nastavni planovi i programi za muzičku školu

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2016

345 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FAKULTATIVNI PREDMETI Programi za predmete MATEMATIKA, HEMIJA i GEOGRAFIJA nalaze se u Prosvetnom glasniku, br. 6/90 i 4/91 godine.

  MUZIKI UMETNICI NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

  ZA MUZIKU KOLU OBRAZOVANI PROFILI U

  ETVOROGODINjEM OBRAZOVANjU

  1. Muziki izvoa klasine muzike 2. Muziki izvoa dez muzike 3. Muziki saradnik teoretiar 4. Muziki saradnik etnomuzikolog 5. Muziki izvoa crkvene muzike 6. Muziki izvoa rane muzika 7. Dizajner zvuka

  2. ORGANIZACIJA RADA

  ODSECI: VOKALNO INSTRUMENTALNI DEZ TEORETSKI ETNOMUZIKOLOKI RANA MUZIKA CRKVENA MUZIKA MUZIKA PRODUKCIJA I SNIMANjE ZVUKA OBRAZOVANI PROFILI: MUZIKI IZVOA KLASINE MUZIKE MUZIKI IZVOA DEZ MUZIKE MUZIKI IZVOA RANE MUZIKE MUZIKI IZVOA CRKVENE MUZIKE MUZIKI SARADNIK TEORETIAR MUZIKI SARADNIK ETNOMUZIKOLOG DIZAJNER ZVUKA VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK

 • Glavni predmet je INSTRUMENT (violina, viola, violonelo, kontrabas, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon, tuba, udaraljke, harfa, klavir, orgulje, harmonika, gitara, tambura, mandolina, cimbalo, citra) ili SOLO PEVANjE DEZ ODSEK Glavni predmet je INSTRUMENT (gitara, kontrabas, violina, bas gitara, klavir, klavijature i sintisajzer, saksofon i klarinet, truba, trombon, dez bubnjevi) ili DEZ PEVANjE ODSEK ETNOMUZIKOLOKI Glavni predmet je TRADICIONALNO SRPSKO PEVANjE ili SVIRANjE ODSEK CRKVENA MUZIKA Glavni predmet je CRKVENO POJANjE SA TIPIKOM ODSEK RANE MUZIKE (izborni odsek) Glavni predmet je INSTRUMENT (Gudaki instrumenti, lauta, renesansna harfa, embalo, orgulje, duvaki instrumenti) ili RANO PEVANjE Izborni odsek za ranu muzika mora da se izuava u isto vreme sa nekim drugim obaveznim odsekom u srednjoj muzikoj koli ODSEK MUZIKA PRODUKCIJA I SNIMANjE ZVUKA Glavni predmet je TEHNOLOGIJA ZVUNO-MUZIKOG PROCESA, MIDI TEORETSKI ODSEK Glavni predmet je SOLFEO ISPITI U muzikim kolama polau se sledei ispiti: 1. prijemni 2. godinji 3. razredni 4. popravni 5. maturski PRIJEMNI ISPIT Prijemni ispit polae se pre upisa u prvi razred srednje muzike kole i mogu mu pristupiti kandidati koji imaju zavrenu osnovnu muziku kolu i kandidati koji nemaju zavrenu osnovnu muziku kolu ako prethodno poloe ispit za proveru nivoa znanja, zavrnog razreda osnovnog muzikog obrazovanja. Kandidati koji nisu zavrili redovno osnovno kolovanje, a zavrili su OM mogu da se upiu u SM gde pohaaju nastavu strunih predmeta. kole mogu vriti proveru psihofizikih preduslova za bavljenje muzikom. Prijemni ispit polae se u junskom ispitnom roku. Sadraj prijemnog ispita: Vokalno-instrumentalni odsek, Dez odsek, Odsek rane muzike ispit se polae iz dva dela: 1. instrument-solo pevanje; 2. solfeo sa teorijom (usmeni ispit).

 • Teoretski odsek, Etnomuzikoloki odsek*, Muzika produkcija i snimanje zvuka, Crkvena muzika ispit se polae iz tri dela: 1. Usmeni ispit iz solfea; 2. Pismeni ispit, solfeo diktat; 3. Pismeni ispit test iz teorije muzike. * Uenici koji upisuju etnomuzikoloki odsek polau jo i srpsko-tradicionalno pevanje ili sviranje. Godinji ispit se polae na kraju nastavnog perioda tekue kolske godine. Razredni ispit se polae po pravilima koje propisuje Zakon o srednjoj koli. Popravni ispit se polae po pravilima koje propisuje Zakono srednjoj koli.

