne

  primjene dizajna

  koristi pri izradi

  prezentacija za

  razne sadraje.

  Uspjeno kreira

  prezentacije na

  osnovu unaprijed

  zadatih uslova.

  Aktivno uestvuje

  u izvoenju vjebi.

  Demonstriraju

  svoja rjeenja uz

  objanjenje

  primjenjenog.

  Na primjerima pravilno i

  nepravilno demonstrira

  uticaj dobro i loe

  odabranog dizajna i

  strukture prezentacije.

  Daje potrebna uputstva za

  izvoenje vjebi.

  Kontrolie da li uenici

  pravilno primjenjuju

  naueno.

  Evidentira uspjeh koji su

  postigli uenici.

  Povezivanje

  informacija i

  dodavanje

  multimedijalnih

  sadraja

  Dodavanje objekata iz drugih

  programa

  Dodavanje multimedije

  (grafikih elemenata, videa,

  zvuka)

  Sposobni su da uspjeno

  linkuju objekat nekog

  drugog programa sa

  prezentacijom (npr. Word

  dokument, podruje radnog

  lista Excel-a i sl.)

  Znaju da auriraju,

  Podravaju upotrebu

  povezanih informacija u

  svrhu rastereenja

  prezentacije od suvinih

  informacija.

  Pokazuju interesovanje

  za dodavanje

  Uenik realizuje

  najvei potencijal

  alata prezentacije

  i izvodi izlazne

  podatke koristei

  napredno

  formatiranje i

  Demonstrira nain primjene

  obraenog.

  Uenicima priprema

  individulne zadatke u vidu

  malih projekata.

 • 49

  modifikuj podatke linkovane

  u prezentaciji.

  Sposobni su da promjene

  linkovan objekt u slajdu u

  umetnuti objekt.

  Uspjeno dodaju

  multimedijalne elemente uz

  njihovo dodatno

  podeavanje.

  multimedijalnih

  elemenata s ciljem

  obogaivanja i poveanja

  razumljivosti

  informacijske poruke.

  layout tehnike,

  kao i efekte

  multimedije.

  Kreira napredne

  dijagrame/grafiko

  ne i poboljava

  prezentaciju.

  Ocjenjuje efekte

  koji se postiu

  dodavanjem

  multimedijalnih

  sadraja.

  Daje potrebna uputstva za

  izvoenje vjebi.

  Kontrolie da li uenici

  pravilno primjenjuju

  naueno.

  Evidentira napredak i

  uspjeh koji su postigli

  uenici.

  Podeavanje

  tranzicije slajda

  i dodavanje

  animacija (uz

  dodatna

  podeavanja)

  Tranzicija (prijelaz) slajdova

  Dodavanje specijalnih efekata

  (animacija i zvuka)

  Sposobni su objasniti

  razliku izmeu tranzicije i

  animacije.

  Uspjeno primjenjuju

  podeavanje tranzicije i

  animacije dijelova sadraja

  slajda, uz izbjegavanje

  arenila (pretjerane

  primjene).

  Znaju podesiti izvoenje

  prijelaza i efekata

  automatski (na odreeno

  vrijeme) i na klik.

  U stanju su samostalno

  primjeniti i podesiti

  prijelaz sa slajda na slajd.

  Uspjeno demonstriraju

  umjerenu primjenu

  efekata na dijelove

  slajda.

  Povezuju naueno sa

  zadacima iz

  svakodnevnog ivota i

  rada.

  Stiu osjeaj

  zadovoljstva,

  samopouzdanja i

  povjerenja u vlastite

  sposobnosti.

  Uspjeno koristi

  naueno pri izradi

  prezentacija za

  razne sadraje.

  Uspjeno kreira

  prezentacije na

  osnovu unaprijed

  zadatih uslova.

  Aktivno uestvuje

  u izvoenju vjebi.

  Demonstriraju

  svoja rjeenja uz

  objanjenje

  primjenjenog.

  Demonstrira nain

  podeavanja prijelaza i

  efekata.

  Daje potrebna uputstva za

  izvoenje vjebi.

  Kontrolie da li uenici

  pravilno primjenjuju

  naueno.

  Evidentira napredak i

  uspjeh koji su postigli

  uenici.

 • 50

  Upravljanje

  prezentacijom

  Hiperlinkovi

  Kreiranje veza izmeu

  prezentacija i unutar

  prezentacije

  Podeavanje prikazivanja

  slajdova (slideshow)

  Uspjeno definiraju pojam

  hiperlink i postavljaju ga na

  rije, sliku, akciono dugme

  ili neki drugi objekat.

  Ovladali su kreiranjem veza

  izmeu prezentacija i unutar

  prezentacije (sa slajda na

  slajd).

  Sposobni su primijeniti ili

  ukloniti tajming na tok

  slajdova.

  Znaju

  primijenitipodeavanje

  prikazivanjaslajdova tako da

  se prikazuje u petlji, ili da se

  ne prikazuje u petlji.

  Uspjeno podeavaju da

  seslajdovi mijenjaju runo ili

  koristei tajming ako je

  primijenjen, da se slajd

  show odvija sa animacijom

  ili bez.

  Formirali su stav da je

  koritenje hiperlinkova

  pogodno kod kreiranja

  web prezentacija.

  Svjesni su da se

  hiperlinkovi koriste kod

  prezentiranja vie

  povezanih tema ili estog

  prelaska sa prezentacije

  na prezentaciju.

  Uspjeno se slue

  kreiranjem veza.

  Stekli su naviku da

  prilagoavaju

  prezentaciju svojim

  potrebama.

  Svjesni su mogunosti

  manipulacije

  prezentacijom.

  Uspjeno koristi

  naueno pri izradi

  prezentacija za

  razne sadraje.

  Uspjeno kreira

  prezentacije na

  osnovu unaprijed

  zadatih uslova.

  Aktivno uestvuje

  u izvoenju vjebi.

  Vode potrebne

  zabiljeke sa

  uputstvima za

  izvoenje vjebi.

  Kreiraju kviz (na

  teme iz razliitih

  predmeta)

  pomou

  hiperlinkova.

  Daje potrebna uputstva za

  izvoenje vjebi.

  Potencira da uenik

  realizuje potencijale koje

  prua aplikacija