MODIFICACIÓ de la DELIMITACIÓ POLIGONAL - ?· modificaciÓ delimitaciÓ poligonal pmu-01d ronda barcelÓ-illa…

Download MODIFICACIÓ de la DELIMITACIÓ POLIGONAL - ?· modificaciÓ delimitaciÓ poligonal pmu-01d ronda barcelÓ-illa…

Post on 11-Nov-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MODIFICACI de la DELIMITACI POLIGONAL

  del PLA DE MILLORA URBANA PMU-01d

  RONDA BARCEL-ILLA FBREGAS I DE CARALT

  MATAR.

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 1

  I. MEMRIA JUSTIFICATIVA.

  0. INTRODUCCI

  El present expedient de modificaci poligonal afecta a la delimitaci continguda

  en el Pla de Millora Urbana PMU-01d,mbit Ronda Barcel-Illa Fbregas i de Caralt

  de Matar, aprovat definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de

  Barcelona en sessi de 25 de gener de 2.007 (DOGC n 4.838, de 9 de mar de

  2.007), que definia un nic polgon dactuaci urbanstica.

  Mitjanant Decret dAlcaldia de data 2 d'abril de 2009 es va aprovar

  definitivament el projecte de Modificaci de la delimitaci poligonal del PMU-01d,

  Ronda Barcel- Illa Fbregas i de Caralt. Aquest document ha estat anullat per

  sentncia del TSJC nm. 520/2013 ( al recurs dapellaci de sentncia nm.

  208/2012).

  La sentncia dictamina que els propietaris del sector no tenen el deure de

  pagar les obres exteriors a lmbit i rebutja concretament la inclusi de :

  - les obres de trasllat de ledifici catalogat de la fbrica Fbregas i de Caralt, i

  - les obres durbanitzaci de la Ronda Alfons XII i el carrer Miquel Biada

  externes a lmbit delimitat del sector.

  Altra sentncia anterior del TSJC, de 23 de novembre de 2009, (sentncia nm

  1084 al recurs 96/2007, a la MPPGO de lmbit discontinuo de Ronda barcel / illa

  Fbregas i de Caralt), estima en part el recurs en contra de laprovaci definitiva del

  planejament, nicament en quant a la inclusi de costos durbanitzaci externs

  tales como el paso subterrneo de acceso al puerto , la urbanizacin del cam Ral y

  la de la calle Miquel Biada desestimant les dems pretensions de la demanda.

  En aquest mateix sentit, altra sentncia anterior, nm. 1110/2009, dictada en el

  recurs 98/2007 relativa a laprovaci definitiva de la Modificaci Puntual de Pla

  General dOrdenaci de Matar, estimava parcialment el recurs en quant a la

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 2

  inclusi del costos externs al sector, sens perjudici de que dites obres d'urbanitzaci

  siguin executades per l'Administraci actuant.

  Sentn doncs tamb anullades la inclusi de la urbanitzaci corresponent a

  aquells trams de vialitat de determinats carrers (Germans Thos i Codina, Mndez

  Nez i Cami Ral), que queden fsicament fora de l'mbit.

  Aix doncs, anullat el document de la Modificaci de la Divisi Poligonal del

  PMU-01d aprovat definitivament el 2 dabril de 2009, es redacta un nou document de

  Modificaci de Divisi Poligonal del PMU-01d que recull tots els aspectes a que fan

  referncia lesmentades sentncies.

  Parallelament, PUMSA, lAjuntament de Matar i els propietaris de lmbit o

  els seus representants, han signat un document marc amb la finalitat de

  desbloquejar la situaci derivada de lactual mercat immobiliari i de les sentncies i

  demandes presentades contra el planejament i els instruments de gesti daquest

  mbit urbanstic. En aquest document, que sadjunta com Annex 1 Acuerdo Marco.

  sestableixen els acords entre les parts, en quant a les modificacions necessries

  dels documents de planejament i gesti, valors daprofitament i dindemnitzacions, i

  el comproms per part dels propietaris amb procediments en curs a sollicitar la

  desestimaci dels mateixos.

  1. ANTECEDENTS.

  El Pla de Millora Urbana PMU-01d, mbit Ronda Barcel-Illa Fbregas i de

  Caralt de Matar, aprovat definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de

  Barcelona en sessi de 25 de gener de 2.007 (DOGC n 4.838, de 9 de mar de

  2.007). Aquest instrument de planejament es va tramitar simultniament amb la

  Modificaci puntual del Pla General d'ordenaci en el mateix mbit, aprovada

  definitivament per resolucions del Conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques

  de la Generalitat de dates 12 de maig i 6 de novembre de 2.006 (DOGC n 4781, de

  data 15 de desembre de 2.006).

