modificaciÓ de la delimitaciÓ poligonal - ?· modificaciÓ delimitaciÓ poligonal pmu-01d ronda...

Download MODIFICACIÓ de la DELIMITACIÓ POLIGONAL - ?· modificaciÓ delimitaciÓ poligonal pmu-01d ronda barcelÓ-illa…

Post on 11-Nov-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MODIFICACI de la DELIMITACI POLIGONAL

  del PLA DE MILLORA URBANA PMU-01d

  RONDA BARCEL-ILLA FBREGAS I DE CARALT

  MATAR.

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 1

  I. MEMRIA JUSTIFICATIVA.

  0. INTRODUCCI

  El present expedient de modificaci poligonal afecta a la delimitaci continguda

  en el Pla de Millora Urbana PMU-01d,mbit Ronda Barcel-Illa Fbregas i de Caralt

  de Matar, aprovat definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de

  Barcelona en sessi de 25 de gener de 2.007 (DOGC n 4.838, de 9 de mar de

  2.007), que definia un nic polgon dactuaci urbanstica.

  Mitjanant Decret dAlcaldia de data 2 d'abril de 2009 es va aprovar

  definitivament el projecte de Modificaci de la delimitaci poligonal del PMU-01d,

  Ronda Barcel- Illa Fbregas i de Caralt. Aquest document ha estat anullat per

  sentncia del TSJC nm. 520/2013 ( al recurs dapellaci de sentncia nm.

  208/2012).

  La sentncia dictamina que els propietaris del sector no tenen el deure de

  pagar les obres exteriors a lmbit i rebutja concretament la inclusi de :

  - les obres de trasllat de ledifici catalogat de la fbrica Fbregas i de Caralt, i

  - les obres durbanitzaci de la Ronda Alfons XII i el carrer Miquel Biada

  externes a lmbit delimitat del sector.

  Altra sentncia anterior del TSJC, de 23 de novembre de 2009, (sentncia nm

  1084 al recurs 96/2007, a la MPPGO de lmbit discontinuo de Ronda barcel / illa

  Fbregas i de Caralt), estima en part el recurs en contra de laprovaci definitiva del

  planejament, nicament en quant a la inclusi de costos durbanitzaci externs

  tales como el paso subterrneo de acceso al puerto , la urbanizacin del cam Ral y

  la de la calle Miquel Biada desestimant les dems pretensions de la demanda.

  En aquest mateix sentit, altra sentncia anterior, nm. 1110/2009, dictada en el

  recurs 98/2007 relativa a laprovaci definitiva de la Modificaci Puntual de Pla

  General dOrdenaci de Matar, estimava parcialment el recurs en quant a la

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 2

  inclusi del costos externs al sector, sens perjudici de que dites obres d'urbanitzaci

  siguin executades per l'Administraci actuant.

  Sentn doncs tamb anullades la inclusi de la urbanitzaci corresponent a

  aquells trams de vialitat de determinats carrers (Germans Thos i Codina, Mndez

  Nez i Cami Ral), que queden fsicament fora de l'mbit.

  Aix doncs, anullat el document de la Modificaci de la Divisi Poligonal del

  PMU-01d aprovat definitivament el 2 dabril de 2009, es redacta un nou document de

  Modificaci de Divisi Poligonal del PMU-01d que recull tots els aspectes a que fan

  referncia lesmentades sentncies.

  Parallelament, PUMSA, lAjuntament de Matar i els propietaris de lmbit o

  els seus representants, han signat un document marc amb la finalitat de

  desbloquejar la situaci derivada de lactual mercat immobiliari i de les sentncies i

  demandes presentades contra el planejament i els instruments de gesti daquest

  mbit urbanstic. En aquest document, que sadjunta com Annex 1 Acuerdo Marco.

  sestableixen els acords entre les parts, en quant a les modificacions necessries

  dels documents de planejament i gesti, valors daprofitament i dindemnitzacions, i

  el comproms per part dels propietaris amb procediments en curs a sollicitar la

  desestimaci dels mateixos.

  1. ANTECEDENTS.

  El Pla de Millora Urbana PMU-01d, mbit Ronda Barcel-Illa Fbregas i de

  Caralt de Matar, aprovat definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de

  Barcelona en sessi de 25 de gener de 2.007 (DOGC n 4.838, de 9 de mar de

  2.007). Aquest instrument de planejament es va tramitar simultniament amb la

  Modificaci puntual del Pla General d'ordenaci en el mateix mbit, aprovada

  definitivament per resolucions del Conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques

  de la Generalitat de dates 12 de maig i 6 de novembre de 2.006 (DOGC n 4781, de

  data 15 de desembre de 2.006).