  MATURSKI ISPIT:

  Maturski ispit u srednjoj muzikoj koli uenici polau: Za obrazovne profile: Izvoa klasine muzike, Izvoa dez muzike, Izvoa rane muzike, MATURSKI ISPIT se, pored pismenog zadatka iz srpskog jezika maternjeg jezika, sastoji i iz ispita iz glavnog predmeta. Za obrazovni profil muziki saradnik etnomuzikolog, MATURSKI ISPIT se sastoji pored pismenog zadatka iz srpskog jezika maternjeg jezika, ispita iz glavnog predmeta i iz pismenog rada iz ETNOMUZIKOLOGIJE. Za obrazovni profil Izvoa crkvene muzike ispit se sastoji pored pismenog zadatka iz srpskog jezika maternjeg jezika i iz predmeta CRKVENO POJANjE SA TIPIKOM. Za obrazovni profil Dizajner zvuka, ispit se sastoji pored pismenog zadatka iz srpskog jezika maternjeg jezika i iz predmeta TEHNOLOGIJA ZVUNO-MUZIKOG PROCESA SAVREMENA MIDI KOMPOZICIJA I PRODUKCIJA. Za obrazovni profil Muziki saradnik MATURSKI ISPIT se, pored pismenog zadatka iz srpskog jezika maternjeg jezika, sastoji iz pismenog i usmenog ispita za predmete Harmonija i Solfeo. Nastavniko vee moe osloboditi polaganja dela godinjeg ispita ili ispita u celosti, uenike koji su osvojili nagrade na domaim i meunarodnim takmienjima iz glavnog predmeta, u obimu koji je adekvatan izvedenom programu na takmienjima. Za uenike se moe organizovati godinji ispit u formi solistikog koncerta. Godinji ispit, za uenike kojima je odobreno ubrzano napredovanje, polae se u dva ispitna roka, januarskom, ispit razreda u koji su upisani tekue kolske godine a ispite za naredni razred u junskom ili avgustovskom ispitnom roku. GODINjI ISPITI SE OBAVLJAJU IZ SLEDEIH PREDMETA: VOKALNO INSTRUMENTALNI ODSEK I razred: Glavni predmet, Teorija muzike II razred: Glavni predmet, Kamerna muzika, Solfeo, Uporedni klavir

 • III razred: Glavni predmet, Kamerna muzika IV razred: Solfeo, Harmonija DEZ ODSEK I razred: Glavni predmet, Dez teorija II razred: Glavni predmet, Solfeo, Uporedni klavir, Dez teorija III razred: Glavni predmet, Araniranje IV razred: Solfeo, Harmonija, Araniranje ODSEK ETNOMUZIKOLOKI I razred: Glavni predmet, Narodne igre, Etnomuzikologija, Solfeo II razred: Glavni predmet, Narodne igre, Etnomuzikologija, Solfeo, uporedni klavir III razred: Glavni predmet, Narodne igre, Etnomuzikologija, Solfeo, Harmonija IV razred: Narodne igre, Etnomuzikologija, Solfeo, Harmonija CRKVENA MUZIKA I razred: Glavni predmet, Teorija muzike II razred: Glavni predmet, Solfeo, Uporedni klavir, III razred: Glavni premet, Liturgika, Dirigovanje IV razred: Solfeo, Harmonija, Dirigovanje, Istorija hrianstva RANA MUZIKA (izborni odsek) I razred: Glavni predmet II razred: Glavni predmet III razred: Glavni predmet TEORETSKI ODSEK I razred: Solfeo, Teorija muzike II razred: Solfeo, Klavir III razred: Solfeo, Harmonija, Kontrapunkt, Dirigovanje IV razred: Kontrapunkt, Dirigovanje, Klavir MUZIKA PRODUKCIJA I SNIMANjE ZVUKA I RAZRED: Solfeo, Teorija muzike II razred: Solfeo, Uporedni klavir III razred: Solfeo, Glavni predmet, Tehnologija zvuno-muzikog procesa AUDIO IV razred: Solfeo, Harmonija ORGANIZACIJA NASTAVE U srednjoj muzikoj koli nastava je individualna, grupna i razredna. as traje 45 minuta. PODELA ODELJENjA NA GRUPE PO ODSECIMA VOKALNO-INSTRUMENTALNI ODSEK A) individualna nastava: Glavni predmet, Uporedni klavir B) U grupama od 2 uenika: itanje s lista, Korepeticija za klaviriste i orguljae.