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 3

  Igualment, es van tramitar els segents documents de planejament que

  afecten a l'mbit del PMU-01d, Ronda Barcel - Illa Fbregas i de Caralt:

  - El Pla de Millora Urbana PMU-06, a l'mbit de la illa 6 Fbregas i de

  Caralt, aprovat definitivament per la Comissi Territorial d'Urbanisme de Barcelona

  en data 30 d'abril de 2008 supeditada a la redacci dun Text Refs que va ser

  aprovat pel Ple de juliol, ordenada la seva executivitat en sessi de data 16

  d'octubre de 2.008 (DOGC n 5310, de 3 de febrer de 2.009) i MPPG de lmbit

  Fbregas i de Caralt aprovat definitivament pel Conseller de Territori i

  Sostenibilitat amb data de 17 de juny de 2013.

  - El Pla de Millora Urbana PMU-05 "mbit illa 1a-Torre Barcel", aprovat

  definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona en data 24 de

  juliol de 2.008 i ordenada la seva executivitat en sessi de data 5 de febrer de

  2.009.

  Finalment, s'han tramitat els segents instruments de gesti i execuci

  urbanstica en relaci a l'mbit del PMU-01d, Ronda Barcel-Illa Fbregas i de

  Caralt:

  - El Projecte de Reparcellaci del PMU-01d, aprovat definitivament per

  mitj de Decret d'Alcaldia de data 4 d'abril de 2.008, per b que aquest acord va ser

  deixat sense efecte per acord del mateix rgan, amb la finalitat de la divisi

  poligonal (veure punt 2).

  - Modificaci de la Divisi Poligonal del PMU-01d, aprovada definitivament

  per decret dAlcaldia de 2 dabril de 2009 i, anullada per sentncia del TSJC , de

  28 de juny de 2013. (per incloure crregues externes del trasllat de la nau

  catalogada i carrer Miquel Biada, per coeficients homogenetzaci i dates de

  valoracions)

  - El Projecte de Reparcellaci del Polgon 1, aprovat definitivament

  mitjanant Decret d'Alcaldia de 28 dabril de 2009. Pendent de modificaci per donar

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 4

  compliment a les sentncies dictades en quant a la correcci dels coeficients

  dhomogenetzaci, crregues, i indemnitzacions. i pendent de sentncia a

  lapellaci per part de lAjuntament de la sentncia al RCA 571/09

  - el Projecte d'Urbanitzaci de l'mbit PMU-01d, aprovat definitivament

  mitjanant Decret d'Alcaldia de data 21 de maig de 2008. i anullat per sentncia del

  TSJC, nm.523 de 23 de setembre de 2014 per incloure crregues externes.

  -el Projecte d'Urbanitzaci de l'mbit PMU-06, de lmbit illa Fbregas i de

  Caralt aprovat definitivament mitjanant Decret d'Alcaldia de data 2 de maig de

  2012.

  2. MOTIVACI i OBJECTIU DE LA PROPOSTA DE DELIMITACI POLIGONAL.

  El Pla de Millora Urbana del sector discontinu 01d, Ronda Barcel/Illa Fbregas

  i de Caralt, determina un nic polgon d'actuaci urbanstica, que comprn la totalitat

  de l'mbit ordenat i com a sistema d'actuaci el de reparcellaci, en la modalitat de

  cooperaci (article 8 de les Normes Urbanstiques del Pla de Millora Urbana PMU-

  01d).

  En compliment de les determinacions del planejament d'aplicaci, l'empresa

  municipal PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATAR, S.A. (PUMSA) en la

  seva condici d'Administraci actuant, en virtut d'acords del Ple de l'Ajuntament de

  Matar de dates 12 de febrer de 2.004 i 7 d'abril de 2.005, va redactar el projecte de

  reparcellaci de l'mbit que va ser aprovat definitivament mitjanant Decret de 4

  d'abril de 2008, segon s'ha dit. Contra l'acord d'aprovaci definitiva es van presentar

  diversos recursos de reposici, aix com impugnacions contencioses-administratives.

  En base a linforme ems sobre els recursos de reposici presentats, mitjanant

  Decret d'Alcaldia es va acordar resoldre els esmentats recursos, estimar-los

  parcialment i anullar i deixar sense efecte en conseqncia els acords aprovatoris

  de la reparcellaci.

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 5

  Segons consta als esmentats informes, aix com en la fonamentaci de lacord

  municipal que deixa sense efecte lanterior reparcellaci, resulta procedent que es

  desenvolupi l'mbit del PMU 01d, Ronda Barcel-Illa Fbregas i de Caralt, en

  distints polgons d'actuaci, el que ha de permetre una gesti esglaonada en el

  temps, amb l'objecte de minimitzar l'impacte que una actuaci urbanstica integrada

  d'aquestes dimensions i d'aquesta naturalesa s susceptible de causar en els mbits

  social i econmic, sens perjudici de la major bondat o correcci de les

  indemnitzacions que puguin establir-se en favor dels afectats. El que ha de

  comportar una millor i ms fcil execuci de les determinacions urbanstiques del

  planejament d'aplicaci.