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 3

  Igualment, es van tramitar els segents documents de planejament que

  afecten a l'mbit del PMU-01d, Ronda Barcel - Illa Fbregas i de Caralt:

  - El Pla de Millora Urbana PMU-06, a l'mbit de la illa 6 Fbregas i de

  Caralt, aprovat definitivament per la Comissi Territorial d'Urbanisme de Barcelona

  en data 30 d'abril de 2008 supeditada a la redacci dun Text Refs que va ser

  aprovat pel Ple de juliol, ordenada la seva executivitat en sessi de data 16

  d'octubre de 2.008 (DOGC n 5310, de 3 de febrer de 2.009) i MPPG de lmbit

  Fbregas i de Caralt aprovat definitivament pel Conseller de Territori i

  Sostenibilitat amb data de 17 de juny de 2013.

  - El Pla de Millora Urbana PMU-05 "mbit illa 1a-Torre Barcel", aprovat

  definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona en data 24 de

  juliol de 2.008 i ordenada la seva executivitat en sessi de data 5 de febrer de

  2.009.

  Finalment, s'han tramitat els segents instruments de gesti i execuci

  urbanstica en relaci a l'mbit del PMU-01d, Ronda Barcel-Illa Fbregas i de

  Caralt:

  - El Projecte de Reparcellaci del PMU-01d, aprovat definitivament per

  mitj de Decret d'Alcaldia de data 4 d'abril de 2.008, per b que aquest acord va ser

  deixat sense efecte per acord del mateix rgan, amb la finalitat de la divisi

  poligonal (veure punt 2).

  - Modificaci de la Divisi Poligonal del PMU-01d, aprovada definitivament

  per decret dAlcaldia de 2 dabril de 2009 i, anullada per sentncia del TSJC , de

  28 de juny de 2013. (per incloure crregues externes del trasllat de la nau

  catalogada i carrer Miquel Biada, per coeficients homogenetzaci i dates de

  valoracions)

  - El Projecte de Reparcellaci del Polgon 1, aprovat definitivament

  mitjanant Decret d'Alcaldia de 28 dabril de 2009. Pendent de modificaci per donar

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 4

  compliment a les sentncies dictades en quant a la correcci dels coeficients

  dhomogenetzaci, crregues, i indemnitzacions. i pendent de sentncia a

  lapellaci per part de lAjuntament de la sentncia al RCA 571/09

  - el Projecte d'Urbanitzaci de l'mbit PMU-01d, aprovat definitivament

  mitjanant Decret d'Alcaldia de data 21 de maig de 2008. i anullat per sentncia del

  TSJC, nm.523 de 23 de setembre de 2014 per incloure crregues externes.

  -el Projecte d'Urbanitzaci de l'mbit PMU-06, de lmbit illa Fbregas i de

  Caralt aprovat definitivament mitjanant Decret d'Alcaldia de data 2 de maig de

  2012.

  2. MOTIVACI i OBJECTIU DE LA PROPOSTA DE DELIMITACI POLIGONAL.

  El Pla de Millora Urbana del sector discontinu 01d, Ronda Barcel/Illa Fbregas

  i de Caralt, determina un nic polgon d'actuaci urbanstica, que comprn la totalitat

  de l'mbit ordenat i com a sistema d'actuaci el de reparcellaci, en la modalitat de

  cooperaci (article 8 de les Normes Urbanstiques del Pla de Millora Urbana PMU-

  01d).

  En compliment de les determinacions del planejament d'aplicaci, l'empresa

  municipal PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATAR, S.A. (PUMSA) en la

  seva condici d'Administraci actuant, en virtut d'acords del Ple de l'Ajuntament de

  Matar de dates 12 de febrer de 2.004 i 7 d'abril de 2.005, va redactar el projecte de

  reparcellaci de l'mbit que va ser aprovat definitivament mitjanant Decret de 4

  d'abril de 2008, segon s'ha dit. Contra l'acord d'aprovaci definitiva es van presentar

  diversos recursos de reposici, aix com impugnacions contencioses-administratives.

  En base a linforme ems sobre els recursos de reposici presentats, mitjanant

  Decret d'Alcaldia es va acordar resoldre els esmentats recursos, estimar-los

  parcialment i anullar i deixar sense efecte en conseqncia els acords aprovatoris

  de la reparcellaci.

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 5

  Segons consta als esmentats informes, aix com en la fonamentaci de lacord

  municipal que deixa sense efecte lanterior reparcellaci, resulta procedent que es

  desenvolupi l'mbit del PMU 01d, Ronda Barcel-Illa Fbregas i de Caralt, en

  distints polgons d'actuaci, el que ha de permetre una gesti esglaonada en el

  temps, amb l'objecte de minimitzar l'impacte que una actuaci urbanstica integrada

  d'aquestes dimensions i d'aquesta naturalesa s susceptible de causar en els mbits

  social i econmic, sens perjudici de la major bondat o correcci de les

  indemnitzacions que puguin esta