 • V) U grupama od 3 uenika: Kamerna muzika G) U grupama od 8 uenika: Solfeo, Teorija muzike, Harmonija, Muziki oblici, Kontrapunkt D) U grupama od 15 uenika: Istorija muzike sa upoznavanjem muzike literature, Nacionalna istorija muzike, Etnomuzikologija, Muziki instrumenti ) U grupama do 60 uenika: Orkestar/Hor DEZ ODSEK A) Individualna nastava: Glavni predmet, Uporedni klavir B) U grupama od 3 do 12 uenika; Mali ansambli V) u grupama od 8 uenika: Solfeo, Teorija, Kontrapunkt, Dez teorija, Harmonija, Muziki oblici, Razvijanje sluha, Araniranje G) U grupama od 15 uenika: Dez istorija, Istorija muzike sa upoznavanjem muzike literature , Muziki instrumenti, Nacionalna istorija muzike ETNOMUZIKOLOKI ODSEK A) Individualna nastava: Glavni predmet, uporedni klavir B) U grupama od 3 do 6 uenika: Narodni ansambli, Narodna igra V) U grupama od 8 uenika: Solfeo, Teorija muzike, Harmonija, Kontrapunkt, Etnomuzikologija, Etnologija, Muziki oblici, G) U grupama od 15 uenika: Istorija muzike sa upoznavanjem muzike literature, Muziki instrumenti, Nacionalna istorija muzike D) u grupama do 60 uenika: HOR CRKVENA MUZIKA A) Individualna nastava: Uporedni klavir B) u grupama od 2 uenika: Sviranje partitura V) U grupama do 8 uenika: Solfeo, Teorija muzike, Harmonija, Muziki oblici, Dirigovanje, Stari zavet, Novi zavet, Crkveno slovenski jezik, Liturgika D) U grupama do 15 uenika: Istorija muzike sa upoznavanjem muzike literature, Kontrapunkt, Muziki instrumenti, Etnomuzikologija, Istorija hrianstva ) u grupama do 60 uenika: HOR RANA MUZIKA (izborni odsek) A) Individualna nastava. Glavni predmet, General bas B) Grupe od 8 uenika: Uvod u ranu muziku, Istorija igre i kostima V) U grupama od 3 uenika: Sviranje u ansamblu MUZIKA PRODUKCIJA I SNIMANjE ZVUKA A) Individualna nastava: Uporedni klavir B) u grupama do 8 uenika: Glavni predmet, Tehnologija zvuno-muzikog procesa AUDIO, Tehnologija zvuno-muzikog procesa savremena MIDI kompozicija i produkcija, Solfeo, Teorija muzike, Osnovi dizajniranja zvuka za medije, Savremena harmonija sa improvizacijom i orkestracijom, Osnovi projektovanja elektroakustike kompozicije, Audio tehnika, Harmonija, Muziki oblici, Kontrapunkt V) u grupama do 15 uenika: Istorija muzike sa upoznavanjem muzike literature, Nacionalna istorija muzike, Muziki instrumenti, Osnovi akustike, itanje partitura s osnovama dirigovanja TEORETSKI ODSEK A) Individualna nastava: Klavir

 • B) u grupama od 2 uenika: Sviranje horskih partitura V) U grupama do 8 uenika: Solfeo, Teorija muzike, Harmonija, Muziki oblici, Kontrapunkt, Dirigovanje, Uvod u komponovanje D) U grupama do 15 uenika: Istorija muzike sa upoznavanjem muzike literature, Muziki instrumenti, Etnomuzikologija, Nacionalna istorija muzike ) u grupama do 60 uenika: HOR

  MUZIKI UMETNICI-NASTAVNI PROGRAMI

  B. STRUNI PREDMETI

  ZAJEDNIKI PREDMETI ZA SVE ODSEKE MUZIKE KOLE

  TEORIJA MUZIKE CILJEVI Unapreivanje notnog pisma i razumevanje notnog teksta Povezivanje savladanih pojedinanih oblasti teorije muzike u jedinstvenu saznajnu celinu, upotrebljivu da dalje muziko kolovanje Sagledavanje teorije muzike kao znaajne olakice za izvoaku praksu

 • Usavravanje na savladavanju el