  A hores dara, es mantenen els motius i criteris que al seu dia van concloure en

  la proposta de divisi de lnic polgon del PMU-01d, en dos polgons dactuaci

  urbanstica:

  Aix ve motivat per la complexitat d'executar la renovaci urbana que

  contempla el planejament, atesa l'atomitzaci de la propietat de l'mbit i l'elevada

  quantitat d'edificacions i petites activitats en funcionament, amb un alt grau de

  consolidaci i s. A ms, segons la legislaci vigent, l'aprovaci del projecte

  d'equidistribuci genera, de manera quasi automtica, la necessitat de procedir al

  pagament de totes les indemnitzacions relatives a edificacions a enderrocar,

  activitats a traslladar o subjectes a cessament, a l'extinci d'arrendaments, etc, el

  que condueix, lgicament, a la immediata execuci dels desallotjaments i enderrocs,

  sense possibilitat d'ajustar el procs a un programa racional i realista d'urbanitzaci i

  edificaci (desallotjaments, enderrocs, urbanitzaci i edificaci).

  Aix s'ha de posar en relaci, a ms, amb l'actual situaci del mercat

  immobiliari i de l'economia en general, el que aconsella actuar amb les necessries

  cauteles i garanties.

  Els treballs de la reparcellaci anullada, de l'nic polgon delimitat dins l'mbit

  pel planejament, acrediten l'existncia d'inconvenients i entrebancs importants

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 6

  vinculats al compliment de les determinacions del planejament, si s'actus

  mitjanant una gesti integrada unitria de tot el sector.

  Aquest nou document de divisi poligonal es redacta dacord als criteris

  convinguts en el document dacord marc signat pels propietaris, PUMSA i

  lAjuntament, que en resum sn:

  -es mant la delimitaci anterior (lexistncia dun projecte de reparcellaci del

  polgon 1, inscrit al Registre de la propietat, fa necessari mantenir la configuraci

  fsica dambds polgons);

  -sapliquen les determinacions de les diverses sentncies en quant a supressi

  de crregues i coeficients dhomogentzaci .

  -en quant la valoraci de laprofitament urbanstic i de les indemnitzacions,

  sapliquen els mateixos valors que en lanterior document de divisi poligonal,

  incorporant les indemnitzacions addicionals que segons sentncia i/o acords de

  procediments en curs es reconeixen, i excloent la indemnitzaci abonada a Chen-

  Pan segons informe jurdic annex a lacord marc.

  El document comprova que un cop aplicats els nous criteris es mant lequilibri

  entre els polgons delimitats dintre dels lmits exigits el art. 123 del reglament, com

  es justifica en el punt 4 i els quadres numrics del document.

  Com en el document anterior, aquest nou document de modificaci de la divisi

  poligonal del PMU-01d inclou:

  un rgim transitori aplicable a les finques ubicades en el polgon 2, en les

  que l'execuci del planejament vigent queda demorada en el temps.

  una fitxa resum dels parmetres de cada polgon proposat.

  3. MARC I JUSTIFICACI LEGAL.

  La present proposta de modificaci de delimitaci poligonal es tramita a

  lempara de larticle 118 del Text Refs de la Llei dUrbanisme de Catalunya, DL

  1/2010, de 3 dagost, i dels articles 122 i segents del seu Reglament, que subjecten

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 7

  al trmit dels instruments de gesti urbanstica la divisi poligonal que no continguin

  els plans urbanstics i la modificaci d'aquesta divisi continguda en el planejament

  urbanstic.

  La tramitaci del present expedient es pot realitzar de forma simultnia, per en

  expedients separats, amb els projectes de reparcellaci de cadascun dels polgons

  delimitats, de conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de la Llei

  d'Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en relaci amb l'article

  118 de la Llei d'Urbanisme i sotmetent en tot cas leficcia de lacord daprovaci

  definitiva daquests darrers, a la de laprovaci del present expedient.

  En relaci amb l'anterior, de forma parallela a la tramitaci del present

  expedient, es tramita la modificaci del projecte de reparcellaci del polgon 1,

  necessria tamb, per una part , per ajustar-se a la nova divisi poligonal que dna

  un valor de compensaci entre polgons diferent de lanterior, donats els canvis en el

  valor de laprofitament privat en unitats de valor al aplicar diferents coeficients

  dhomogenetzaci i per la supressi de crregues externes, i per altra part per

  canvis en les indemnitzacions modificades per sentncies al mateix projecte de

  reparcellaci.

  La reparcellaci del polgon 2 roman per una fase posterior.

  4. PROPOSTA DE MODIFICACI DE DELIMITACI POLIGONAL.

  De conformitat amb lanterior motivaci es proposa dividir el total mbit,

  actualment delimitat en un nic polgon d'actuaci, amb una superfcie total de

  39.711 m2, en els dos segents polgons:

  - Polgon 1: De carcter discontinu, amb una superfcie de 30.519 m2, que

  comprn les illes edificables n 1, 2, 3 i 6, definides pel planejament, amb una

  superfcie de 24.989 m2 i una porci del sl pblic existent dins l'mbit, amb una

  superfcie de 5.530 m2. Per b que d'aquesta darrera, nicament computa als

 • MODIFICACI DELIMITACI POLIGONAL PMU-01d RONDA BARCEL-ILLA FABREGAS I DE CARALT. MATAR.

  MEMRIA 8

  efectes de l'atribuci d'aprofitament la meitat, s a dir, 2.765 m2, en...